مجلات تخصصی حسابداری و مالی از منظر ضوابط آیین نامه نشریات علمیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: دانشگاهیان رشته‌های حسابداری-مالی طی سه دهه تلاش، موفق به راه‌اندازی و تصویب 31 مجله علمی در شورای ارزیابی نشریات وزارت علوم،تحقیقات وفناوری شده‌اند؛ اما پایگاه‌ها و نمایه‌های استنادی، نشان از وجود بیش از صد مجله حسابداری-مالی داخلی و نشر بیش از ده هزار مقاله توسط آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی اعتبار مجلات تخصصی حسابداری-مالی ازمنظرضوابط مندرج‌درآیین‌نامه نشریات علمی انجام شده است.
روش: این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی با رویکرد ارزیابانه و علم‌سنجی انجام شده است. ابتدا محقق فهرستی مشتمل بر 20 مولفه از ضوابط ورود نشریه به فرآیند ارزیابی از منظر آیین‌نامه نشریات علمی وزارت عتف راتهیه کرده و در 16 مجله فعال که تا پایان سال 1400 در آستانه اخذ مجوز از کمیسیون ارزیابی نشریات علمی قرار دارند؛ مورد بررسی قرار داده است.
یافته‌ها: 16 فصلنامۀ غیرمصوب حسابداری و مالی 186 شماره و 4306 مقاله منتشر کرده‌اند. در 30 شماره از این مجلات، در هر شماره بیش از 40 مقاله منتشر شده است. 5 مجله بیش از 85% معیارهای ورود به فرآیند ارزیابی وزارت عتف را دارند لیکن در 11 مجله بیش از هفت مولفه ضروری جهت ورود به فرآیند ارزیابی وجود ندارد که حجم بالایی از مقالات (4166 مقاله-97%) در این مجلات منتشر شده است. در یازده مجله فاقد ضوابط اولیه، 745 مرتبه چاپ دو مقاله (و بیشتر) از یک نویسنده در یک شماره مشاهده شده است. رکورد چاپ مقاله در یک شماره را مجلۀ "پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری" با چاپ 48 مقاله از یک نویسنده در شماره زمستان 1400 داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Iranian accounting and finance journals based on the Ministry of Science, Research, and Technology (MSRT)’s regulations on scientific journals

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghannad 1
  • Mohammad Arab Mazar Yazdi 2
  • Mohammad Hossein Safarzadeh Bandari 3
  • HesarZadeh Reza 4
1 PhD Student of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Purpose: after three decades of effort, Iranian accounting and finance academics have achieved 31 scientific journals accredited by the MSRTs commission of the evaluation of scientific journals; however, citation databases and indexes indicate the existence of more than 100 domestic accounting and finance journals and the publication of more than 10000 papers by them. This study aims to evaluate Iranian accounting and finance journals based on the MSRT’s regulations on scientific journals.
Methodology: this is descriptive survey research and employs an evaluative and webometric method. First, a list including20 items of the criteria for entering the evaluation process based on the MSRT’s regulations on scientific journals is prepared, then these items are reviewed in16 active journals that non-accredited by the MSRT’s commission of the evaluation of scientific journals by the end of 2021.
Findings: The16 non-accredited accounting and finance quarterly journals have published more than186 issues and4306 papers. In more than30 issues of these journals, more than 40 papers have been published. Five of these journals meet more than85% of the MSRT’s criteria for entering the evaluation process, but11 of them do not satisfy more than seven of the criteria for entering the evaluation process, and notably, a high proportion of papers (4166 papers-97%) have been published in these journals. Particularly, in745 issues of these11 journals, more than one paper of the same author has been published. "Journal of New Research approaches in management and accounting" holds the record with48 papers of the same author in the issue of Winter2021.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accredited accounting journals
  • non-accredited journals
  • research ethics
  • publication policies
  • journals evaluation
آیین‌نامه نشریات علمی. (1398). تهیه دفترکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی و مصوب معاونت پژوهش و فناوری- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 02/02/1398.
