ارائه مدلی کاربردی جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه در بخش عمومی بر اساس نظریه‌پردازی داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،بوشهر،ایران

2 گروه حسابداری،واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی ،بوشهر،ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت ارتقای نظارت جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه بوده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، یک پژوهش کیفی بر مبنای استقرائی می‌باشد و از نظر هدف جزو پژوهش‌های بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از خبرگان متخصص در حوزه قانونگذاری وخبرگان می‌باشند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه‌ها، یافته‌های پژوهش منجر به شناسایی 92 مفهوم استخراجی از 18 مقوله اصلی شد. بر اساس ابعاد شش‌گانه مقوله‌های الگوی پارادایمی آنگاه مقوله‌ها بر اساس ابعاد شش‌گانه مقوله‌های الگوی پارادایمی (شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها) جای گذاری شده و مدل نهایی پژوهش حاصل گردید. مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-وضعیت نظارتی، 2-توصیه‌های اجرایی 3- شرایط تخصصی؛ مقوله‌های در بخش پدیده محوری شامل 1- تنگناهای قانونی، 2- تنگناهای ساختاری و 3- تنگناهای محیطی؛ مقوله‌های در بخش شرایط زمینه‌ای شامل 1- برنامه‌ریزی سازمانی، 2- ایجاد بسترهای نهادی و 3- ضرورت توجه به الزامات قانونی؛ مقوله‌های در بخش شرایط مداخله‌گر شامل 1- تدابیر نظارتی، 2- توانمندسازی و 3- ضرورت توجه به عوامل انسانی؛ مقوله‌های در بخش راهبردها شامل 1- نظارتی مالی، 2- ایجاد بسترهای قانونی مناسب و 3- تدوین راهبرد سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون اثربخشی نظارتی، اثربخشی مالی و اثربخشی محیطی در محیط نظارتی بخش عمومی متصور گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting an Applied Model for Empowering and Maintaining Preventive Audit in the Public Sector Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • farzad keshavarz 1
  • Bahram Barzegar 2
  • Mostafa Ghasemi 1
1 Dpartment of Accounting ,Bushehr Branch, Islamic Azad University,Bushehr, Iran
2 Department of Accounting, Bushehr Branch, Islamic Azad University,Bushehr, Iran
چکیده [English]

The main goal of this research was to design a model to improve supervision in order to empower and maintain preventive audit.
An induction-based qualitative approach was adopted, and in terms of the goal, it is a basic research. The statistical population of this research is 18 experts in the field of auditing. Data analysis was done in three stages of open coding, central coding and selective coding using MAXQDA software.
After a detailed analysis of interviews, research findings led to identification of 92 extracted concepts from 18 main categories. Then the categories were established based on the six dimensions of the paradigmatic model categories (causal conditions, central phenomenon, contextual factors, intervening factors, policies and consequences) and the final research model was obtained. The paradigm model of research in causal conditions includes 1-regulatory situation, 2-executive recommendations, and 3-specialized conditions; Categories in central phenomenon section include 1-legal bottlenecks, 2-structural bottlenecks and 3-environmental bottlenecks; The categories in contextual conditions section include 1- organizational planning, 2-creating institutional platforms and 3-the need to pay attention to legal requirements; The categories in intervening conditions section include 1-regulatory measures, 2-empowerment and 3-the need to pay attention to human factors; The categories in the policy section include 1-financial supervision, 2-creation of suitable legal platforms and 3-formulation of organizational policies. It is expected that with the implementation of these policies, consequences such as supervisory, financial and environmental effectiveness will be achieved in the public sector regulatory environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied Model
  • Public Sector
  • grounded theory
  • preventive audit. Maintaining audit
ابوالمعالی،خدیجه.(1391). پژوهش کیفی:از نظریه تا عمل (چاپ اول). تهران: نشر علم.
اردشیری، حمید؛ کمالی، احسان؛ رستمی، امین و صفری گرایلی، مهدی. (1401). ارائه الگویی برای نظارت مالی هوشمند در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی. 11(21)، 243-209.
بایزیدی، پیمان و احمدی دهرشید، جمیل. (1400). کاربرد اینترنت اشیاء در حسابداری و حسابرسی. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. 5(53)، 115-102.
