با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
مقاله پژوهشی
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی در موسسات و سازمان های دولتی

محمدرضا محققی؛ غلامرضا کرمی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ نظام الدین رحیمیان

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 1-26

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.64134.1571

چکیده
  موضوع و هدف مقاله:هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر اثربخشی سیستم کنترل‌های داخلی در موسسات و سازمان های دولتی می‌باشد.روش پژوهش: به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم کنترل‌های داخلی موسسات و سازمانهای دولتی ، ضمن مرور مطالعات صورت گرفته، مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از روش کیفی تحلیل تم صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رتبه‌بندی عوامل موثر بر اعتبارسنجی مشتریان بانک‌های دولتی در شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی

محمد جهانگیریان؛ فرزین رضایی؛ رضا احتشام راثی

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 27-36

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.64227.1579

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی در هنگام اعتبارسنجی و تعیین میزان وام مشتریان حقوقی باید به شرایط موجود اقتصادی توجه نمایند. هدف از این پژوهش رتبه‌بندی عوامل موثر بر اعتبارسنجی در بانک‌های دولتی در شرایط فاصله-گذاری اجتماعی است.روش پژوهش: این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی ـ ترکیبی(اکتشافی و پیمایشی) است که در دو مرحله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر یادگیری سازمانی بر تردید حرفه‌‌ای و ارزیابی ریسک تقلب در بین حسابرسان سازمان حسابرسی: نقش تعدیلی متغیرهای جمعیت شناختی

سید محسن مدینه؛ سعید علی احمدی؛ افسانه سروش یار

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 37-76

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.62735.1542

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: یکی از مهم‌ترین ارزیابی‌های حسابرسان، ارزیابی ریسک تقلب است. برای ارزیابی بهتر باید از تردید حرفه-ای استفاده کنند. یادگیری سازمانی می‌تواند تردید حرفه‌ای و ارزیابی ریسک تقلب را تغییر دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر تردید حرفه‌ای و ارزیابی ریسک تقلب است.روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سبک های حل مسأله بر خودکارآمدی حسابرسان دیوان محاسبات ایران (آزمون نظریه شناختی و رفتاری کسیدی)

رضا نعمتی کشتلی؛ محمدباقر محمدزاده مقدم؛ هستی جعفری

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 77-104

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.59541.1492

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: خودکارآمدی، به اعتقاد حسابرس به توانمندی های فردی اشاره دارد که موجب می‌شود حسابرس بر وضعیت‌های موجود کنترل بیشتری داشته باشد و از این طریق عملکرد و قضاوت حرفه‌ای را بهبود بخشد. لذا، خودکارآمدی حسابرس می‌تواند تحت تأثیر سبک‌های حل مسأله قرار -گیرد. بدین منظور در این تحقیق، تأثیر سبک‌های حل مسأله بر خودکارآمدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگوی پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

مهدی زارع بیدکی؛ حبیب‌الله نخعی؛ قدرت الله طالب نیا؛ محمود معین الدین

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 105-152

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.61829.1527

چکیده
  موضوع و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با استفاده از تکنیک‌های دلفی و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی بر اساس رویکردهای فازی انجام گردید.روش پژوهش: در گام اول برای انسجام و گردآوری دانش ذهنی خبرگان، با انجام مطالعات کتابخانه‌ای، عوامل اولیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر بهزیستی ذهنی بر تعهد شغلی و تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل بخش عمومی

نازنین بشیری منش؛ شیما داوودی

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 153-182

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.63213.1550

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بهزیستی ذهنی بر تعهد شغلی و تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل است. روش پژوهش: پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی و همبستگی قرار دارد، همچنین از نظر ماهیت، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان ارشد سازمان حسابرسی بوده و نمونه پژوهش برحسب فرمول کوکران شامل 181 حسابرس مستقل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل حسابرسی عملکرد در سازمان‌های بخش عمومی ایران با رویکرد فازی

محمدرضا مهربان پور؛ حسین علی‌پور لندی

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 183-222

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.62979.1546

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای حسابرسی عملکرد در سازمان‌های بخش عمومی ایران است.در پژوهش حاضر سعی شده است تا از موضوع مؤلفه‌های حسابرسی عملکرد شامل صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و تبیین و کمی‌سازی آنها فراتر رفته و اصل حسابرسی عملکرد به همراه اقتضائات و عوامل دخیل در اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد تا در پایان به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر نقش های بهایابی و مبنای حسابداری تعهدی در حوزه راه سازی کشور

سید نادر موسوی؛ کیهان آزادی؛ محمد رضا وطن پرست

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 223-254

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.63261.1551

چکیده
  این مطالعه به‌دنبال شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با تاکید بر نقش‌های بهایابی و مبنای حسابداری تعهدی در بخش راه‌سازی کشور خواهد بود. برای دستیابی به این هدف سعی گردید تا از روش نظریه‌سازی داده بنیاد بر پایه مدل الماس در سه بعد برنامه‌ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه‌ها و مدیریت عملکرد استفاده شود. پژوهش حاضر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگوی حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان های دولتی