ابوالقاسم مسلمان، طاهره؛ کریم زاده، مهناز. (1395). آسیب‌شناسی نشریات علمی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران. دومین همایش ملی نشریات علمی کشور و دومین همایش گروه و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
اصنافی، امیررضا؛ شکاری، محمدرضا. (1395). بررسی وضعیت موجود نشریه‌های علمی دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استانداردهای نشر مؤسسه بین‌المللی ایزو. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی. 2(1). 27-44.
ایزدی، عبدالرضا؛ امیرپور، زمینه. (1393). رعایت استانداردهای نشر مؤسسه بین‌المللی ایزو در نشریه‌های فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی. مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 25(3). 93-109.
باباجانی، جعفر؛ قربانی‌زاده، وجه الله؛ خنکا، عبدالخالق. (1399). آینده‌پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 10(1)، 77-96.
بازرگان، عباس؛ مدرس، احمد؛ رفیعی، افسانه. (1388). آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری و مدیریت مالی با منابع پژوهش‌های تخصصی. نامه آموزش عالی، 2(5)، 9-26.
باقریان، نجمه. (1397). ارزیابی وب‌سایت نشریات علمی حوزه فلسفه براساس شاخص های نمایه سازی پایگاه های اطلاعاتی و استنادی بین المللی. پژوهش‌های فلسفی -کلامی، 20(1)، 203-225.
بمانیان، محمدرضا؛ یگانه، منصور ابافت؛ نادری، سیدمجید. (1387). ارزیابی کمی وکیفی نشریه هنرهای زیبا طی دوره 12 ساله (بهار 1376تا بهار 1387). 35(1)، 1-18.
بیدگلی، سید محمود سادات؛ جمالو، محمد. (1398). رعایت استانداردهای نشر موسسه بین المللی ایزو در نشریه های فارسی رشته تاریخ. تاریخ نگری و تاریخ نگاری. 29(23)، 159-184.
پاشائی‌زاد حسین؛ فدائی، غلامرضا؛ حری، عباس (1390). مطالعه وضعیت نشر مجلات علمی در ایران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. ۱۷(۱)، ۱۷۷-۱۵۵.
پاشنگ، محمدرضا؛ نورمحمدی، حمزه علی؛ نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1394). تحلیل سرانه نشریات علوم پزشکی ایران و انطباق آن با تعداد پژوهشگران این حوزه. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 49(4)، 491-509.
پاشنگ، محمدرضا؛ نورمحمدی، حمزه‌علی؛ شرفی، علی. (1395). بررسی وضعیت نشریات علمی ایران. دومین همایش ملی نشریات علمی کشور و دومین همایش گروه و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
تقی پور کاظمی، رقیه؛ محمدیان ساروی، محسن. (1395). ارزیابی عملکرد بر اساس الگوی تعالی سازمانی بالدریج (مطالعه موردی: اداره کل نظارت بر ذیحسابی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی). دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 2(2)، 47-54.
چشمه سهرابی، مظفر؛ دهخدایی، رضا. (1399). ارزشیابی مجلات علمی-پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور. مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 31(2)، 8-20.
حری، عباس. (1376). بررسی وضعیت مجلات منتشرشده در ایران در طول برنامه‌ی پنج ساله‌ی اول توسعه (68-72). تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 1(26و27)، 21-37.
دالوند، معصومه؛ آگاه، همیرا. (1395). بررسی کیفیت مجلات حوزه اقیانوس شناسی در پایگاه ISI و Scopus براساس شاخص‌های رتبه‌بندی مجلات. دومین همایش ملی نشریات علمی کشور و دومین همایش گروه و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
داورپناه، محمدرضا. (1390). جستجوی اطلاعات علمی پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی: شامل حوزه های علوم، فنی، مهندسی. تهران: انتشارات چاپار- دبیزش.
دیانتی دیلمی (1389). آشنایی با نحوه پایان نامه نویسی و دسترسی به مراجع تامین منابع، مجله حسابرس، 50(2)، 68-72.
دیانتی دیلمی، زهرا. (1397). روش تحقیق کیفی و کمی در حسابداری همراه با نرم افزار SPSS (قابل استفاده در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری). تهران: انتشارات عدالت نوین. با حمایت انجمن حسابداری مدیریت ایران.
دیانی، محمدحسین. (1389). توصیف وضعیت فعلی و چشم انداز آینده‌ی نشریات علمی. شیراز: مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری.
