شناسایی عوامل موثر بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد چندوجهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

سوالی که امروزه در زمینه پیاده‌سازی بودجه ریزی عملیاتی مطرح می‌شود این است که «چه الزامات و نیازهایی می باید به منظور اجرای کامل و مناسب بودجه‌ریزی عملیاتی از سوی سازمان‌های دولتی در نظر گرفته شود؟» این تحقیق در پی آن است تا مدلی جهت تبیین عوامل کلیدی و موثر بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی کند و عوامل کلیدی مستخرجه برای شناسایی یک الگوی مناسب از طریق تحقیق دلفی به نظرخواهی متخصصان گذارده و پس از کسب اجماع به عنوان الگوی مطلوب نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، معرفی گردد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد چندوجهی(مولتی گراندد تئوری)به عنوان روش تحقیق استفاده شد. روش گردآوری داده‌ها، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه‌های عمیق و باز با15 نفر از اساتید مجرب دانشگاهی و فعالان و مدیران سازمان‌های بخش عمومی از طریق نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به نقطه اشباع مورد بحث است. روایی پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و متخصص مورد تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش بازآزمون91 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که عوامل سیاسی، عملکردی، سازمانی به عنوان عوامل علی؛ توانایی سازمانی، سازمانها و ارگان‌ها، مدیریتی، بعنوان مقوله‌ها؛ عوامل سیستمی، انسانی، ساختاری، ملی، بعنوان عوامل زمینه‏ای؛ عوامل سازمانی، فرآیندی، اقتصادی، بعنوان عوامل مداخله گر؛ عوامل فنی و جامعه، بعنوان راهبردها و پیامدهای سازمانی و ملی بعنوان پیامدهای عوامل موثر در بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factors operational budgeting in the public sector using multifaceted foundation data theory

نویسندگان [English]

  • tayebeh jamshidi 1
  • Gholamreza Soleimani Amiri 2
1 Ph.D. Student in accounting, Department of Accounting, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The question that is raised today in the field of implementation of operational budgeting is "What requirements and needs should be considered in order to fully and properly implement operational budgeting by government organizations?" This research seeks to identify a model to explain the key and effective factors of operational budgeting in the public sector, and the key factors extracted to identify a suitable model through Delphi research are submitted to experts and after obtaining consensus as the ideal model of the budget system. Operational planning should be introduced.This research has a qualitative approach and multi-grounded theory method was used as a research method. The method of data collection, library studies and in-depth and open interviews with 15 experienced university professors and activists and managers of public sector organizations through targeted sampling is discussed until the saturation point is reached. The validity of the research was confirmed by the interviewees and experts. Reliability was also obtained using the retest method of 91%. To analyze the data, the continuous comparison method was used during three stages of open, central and selective coding. Data analysis showed that political, functional, and organizational factors as causal factors; Organizational ability, organizations and organs, management, as categories; Systemic, human, structural, national factors as background factors; organizational, process, economic factors, as intervening factors; Technical and society factors were identified as organizational and national strategies and consequences as the consequences of effective factors in operational budgeting in the public sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multi-ground theory
  • operational budgeting
  • public sector
آذر ، عادل؛ امینی، محمدرضا؛ احمدی، پرویز (1393). مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد: رویکرد بهینه سازی استوار (مورد مطالعه دانشگاه تربیت مدرس). برنامه ریزی و بودجه، 19(1): 53-84. https://www .sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=239147
امیری، اسماعیل (1397). بکارگیری هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در بودجه ریزی عملیاتی (مبتنی بر عملکرد) برای تهیه لایحه بودجه دستگاه اجرایی (مطالعه موردی: دانشگاه جیرفت). اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، https://civilica.com/doc/495495
پناهی، اسماعیل؛ قاسمی، عادل؛ بویر احمدی، نادر؛ خلیفه، حسین (1399). بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی به روش حسابداری بهای تمام شده در دستگاههای اجرایی. دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، https://civilica.com/doc /253938
پورغفار، جواد؛ محمدزاده، حیدر؛ زینالی، مهدی؛ مهرانی، ساسان. (1400). بررسی شاخص های موثر بر استقرار نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد بهنگام در ایران. فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، 9(35): 169-198
جامی، مجید؛ دهقانی نیری، فاطمه؛ سرگلزایی، حوا (1398). بررسی و شناسایی شاخص مربوط به الزامات و موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه سیستان و بلوچستان. سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران.
