شناسایی مؤلفه‌های مداخله‌گر برون‌سازمانی بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران بخش عمومی بر مبنای تکنیک ORESTE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت، بافت ، ایران،

2 دانشجو دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های مداخله‌گر برون‌سازمانی بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران بخش عمومی بر مبنای تکنیک ORESTE است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مدیران اجرایی و کارمندان بخش عمومی و در بخش کمی 76 نفر از ذینفعان حوزه‌های زنجیره تأمین گزارشگری مالی است.
یافته‌های پژوهش: در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سئوالات مورد نظر جهت مصاحبه طراحی و در نهایت 10 مقوله نظام اطلاعات حسابداری، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، افزایش قابلیت پاسخگویی، عوامل قانونی، آموزشی نیروی انسانی متخصص و آگاه، زیر ساخت‌ها و فناوری، شرایط محیطی و سرمایه‌گذاران و بر مبنای رویکرد گراندد تئوری به عنوان عوامل برون‌سازمانی موثر بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران بخش عمومی شناسایی شده است. در ادامه شاخص‌های شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه قرار داده شده و با استفاده از تکنیک ارسته رتبه‌بندی شده است. نتایج نشان داد شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور، شاخص‌های کلان اقتصاد و شاخص رفع ضعف‌های نظام حسابداری و گزارشگری مالی به ترتیب دارای بالاترین رتبه‌بندی در میان شاخص هستند.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که طراحان سازمان و طراحان سیستم‌های اطلاعاتی به اثرات اقتصادی و سیاسی توجه لازم را مبذول نمایند و به طراحی سیستم‌های بپردازند که در شرایط نوسانات و تغییرات اقتصادی، تحلیل‌‎پذیری وظیفه اطلاعاتی را با دامنه وسیع ارائه نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Extrinsic Intervening Components of Organization on the Accounting Information System in Decision Making of Public Sector Managers Based on the ORESTE Technique

نویسندگان [English]