دادخدایی، لیلا. (1390). فسادمالی-اداری و سیاست جنایی مقابله با آن، جلد 1، تهران، انتشارات میزان.
دارابی، محسن و دانایی، حبیب اله .(1394). شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاه‌های اجرایی استان‌های منطقه (1): سمنان، تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی. فصلنامه دانش حسابرسی. 14(58)، 136-105.
ربیعی مندجین، محمدرضا و قلی‌زاده نرگسی، سعید. (1396). بررسی تأثیر توانمندسازی از طریق بهبود سطح انگیزه بر عملکرد شغلی ذیحساب‌ها (مطالعه موردی: وزارت امور اقتصادی و دارایی). حسابداری دولتی، 3(2)، 70-59.
رحمتی اصل، مهین وکردستانی، غلامرضا. (1401). بررسی راه‌کارهای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، مدیریت دولتی. 14(2)، 282-257.
رضایی، عباس و محمدی ملقرنی، عطاالله. (1399). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی مؤثر برکیفیت حسابرسی دیوان محاسبات بر اساس ترکیب تکنیک‌های دیمتل، فرآیند تحلیل شبکه و سوات. دو فصلنامه علمی حسابداری دولتی. 7(1)، 78-61.
رضوی فرد، بهزاد. (1390). از کارکردهای سنتی کیفر در حقوق داخل تا کارکردهای نوین آن درخصوص بین‌الملل کیفری با تأکید بر رویه‌های قضایی. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 6(21)، 38-9.
روزبهانی،ناصر واسدی،مرتضی.1397.آشنایی با دیوان محاسبات کشور.تهران: مرکزآموزش وبرنامه ریزی دیوان محاسبات کشور.
زارع، پریسا؛ آذر، عادل و زارعی، علیرضا. (1400). طراحی نظام تصمیم‌گیری در حوزه نظارت بخش عمومی با رویکرد الکترونیکی در دیوان محاسبات کشور. دو فصلنامه علمی حسابداری دولتی. 7(2)، 58-43.
زمانی، رضا؛ باقرپور ولاشانی، محمدعلی؛ مرادی، مهدی. (1401). تأثیر منبع کنترل درونی بر رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی حسابرسان و کیفیت حسابرسی. دانش حسابرسی، 22(86)، 135-119.
سجادی،حسین و جامعی، رضا. (1382)، سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۰، شماره ۴، ص ۱۴۹-۱۲۹.
سجادی نسب، محمدرضا. (1391). بررسی وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی در پرتو اصل حاکمیت قانون. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
سلیمانی، سجاد. (1393). پیشگیری از اختلاس. فصلنامه علمی ترویجی کارآگاه، دوره دوم، شماره 26.
شجاعی، فیاض. (1383). تحلیل ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور، فصلنامه دانش حسابرسی، شماره 14.
طبری، مجتبی و حسینی، سیده پریسا. (1396). بررسی برخی اثرات بازدارنده گزارشات دیوان محاسبات در کاهش انحرافات مالی دستگاه‌های اجرایی،اولین کنفرانس بین‌المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت،تهران.
عباسی، ابراهیم و بیت عفری، سعید .(1395). تأثیر اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات دستگاه‌های اجرایی کشور،فصلنامه دانش حسابرسی. 16(62)، 44-25.
قنبری، محمدرضا؛ فلاح شمس، میر فیض؛ معدنچی زاج، مهدی و کیقبادی، امیررضا. (1400). الگوی مناسب نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران. دانش حسابرسی. 21(84)، 469-442.
لاری، محمود؛ نوجوان، مهناز و عبداله نژاد، رضا. (1396). نگاهی بر گزارشگری مالی الکترونیکی: گزارشگری به همگام، حسابرس. 7(93)، 51-44.
مهرانی، کاوه؛ مقیمی، سید محمد و اسکندری، قربان. (1398). بررسی چالش‌ها و ضعف‌های دیوان محاسبات کشور در نظارت بر بخش بانکی و راهکارهای رفع آن. 19(77)، 37-21.
