با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت، بافت ، ایران،

2 دانشجو دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.30473/gaa.2022.58712.1521

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های مداخله‌گر برون‌سازمانی بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران بخش عمومی بر مبنای تکنیک ORESTE است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مدیران اجرایی و کارمندان بخش عمومی و در بخش کمی 76 نفر از ذینفعان حوزه‌های زنجیره تأمین گزارشگری مالی است.
یافته‌های پژوهش: در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سئوالات مورد نظر جهت مصاحبه طراحی و در نهایت 10 مقوله نظام اطلاعات حسابداری، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، افزایش قابلیت پاسخگویی، عوامل قانونی، آموزشی نیروی انسانی متخصص و آگاه، زیر ساخت‌ها و فناوری، شرایط محیطی و سرمایه‌گذاران و بر مبنای رویکرد گراندد تئوری به عنوان عوامل برون‌سازمانی موثر بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران بخش عمومی شناسایی شده است. در ادامه شاخص‌های شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه قرار داده شده و با استفاده از تکنیک ارسته رتبه‌بندی شده است. نتایج نشان داد شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور، شاخص‌های کلان اقتصاد و شاخص رفع ضعف‌های نظام حسابداری و گزارشگری مالی به ترتیب دارای بالاترین رتبه‌بندی در میان شاخص هستند.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که طراحان سازمان و طراحان سیستم‌های اطلاعاتی به اثرات اقتصادی و سیاسی توجه لازم را مبذول نمایند و به طراحی سیستم‌های بپردازند که در شرایط نوسانات و تغییرات اقتصادی، تحلیل‌‎پذیری وظیفه اطلاعاتی را با دامنه وسیع ارائه نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Extrinsic Intervening Components of Organization on the Accounting Information System in Decision Making of Public Sector Managers Based on the ORESTE Technique

نویسندگان [English]

  • Sedighe Azizi 1
  • Hossein Jokar 2

1 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Baft Branch, Baft, Iran.

2 Ph.D. Student of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: ,the main purpose of this study is to identify the components of external organizational intervention on the accounting information system in decision making of public sector managers based on the ORESTE technique.
Research Method: The present study was conducted using a mixed research method in two parts: qualitative and quantitative. The statistical population of the research in the qualitative section is the faculty members of universities and executive directors and employees of the public sector and in the quantitative section is 76 stakeholders in the areas of financial reporting supply chain.
Research Findings: In order to achieve the objectives of the research, the questions for the interview were designed and finally 10 categories of accounting information system, cultural factors, political factors, economic factors, increasing responsiveness, legal factors, training of specialized and knowledgeable manpower, infrastructure and Technology, environmental conditions and investors and sub-components related to each factor based on grounded theory approach have been identified as external factors affecting the accounting information system in the decision-making of public sector managers. Then, the identified indicators are placed in the form of a questionnaire and are ranked using the ORESTE technique. The results showed that the indicators of economic instability, economic fluctuations and changes in the country, macroeconomic indicators and the index of eliminating the weaknesses of the accounting and financial reporting system have the highest ranking among the indicators, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extrinsic Interfering Components
  • Accounting Information System
  • Public Sector
  • ORESTE Technique