مدل سازی ساختار سرمایه با معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد با رویکرد پویایی شناسی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی – مالی، دانشگده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه آموزشی مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

موضوع و هدف مقاله: تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تعین نوع ساختار سرمایه به عملکرد شرکت می باشد. و تعیین اینکه ساختار سرمایه ی بهینه ای وجود دارد ؟
روش پژوهش:. پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی و مرور تاریخی نظریه های موجود در زمینه ساختار سرمایه پرداخته است.با عنایت به اینکه تعیین ساختار سرمایه ، روندی پویا است در این پژوهش از رویکرد پویایی شناسی سیستم و با استفاده از نرم افزار ونسیم به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROE, ROA) شرکت مخابرات ایران پرداخته است.
یافته های پژوهش: نتایج شبیه سازی الگو با داده های واقعی از سال 1395 لغایت 1400 اطمینان از صحت عملکرد رفتار مدل می باشد. و نتایج حاکی از آن است که تامین مالی از طریق بدهی در ساختار سرمایه شرکت تاثیر به سزایی در نرخ هزینه بدهی و نرخ هزینه سرمایه ایجاد می کند و در نسبت های بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام (معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد) اثری به سزایی ندارد.
نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های پژوهش نشان داد، ساختار سرمایه شرکت بر معیار های ارزیابی شرکت ROA, ROE تاثیر ندارد. همچنین تحلیل حساسیت نشان می دهد، افزایش سطح بدهی علی رغم تاثیر بر هزینه بدهی و هزینه سرمایه منجر به تغییر قابل ملاحظه در سود و ROA, ROE نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capital Structure Modeling With Performance Evaluation Accounting Criteria ia a dynamic approach (case study of Iran Telecommunication Company)

نویسندگان [English]