رجب دری، حسین؛ روستامیمندی، اعظم. (1394) بررسی کمی نشریه‌های حوزه حسابداری و مالی در کشور. حسابرس، 76؛ ص ۱۱۶-123.
رضائیان، محسن. (1390). مدیریت بررسی، چاپ و انتشار مقالات علمی در حوزه‌های سلامت. مدیریت اطلاعات سلامت. 8(3). 421-412.
زرگر بتول، محمدی مهدی. (1397). ارزیابی عملکرد نشریات علمی معتبر ایران در حوزه حسابداری و مالی. مجله علم سنجی کاسپین. ۵(۲)، ۳۶-۲۵.
زمانی، غلامحسین؛ عزیزی خالخیلی، طاهر. (1390) جایگاه مجلات علمی کشور در پایگاه های اطلاعاتی: مورد مطالعه نشریات کشاورزی و منابع طبیعی. علوم و فناوری اطلاعات 4 (66). 803-823.
زنگی آبادی، علی؛ سلطانی، لیلا (1388). تحلیل فضایی فصلنامه تحقیقات جغرافیایی (از تولد تا کنون). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 24(95) :177 –194.
شیوه نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات (1398). تهیه دفترکل سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژووشی و مصوب معاونت پژوهش و فناوری- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 02/02/1398.
صبوری، علی اکبر. (1384). ارزیابی مجلات ایرانی فهرست شده در موسسعه اطلاعات علمی (ISI). رهیافت. 15(36): 52-62.
طالعی، هادی؛ گرد، عزیز؛ خراشادی زاده، محمد. (1401). ارائه الگوی حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان‌های دولتی. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 9(1)، 255-286.
عرفان منش، محمدامین؛ کشاورزیان، سلما. (1396). تأخیر در انتشار مجله‌های علمی: مطالعه نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۳۳ (۱) :۲۴-۱.
علی اصفهانی، یاسمن؛ دیانتی دیلمی، زهرا؛ صراف، فاطمه. (1401). بررسی میزان آشنایی دانشجویان دکتری حسابداری با روش‌شناسی تحقیق در ایران. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی. 14 (53)، 163-190.
فتاحی، سیدرحمت الله. (1390). آینده پیش روی پژوهش و نشر در قلمرو کتابداری و اطلاع رسانی ایران. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی. 1(1). 1-5.
فخاری، حسین؛ رجب‌دری، حسین. (1397). بررسی رویکرد اخلاقی سردبیران و اعضای هیئت تحریریه نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری در انتشار مقاله در نشریه خودی. دانش حسابداری مالی، دوره 5(16)، 1-24.
فرخ نیا، ملیحه. (1390). بررسی وضعیت مجلات پزشکی انگلیسی زبان ایران در پایگاه‌های اطلاعاتی (ویژه‌نامه علم‌سنجی). پژوهشنامه پردازش ومدیریت اطلاعات، 4(26). 1068-1088.
قانع، محمدرضا (1392). بررسی، شناسایی و ارزیابی ویژگیها و روند انتشار نشریات علمی معتبر. شیراز: مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری.
گیلوری عباس، شهمیرزادی طیبه، یوسفی احمد، بشیری جواد، کولائیان فردین. (1390). مجله‌های فارسی حوزه کشاورزی و استاندارد: میزان همخوانی مجله‌های علمی - پژوهشی حوزه کشاورزی با استاندارد نشر مؤسسه بین المللی ایزو (ویژه نامه علم سنجی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۱۳۹۰; ۲۶ (۴) :۱۰۶۶-۱۰۴۵.
محققی، محمدرضا؛ کرمی، غلامرضا؛ غلامی جمکرانی، رضا؛ رحیمیان، نظام الدین. (1401). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر اثربخشی سیستم کنترل‌های داخلی در موسسات و سازمان‌های دولتی. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 9(1)، 1-26.
محمدرضائی، فخرالدین. (1398) روش پژوهش در حسابداری: راهنمای عملی برای نگارش مقاله با رویکرد مجلات معتبر بین المللی. چاپ سوم، ویرایش جدید. تهران: انتشارات ترمه.
