با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

سوالی که امروزه در زمینه پیاده‌سازی بودجه ریزی عملیاتی مطرح می‌شود این است که «چه الزامات و نیازهایی می باید به منظور اجرای کامل و مناسب بودجه‌ریزی عملیاتی از سوی سازمان‌های دولتی در نظر گرفته شود؟» این تحقیق در پی آن است تا مدلی جهت تبیین عوامل کلیدی و موثر بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی کند و عوامل کلیدی مستخرجه برای شناسایی یک الگوی مناسب از طریق تحقیق دلفی به نظرخواهی متخصصان گذارده و پس از کسب اجماع به عنوان الگوی مطلوب نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، معرفی گردد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد چندوجهی(مولتی گراندد تئوری)به عنوان روش تحقیق استفاده شد. روش گردآوری داده‌ها، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه‌های عمیق و باز با15 نفر از اساتید مجرب دانشگاهی و فعالان و مدیران سازمان‌های بخش عمومی از طریق نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به نقطه اشباع مورد بحث است. روایی پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و متخصص مورد تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش بازآزمون91 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که عوامل سیاسی، عملکردی، سازمانی به عنوان عوامل علی؛ توانایی سازمانی، سازمانها و ارگان‌ها، مدیریتی، بعنوان مقوله‌ها؛ عوامل سیستمی، انسانی، ساختاری، ملی، بعنوان عوامل زمینه‏ای؛ عوامل سازمانی، فرآیندی، اقتصادی، بعنوان عوامل مداخله گر؛ عوامل فنی و جامعه، بعنوان راهبردها و پیامدهای سازمانی و ملی بعنوان پیامدهای عوامل موثر در بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factors operational budgeting in the public sector using multifaceted foundation data theory

نویسندگان [English]

  • tayebeh jamshidi 1
  • Gholamreza Soleimani Amiri 2

1 Ph.D. Student in accounting, Department of Accounting, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran

2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The question that is raised today in the field of implementation of operational budgeting is "What requirements and needs should be considered in order to fully and properly implement operational budgeting by government organizations?" This research seeks to identify a model to explain the key and effective factors of operational budgeting in the public sector, and the key factors extracted to identify a suitable model through Delphi research are submitted to experts and after obtaining consensus as the ideal model of the budget system. Operational planning should be introduced.This research has a qualitative approach and multi-grounded theory method was used as a research method. The method of data collection, library studies and in-depth and open interviews with 15 experienced university professors and activists and managers of public sector organizations through targeted sampling is discussed until the saturation point is reached. The validity of the research was confirmed by the interviewees and experts. Reliability was also obtained using the retest method of 91%. To analyze the data, the continuous comparison method was used during three stages of open, central and selective coding. Data analysis showed that political, functional, and organizational factors as causal factors; Organizational ability, organizations and organs, management, as categories; Systemic, human, structural, national factors as background factors; organizational, process, economic factors, as intervening factors; Technical and society factors were identified as organizational and national strategies and consequences as the consequences of effective factors in operational budgeting in the public sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multi-ground theory
  • operational budgeting
  • public sector