ارائه مدل مطلوب مدیریت خطا در جهت بهبود کیفیت حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری،واحد دماوند،دانشگاه آزاد اسلامی ،دماوند،ایران

2 استادیار حسابداری ،واحد فیروزکوه،دانشگاه آزاد اسلامی ،فیروزکوه ،ایران

3 استادیار حسابداری ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دماوند،ایران

4 دانشیار حسابداری ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دماوند،ایران

چکیده

موضوع و هدف مقاله: مدیریت خطا در بخش دولتی سبب تسهیل در دستیابی به اهداف می‌شود. ریشه مبحث مدیریت خطا برگرفته از کنترل‌های داخلی واحدهای تجاری است که توجه به آن سبب افزایش کیفیت حسابرسی در دستگاه‌های دولتی خواهد شد. هدف از این پژوهش شناسایی مولفه-های مدیریت خطا در دانشگاه‌های علوم پزشکی در جهت بهبود کیفیت حسابرسی است.
روش پژوهش: پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی ـ اکتشافی است. برای انجام پژوهش از تحلیل تم و روش دلفی فازی استفاده شد. بدین منظور از نظرات 15 نفر از حسابرسان دولتی و خصوصی و مدیران مالی با تجربه دانشگاه‌های علوم پزشکی با روش گلوله برفی استفاده شد.
یافته‌های پژوهش: نتایج حاصل از تحلیل‌های صورت گرفته حاکی از آن است که مؤلفه‌های مؤثر بر مدیریت خطا در جهت بهبود کیفیت حسابرسی را می‌توان به 7 عامل اصلی شامل ارزیابی عملکرد حسابرسان، رعایت قوانین و استانداردهای حسابرسی، توانمندسازی حسابرسان، نظارت حسابرسی، مدیریت خطا در سطح تیمی، سطح سازمانی و سطح فردی عوامل طبقه‌بندی کرد.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: توجه به مولفه‌های مدیریت خطا سبب بهبود کیفیت حسابرسی می‌شود. با توجه به شرایط پرنوسان امروز مدیریت خطا می‌تواند دانشگاه‌های علوم پزشکی را در دستیابی به اهدافش یاری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the ideal model of error management to improve the quality of medical science universities audits

نویسندگان [English]