مرادی مقدم، حسین. (1395). بررسی وضعیت ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی کشور در حوزه های موضوعی مختلف علمی براساس گزارش های منتشرشده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دومین همایش ملی نشریات علمی کشور و دومین همایش گروه و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
موسوی زاده، زهرا (1380). بررسی وضعیت مجلات علمی و میزان انعکاس آنها در نمایه های بین المللی از بدو انقلاب اسلامی تا کنون، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 45: 8-25.
مهربان‌پور، محمدرضا؛ علی‌پور لندی، حسین. (1401). ارائه مدل حسابرسی عملکرد در سازمان‌های بخش عمومی ایران با رویکرد فازی. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 9(1)، 183-222.
میرزایی، الهام؛ غائبی، امیر؛ کامران، معصومه. (1392). معیارهای ارزیابی نشریات علمی در سطح ملی و بین‌المللی: دیدگاه سردبیران و دست‌اندرکاران نشریات علمی فارسی در حوزه علوم انسانی. مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 24(2). 138-158.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1399). سخن سردبیر: چالش داوری علمی و تأثیر آن بر ارتقا کیفی نشریات و توسعه دانش. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 6(11)، 1-3.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا.(1397). آشنایی با علم‌سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و اندیشه‌ها). تهران: مرکز چاپ و انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). چاپ چهارم.
نونهال نهر، علی اکبر؛ کاظمی نوجه ده، معصومه. (1398). تحلیل محتوای مقالات فصلنامه بررسی‎های حسابداری و حسابرسی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1396. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(1)، 123-150.
ورع، نرجس. (1394). بررسی وضعیت و نرخ رشد مجلات علمی در ایران (طی بازه زمانی 1394-1388). رهیافت، 25(60)، 91-98.
ورع، نرجس. (1399). بررسی وضعیت و ارزیابی نشریات معتبر وزارت عتف مبتنی بر شاخص‌های آیین‌نامه تعیین اعتبار. رهیافت، 30(80)، 115-129.
ABDC (2019), Australian Business Deans Council (ABDC) Journal Quality List 2019 2019, retrieved from http://www.abdc.edu.au/master-journal-list.php
Abual-Qasim Musalman, T., Karimzadeh, M. (2016). Pathology of scientific publications of Iran's field of information science and epistemology. The second national conference of the country's scientific publications & the second conference of the student scientific group and association of Shahid Beheshti University. (In Persian).
Afsharnia, S., & Abbasi, R. (2012). The assessment of Iranian scientific journals. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 4(2), 55-67.
AliEsfehani, Y.m Dianati Deilami, Z., Sarraf, F. (2022). Assessing the Familiarity of Accounting PhD Students with Research Methodology in Iran. Financial Accounting and Auditing Research14(53), 163-190. (In Persian).
Asnafi, A. R., & Shekari, M. R. (2016). Compliance of Shahid Beheshti Journals with ISO Standards for Publication. Quarterly Resources and Information Services Management2(1), 27-44. (In Persian).
Babajani, J., Qorbanizadeh, V., & khonka, A. (2020). Future Studies on Management Accounting: Education and Research Perspective. Empirical Research in Accounting10(1), 77-96. (In Persian).
Bagherian, N. (2018). An Evaluation of the Websites of Scientific Journals of Philosophy based on Indexing Standards of International Information and Citation Databases. Journal of Philosophical Theological Research20(1), 203-225. (In Persian).
Barrick, J. A., Mecham, N. W., Summers, S. L., & Wood, D. A. (2019). Ranking accounting journals by topical area and methodology. Journal of Information Systems, 33(2), 1-22.
Bazargan, A., Modarres, A., & Rafiee, A. (2009). Accounting and Finance Management Graduate Students’ Familiarity with Professional Research Sources. Higher Education Letter2(5), 9-26. (In Persian).
Bemanian, M R., Yeganeh, M A., Naderi, S M. (2008). Quantitative and qualitative evaluation of Honar-Ha-Ye-Ziba Journals during a 12-year period (Spring 1376 to Spring 1387). Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi1(38), 1-18. (In Persian).
Berger, M. (2017). Everything you ever wanted to know about predatory publishing but were afraid to ask. http://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1142&context=ny_pubs.
