با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری/دانشکده مدیریت/دانشگاه تهران

2 گروه حسابداری، انشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 گروه حسابداری،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

10.30473/gaa.2023.67440.1648

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف غایی این مقاله، شناسایی موضوعات پرتکرار و تأثیرگذار در حوزه حسابرسی‌داخلی در بخش عمومی و همچنین شناخت مؤثرترین مقالات، مجلات، نویسندگان و کشورها، به همراه شبکه همکاری میان پژوهشگران، مراکز پژوهشی و کشورها است.
روش پژوهش: 141 مقاله مستخرج از پایگاه داده‌های اسکوپوس در حوزه حسابرسی‌داخلی در بخش عمومی طی دوره سی ساله از 1993 تا 2023 با استفاده از بسته Bibliometrix در محیط آر (R) مورد تجزیه و تحلیل کتاب‌سنجی قرار گرفته است.
یافته ها‌ی پژوهش: نتایج پژوهش، حاکی از روند روبه افزایش تولیدات علمی در رابطه با حسابرسی‌داخلی در بخش عمومی می‌باشد. در حالی که مفاهیمی از جمله حاکمیت شرکتی، اثربخشی حسابرسی‌داخلی، کنترل‌های داخلی، پاسخگویی، کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک به عنوان پر تکرارترین کلید‌‌واژه‌‌‌‌ها، در شکل‌دهی به ساختار مفهومی این حوزه پژوهشی نقش با اهمیتی ایفا می‌نمایند، این حوزه همچنان مستعد توسعه در پژوهش‌های آتی می‌باشند.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: دانش‌افزایی اصلی این پژوهش، پیرامون ارائه ساختار مفهومی پژوهش‌های انجام شده در حوزه حسابرسی‌داخلی در بخش عمومی از طریق تجزیه و تحلیل کتاب‌سنجی می‌باشد. همچنین، این پژوهش، با ارائه تصویر جامعی از وضعیت فعلی پژوهش‌های حسابرسی‌داخلی در بخش عمومی، می‌تواند جهت پژوهش‌های آتی را مشخص سازد، زیرا موضوعاتی شناسایی می‌کند که در این حوزه به میزان زیادی توسعه یافته‌اند و در عین حال موضوعات نوظهوری را معرفی می‌نماید که همچنان نیازمند مطالعات بیشتری هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reviewing the Internal Audit Literature in the Public Sector: A Bibliometrics Analysis

نویسندگان [English]

  • Bita Mashayekhi 1
  • Milad Samavat 2
  • Amin Jahangard 3

1 Department of Accounting/ Faculty of Management/ University of Tehran

2 Accounting Department, Faculty of Management,, University of Tehran

3 Accounting Department, Faculty of Management,, University of Tehran

چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The main objective of this research paper is to identify the most frequent and influential topics in the "internal audit in the public sector" literature. We also identify the most influential articles, journals, authors, and countries and provide the co-occurrence network of authors, institutions, and countries.
Research Method: We applied a bibliometrics approach to assessing 141 research papers on "internal audit in the public sector" from 1993 to 2023 that we obtained from the Scopus database. We did so by using a bibliometric analysis via the R’s bibliometrix package.
Research Findings: Our findings indicate that there is an increasing trend in the number of research studies on the "internal audit in the public sector" line of research. Although we document that concepts such as Corporate Governance, Internal Audit Effectiveness, Internal Controls, Accountability, Audit Committee, and Risk Management are among the most frequent keywords in this line of research that form the conceptual map of this research topic, this line of research is still under-developed and needs to be further researched.
Conclusion, Originality and Its Contribution to the Knowledge: We contribute to the existing literature on the "internal audit in the public sector" by providing the conceptual map of prior studies through a bibliometric analysis. We also guide future research on this topic by identifying the underdeveloped areas of research in this line of research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Audit
  • Public Sector
  • Bibliometric Analysis
  • Scopus