  • Sedighe Azizi 1
  • Hossein Jokar 2
1 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Baft Branch, Baft, Iran.
2 Ph.D. Student of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: ,the main purpose of this study is to identify the components of external organizational intervention on the accounting information system in decision making of public sector managers based on the ORESTE technique.
Research Method: The present study was conducted using a mixed research method in two parts: qualitative and quantitative. The statistical population of the research in the qualitative section is the faculty members of universities and executive directors and employees of the public sector and in the quantitative section is 76 stakeholders in the areas of financial reporting supply chain.
Research Findings: In order to achieve the objectives of the research, the questions for the interview were designed and finally 10 categories of accounting information system, cultural factors, political factors, economic factors, increasing responsiveness, legal factors, training of specialized and knowledgeable manpower, infrastructure and Technology, environmental conditions and investors and sub-components related to each factor based on grounded theory approach have been identified as external factors affecting the accounting information system in the decision-making of public sector managers. Then, the identified indicators are placed in the form of a questionnaire and are ranked using the ORESTE technique. The results showed that the indicators of economic instability, economic fluctuations and changes in the country, macroeconomic indicators and the index of eliminating the weaknesses of the accounting and financial reporting system have the highest ranking among the indicators, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extrinsic Interfering Components
  • Accounting Information System
  • Public Sector
  • ORESTE Technique
اسلوب، علی و پاک مرام، عسکر. (1394). نقش استقرار حسابداری تعهدی در کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مالی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی).  مدیریت بهداشت و درمان،6(2)، 73-79.
باباجانی، جعفر. (1379). نقش و مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری عمومی، دوماهنامه حسابرس، 2(7)، 26-34.
باباجانی، جعفر. ( ۱۳۸۸). حسابداری و مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی. (مجموعه مقالات)، تهران: انتشارات ترمه.
باباجانی، جعفر؛ آذر، عادل و معیری، مرتضی. (۱۳۹۰). عوامل و محرک‌های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، ۹(۳۳)، 1-37.
پویان راد، جواد و معصومی، جواد. (1398). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نظام اطلاعاتی حسابداری مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش سلسله‌مراتبی. حسابداری سلامت، 8(2)، 1-19.
رحیمیان، نظام‌الدین. (1387). حسابرسی عمومی و انواع آن. مجله دانش حسابرسی،27، 16-4.
زارعی، بتول و مهراندیش، بتول. (1396). ارزیابی تأثیر به‌کارگیری اطلاعات حاصل از اجرای نظام حسابداری بخش عمومی بر ‌‌‌تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه‌های ع‍لوم پزشکی استان تهران). حسابداری سلامت، 6(1)، 25-43.
رهنورد، فرج‌الله و طاهری‌اردکانی، حسن. (۱۳۸۲). نیاز مدیران ارشد به سیستمهای اطلاعاتی. فرایند مدیریت و توسعه، ۱۷(۲ و ۳)، ۵۳-۴۶.
عزیزی، فرهاد؛ رهنمای رود پشتی، فریدون؛ خان محمدی، محمد حامد و خدایی وله زاقرد، محمد. (1399). ارائه الگویی از اثر ویژگی‌های سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سیستم مبتنی بر نقش تعدیلی عدم اطمینان کاری. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 12(47)، 31-54.
فلاحی، مسلم. (1394). چالش‌های اجرایی حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی در دستگاه‌های اجرایی، استانداردهای حسابداری بخش عمومی تجربیات گذشته مسیر پیش رو.
قنبری، علی محمد؛ سرلک، نرگس و هاشمی، مهدی. (1392). نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران شرکت ملی گاز ایران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 5(18)، 56-73.
کیامهر، محمد و قره‌خانی، فرزانه. (1398). بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر طراحی نظام اطلاعاتی حسابداری. حسابداری سلامت، 8(1)، 106-123.
مجموعه بیانیه‌های مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی. (۱۳۹۲). سازمان حسابرسی، تهران.
مرادی، محسن؛ رحیمی، کاظم و قدرتی، نصیبه. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با تأکید بر نقش حسابداری تعهدی. حسابداری سلامت، 6(1)،111-130.
مهدوی، غلامحسین. (1379). نظام پاسخ‌گویی و حسابداری عمومی در ایران. دوماهنامه حسابرس، 2(7)، 38-43.
Azizi, F; khanmohammadi, M; Esmaelzadeh Moghari, A; khodaei, M; & Rahnamay Roodposhti, F. (2021). Providing a model of the effect of accounting information systems characteristics on system performance based on moderating role of organizational decentralization and uncertainty. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 10(37), 97-111. (In Persian).
Babajani, J. (2009). Accounting and Accountability in the Public Sector. (Collection of articles), Tehran: Termeh Publications. (In Persian).
Babajani, J; Azar, A; & Moayeri, M. (2011). Factors and drivers of the reforms in iran's public sector financial and operational accountability system. Empirical Studies in Financial Accounting, 9(33), 1-37. (In Persian).
Brandt, T; Wagner, S; & Neumann, D. (2020). Prescriptive Analytics in Public-Sector Decision-Making: A Framework and Insights from Charging Infrastructure Planning. European Journal of Operational Research.
Davenport, T. H; & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston, Harvard Business School Press.
Falahi, M. (2015). Executive Challenges of Public Sector Accounting with an accrual approach in executive bodies, public sector accounting standards, past experiences, the way forward. (In Persian).
Ghanbari, A; Sarlak, N; & Hashemi, M. (2013). The role of Accounting Information System in decision making process of NIGC managers. Accounting and Auditing Research, 5(18), 56-73. (In Persian).
Gordon, L; & Miller, D. (2008). A contigency framework for the design of accounting information system. Accounting, Organizations and Society, 1(1), 59-69.
Hyndman, N; & Connolly, C. (2012). Accrual accounting in the public sector: A road not always taken, ManagementAccounting Research, 22, 36-45.
Kiamehr, M; & Gharehkhani, F. (2019). Investigating the probable factors affecting the design of accounting information system. Journal of Health Accounting, 8(1), 106-123. (In Persian).
Maes, M. J; Jones, K. E; Toledano, M. B; & Milligan, B. (2020). Accounting for natural capital has cross-cutting relevance for UK public sector decision-making. Ecosystem Services, 44, 101127.
Mahdavi, G. H. (2000). Public accountability and accounting system in Iran. Auditor Bimonthly, 2(7), 38-43. (In Persian).
Moradi, M; Rahimi, K; & Ghodrati, N. (2017). Investigating the factors influencing the effectiveness of accounting information system from the viewpoint of managers and experts of Iranian medical sciences universities based on accrual accounting. Journal of Health Accounting, 6(1), 111-130. (In Persian).
Ouda, H. (2003). Accrual accounting in the government sector background, concepts, benefits and costs. Public Fund Digest, 111(2), 52-73.
Peña-Miguela, N; & De La Peña, J. I. (2019). New accounting information system: an application for a basic social benefit in Spain. Revista de Contabilidad–Spanish Accounting Review, 12(1), 28-37.
Pouyanrad, J; & Masoumi, J. (2020). Identifying and prioritizing the effective factors of the accounting information system in the process of managers’ decision making in mashhad university of medical sciences based on analytical hierarchy process. Journal of Health Accounting, 8(2), 1-19. (In Persian).
Rahimian, N. (2009). General audit and its types. Journal of Auditing Knowledge, 27, 16-4. (In Persian).
Rahnavard, F; Taheri Ardekani, H. (2003). Senior Manager's Need for Data Systems. Management and Development Proces, 17 (2 and 3), 46-53. (In Persian).
Robinson, M. (2002). Accrual accounting and the public sector. Working paper.
Slob, A; & Pak Maram, A. (2015). The role of accrual accounting in the quality of decision making of financial managers (Case study: University of Medical Sciences of West Azerbaijan Province). Journal of healthcare management, 6(2), 73-79. (In Persian).
Sing, R. (2005). Accrual accounting in the public sector a case study of local government councils in fiji. The fourth accounting history international conference, Braga, Portugal.
Strauss, A; & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
Thomas, H. B. (2007). Does full accrual accounting enhance accountability? The Innovation Journal. The Public Sector Innovation Journal, 12(3), 9-14.
Todor, a. (2005). Cash Versus Accrual Accounting In Public Sector. FEE Public, studia Oeconomica, 43-45.
Vardon, M; Castaneda, J; Nagy, M; & Schenau, S. (2018). How the system of environmental-economic accounting can improve environmental information systems and data quality for decision making. Environmental Science and Policy, 89(1), 83-92
Wynne, A. (2003). Do private sector financial statements provide a suitable model for public sector accounts? Paper for a conference on public lawand the modernizing state in oeiras Portugal, 3-6.
Xing, X. & Yan, Sh. (2020). Accounting information quality and systematic risk. Review of Quantitative Finance and Accounting, 52 (1), 85-103.
Yannis, G; Kopsacheili, A; Dragomanovits, A; & Petraki, V. (2020). State-of-the-art review on multi-criteria decision-making in the transport sector. Journal of traffic and transportation engineering (English edition).
Zarei, B; & ZAREI, B. (2017). Assess the impact of the use of information of public sector accounting system in decision-making and accountability by managers (Case Study of Tehran University of Medical Sciences). Journal of Health Accounting, 6(1), 25-43. (In Persian).
Zekić-Sušac, M; Mitrović, S; & Has, A. (2020). Machine learning based system for managing energy efficiency of public sector as an approach towards smart cities. International Journal of Information Management, 102074.