حاجی قاسمی، محمدرضا؛ اژدری، مهدیه؛ شفیع نادری، فرشته. (1400). ارائه مدل بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا جهت بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی (مورد مطالعه: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد). دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی, 7(2), 129-142. doi: 10.30473/gaa.2021.57219.1447
حسن‌آبادی، محمد و نجار صراف، علیرضا (1385). مسیر بودجه‌ریزی عملیاتی نوین. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، ۱۱(۶): ۹۶-۷۱.
خادمی، ساسان؛ احمدی، غلامرضا؛ رفیعی راد، جواد (1400). بررسی آمادگی اجرای بودجه ریزی عملیاتی (مورد مطالعه: ارتش جمهوری اسلامی ایران). مدیریت نظامی، (83): 64-133.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (1385). طرح اصلاح نظام بودجه ریزی.
طالبیان، مسعود و شفایی، ابوالفضل  (1399). تخصیص درآمد و هزینه در بودجه عملیاتی دانشگاه ها. مجله نظریه های کاربردی اقتصاد، 7(2)، 77-102.
عبدصبور، فریدون و راوند، مصطفی. (1391).  الزامات و موانع بودجه‌ریزی عملیاتی سازمان‌ها بر اساس «مدل سه عاملی شه» مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران. مدیریت صنعتی، 7(20)، 109-129، قابل دسترس از: https:// www .sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=221601.
فرزاد، محبوبه؛ قاسمی، محمد؛ عرب اول، مهرداد؛ رمضانی، عباسعلی. (1398). بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی استان سیستان و بلوچستان. اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، https://civilica.com/doc/495173.
فرهادی، سیروان؛ نظری پور، محمد، لرستانی، حمید (1399). بررسی مشکلات استقرار بودجه بندی عملیاتی در بانکهای ملی استان کردستان و ارائه راهکار مناسب. دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان.
لاری دشت بیاض، محمود؛ رهنما، مسعود و چگونه، سید علی اکبر (1392). شناسائی موانع استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی در سازمان بهزیستی خراسان رضوی، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، https://civilica.com/doc/496206
موسوی، سید نادر؛ آزادی، کیهان؛ وطن پرست، محمد رضا. (1401). شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر نقش های بهایابی و مبنای حسابداری تعهدی در حوزه راه سازی کشور. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی, 9(1), 141-160.
doi: 10.30473/gaa.2022.63261.1551
Abdessabour, F., & Ravand, M. (2011). Operational budgeting requirements and obstacles of organizations based on the "three-factor model" studied: Tehran Regional Electricity Company. Industrial Management, 7(20):109-129. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=221601. (In Persian).
Amiri, I. (2017). Using activity-based costing in operational budgeting (based on performance) to prepare the budget bill of the executive body (case study: Jiroft University), the first international conference on political saga (with an approach to Middle East developments) and economic saga (with an approach to management) and accounting), Rodhen, https://civilica.com/doc/495495.(In Persian).
Azar, A., Amini, M., & Ahmadi, P. (2013). Performance-based budgeting model: stable optimization approach (case study of Tarbiat Modares University). Planning and Budgeting, 19(1): 53-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=239147. (In Persian).
Benedetto, Francesco; Loretta Mastroeni; Greta Quaresima(2021). Auction-based Theory for Dynamic Spectrum Access: a Review. 2021 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), DOI: 10.1109/TSP52935.2021.9522600
Country Management and Planning Organization (2008). Budgeting System Reform Plan. (In Persian).
Farhadi, S., Nazaripour, M., & Lorestani, H. (2019). Examining the problems of establishing operational budgeting in the national banks of Kurdistan province and providing a suitable solution, the second national conference on accounting, financial management and investment, Gorgan, (In Persian).
Farzad, M., Ghasemi, M., Arab, M., & Ramezani, A.A. (2018). Examining the obstacles to the establishment of operational budgeting in the executive bodies of Sistan and Baluchistan province, the first international conference of political saga (with an approach to Middle East developments) and economic saga (with an approach to management and accounting), Rodhan, https://civilica.com/doc /495173. (In Persian).
