با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) تهران ، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

مشکل تقلب یک مسئله جهانی است طوری که هزینه ها و منابعی که براثر آن از بین می روند بسیار چشمگیر بوده و ابعاد دقیق آن را نمی توان مشخص کرد. وجود حسابداران دادگاهی متخصص و روش ها و ابزارهای به روز و موثر برای کشف و رسیدگی به تقلب بیش از پیش ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این پژوهش، تدوین مدل کشف تقلب برای حسابداران دادگاهی در ایران است. در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد چندوجهی استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش فوق، شامل کارشناسان رسمی دادگستری (کانون و مرکز) باتجربه، که اکثریت آن‌ها در مجامع دانشگاهی مشغول فعالیت هستند. روش نمونه‌گیری گلوله برفی و برای گردآوری داده‌ها، بر اساس قاعده اشباع نظری تعداد ۲۱ مصاحبه نیمـه سـاختاریافته عمیق با خبرگان حرفه صورت گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها، کشف تقلب توسط حسابداران دادگاهی مستلزم راهبردهایی در سطوح مختلف فردی، کانون و مرکز وکلا، شرکت و دولت می‌باشد. در راستای به‌کارگیری و اجرای راهبردها، لازم است مجموعه‌ای از شرایط زمینه‌ای شامل آموزش و پژوهش، فرهنگ و اخلاق، قوانین و فناوری اطلاعات فراهم گردد. اصول اخلاق حرفه‌ای، تهدید، عدم نظارت و اصل اعتماد به‌عنوان شرایط مداخله‌گر در تحقق راهبردها تأثیر منفی به‌جای می‌گذارند. نتایج این پژوهش بیانگر ارائه مدلی از عوامل تاثیرگذار بر کشف تقلب در حسابداری دادگاهی می باشد. توجه به این عوامل، منجر به بهبود امر قضاوت، افزایش عدالت سازمانی و قضایی و همچنین شفافیت اطلاعاتی می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing of fraud detection model in forensic accounting

نویسندگان [English]

  • Hoda majbouri yazdi 1
  • Seyed Ahmad Khalifehsultani 2
  • Rezvan Hejazi 3

1 Ph.D. Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

3 Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Finance, Khatam University, Tehran, Iran

چکیده [English]

fraud is a global and expanding problem, so that the costs and resources that are lost due to it are very significant and its exact dimensions cannot be determined. this research is aimed at identifying the major causes of fraud and developing a fraud detection model for forensic accountants in Iran.
A qualitative method based on multi-grounded theory is used. The statistical society of the research includes experienced experts of the Center of Official Justice Experts with at least 10 years of professional work experience and at least a master's degree. The theoretical method was used for sampling. Also, to collect data, 21 in-depth semi-structured interviews were conducted with professional experts, based on the rule of theoretical saturation.
Based on the results of data analysis, causal factors affecting fraud detection are knowledge of different sciences, relevant skills, and abilities, fraud handling tools, and experience. It also requires strategies at different individual levels, the center of experts and the center of lawyers, the company and the government. To apply and implement strategies, it is necessary to provide a set of contextual conditions including education and research, culture and ethics. Also, the principles of professional ethics, the threat of court accountants, and the lack of supervision of the administrative procedures of cases have a negative impact on the implementation of strategies as intervening conditions. The results of this research can help legislators, regulatory institutions, judicial institutions to improve the quality components of court accounting in order to detect and prevent crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "forensic accounting"
  • "fraud"
  • "multi-grounded theory"