محمودی، محمد؛ ذوالفقاری، صفورا؛ یزدانی، شهره؛ خان محمدی، محمد حامد.(1401). ارائه مدل مطلوب مدیریت خطا در جهت بهبود کیفیت حسابرسی دانشگاه های علوم پزشکی. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، سال نهم، شماره 2، 276-247 .
ولی نژاد، فرشته و پیفه، احمد. (1393). اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در حسابرسی توسط دیوان محاسبات و تأثیر آن بر وقوع انحرافات مالی دستگاه‌های اجرایی.
ناصری، احمد؛ کمالیان، امین رضا و فلاطون­زاده، بهزاد. (1396). ارزیابی نقش دیوان محاسبات در ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی دستگاه‌های اجرایی (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان). فصلنامه دانش حسابرسی، سال هفدهم  ،شماره 66.
نیک‌کار، بهزاد؛ آزادی، کیهان؛ بنی‌مهد، بهمن و باقرسلیمی، سعید. (1399). توانمندسازی روان‌شناختی و هشداردهی تقلب در حرفه حسابرسی : آزمون نظریه امنیت روان‌شناختی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(34)، 58-47.
هدایتی زفرقندی، محمد. (1396). نقش و کارکرد دیوان محاسبات در تحقق نظارت مالی. ماهنامه پژوهش ملل، دوره دوم، شماره 18.
Abbasi, E. & Beit Afari, S. (2015). The effect of preventive measures of the Court of Accounts of the country on reduction of violations of country's executive bodies, Audit Knowledge Quarterly. 16(62), 44-25. (In Persian).
Abol-Maali, Khadija. (2011). Qualitative research: from theory to practice (1st edition). Tehran: Nasser Alam. (In Persian).
Appah E; Onowu J. U. & Adamu A. J. (2021). Public Sector Audit, Transparency and Good Governance on Financial Accountability of Public Sector Entities in Rivers State, Nigeria. African Journal of Accounting and Financial Research, 4(3), 15- 38.
Ardashiri, H; Kamali, E; Rostami, A; & Safari Gerayli, M. (2023). Providing a Model for Smart Financial Monitoring in the Accounting and Reporting System of the Public Sector. Applied Research in Financial Reporting, 11(21), 209-243. (In Persian).
Baldo, F & Robielos, R. (2020). Internal Audit Resource Allocation Model Using Linear Programming. Proceedings of the 2nd African International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. 2016-2024.
Bayazidi, P. & Ahmadi Dehrashid, J. (2021). Application of the Internet of Things in accounting and auditing. New research approaches in management and accounting. 5(53), 115-102. (In Persian).
Beuselinck, C; Deloof, M; & Vanstraelen, A. (2014). Cross-jurisdictional Income Shifting and Tax Enforcement: Evidence from Public Versus Private Multinationals. Review of Accounting Studies, 20(2), 710–746
Bishop, T. J. F. and F. E. Hydoski (2009). Corporate Resiliency: Managing the Growing Risk of Fraud and Corruption, 1st Edition, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
Braun, V; Clarke, V; & Weate, P. (2016). Using thematic analysis in sport and exercise research. In Routledge handbook of qualitative research in sport and exercise (pp. 213-227). Routledge.
Cresswell, J. W. (2007). "Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches." Lincoln: Sage.
Coenen, T. L. (2008). Essentials of Corporate Fraud. Hoboken: John Wiley & Sons, Incorporated. Retrieved from https://ebookcentral-proquestcom .ezproxy.puv.fi/lib/vamklibrary-ebooks/detail.action?docID=331643.
Dadkhodaei, L. (2011). Financial-administrative corruption and the criminal policy to deal with it, Volume 1, Tehran, Mizan Publications. (in Persian).
Darabi, M. & Danaei, H. (2014). Identifying factors affecting on motivation of auditors of District Court of Accounts (1) and its relationship with detection and prevention of financial violations in executive bodies of provinces of region (1): Semnan, Tehran, Alborz, Qom, Qazvin, Markazi. Accounting Knowledge Quarterly. 14(58), 105-136. (In Persian).
Desai, M; Dyck, A; & Zingles, L. (2007). Theft and taxes. Journal of Financial Economics, 84(3), 591–623.
