دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، فروردین 1402، صفحه 1-400 

مقاله پژوهشی

تدوین مدل کشف تقلب در حسابداری دادگاهی

صفحه 1-19

10.30473/gaa.2023.66164.1624

هدی مجبوری یزدی؛ سید احمد خلیفه سلطانی؛ رضوان حجازی


بررسی تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد رقابتی در نظام بانکی ایران

صفحه 109-128

10.30473/gaa.2022.59033.1483

وحید امین؛ سیدحسن صالح نژاد؛ یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدیس لطفی