بررسی میزان موفقیت اصلاح نظام بودجه ریزی کشور از دیدگاه کارکنان و مدیران دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور. تهران. ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مالی، دانشگاه ارشاد، تهران. ایران.

چکیده

معضلات و چالش ها ی بودجه ریزی در ایران ، همواره اندیشمندان اقتصادی و دست اندر کاران اجرایی دولت را به چاره اندیشی در این خصوص ترغیب کرده است. در این راستا طرحی دو مرحله ای هر مرحله شامل چهار بخش در سال 1381 به تصویب هیئت دولت رسید و آن طرح مبنای اصلاح نظام بودجه کشور قرار گرفت. این پژوهش برآن است تا با توجه به بازه زمانی 18 ساله از تصویب و اجرا طرح به بررسی میزان توفیق و چالش های آن از دیدگاه کارشناسان و مدیران دست اند کار بپردازد. با در نظر گرفتن اهداف طرح، تعاریف مفهومی به متغیر های قابل سنجش تبدیل گردید و در قالب یک پرسشنامه 7 مرحله ای تدوین گردید. شرکت کنندگان در تحقیق شامل مدیران و کارشناسان مالی و بودجه ای سازمان های دولتی شامل ادارات کل برنامه و بودجه و ادارات اموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی سه استان تهران، البرز و قم که در زمینه تخصصی بودجه در سازمان های دولتی مشغول به کار هستند. در مجموع بر اساس ارزشیابی بدست آمده اهداف کلی طرح در حد متوسط برآورد گردید که با توجه به وقت و هزینه صرف شده در این خصوص امیدوارکننده به نظر نمی رسد .ضمن آنکه اهداف مرحله اول در حد متوسط و مرحله دوم کمتر از متوسط برآورد گردید . عامل مدرک تحصیلی تاثیری در نتایج نداشت اما خانمها موفقیت طرح را کمتر و مدیران در مجموع موفقیت طرح را بیشتر برآورد کرده اند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the success rate of reforming the budgeting system from the perspective of government employees and managers

نویسندگان [English]

  • Akbar Aminimehr 1
  • Amin AMINIMEHR 2
1 Assistant Prof. Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Student, Department of Financial Engineering, Ershad-Damavand University
چکیده [English]