Bidgoli, S. M. S., & Jamaloo, M. (2019). Applying the Publishing Standards of the International Institute of ISO in Persian Journals of History. Historical Perspective&Historiography29(23), 159-184. (In Persian).
Brown, L. D., & Gardner, J. C. (1985). Using citation analysis to assess the impact of journals and articles on contemporary accounting research (CAR). Journal of Accounting Research, 84-109.
Brown, L. D., & Huefner, R. J. (1994). The familiarity with and perceived quality of accounting journals: Views of senior accounting faculty in leading US MBA programs. Contemporary Accounting Research, 11(1), 223-250.
Burton, F. G., Heninger, W. G., Summers, S. L., & Wood, D. A. (2022). Accounting Academics' Perceptions of 12 Research Journals. Issues in Accounting Education, 37(3), 1-19.
CheshmehSohrabi, M., & Dehkhodaei, R. (2020). Evaluation of Journals of the Knowledge and Information Science Field based on Regulations on Determining the Credibility of the Iranian Scientific Journals. Librarianship and Information Organization Studies31(2), 8-20. (In Persian).
Dalvand, M., Agah, H. (2016). Investigating the quality of oceanography journals in ISI and Scopus database based on journal ranking indices. The second national conference of the country's scientific publications & The second conference of the student scientific group and association of Shahid Beheshti University. (In Persian).
Davrpanah, M. R. (2011). Searching for scientific research information in printed and electronic sources: including the fields of science, technology, and engineering. Tehran: Chapar-Dabizash Publisher. (In Persian).
Dayyani, M. H.(2010). Description of the current situation and future prospects of scientific publications. Shiraz: Ministry of Science, Research and Technology, Research Deputy, Regional Science and Technology Information Center. (In Persian).
Dennis, A. D. (2007). The impact of the open access movement on medical based scholarly publishing in Nigeria. First Monday.
Dianati Deilami, Z. (2010). Familiarity with how to write a dissertation and access to resource sources. Auditor, 50(2), 68-72. (In Persian).
Dianati Deilami, Z. (2018). Qualitative and quantitative research method in accounting with spss software (can be used in master's degree and doctorate). Tehran: Edalat Novin. With the support of Iran Management Accounting Association. (In Persian).
Erfanmanesh, M., & Keshavarzian, S. (2017). Publication Delay of Scholarly Journals: A case for Journals Accredited by the Ministry of Science, Research & Technology of Iran. Iranian Journal of Information Processing and Management33(1), 1-24. (In Persian).
Fakhari, H., & Rajabdorri, H. (2018). A Survey on the Ethical Approach of Chief Editors And Members of the Editorial Board of Scientific and Research Journal of Accounting in the Publication of the Article in the Own Magazine. Financial Accounting Knowledge5(1), 1-24. (In Persian).
Farrokhni, M. (2022). The Survey of Iranian English Medical Journals in some Databases. Iranian Journal of Information Processing and Management, 26(4), 1068-1088. (In Persian).
Fattahi, R. (2011). The future of research and publishing in the field of librarianship and information in Iran. Library and Information Science Research, 1(1), 1-5. (In Persian).
 Ghane, M. R.(2013). Studying, identifying and evaluating the characteristics. Shiraz: Ministry of Science, Research and Technology, Research Deputy, Regional Science and Technology Information Center: Takht Jamshid. (In Persian).
Gilvari, A., Shahmirzadi, T., Yossefi, A., Bashiri, J., & Kolaeean, F. (2022). Persian Agricultural Journals and Standard: Degree of Compatibility of Persian Scientific Agricultural Journals with International Standard Organization (ISO) publishing standards. Iranian Journal of Information Processing and Management, 26(4), 1045-1066. (In Persian).
Horri, A (1997). Examining the status of magazines published in Iran during the first five-year development plan (1368-1372). Academic Librarianship and Information Research, (26-27), 21-37. (In Persian).
Huang, Y., Li, R., Liu, X., & Zhang, L. (2022). Journal evaluation systems: evolution and practices in Chinas social sciences. In Handbook on Research Assessment in the Social Sciences (pp. 211-229). Edward Elgar Publishing.
