با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری،واحد دماوند،دانشگاه آزاد اسلامی ،دماوند،ایران

2 استادیار حسابداری ،واحد فیروزکوه،دانشگاه آزاد اسلامی ،فیروزکوه ،ایران

3 استادیار حسابداری ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دماوند،ایران

4 دانشیار حسابداری ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دماوند،ایران

چکیده

موضوع و هدف مقاله: مدیریت خطا در بخش دولتی سبب تسهیل در دستیابی به اهداف می‌شود. ریشه مبحث مدیریت خطا برگرفته از کنترل‌های داخلی واحدهای تجاری است که توجه به آن سبب افزایش کیفیت حسابرسی در دستگاه‌های دولتی خواهد شد. هدف از این پژوهش شناسایی مولفه-های مدیریت خطا در دانشگاه‌های علوم پزشکی در جهت بهبود کیفیت حسابرسی است.
روش پژوهش: پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی ـ اکتشافی است. برای انجام پژوهش از تحلیل تم و روش دلفی فازی استفاده شد. بدین منظور از نظرات 15 نفر از حسابرسان دولتی و خصوصی و مدیران مالی با تجربه دانشگاه‌های علوم پزشکی با روش گلوله برفی استفاده شد.
یافته‌های پژوهش: نتایج حاصل از تحلیل‌های صورت گرفته حاکی از آن است که مؤلفه‌های مؤثر بر مدیریت خطا در جهت بهبود کیفیت حسابرسی را می‌توان به 7 عامل اصلی شامل ارزیابی عملکرد حسابرسان، رعایت قوانین و استانداردهای حسابرسی، توانمندسازی حسابرسان، نظارت حسابرسی، مدیریت خطا در سطح تیمی، سطح سازمانی و سطح فردی عوامل طبقه‌بندی کرد.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: توجه به مولفه‌های مدیریت خطا سبب بهبود کیفیت حسابرسی می‌شود. با توجه به شرایط پرنوسان امروز مدیریت خطا می‌تواند دانشگاه‌های علوم پزشکی را در دستیابی به اهدافش یاری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the ideal model of error management to improve the quality of medical science universities audits

نویسندگان [English]

  • Safoura Zolfaghari 1
  • mohammad mahmoodi 2
  • Shohreh Yazdani 3
  • mohammad hamed khanmohammadi 4

1 phd student

2 Assistant Professor in Accounting, Department of Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Azad UNIVERSITY

4 Assistant Professor in Accounting, Department of Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: Error management in the public sector facilitates the achievement of goals. The root of the issue of error management is derived from the internal controls of business units, which attention will increase the quality of auditing in government agencies. The purpose of this research is to identify the components of error management in universities of medical sciences in order to improve the audit quality.
Research Method: The research is applied in terms of purpose and descriptive-exploratory in terms of implementation. Theme analysis and Delphi Fuzzy Method was used to conduct the research. For this purpose, the opinions of 15 public and private auditors and experienced financial managers of medical sciences universities were used with the snowball method.
Research Findings: The results of the analysis indicate that the factors affecting error management in order to improve audit quality can be divided into 7 main factors, including auditor performance evaluation, compliance with audit rules and standards, auditor empowerment, audit quality, Error management was classified at team level, organizational level and individual level.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: Paying attention to error management components improves audit quality. Considering today's volatile conditions, error management can help medical universities to achieve their goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Theme Analysis"
  • "universities of medical sciences"
  • "Delphi Fuzzy"
  • "Audit Quality"
  • "Error Management"