Drake, A. R; Jeffrey, W. & Stephen, B. S. (2007). Empowerment, Motivation and Performance; examining the Impact of Feedback and Incentive on Non Management Employees. Behavioral Research in Accounting. 19, 71-89.
Ferry, L; Midgley, H. & Ruggiero, P. (2023). Jjj. Regulatory space in local government audit: An international comparative study of 20 countries. Public Money & Management, 43(3), 233-241.
Fitriah, and IGA Sudibya. (2015). The Effect of Employee Empowerment and Job Satisfaction on the Organizational Commitment of the Regional Company Secretariat of the Denpasar City Market.E- Journal of Management of Udayana University , 4 (11), 3478-3507.
Ghanbari, M, Falah Shams, M. F; Madnachi Zaj, M & Kiqbadi, A. (2021). The appropriate model of financial supervision Court of Accounts of country on executive bodies of Islamic Republic of Iran. Audit knowledge. 21(84), 469-442. (In Persian).
Gong, T. (2010).Auditing, accountability, and corruption in china: prospects and problems. Journal of public Administration. 2, 6 9-84 (in Chinese).
Guedhami, O; & Pittman, J. (2008). The importance of IRS monitoring to debt pricing in private firms. Journal of Financial Economics, 90(1), 38–58.
Hanlon, M; L.Hoopes, J; & Shroff, N. (2014). The Effect of Tax Authority Monitoring and Enforcement on Financial Reporting Quality Accessed. Journal of the American Taxation Association, 36(2), 1–51.
Hedayati Zafarkandi, M. (2016). The role and function of the Court of Accounts in implementation of financial supervision. Monthly Research of Nations, second period, number 18. (In Persian).
Hu, A. G. & Guo, Y. (2001). The comprehensive strategies and institutional design for curbing corruption in the transitional period. Management world 6, 44-55. (In Chinese).
Jeppesen, K. (2018). The role of auditing in the fight against corruption. The British accounting review. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.bar.2018.06.001.
https://doi.org/10.22059/jipa.2022.339524.3119.
Kreishhan, B. (2014). Confronting corruption in the financing of the political party, Review of International Political Economy, 18(2), 228-250.
Kriswantini, D. & Sososutiksno, C. (2020). The Effect of Locus of Control on the Performance of Government Organizations with The Internal Auditor Empowerment Variable as a Moderation Variable. Proceeding on International Conference of Science Management Art Research Technology (IC-SMART), 1(1), 58-63.
Lari, M; Nojavan, M. & Abdullah Nejad, R. (2018). A Look at Electronic Financial Reporting; Timely Reporting. Auditor, 93. (In Persian).
Mahmoudi, Mohammad; Zolfaghari, Safoura; Yazdani, Shohreh; Khan Mohammadi, Mohammad Hamed. (2023). Presenting the ideal model of error management to improve the quality of medical science university audits. Biannual Journal of Governmental Accounting, Year 9, Number 2, 247-276. (In Persian).
Mehrani, K; Moghimi, M. & Eskandari, Q. (2018). Examining the challenges and weaknesses of Court of Accounts of country in monitoring the banking sector and ways to solve it. 19(77), 21-37. (In Persian).
Merriam, S. (1988) Case Study Reaserch in Education: A qualitative Approach, Sanfrancissco: Jossy- Bass, quoted from Maxwell, J.A. (1996). Qualitative Reaserch Dasingn: An Interactive Approach, Thousand, Oaks, CA: Sage.
Naseri, A; Kamalian, A. R. & Flatunzadeh, B. (2016). Evaluation of role of the Court of Accounts in fulfilling the responsibility of operational accountability of executive bodies (case study of Sistan and Baluchistan province). Audit Knowledge Quarterly, 17th year, number 66. (In Persian).
Nikkar, B; Azadi, K; Banimahd, B. & Baghersalimi, S. (2019). Psychological empowerment and fraud warning in audit profession: a test of psychological security theory. Management accounting and auditing knowledge. 9(34), 58-47. (In Persian).