  • Safoura Zolfaghari 1
  • mohammad mahmoodi 2
  • Shohreh Yazdani 3
  • mohammad hamed khanmohammadi 4
1 phd student
2 Assistant Professor in Accounting, Department of Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Azad UNIVERSITY
4 Assistant Professor in Accounting, Department of Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: Error management in the public sector facilitates the achievement of goals. The root of the issue of error management is derived from the internal controls of business units, which attention will increase the quality of auditing in government agencies. The purpose of this research is to identify the components of error management in universities of medical sciences in order to improve the audit quality.
Research Method: The research is applied in terms of purpose and descriptive-exploratory in terms of implementation. Theme analysis and Delphi Fuzzy Method was used to conduct the research. For this purpose, the opinions of 15 public and private auditors and experienced financial managers of medical sciences universities were used with the snowball method.
Research Findings: The results of the analysis indicate that the factors affecting error management in order to improve audit quality can be divided into 7 main factors, including auditor performance evaluation, compliance with audit rules and standards, auditor empowerment, audit quality, Error management was classified at team level, organizational level and individual level.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: Paying attention to error management components improves audit quality. Considering today's volatile conditions, error management can help medical universities to achieve their goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Theme Analysis"
  • "universities of medical sciences"
  • "Delphi Fuzzy"
  • "Audit Quality"
  • "Error Management"
اسلام­زاده، امید؛ حاجی­نژاد، ابوالفضل؛ زارع، پریسا؛ صفاری، مهدی، (1400)، کنترل­های داخلی در بخش عمومی(دیدگاه نظری)، تهران: انتشارات ترمه.
امیدوار، مریم؛ وکیلی­فرد، حمیدرضا؛ عابدینی، بیژن. (1399). طراحی مدل تفسیرگرایانه/ساختارمندانه‌ی اثربخش‌ترین علل کیفیت حسابرسی بخش عمومی. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 7(1)، 145-160.
آراد، حامد؛ مشعشعی، سید محمد؛ اسکندری، دل آرا(1399) بررسی سطوح تاب آوری فردی، استرس حسابرس و روشهای تقلیل دهنده کیفیت در حرفه حسابرسی، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 27، شماره 2، صص154-179.
بانی، محمود؛ فغانی ماکرانی، خسرو؛ ذبیحی، علی. (1398). تأثیر تعهد حرفه‌ای و ایدئولوژی اخلاقی بر کیفیت حسابرسی با نقش میانجی رفتار اخلاقی حسابرسان شرکت‌های دولتی با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 6(1)، 81-96.
بیگی هرچگانی، ابراهیم؛ بنی مهد، بهمن؛ رئیس زاده، رضا و رؤیایی، رمضانعلی (1395) بررسی تأثیر فرصت طلبی بر هشدار دهی حسابرسان، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال اول شماره دوم، صص 65-95.
حق بین، پرویز؛ آزادی، کیهان؛ پورعلی، محمد رضا؛ صمدی، محمود. (1401). بررسی تاثیرجنسیت بر رابطه بین استرس و کیفیت حسابرسی. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 8(2)، 101-112.
حیدری، مهدی؛ قادری، بهمن؛ رسولی، پیمان(1395) بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 23، شماره 3، صص372-353.
دریایی، مجید؛ نیکو مرام، هاشم؛ خان محمدی، محمد حامد. (1399). تأثیر فرهنگ سازمانی بر گزارش خطا کاری سازمانی در حرفه حسابرسی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 12، شماره 46، صص27-50.
رحیمیان، نظام الدین؛ رضا پور، نرگس؛ اخضری، حسین، (1390) نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، دوره 11، شماره 45، صص68-81.
رضایی، عباس؛ محمدی ملقرنی، عطاالله. (1399). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی مؤثر برکیفیت حسابرسی دیوان محاسبات بر اساس ترکیب تکنیک‌های دیمتل، فرآیند تحلیل شبکه و سوات. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 7(1)، 59-78.
صفرزاده، محمدحسین؛ سجادی، سید حسین؛ شعبانی، محیا. (1399). تأثیر‌ تیپ شخصیتی بر کیفیت حسابرسی(مطالعه موردی: حسابرسان دیوان محاسبات ایران). دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 6(2)، 145-154.
صفری زهرا؛ موسوی کاشی، زهره. (1397). رابطه میان اثر بخشی فردی حسابرس و خطا در ارزیابی ریسک تقلب. فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری. (6) :۲۵۵-۲۷۷.
کاشانی پور، محمد؛ کرمی، غلامرضا؛ خنیفر، حسین؛ شعبانی، کیوان(۱۳۹۸). بررسی قصد هشداردهی حسابرسان مستقل درباره خطاکاری: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری.; ۴ (۸) :۹۱-۶۳.
گرد، عزیز و میری پوده، میترا،(1396)، دیدگاه مدیریت خطا نسبت به کیفیت حسابرسی: حرکت به سمت مدل چند سطحی، فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری، شماره 4، صص181-227.
نادری، مریم؛ محمودی، محمد؛ یزدانی، شهره، (1401)، ارائه مدل اندازه‌گیری مدیریت خطا و اثر آن بر گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی، مجله دانش حسابداری، دوره 13(2)، صص 53-82.
نعمتی کشتلی، رضا؛ محمدزاده مقدم، محمدباقر؛ جعفری، هستی. (1401). تأثیر سبک های حل مسأله بر خودکارآمدی حسابرسان دیوان محاسبات ایران (آزمون نظریه شناختی و رفتاری کسیدی). دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، در حال انتشار.
