با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار ، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

موضوع و هدف پژوهش: پژوهش حاضر به دنبال نقش سرمایه فکری، سواد مالی و تجربه تجاری در جذب منابع و عملکرد رقابتی پایدار در بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظر بانک مرکزی می باشد.
روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است و از نظر نوع روش گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات توصیفی-پیمایشی می باشد. اطلاعات مربوط به پرسشنامه پژوهش، توسط 281 تن از مدیران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان مازندران، در سال 1399 تکمیل شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه-های پژوهش از روش الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد رقابتی پایدار دارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که سرمایه فکری تاثیر مثبتی بر جذب منابع دارد. از سوی دیگر علاوه بر اینکه جذب منابع اثر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی پایدار دارد، نقش میانجی را در رابطه بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی پایدار ایفا می کند. رابطه ای بین تجربه تجاری و سواد مالی با جذب منابع مشاهده نشد ولی سواد مالی و تجربه تجاری رابطه بین سرمایه فکری و جذب منابع را بطور مثبت تعدیل می کند.
نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این پژوهش نشان می دهد که سرمایه فکری عامل حیاتی برای مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بانک ها در بازارهای درحال ظهور است. نوآوری این پژوهش استفاده از معیار توانایی نامشهود مدیران برای اندازه گیری سرمایه فکری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of intellectual capital on competitive performance in Iran's banking system

نویسندگان [English]

  • Vahid Amin 1
  • S.Hasan Salehnezhad 2
  • Yasser Rezaei Pitenoei 3
  • Mahdis Lotfi 4

1 Instructor, Department of Accounting, Payam e Noor University(PNU), Tehran, Iran

2 Assistant Prof, Department of Accounting, Payam e Noor University(PNU), Tehran, Iran

3 Assistant Professor of accounting, University of Guilan, Rasht, Iran.

4 Master student of Accounting, Payam e Noor University(PNU), Tehran, Iran

چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: Subject and Objective: The present study seeks the role of intellectual capital, financial literacy and business experience in attracting resources and sustainable competitive performance in banks and financial and credit institutions under the supervision of the Central Bank of Iran.
Research Method: This research is applied in terms of purpose and is descriptive-survey in terms of type. The information related to the research questionnaire was completed by 281 managers of banks and financial and credit institutions of Mazandaran province in 2020. In this research, the structural equation model has been used to test the hypotheses.
Research Findings: The results of hypothesis testing show that intellectual capital has a positive and significant effect on sustainable competitive performance. The findings also indicate that intellectual capital has a positive effect on resource acquisition. On the other hand, resource acquisition has a positive and significant effect on sustainable competitive advantage, it plays a mediating role in the relationship between intellectual capital and sustainable competitive advantage. There was no significant relationship between business experience and financial literacy with resource acquisition, but financial literacy and business experience positively moderate the relationship between intellectual capital and resource acquisition.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: This study shows that intellectual capital is a vital factor for sustainable competitive advantage and the performance of banks in emerging markets. The innovation of this research uses the intangible performance of managers to measure intellectual capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Competitive Performance
  • Banking System