با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی – مالی، دانشگده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه آموزشی مدیریت مالی و بیمه ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، دانشگاه الزهرا (س)

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

موضوع و هدف مقاله: تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تعین نوع ساختار سرمایه به عملکرد شرکت می باشد. و تعیین اینکه ساختار سرمایه ی بهینه ای وجود دارد ؟
روش پژوهش:. پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی و مرور تاریخی نظریه های موجود در زمینه ساختار سرمایه پرداخته است.با عنایت به اینکه تعیین ساختار سرمایه ، روندی پویا است در این پژوهش از رویکرد پویایی شناسی سیستم و با استفاده از نرم افزار ونسیم به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROE, ROA) شرکت مخابرات ایران پرداخته است.
یافته های پژوهش: نتایج شبیه سازی الگو با داده های واقعی از سال 1395 لغایت 1400 اطمینان از صحت عملکرد رفتار مدل می باشد. و نتایج حاکی از آن است که تامین مالی از طریق بدهی در ساختار سرمایه شرکت تاثیر به سزایی در نرخ هزینه بدهی و نرخ هزینه سرمایه ایجاد می کند و در نسبت های بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام (معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد) اثری به سزایی ندارد.
نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های پژوهش نشان داد، ساختار سرمایه شرکت بر معیار های ارزیابی شرکت ROA, ROE تاثیر ندارد. همچنین تحلیل حساسیت نشان می دهد، افزایش سطح بدهی علی رغم تاثیر بر هزینه بدهی و هزینه سرمایه منجر به تغییر قابل ملاحظه در سود و ROA, ROE نمی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Capital Structure Modeling With Performance Evaluation Accounting Criteria ia a dynamic approach (case study of Iran Telecommunication Company)

نویسندگان [English]

  • Hamid Abdoli 1
  • reza tehrani 2
  • Amen Khadivar 3
  • Maryam Shoar 4

1 PhD Student

2 Professor of Financial Management and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran

3 Associate Professor, Department of Management, Faculty Social Sciences and Economics, Alzahra University

4 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, North Tehran Azad University

چکیده [English]

Subject and purpose of the article: Deciding on the capital structure is one of the most challenging and difficult issues facing the companies. The present study examines the effect of determining the type of capital structure on the performance of the company. And determining that there is an optimal capital structure?
Research method:. At first, the present research has examined and reviewed the existing theories in the field of capital structure. Considering that the determination of capital structure is a dynamic process, in this research, from the approach of system dynamics and using Vensim software, the relationship between the structure The capital and accounting standards of performance evaluation (ROE, ROA) of Iran Telecommunication Company have been discussed
Research findings: The results of model simulation with real data from 1395 to 1400 ensure the correctness of the behavior of the model. And the results indicate that financing through debt in the company's capital structure has a significant effect on the debt cost rate and the capital cost rate and has an effect on the asset return and equity return ratios (performance evaluation accounting criteria). There is no punishment.
Conclusion, originality and its addition to knowledge: the findings of the research showed that the company's capital structure does not affect the company's ROA, ROE evaluation criteria. Also, the sensitivity analysis shows that the increase in the level of debt, despite the effect on the cost of debt and the cost of capital, does not lead to a significant change in, ROA, ROE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • system Dynamics ROA
  • ROE