  • Hamid Abdoli 1
  • reza tehrani 2
  • Amen Khadivar 3
  • Maryam Shoar 4
1 Ph.D. Student, Department of Industrial-Financial Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Financial Management and Insurance, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Subject and purpose of the article: Deciding on the capital structure is one of the most challenging and difficult issues facing the companies. The present study examines the effect of determining the type of capital structure on the performance of the company. And determining that there is an optimal capital structure?
Research method:. At first, the present research has examined and reviewed the existing theories in the field of capital structure. Considering that the determination of capital structure is a dynamic process, in this research, from the approach of system dynamics and using Vensim software, the relationship between the structure The capital and accounting standards of performance evaluation (ROE, ROA) of Iran Telecommunication Company have been discussed
Research findings: The results of model simulation with real data from 1395 to 1400 ensure the correctness of the behavior of the model. And the results indicate that financing through debt in the company's capital structure has a significant effect on the debt cost rate and the capital cost rate and has an effect on the asset return and equity return ratios (performance evaluation accounting criteria). There is no punishment.
Conclusion, originality and its addition to knowledge: the findings of the research showed that the company's capital structure does not affect the company's ROA, ROE evaluation criteria. Also, the sensitivity analysis shows that the increase in the level of debt, despite the effect on the cost of debt and the cost of capital, does not lead to a significant change in, ROA, ROE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • system Dynamics ROA
  • ROE
ابراهیمی سریوده، مجتبی و عنایت پور شیاده، ابراهیم (1399). تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت‏‌‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  چشم انداز حسابداری و مدیریت، ص 63-77 ، (28)3.
اردکانی، سعید؛ ایزدی، مینو و ایزدی، فاطمه (1397)، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده دارایی‌ها و ارزش افزودۀ اقتصادی با توجه به شدت رقابت در بازار محصول در صنعت (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) مدیریت دارایی و تأمین مالی. 6(1), 73-88. doi: 10.22108/amf.2017.21387.
رحمانی اصل، فاطمه؛ قدیم خانی، ابراهیم و خدادادی، ولی؛ (1399). انعطاف پذیری مالی ساختار سرمایه و نقش ریسک بازار، مطالعه موردی شرکت‏‌‏های بورس اوراق بهادار تهران، نشریه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره 33 جلد سوم، ص 94 تا 109 .
رحمانی فضلی، هادی؛ نیکبخت، سعید؛ تیموری، حمید رضا. (1400). تاثیر متغیرهای مالی بر عملکرد بهینه هلدینگ سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) . دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 108-95، 7 (2).
ستایش، محمد حسین و ابراهیمی، فهیمه؛ (1400). رابطه جانشینی میزان استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه و اجتناب مالیاتی  حسابداری ، نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 49،ص 53 تا 72.
سلمانیان، مریم؛ وکیلی فرد، حمید رضا؛ حمیدیان، محسن؛ صراف، فاطمه و دارابی، رویا. (1397). ارائه الگوی پیش‌بینی محدودیت مالی (مطالعه موردی: شرکت‌های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران).  دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی. 104-93، 4(2).
عنایت پور شیاده، ابراهیم؛ درخشان، جواد و ابراهیمی سریوده، جواد ؛ (1400) تاثیر ساختار سرمایه بر رابطه بین ساختار دارایی‌ها، اندازه و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، سال پنجم، شماره 7( پیاپی 16).
کردستانی، غلامرضا و نجفی عمران، مظاهر (1387) . مروری بر نظریه های ساختار سرمایه،  مجله حسابدار، (198)23 ، 40-55.
کیمیاگری، علی محمد و عینعلی، سودابه؛ (1387). ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران ، تحقیقات مالی،(25)10،  91-108.
محمدی نوده، فاض  و جعفری، فاطمه؛ (1398). بررسی اثر اهرم مالی بر سودآوری شرکت‏‌‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، شماره 5 جلد دوم، ص 25 تا 36.
نعمتی، علی؛ باغانی، علی؛ امام وردی، قدرت اله؛ دارابی، رویا؛ نور اله زاده، نوروز (1398). بررسی اثر ساختار سرمایه‌ بر سودآوری شرکت‌های کشورهای جنوب شرق آسیا (بر اساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه‌ای). اقتصاد مالی، 13 (46)، ص 73-94.
Ardakani, Saeed; Eazidi, Mino; Eazidi, Fatemeh; (2017), Investigating the effect of capital structure on the rate of return on assets and economic added value about the intensity of competition in the product market in the industry (a case study of companies admitted to the Tehran Stock Exchange). Asset management and financing. 6(1), 73-88. )In Persian(.
Belkhir, M., Maghyereh, A., & B. Awartani. (2016). Institutions and Corporate Capital Structure in the MENA Region. Emerging Markets Review, 26, 99 -129.
Cevheroglu, M. G., (2018). Determinant of Capital Structure: Empirical Evidence from Turkey. Journal of Management and Sustainability, Vol. 8, No. 1, Pp. 1925-4733.
Ebrahimi Seriodeh, Mojtabi; Enayatpour Shiadeh, Ebrahim; (2019). The effect of company growth on the relationship between capital structure and the value of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting and management perspective, pp. 63-77, (28)3.)In Persian(
Elena Alexandra Nenu, Georgeta Vintila and ¸ Stefan Cristian Gherghina, (2018), The Impact of Capital Structure on Risk and Firm Performance: Empirical Evidence for the Bucharest Stock Exchange Listed Companies, ID International Journal of Financial Studies.
Enayatpour Shiadeh, Ibrahim; Darshan, Javad; Ebrahimi Seriodeh, Javad; (1400) The effect of capital structure on the relationship between asset structure, size and value of companies listed in Tehran Stock Exchange, Research Quarterly in Accounting and Economic Sciences, 5th year, number 7 (series 16). )in Persian(
Forrester, J. W., & Brink, H.M. (1999). Industrial Dynamics. Student's edition, MIT Press.
Hariem Abdullah; Turgut Tursoy (2021). Capital structure and frm performance: evidence of Germany under IFRS adoption. Review of Managerial Science 15,379–398, https://doi.org/10.1007/s11846-019-00344-5
Idamoyibo Hwerien Rosemary , Ufodiama Clifford Ndudi , Udo Emmanuel Samuel, Asen Ayange, Nwude Chuke Emmanuel, 2021, Effect of Capital Structure on Firms Performance in Nigeria , Universal Journal of Accounting and Finance 9(1): 15-23, 2021 http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujaf.2021.090102
Khan, A., Qureshi, M. A., & Davidsen, P. I. (2020). A system dynamics model of capital structure policy for firm value maximization. Systems Research and Behavioral Science, 2020, 1–14. https://doi.org/10.1002/sres.2693
Kimiagary, Ali Mohammad; Ain Ali, Sudabah; (1387). Presenting a comprehensive model of the capital structure of a case study of companies listed on the Tehran Stock Exchange, Financial Research, (25) 10, 91-108. ) In Persian(.
Kurdestani, Gholamreza; Najafi omran, Mazher; (1387). A review of capital structure theories, Accountant Journal, (198) 23, 40-55. (In Persian(.
Lopes, N., Cerqueira, A., & Brandao, E., (2017), The Determinants of Capital Structure: impact of institutional determinants and subprime crisis, Faculty of economic, University of U. Porto
Mohammadi Nodeh, Faz; Jafari, Fatemeh; (2018). Investigating the effect of financial leverage on the profitability of companies listed on the Tehran Stock Exchange, Journal of Research in Accounting and Economic Sciences, No. 5, Volume II, pp. 25-36. )In Persian(.
Nemati, Ali; Baghani, Ali; Imam Vardi, the power of God; Darabi, dream; Noor Elahzadeh, Nowruz; (2018). Investigating the effect of capital structure on the profitability of companies in Southeast Asian countries (based on the threshold panel regression approach). Financial Economics, 13(46), 73-94. pp. 73-94. (In Persian).
Rahmani Asl, Fatemeh; Ghadeem Khani, Ebrahim; Khodadadi, Vali (2019). Financial flexibility of capital structure and the role of market risk, a case study of Tehran Stock Exchange companies, New Research Approaches in Management and Accounting, No. 33, Volume III, pp. 94-109. (In Persian(.
Rahmani Fazli, Hadi, Nikbakht, Saeed, Temuri, Hamid Reza. (1400). the effect of financial variables on the optimal performance of social security investment holding (Shasta). Bi-Quarterly Journal of Government Accounting, 7(2),)In Persian(.
Salmanian, Maryam, Vakili Farhd, Hamid Reza, Hamidian, Mohsen, Saraf, Fatemeh, Darabi, Roya. (2017). presenting a model for predicting financial constraints (case study: state-owned companies admitted to the Tehran Stock Exchange). Bi-Quarterly Journal of Government Accounting, 4(2), 93-104. )in Persian(
Setaesh, Mohammad Hossein; Ebrahimi, Fahimeh; (1400). Substitution relationship between the use of financial leverage in capital structure and accounting tax avoidance, Journal of Financial Accounting and Audit Research, No. 49, pp. 53-72. (In Persian(.
Setiadharma S & Machali M (2017). The Effect of Asset Structure and Firm Size on Firm Value with Capital Structure as Intervening Variable. Journal of Business & Financial Affairs.
Simerly, R. and Li, M. (2000). Environmental dynamism, capital structure and performance: theoretical integration and an empirical test, Strategic Management Journal, Vol. 21, pp.31- 49.
Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics. McGraw-Hill, Boston.