Frow, N., Marginson, D., & Ogden, S. (2010). “Continuous” budgeting: Reconciling budget flexibility with budgetary control. Accounting, Organizations and Society, 35(4): 444-461.
Hajighasemi, M., ajdari, M., & Shafei Nadery, F. (2021). Operational Budgeting in the Public Section Using Time Driven Activity Based Budgeting (Case study: Neonatal Intensive Care Unite ward of Shahid Sadoughi Hospital in Yazd). Journal of Governmental Accounting, 7(2), 129-142. doi: 10.30473/gaa.2021.57219.1447. (In Persian).
Hassanabadi, M., & NajarSaraf, A. (2015).New operational budgeting path. Planning and Budget Quarterly, 11(6): 96-71. (In Persian).
Iacuzzi, S., Garlatti, A., Fedele, P., & Lombrano, A. (2020). Integrated Reporting and Change: Evidence from Public Universities. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 2(32): 291-310.
Jami, M., Dehghani Neiri, F., & Sargolzaei, E. (2018). Investigating and identifying the indicators related to the requirements and barriers to the establishment of operational budgeting in the University of Sistan and Baluchistan. The third scientific conference on new achievements in management, accounting and economics studies in Iran. (In Persian).
Jordan, M.M., & Hackbart, M. (2005). The Goals and Implementation Success of State Performance Based Budgeting. Journal of Public Budgeting, Accouting and Financial Management.
Khademi, S., Ahmadi, G., & Rafii Rad, J. (2022). Examining the readiness of implementation of operational budgeting (study: Army of the Islamic Republic of Iran). Military Management, (83): 133-64. (In Persian).
King, R., Clarkson, P. M., & Wallace, S. (2010). Budgeting practices and performance in small healthcare businesses. Management Accounting Research, 21(1), 40-55.
Lari Dasht Beyaz, M., Rahnama, M., Cheguneh, S.A. (2012). Identifying the obstacles to the establishment of the operational budgeting system in Razavi Khorasan Welfare Organization, the first international conference of political saga (with an approach to Middle East developments) and economic saga (with an approach to management and accounting), Rodhan, https://civilica.com/doc/ 496206. (In Persian).
Lu, E. Y., & Willoughby, K. (2015). Performance budgeting in American states: A framework of integrating performance with budgeting. International Journal of Public Administration, 38(8), 562-572.
Mousavi, S., azadi, K., & Watanparast, M. R. (2022). Identification and Ranking the Performance-Based Budgeting Challenges with Emphasis on Cost and Accrual Accounting in The Road Construction sector in Iran. Journal of Governmental Accounting, 9(1), 141-160. doi: 10.30473/gaa.2022.63261.1551. (In Persian).
Pakmaram, A., Esgandari, K., Babaei, K.H., & Khalili, M. (2012). Identifying and prioritizing effective factors in theperformance based budgeting in Elecommunications Company with TOPSIS method. African Journal of Business Management, 6(24), 7344-7353.
Panahi, I., Ghasemi, A., Boyer Ahmadi, N., & Khalifa, H. (2019). Investigating the factors affecting the implementation of operational budgeting using the cost accounting method in executive bodies, the second national conference on accounting, financial management and investment, Gorgan, https://civilica.com/doc/253938. (In Persian).
Porghfar, J., Mohammadzadeh, H., Zinali, M., & Mehrani, S. (2022). Investigating the effective indicators on establishing a budgeting system based on timely performance in Iran. Financial and Economic Policy Quarterly, 9(35):169-198. (In Persian).
Talebian, M., & Shafaei, A. (2019). Allocation of income and expenses in the operating budget of universities. Journal of Applied Economic Theory, 7(2): 102-77. (In Persian).
Trigo, A., Belfo, F., & Estebanez, R. P. (2016). Accounting Information Systems: The Challenge of the Real-time Reporting. Procedia Technology, 1(1):118- 127.
Wang, D. D. (2019). Performance-based resource allocation for higher education institutions in China. Socio-Economic Planning Sciences, 65: 66-75.
Young, R, D. (2003). Performance Based Budgeting Systems, public policy and practice. An Electronic journal devoted to Govermance and public policy in South Carolina, 2(2), 1-24.
Zinyama, T., & Nhema, A. G. (2016). Zimbabwe performance-based budgeting: Concepts and success factors. Public Policy and Administration Review, 4(1), 33-60.