Huang, Y., Li, R., Zhang, L., & Sivertsen, G. (2021). A comprehensive analysis of the journal evaluation system in China. Quantitative Science Studies, 2(1), 300-326.
Izadi, A., & Amirpour, Z. (2014). Compliance of Persian LIS Journals with ISO Standards for Publication. Librarianship and Information Organization Studies25(3), 93-109. (In Persian).
Kovendi, D. (1975). The Presentation of Documentation, Library, and Archives Journals and the ISO Standards. UNESCO Bulletin for Libraries, 29(4), 206-219. Hanna, M. (2019). How to write better medical papers. Springer. New York.
Laakso, M., Welling, P., Bukvova, H., Nyman, L., Björk, B. C., & Hedlund, T. (2011). The development of open access journal publishing from 1993 to 2009. PloS one, 6(6), e20961.
Li, J., Lu, X., Li, J., & Wu, D. (2019). Evaluating journal quality by integrating department journal lists in a developing country: Are they representative?. The Journal of Academic Librarianship, 45(6), 102067.
Li, J., Wu, D., Li, J., & Li, M. (2017). A comparison of 17 article-level bibliometric indicators of institutional research productivity: Evidence from the information management literature of China. Information Processing & Management, 53(5), 1156-1170.
López‐cózar, E. D. (1999). ISO standards for the presentation of scientific periodicals: Little known and little used by Spanish biomedical journals. Journal of Documentation, 55(3), 288-309.
Lu, X., Ma, C., & Wang, S. (2019). Classifying the geology journals by editorial board interlocks. Procedia Computer Science, 162, 682-687.
Mehrabanpour, M., & Alipour Landi, H. (2022). Presentation of Performance Auditing Model in Public Sector Organizations with Fuzzy Approach. Journal of Governmental Accounting9(1), 183-222. (In Persian).
Methodology for evaluation and ranking of publications (2019). Preparation of the ledger of policy making and planning of research affairs and approved by the Deputy of Research and Technology - Ministry of Science, Research and Technology on 24/08/2019. (In Persian).
Mingers, J., & Yang, L. (2017). Evaluating journal quality: A review of journal citation indicators and ranking in business and management. European journal of operational research, 257(1), 323-337.
Mirzaei, E., Ghaebi, A., & Kamran, M. (2013). Criterions of Evaluating Scientific Publications Nationally and Internationally: Viewpoints of Editors and dministrators of Persian Scientific Publications Published in the Field of Humanities. Librarianship and Information Organization Studies, 24(2), 138-158. (In Persian).
Mohagheghi, M., Karami, G., gholami jamkarani, R., & Rahimian, N. (2022). Identifying and ranking the factors affecting the effectiveness of the internal control system in government institutions and organizations. Journal of Governmental Accounting9(1), 1-26. (In Persian).
Mohammadrezaei, F. (2019). Research Method in Accounting: a practical guide for writing articles with the approach of prestigious international journals. Tehran: Termeh publications. (In Persian).
Moradi Moghaddam, H. (2016). Thirty evaluation and ranking status of the country's scientific publications in different scientific subject areas based on the published reports of the Ministry of Science, Research and Technology. The second national conference of the country's scientific publications & The second conference of the student scientific group and association of Shahid Beheshti University. (In Persian).
Morris, S. (2007). Mapping the journal publishing landscape: how much do we know?. Learned Publishing, 20(4), 299-310.
Mosavizadeh, Z. (2001). A Survey on Iran's Scientific Journals and Their Inclusion in International Indexes (1978-1998): Proposing Some Practical Solutions. Librarianship and Information Organization Studies, 12(1), 8-25. (In Persian).
Nonahal Nahr, A. A., & Kazemi Nojedeh, M. (2019). Content Analysis of the Articles of Quarterly Journal of the Iranian Accounting and Auditing Review from the Beginning of the Publication until the End of 2018. Accounting and Auditing Review, 26(1), 123-150. (In Persian).
Noroozi Chakoli, A. (2017). Introduction to Scientometric (Fondations, Concepts, Relations & Origins). Tehran: Organization for researching and composing university textbooks in humanities (SAMT). (In Persian).