نیک بخت، محمدرضا؛ محمودی، امید(1396) بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در ایران با توجه به شاخص های هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 24، شماره 3، صص441-462.
Alareeni, B. (2019), "The associations between audit firm attributes and audit quality-specific indicators", Managerial Auditing Journal, Vol. 34 No. 1, pp. 6-43. https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2017-1559
Alfareza Desta Prasetyo Adi Zainudin, Khoirul Aswar, Noegrahini Lastiningsih, Mahendro Sumardjo and Taufeni Taufik (2021). Analysis of potential factors influencing audit quality: The moderating effect of time budget pressure. Problems and Perspectives in Management, 19(4), 519-529.
Alleyne, Philmore; Hudaib, Mohammad; Pik, Richard (2013) Towards a conceptual model of whistle-blowing intentions among external auditors, The British Accounting Review, Pages 10-23.
Alleyne. P. Hudaib. M. Pike. R. (2013), “Towards a Conceptual Model of Whistle-blowing Intentions among External Auditors”, The British Accounting Review 45, PP. 10–23.
AL-Rashdan, MosabTayseer(2022) Verification of Tax Avoidance By Audit QualityAnd Dimensions of Ownership Structure In Jordanian Manufacturing Companies, Journal of Positive School Psychology, Vol. 6, No. 6, 3374-3384
Alsmairat, Yazan Yaseen, Yusoff, Wan Sallha, Md Salleh, Mohd Fairuz , Ibrahim,  Suraiya, Omar Ahmad Ali Jarwan(2022) The Effect of Audit Tenure and Internal Audit Effectiveness on External Audit Quality: Evidence from Jordanian External Auditors, Journal of Positive School Psychology, Vol.6, No.4, 2545-2561
Arad, H; Moshashaee, S. M; & Eskandari, D. (2020). The Study of Individual Resilience Levels, Auditor Stress and Reducing Audit Quality Practices in Audit Profession. Accounting and Auditing Review, 27(2), 154-179. (in Persian)
Baby, S; (2013), AHP Modeling for Multicriteria Decision-Making and to Optimise Strategies for Protecting Coastal Landscape Resources, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 4, No. 2, April 2013.
Bani, M; faghani makrani, K; & zabihi, A. (2020). The Impact of Professional Commitment and Ethical Ideology on Audit Quality by Mediating the Ethical Behavior of Governmental Firms Auditors in Structural Equation Modeling. Journal of Governmental Accounting, 6(1), 81-96. (In Persian)
Beigi Harchegani E, Banimahd B, Raiiszade S M R, Royaee R. The Effect of Auditors’ Feature Machiavellian behavior on Their Whistle Blowing. OAAPC 2017; 1 (2): 65-95. (In Persian)
Bing, J; Huang, C.X; Li, A. & Zhu, X. (2014). Audit Quality Research Report. Australian National Centre for Audit and Assurance Research. Hanna Neumann Building #21. Canberra
Börner, K. (2008). Atlas of science: visualizing what we know. Cambridge, Mass. MIT Press.
Dalton, D; & Radtke, R. R. (2013). The Joint Effects of Machiavellianism and ethical environment on whistle blowing. Journal of Business Ethics, 117(1), 153–172.
Daryayi, M; Niko Maram, H; Khan Mohammadi, M; (2019). The effect of organizational culture on organizational malpractice reporting in the auditing profession. Financial Accounting and Auditing Research, Volume 12, Number 46, pp. 27-50. (In Persian).
DeAngelo, L. E. (1981a). Auditor independence, ‘low balling’, and disclosure regulation. Journal of Accounting and Economics, 3(2), 113e127.
Frese, M; & Keith, N. (2015). Action errors, error management, and learning in organizations. Annual Review of Psychology, 66(1), 661e687.
Gold, A; Gronewold, U; & Salterio, S. E. (2014). Error management in audit firms: Error climate, type, and originator. The Accounting Review, 89(1), 303e330.
Goodman, P. S; Ramanujam, R; Carroll, J. S; Edmondson, A. C; Hofmann, D. A; & Sutcliffe, K. M. (2011). Organizational errors: Directions for future research. Research in Organizational Behavior, 31, 151e176
Gord, A; Miri Podeh, M; (2016), error management's perspective on audit quality: moving towards a multi-level model, Quarterly Journal of New Researches in Management and Accounting, No. 4, pp. 227-181. (In Persian).
Gronewold, U; Gold, A; & Salterio, S. E. (2013). Reporting self-made errors: The impact of organizational error-management climate and error type. Journal of Business Ethics, 117(1), 189e208
Guenin-Paracini, H; Malsch, B; & Paille, A. M. (2014). Fear and risk in the audit process. Accounting, Organizations and Society, 39(4), 264e288.
Habibi, A; Firouzi Jahantigh, F; Sarafrazi, A; (2015), Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Vol. 5, No. 2, pp. 130-143.
Haghbin, P; azadi, K; pourali, M; & samadi, M. (2022). Investigating the effect of gender on the relationship between stress and audit quality. Journal of Governmental Accounting, 8(2), 101-112. (In Persian)
Heidari, M; Qaderi, B; & Rasouli, P. (2016). The Effect of Audit Quality on Agency Costs and Information Asymmetry: Structural Equation Modeling Approach. Accounting and Auditing Review, 23(3), 3533-372. (In Persian)
