با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،بوشهر،ایران

2 گروه حسابداری،واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی ،بوشهر،ایران

10.30473/gaa.2023.66386.1632

چکیده

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت ارتقای نظارت جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه بوده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، یک پژوهش کیفی بر مبنای استقرائی می‌باشد و از نظر هدف جزو پژوهش‌های بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از خبرگان متخصص در حوزه قانونگذاری وخبرگان می‌باشند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه‌ها، یافته‌های پژوهش منجر به شناسایی 92 مفهوم استخراجی از 18 مقوله اصلی شد. بر اساس ابعاد شش‌گانه مقوله‌های الگوی پارادایمی آنگاه مقوله‌ها بر اساس ابعاد شش‌گانه مقوله‌های الگوی پارادایمی (شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها) جای گذاری شده و مدل نهایی پژوهش حاصل گردید. مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-وضعیت نظارتی، 2-توصیه‌های اجرایی 3- شرایط تخصصی؛ مقوله‌های در بخش پدیده محوری شامل 1- تنگناهای قانونی، 2- تنگناهای ساختاری و 3- تنگناهای محیطی؛ مقوله‌های در بخش شرایط زمینه‌ای شامل 1- برنامه‌ریزی سازمانی، 2- ایجاد بسترهای نهادی و 3- ضرورت توجه به الزامات قانونی؛ مقوله‌های در بخش شرایط مداخله‌گر شامل 1- تدابیر نظارتی، 2- توانمندسازی و 3- ضرورت توجه به عوامل انسانی؛ مقوله‌های در بخش راهبردها شامل 1- نظارتی مالی، 2- ایجاد بسترهای قانونی مناسب و 3- تدوین راهبرد سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون اثربخشی نظارتی، اثربخشی مالی و اثربخشی محیطی در محیط نظارتی بخش عمومی متصور گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting an Applied Model for Empowering and Maintaining Preventive Audit in the Public Sector Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • farzad keshavarz 1
  • Bahram Barzegar 2
  • Mostafa Ghasemi 1

1 Dpartment of Accounting ,Bushehr Branch, Islamic Azad University,Bushehr, Iran

2 Department of Accounting, Bushehr Branch, Islamic Azad University,Bushehr, Iran

چکیده [English]

The main goal of this research was to design a model to improve supervision in order to empower and maintain preventive audit.
An induction-based qualitative approach was adopted, and in terms of the goal, it is a basic research. The statistical population of this research is 18 experts in the field of auditing. Data analysis was done in three stages of open coding, central coding and selective coding using MAXQDA software.
After a detailed analysis of interviews, research findings led to identification of 92 extracted concepts from 18 main categories. Then the categories were established based on the six dimensions of the paradigmatic model categories (causal conditions, central phenomenon, contextual factors, intervening factors, policies and consequences) and the final research model was obtained. The paradigm model of research in causal conditions includes 1-regulatory situation, 2-executive recommendations, and 3-specialized conditions; Categories in central phenomenon section include 1-legal bottlenecks, 2-structural bottlenecks and 3-environmental bottlenecks; The categories in contextual conditions section include 1- organizational planning, 2-creating institutional platforms and 3-the need to pay attention to legal requirements; The categories in intervening conditions section include 1-regulatory measures, 2-empowerment and 3-the need to pay attention to human factors; The categories in the policy section include 1-financial supervision, 2-creation of suitable legal platforms and 3-formulation of organizational policies. It is expected that with the implementation of these policies, consequences such as supervisory, financial and environmental effectiveness will be achieved in the public sector regulatory environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied Model
  • Public Sector
  • grounded theory
  • preventive audit. Maintaining audit