هادی طالعی؛ عزیز گرد؛ محمد خراشادی زاده

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 255-286

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.64538.1588

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان‌های دولتی با رویکرد آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی با 15 نفر، که عمدتاً مدیران و معاونین بیمارستانهای تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی شرق کشور و اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه مالی و حسابرسی بودند، که مصاحبه‌ها تا دستیابی به اشباع نظری به صورت هدفمند ادامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
قضاوت حسابرس در خصوص تحریف‌های کشف شده در صورت‌های مالی و اتخاذ استراتژی از قلم افتادگی صاحبکار: تئوری انتخاب عمومی دولت

فاطمه ژولانژاد؛ احسان کمالی؛ آرزو آقایی چادگانی

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 287-312

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.63796.1561

چکیده
  موضوع و هدف: منطبق بر تئوری انتخاب عمومی، یکی از استراتژی‌های مدیریت حسابرسان شرکت‌هایی با مالکیت دولتی، انحراف توجه حسابرس از حساب‌های مدیریت‌شده به حساب‌های پاک (بدون تحریف) یا حساب‌هایی که حاوی تحریف غیر از حساب‌های مدیریت‌شده هستند، به‌منظور تأثیرگذاری بر توانایی حسابرس به‌منظور کشف تقلب است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری و عملکرد در سازمان‌های بخش عمومی: نگرشی جدید مبتنی بر رویکرد مشارکتی

محسن ایمنی؛ سید محمد مشعشعی

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 313-340

https://doi.org/10.30473/gaa.2021.58937.1480

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری و عملکرد در سازمان‌های بخش عمومی انجام شود.روش پژوهش: پژوهش پیش روی از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران سطح میانی سازمان امور مالیاتی غرب استان مازندران در سال 1399 بوده است. برای این منظور 127 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل موثر بر پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی

انور عنایتی؛ غلامرضا کردستانی؛ عطاالله محمدی ملقرنی

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 341-372

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.65948.1619

چکیده
  هدف: نظام تأمین اجتماعی ابزار استقرار امنیّت، عدالت اجتماعی، رفاه و ثبات اجتماعی است، و توسعه پایدار هر کشور با کمّیت و کیفیّت خدمات نظام تأمین اجتماعی رابطه‌ای مستقیم دارد. روش: این تحقیق دارای یک طرح کیفی است و داده های لازم از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه‌گیری آماری به روش نمونه گیری هدفمند از بین خبرگان سازمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی بر فرآیند تصمیم‌گیری در قضاوت حرفه‌ای حسابرسان

لیلا رنجبریان؛ نادر رضایی؛ رسول عبدی؛ عسگر پاک مرام

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 373-394

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.60217.1507

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر به تحلیلی بر فرآیند تصمیم‌گیری در قضاوت حرفه‌ای حسابرسان می‌پردازد و در حوزه تحقیقات رفتاری در حسابرسی قرار دارد. روش پژوهش: روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیلی - پژوهشی است. پژوهش حاضر روش ترکیبی است که بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه‌ای حسابرس از طریق بررسی مبانی نظری و انجام تحلیل دلفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی ساختاری - تفسیری عوامل راهبردی حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور بر اساس تحلیل سوات

امیرحسین باوفا؛ مهدی مرادی؛ اسداله کردنائیج؛ حسین خنیفر؛ فاطمه صراف

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 395-420

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.59922.1501

چکیده
  حسابرسی عملکرد نقش مؤثری در ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفة اقتصادی دارد. نتایج مطالعات نشان‌می‌دهد اجرای حسابرسی عملکرد در کشور از مطلوبیت برخوردار نبوده و اهداف آن محقق نشده است. در این پژوهش، مدل‌سازی ساختاری - تفسیری عوامل راهبردی حسابرسی عملکرد در قالب نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها با هدف تحقق اهداف آن در دیوان محاسبات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آمادگی حسابداران بخش عمومی جهت اجرای حسابداری تعهدی (مطالعه موردی: ارتش جمهوری اسلامی ایران)

ساسان خادمی؛ بهنام کرمشاهی

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 421-450

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.58892.1479

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش کمک به افزایش آگاهی مدیران راجع به عوامل تأثیرگذار بر بهبود میزان آمادگی بخش عمومی کشور در جهت اجرای موفق حسابداری تعهدی می باشد. از این رو تأثیر سه عامل نگرش به تغییر، دانش کار و در دسترس بودن منابع بر دو جنبه آمادگی سازمانی برای تغییر شامل تعهد به تغییر و قابلیت اجرای تغییر مورد آزمون قرار می گیرد. روش ...  بیشتر