Hofmann, D. A; Frese, M. (2011). Errors, error taxonomies, error prevention, and error management: Laying the groundwork for discussing errors in organizations. In D. A. Hofmann, & M. Frese (Eds.), Errors in organizations (pp. 1e43). New York, NY: Routledge.
Huy, Nguyen Dang. (2022) Identifying factors affecting audit quality in the context of covid-19 pandemic in Vietnam: theoretical model study, Journal of Positive School Psycholog, Vol. 6, No. 6, 176–184
Islamzadeh, O; Hajinejad, A; Zare, P; Safari, M; (1400), internal controls in the public sector (a theoretical perspective), Tehran: Termeh Publications. (In Persian)
Kashanipour M, Karami G, Khanifar H, Shabani K. Study of Whistleblowing Intention of Independent Auditors about misconduct: An Application of Theory of Planned Behavior. OAAPC 2020; 4 (8) :63-91. (In Persian)
Lin, H.-L. and Yen, A.-R. (2023), "An examination of the association between interim audits and final audits", Asian Journal of Accounting Research, Vol. 8 No. 1, pp. 2-14.
Maroun, Warren; Solomon, Jill (2013) Whistle-blowing by external auditors: Seeking legitimacy for the South African Audit Profession? Accounting Forum, Pages 109-121
Naderi, M; Mahmoodi, M; & Yazdani, Sh. (2022). Provide a measurement model for error management and its effect on fraudulent financial reporting with emphasis on the role of the audit quality. Journal of Accounting Knowledge, 13(2), 53-82 [In Persian].
Near, J. P; & Miceli, M. P. (1985). Organizational dissidence. The case of whistle-blowing, Journal of Business Ethics, 4: 1-16
Nematikoshteli, R; Mohammadzadeh Moghaddam, M. B; & Jafari, H. (2022). The Effect of Problem-Solving Styles on the Self-Efficacy of Auditors of the Iran Court of Audit (Cassidy's Cognitive and Behavioral Theory Test). Journal of Governmental Accounting, in press. (In Persian)
Nerantzidis, M; Pazarskis, M; Drogalas, G. and Galanis, S. (2022), "Internal auditing in the public sector: a systematic literature review and future research agenda", Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 34 No. 2, pp. 189-209.
Nikbakht, M. R; & Mahmoodi Khoshroo, O. (2017). Investigation on the Factors Affecting the Audit Quality in Iran According to the Indicators of the Public Company Accounting Oversight Board (PICAOB). Accounting and Auditing Review, 24(3), 441-462. (In Persian)
Omidvar, M; Vakili Fred, H. R; & Beizhan, A. (2021). Designing an Interpretive / Structural Model of the Most Effective Causes of Public Sector Audit Quality. Journal of Governmental Accounting, 7(1), 145-160. (In Persian)
Rahimian, N; Rezapour, N; Akhzari, H; (2013) The role of institutional owners in the quality of audits of companies listed on the Tehran Stock Exchange, Audit Knowledge, Volume 11, Number 45, pp. 68-81. (In Persian)
Ramsay, I; Ban lair, M. (1993), Ownership Concentration, Institutional Investment and Corporate Governance:An Empirical Investigation of 100 Australian Companies,Melbourne University Law Review,Vol.19,Jun,pp.153-194.
Reason, J. (1990). Human error. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Rezai, A; & mohamadi molqarani, A. (2021). Identify and Prioritize Internal and External Factors Affecting the Audit Quality of the Court of Audit based on a Combination of SWOT-ANP-DEMATEL Techniques. Journal of Governmental Accounting, 7(1), 59-78. (In Persian)
Safari Z, Mousavi Kashi Z. The Relationship between Auditor's Individual Effectiveness and Fraud Risk Assessment Error.OAAPC 2019; 3 (6): 255-277. (In Persian)
Safarzadeh, M. H; sajadi, S. H; & shabani, M. (2020). The Effects of Personality Type on the Audit Quality (Case study: Evidence from Supreme Audit Court Auditors of Iran). Journal of Governmental Accounting, 6(2), 145-154. (In Persian)
Salehi, M., Fakhri Mahmoudi, M. and Daemi Gah, A. (2019), "A meta-analysis approach for determinants of effective factors on audit quality", Journal of Accounting in Emerging Economies, Vol. 9 No. 2, pp. 287-312. https://doi.org/10.1108/JAEE-03-2018-0025
Salehi, Mahdi, Mohammed Ibrahim Jebur, Saleh Orfizadeh, and Ali Mohammed Abbas Aljahnab, (2022), the Relationship between Audit Adjustments and Audit Quality in Iraq. Journal of Risk and Financial Management, 15: 330.
Schultz, J; Johnson, D; Morris, D; & Dyrnes, S. (1993), “An Investigation of the Reporting of Questionable Acts in an International Setting”, Journal of Accounting Research, 31, PP. 75–103.
Seckler, Christoph; Gronewold, Ulfert; Reihlen, Markus (2017). An error management perspective on audit quality: Toward a multilevel model. Accounting, Organizations and Society.
Van Dyck, C; Frese, M; Baer, M &; Sonnentag, S. (2015). Organizational error management culture and its impact on performance: a two-study replication. Journal of Applied Psychology; 90(6), 1228.
Weick, K. E. (2012). Book review David A. Hofmann, & Michael Frese (Eds.), Errors in organizations. Administrative Science Quarterly, 57(1), 159e161.
Weick, K. E; Sutcliffe, K. M; & Obstfeld, D. (1999). Organizing for high reliability: Processes of collective mindfulness. Research in Organizational Behavior, 21, 23e81.