Olaoye, C. O; Ogunleye, S. A; Solanke, F. T. (2018). Tax audit and tax productivity in Lagos state, Nigeria. Asian Journal of Accounting Research, 3(2), 202-210, https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2018-0028
Phan, H. T; Mai, T. T. & Nguyen, T. T. (2021). The Impact of Emotional Intelligence Orientation on Audit Sustainability: Empirical Evidence from Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 1021-1034. https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021. VOL8.NO3.1021
Raza, H. & Raja, P. L. (2014). Antecedents and consequences of individual performance: Analysis of turnover intention model (empirical study of public accountants in Indonesia). Journal of Economics and Behavioral Studies, 6(3), 169-180.‏
Rabiei Mandjin, M. R. & Qolizade Nargesi, S. (2016). Investigating the effect of empowerment through improving the level of motivation on the job performance of accountants (case study: Ministry of Economic Affairs and Finance). Governmental Accounting, 3(2), 59-70. (In Persian).
Rahmati Asl, M, & Kordestani, G. (2022). Investigating Solutions for Developing Preventive Financial Supervisory and Operational Supervision by the Iranian Supreme Audit Court. Journal of Public Administration, 14(2), 257-282. (In Persian).
Rezaei, A. & Mohammadi Mulqarni, A. (2019). Identifying and prioritizing the internal and external factors affecting audit quality of the Court of Accounts based on combination of DIMTAL techniques, network analysis process and SWOT. Two scientific quarterly journals of government accounting. 7(1), 61-78. (In Persian).
Razavifard, B. (2011). From The Traditional Functions of Punishment in Domestic Law to Its New Functions in International Criminal Law with an Emphasis on Judicial Procedures. Crime Prevention Studies Quarterly. 6(21), 9-38. (In Persian).
Robbins, P. S. (2003). Organizational Behavior. Ed. 9. New Jersey. Prentice Hall International Inc.
Rozbahani, Naser and sadi, Morteza. (2017). Acquaintance with the State Court of Accounts. Training and Planning Center of the National Accounts Court. (In Persian).
Sajadi, H. & Jamei, R. (2003), the usefulness of audit of the Court of Accounts of Iran from point of view of financial managers, Accounting and Auditing Quarterly. 10(4), 129-149. (In Persian).
Sajjadi Nasab, M. R. (2011). Examining the duties and powers of the State Court of Audit and Audit Organization in the light of rule of law principle. Master's thesis. Islamic Azad University, Central Tehran branch. (In Persian).
Sorunke, O. (2016). Internal Audit and Fraud Control in Public Institutions in Nigeria: A Survey of Local Government Councils in Osun State. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 6(2)153-158.
Soleimani, S. (2013). Prevention of embezzlement. Detective Promotional Scientific Quarterly, second period, number 26. (In Persian).
Shojaei, F. (2004). Analysis of Article 25 of Law of the Court of Accounts, Auditing Knowledge Quarterly, No. 14. (In Persian).
Strauss, A; & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research. Newbury Park, CT: Sage.
Suleiman, N; & Othman, Z. (2021). Forensic accounting investigation of public sector corruption in Nigeria: The Gioia methodology. The Qualitative Report, 26(3), 1021-1032.
Tabari, M. & Hosseini, S. P. (2016). Examining some inhibitory effects of reports of the Court of Accounts in reducing financial deviations of executive bodies, first international conference on management patterns in era of progress, Tehran. (In Persian).
Thomas, M. S. & Mathew, J. (2022). Supervised Machine Learning Model for Automating Continuous Internal Audit Workflow. International Conference on Trends in Electronics and Informatics.
Valinejad, F. & Pifeh, A. (2013). Adopting a preventive approach in auditing by the Court of Accounts and its effect on occurrence of financial deviations of executive bodies.
Wibowo, P. (2012). Impact Analysis of Locus of Control on Work Pressure, Job Satisfaction and Auditor Performance. Undergraduate Thesis (Unpublished). Indonesian Education University. Bandung.
Zare, P; Azar, A. & Zarei, A. (2021). Designing a decision-making system in the field of public sector supervision with an electronic approach in State Accounts Court. Two scientific quarterly journals of government accounting. 7(2), 43-58. (In Persian).
Zamani, R; Bagharpour Valashani, M. A. & Moradi, M. (2022). The effect of internal locus of control on relationship between auditors' psychological empowerment and audit quality. Auditing Knowledge. 22(86), 119-135. (In Persian).