Noroozi Chakoli, A. (2020). Note from the Editor-in-Chief: The challenge of scientific Peer-review and its impact on the qualitative promotion of publications and knowledge development. Scientometrics Research Journal, 6(11), 1-3. (In Persian)
Pashaeizad H, Fadaie G, Horri A. (2011). Study of the Publication Status of Scientific Journals in Iran. Research on Information Science and Public Libraries RISPL. 17 (1):155-177. (In Persian).
Pashang, M. R., Nourmohammadi, H., & Noroozi Chakoli, A. (2016). Analysis the number of Journals in Iran and comparison with the number of researchers. Academic Librarianship and Information Research49(4), 491-509. (In Persian).
Pashang, M. R., Nourmohammadi, H., & Sharafi, A. (2016). Examining the status of scientific publications in Iran. The second national conference of the country's scientific publications & the second conference of the student scientific group and association of Shahid Beheshti University. (In Persian).
Rajabdoory, H., & Roostameymandi, A. (2015). Quantitative review of accounting and finance publications in
the country. Auditor, 76, 116-123.(In Persian).
Regulations of scientific publications (2019). Preparation of the ledger of policy making and planning of research affairs and approved by the Deputy of Research and Technology - Ministry of Science, Research and Technology on 22/04/2019. Available at: https://qavanin.ir/Law/PrintText/267697. (In Persian).
Rezaeian, M. (2011). The Management of Reviewing, Publishing and Dissemination of Health Articles. Health Information Management8(3), 412 -421. (In Persian).
Rousseau, R. (2002) Journal Evaluation: Technical and Practical Issues. Library Trends, 50, 418-439.
Sabouri, A. A. (2005). Evaluation of Iranian journals listed in the Institute of Scientific Information (ISI). Rahyaft15(36), 52-62. (In Persian).
Salthammer, T. (2016). Quality or
quantity? Historic and current trends
in scientific publishing. Indoor air,
26(3), 347-349.
Sangwal, K. (2013). Recent growth of scientific journals published in India: Some publishing and citation-related characteristics. J. Sci. Res., 2(1), 59-69.
Schwartz, B. N., Williams, S., & Williams, P. F. (2005). US doctoral students’ familiarity with accounting journals: Insights into the structure of the US academy. Critical Perspectives on Accounting, 16(3), 327-348.
Stone, R. (2016). In Iran, a shady market for papers flourishes. SCIENTIFIC PUBLICATIONS, 16 Sep 2016, 353(6305) 1197-1211. DOI: 10.1126/science.353.6305.1197.
Summers, S. L., & Wood, D. A. (2017). An evaluation of the general versus specialist nature of top accounting journals. Accounting Horizons, 31(2), 105-124.
Taghipoor Kazemi, R., & Mohammedan Saravi, M. (2016). Performance Assessment Based on Baldrige Excellence Model (Case study: Division of Accountability of the Ministry of Economic Affairs and Finance). Journal of Governmental Accounting2(2), 47-54. (In Persian).
Talei, H., Gord, A., & Kharashadizadeh, M. (2022). Provide a performance audit model for executive managers of public hospitals. Journal of Governmental Accounting9(1), 255-286. (In Persian).
Vara', N. (2015). A Study on the Publication Status and Growth Rate of Scientific Journals in Iran. Rahyaft, 25(60), 91-98. (In Persian).
Vara', N. (2021). Examining the status and qualitative evaluation of MSRT Journals Based on Regulations on Determining the Credibility. Rahyaft, 30(80), 115-129. (In Persian).
Ware, M., & Mabe, M. (2015). The STM report: An overview of scientific and scholarly journal publishing. Published by International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers Prins Willem Alexanderhof 5, The Hague, 2595BE, the Netherlands
Zamani, G. H., & Azizi Khalkheili, T. (2022). Status of National Scientific Journals in Databases: The Case of Agriculture and Natural Resources Journals. Iranian Journal of Information Processing and Management26(4), 803-823. (In Persian).
ZangiAbadi, A., Soltani, L. (2009). Patial Analysis of the Quarterly Journal of Geographical Research (From the first until now). Geographical Research24(95), 177-194. (In Persian).
Zargar B, Mohammadi M. (2018). Performance evaluation of Iranian valid scientific journals in the field of accounting and finance. Caspian Journal of Scientometrics (CJS). 5(2): 25-36. (In Persian).