The problems and challenges of budgeting in Iran have always encouraged economic thinkers and government officials to think of a solution in this regard. In this regard, a two-stage plan for each stage, including four sections, was approved by the Cabinet in 2002, and that plan was the basis for reforming the country's budget system. This research intends to examine the success rate and its challenges from the perspective of experts and managers, considering the 18-year period from the approval and implementation of the plan. Considering the objectives of the project, conceptual definitions were converted into measurable variables and developed in the form of a 7-step questionnaire. Participants in the study included managers and financial and budget experts of government organizations, including the General Departments of Planning and Budget and the Departments of Education, Labor and Social Affairs of the three provinces of Tehran, Alborz and Qom, who work in the specialized field of budget in government organizations. are. In general, based on the obtained evaluation, the overall goals of the project were estimated as average, which does not seem promising considering the time and cost spent in this regard. Meanwhile, the goals of the first stage were estimated as average and the second stage as below average. The degree factor had no effect on the results, but women underestimated the success of the project and managers generally overestimated the success of the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Program
  • Operational budgeting
  • Budgeting reform
ابراهیمی نژاد، مهدی؛ فرج وند، اسفندیار. (1380) ، اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه، تهران، سمت، 352/480955.
امامی، عباس؛ جلالیان، عسکر و صادقی، سید حسین. (1399). بررسی نظام بودجه‏ریزی عملیاتی در ایران و ایالات متحده امریکا. فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی. شماره یازدهم.
امینی مهر، اکبر؛ مقدم، عبدالکریم؛ باستانی، ساره(1395). مشکلات انطباق حسابداری تعهدی با بودجه‏ریزی برنامه‏ای در شهرداری ها. حسابداری دولتی. 2(4).
باباجانی، جعفر و خدارحمی، بهروز .) 1393 (. مدلی برای استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در دولت جمهوری اسلامی ایران.  فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی. 11(41).   
باباجانی، جعفر. )1387). تحلیل مبانی نظری و قانونی رویکرد جدید بودجه‏ریزی سال از منظر مسئولیت پاسخگویی، ماهنامه حسابدار. انجمن حسابداران خبره، شماره 194.
بازیار، منوچهر. (1381). بودجه و سازمان اداری دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، از مجموعه بودجه ریزی در ایران، گزارش اصلی.
بذرافشان، سعید؛ خدامی پور، احمد. (1396). بررسی اثر کنترل بودجه انقباضی بر انحراف بودجه در ایران. حسابداری دولتی, 2 (6): 30-19.
حسن آبادی، محمد؛ نجار صراف، علیرضا. (1387). مدل جامع نظام بودجه‏ریزی عملیاتی ،  تهران،  انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی (چاپ سوم ).
حضوری، محمد جواد. (1390). گفتارهایی در تئوری های بودجه . تهران. انتشارات مهکامه.(چاپ اول ).
سیدرضایی، میریعقوب. (1396). بازطراحی خط مشی تنظیم بودجه عمومی کشور با رویکرد نظریه پیچیدگی، پایان نامه دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
شبیری نژاد، علی اکبر. (1381).  مبانی نظری بودجه و بودجه ریزی دفتر مطالعات برنامه بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، از مجموعه بودجه ریزی در ایران، گزارش اصلی.
شبیری نژاد، علی اکبر. (1387). بسترهای حضور قانو نگذار در بودجه، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، از مجموعه بودجه ریزی در ایران: بودجه و پارلمان.
عباسی، ابراهیم،(1383). اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‏ریزی کشور، مطالعات مدیریت، 1383، شماره 41 و 42.
فرزیب، علیرضا. (1379). بودجه‏ریزی دولتی در ایران ، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی (چاپ دوم ).
قدیم پور، جواد؛ طریقی، علی. (1388) ، بودجه‏ریزی عملیاتی و حسابرسی عملیاتی ،تهران، فصلنامه دانش حسابرسی، سال هشتم، 28 (35): 59-65.
قربانی درآباد، بهزاد. (۱۳۹۸). بررسی تهیه و تنظیم بودجه در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قانون اساسی و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه. دانش حقوق و مالیه. 3(8): 23-39.
قلی زاده، محمد حسن؛ کهن روز، امیر. (1394). الزامات بودجه‏ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی کشور ،تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی،21 (15)، 59-39 .
کرد بچه، محمد. (1385). نظام بودجه‏ریزی : مبانی نظری ،سیر تحولات بین المللی، بررسی تطبیقی تحولات نظام بودجه‏ریزی در ایران، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور (چاپ اول ).
کرد بچه، محمد. (1384). مروری بر تحولات نظآم بودجه‏ریزی، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور.
کردلو، محمدرضا؛ دانش فرد، کرم اله؛ عالم تبریز، اکبر؛ تقوی، مهدی. (1399). بررسی تعیین استراتژی مرسوم در نظام بودجه ریزی ایران. مجله مدیریت توسعه و تحول. 41 : 8-1 .
محسنی، عباس.(1387). مقاطع اطلاعاتی یا نمادهای تصمیم گیری در بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از مجموعه بودجه ریزی در ایران: بودجه و پارلمان.
محسنی، عباس؛ اصلانی، رشید. (1382). مسئولیت محاسباتی و نظار ت های مالی وعملیاتی دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،از مجموعه بودجه ریزی در ایران، گزارش پنجم.
محمدپور، مهرداد. (1387). مبانی قانونی و رویه های تهیه و تصویب بودجه در ایران، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از مجموعه بودجه ریزی در ایران: بودجه و پارلمان.
محمدپور، مهرداد. (1389). سنجه هایی برای داوری، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوه شهای مجلس شورای اسلامی، از مجموعه بودجه ریزی در ایران.
مقیمی، سیدمحمد؛ رمضان، مجید، ( 1394)، پژوهشنامه مدیریت 8 ( مدیریت مالی). سازمان مدیریت صنعتی.
نصیری، مرتضی. ( 1381). کاستی های قانون بودجه ریزی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از مجموعه بودجه ریزی درایران، گزارش اصلی.
نوبخت، محمد باقر. (1391). مدل مفهومی اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور. فصلنامه راهبرد اقتصادی. 1 (2): 7-46. .ID=189242
نیکوکار، غلا محسین؛ جلالی فرزانه؛ فلاح هروی مهدیه؛ مشایخی بیتا. (1395) . بررسی و شناسایی مشکلات تدوین لایحۀ تفریغ بودجه، مجله مدیریت دولتی، 8(2): 349 - 372 .
Aminimehr, A. A. Moghadam, S. Bastani, (2016). Problems of compliance of accrual accounting with program budgeting in municipalities. Governmental Accounting, 2(4). 
Babajani, J. and B. Khodarahmi. (2014). A model for establishing an operational budgeting system in the Government of the Islamic Republic of Iran. Quarterly Journal of Experimental Financial Accounting Studies, 11(41. (In Persian).
Babajani, J. (2008). Analysis of Theoretical and Legal Basis of the New Approach to the year budgeting from the Perspective of Accountability.  Accountant Monthly letter. Expert Accountants Association, No. 194, No. 194. (In Persian).
Bazrafshan, S. and A. khodamipoor.
(2017). Investigating the effect of contractionary budget control on budget deviation in Iran. Governmental Accounting. (In Persian).
Bazyar, M. (2003). Budget and Administrative Organization of Program and Budget Studies office of the Islamic Consultative Assembly Research Center. Collection of budgeting in Iran. Main report. (In Persian).
Ebrahiminejad, M. and E. Farajvand. (2002). Principles of preparing, adjusting and controlling the budget. Samt. 480955/352. (In Persian)
Emami, A. A. Jalalian and S. Sadeghi. (2020). Investigating the operational budgeting system in Iran and the United States of America. Quarterly Journal of Political and International Research. 11. (In Persian).
Farzib, A. (2000). Government Budgeting in Iran, Tehran. Public Management Training Center (Second Edition). (In Persian).
Fatima, G., M. Ahmad & W. Rehman. (2012). Consequential Effects of Budget Deficit on Economic Growth of Pakistan, International Journal of Business anSocialol Science, 3(7) 203-208.
Ghadimpoor, J. and A. Tarighi. (2009). Operational Budgeting and Operational Audit, Tehran. Quarterly Journal of Auditing Knowledge, Year 8, 28 (35): 59-65. (In Persian).
Gholizade, M. and A. Kohanrooz. (2015). Operational Budgeting Requirements in the Higher Education System, Tehran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 21(1):39-59. (In Persian). http://journal.irphe.ac.ir/article-1-2569-fa.html.
Ghorbani Darabad, B. (2019). A study
of budget preparation and regulation in
the Iranian legal system with emphasis
on the constitution and its comparison
with the French legal system. Knowledge of law and finance. 3(8):23-39.
(In Persian).
Hasanabadi, M. and A. Najar sarraf. (2008). Comprehensive Model of Operating Budgeting System, Tehran. Industrial Training and Research Center Publications (Third Edition). (In Persian).
Hozoori, M. (2011). Discourses in Budget Theories, Tehran. Mahkameh Publications. (First Edition). (In Persian).
Johansson, T., & Siverbo, S. (2014). The appropriateness of tight budget control in public sector organizations facing budget turbulence. Management Accounting Research, 25(4), 271-283. doi:https://doi.org/10.1016/j.mar.2014.04.001
Kordbache, M. (2005). A Review of Developments in the Budgeting System, Tehran. Management and Planning Organization. (In Persian).
Kordbache, M. (2006). Budgeting System: Theoretical Foundations, International Developments, Comparative Study of Budgeting System Developments in Iran, Tehran. Management and Planning Organization (First Edition). (In Persian).
Kordloo, M. K. Daneshfar, A. Alam Tabriz and M. Taghavi. (2020). A study of determining the conventional strategy in the Iranian budgeting system. Journal of Development and Transformation Management. 41: 1-8. (In Persian).
Moghimi, S. and M. Ramezan. (2015). Journal of Management 8 (Financial Management). Industrial Management Institute. (In Persian).
 Mohammad poor, M. (2010). Criteria for arbitration, Office of Program and Budget Studies of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly. The Budgeting Collection in Iran. Budget and Parliament. (In Persian).
Mohseni, A. (2009). Information sections or decision-making symbols in the budget of the Office of Program and Budget Studies of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly. The Budgeting Collection in Iran. Budget and Parliament. (In Persian).
Mohseni, A. and R.  Aslani. (2004). Computational responsibility and financial and operational supervision of the Office of Program and Budget Studies of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly. The Budgeting Collection in Iran. Fifth report. (In Persian).
Nasiri, M. (2003). Shortcomings of the Budgeting Law, Office of Program and Budget Studies of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly. The Budgeting Collection in Iran. Main Report. (In Persian).
Nikookar, Gh. F. Jalali, M. Fallah heravi
and B. Mashayeki. (2015). Investigating and identifying the problems of drafting a recreation bill Budget, Journal of Public Management, 8 (2): 349 - 372. (In Persian).
Novbakht, M. (2012). Conceptual model of reforming the structure of the country's budgeting system. Quarterly Journal of Economic Strategy. 1(2): 7-46. (In Persian).
Seyyedrezaei, M. (2017). Redesigning the policy of regulating the general budget of the country with the approach of complexity theory, Ph.D. thesis, Faculty of Management, University of Tehran. (In Persian).
Shobeirinejad, A. (2003). Theoretical Foundations of Budget and Budgeting the Budget Program Studies Office of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly, the Budgeting Collection in Iran, Main Report. (In Persian).
Shobeirinejad, A. (2009). Contexts of Legislative Presence in Budget, Program and Budget Studies Office of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly. The Budgeting Collection in Iran: Budget and Parliament. (In Persian).