با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: دانشگاهیان رشته‌های حسابداری-مالی طی سه دهه تلاش، موفق به راه‌اندازی و تصویب 31 مجله علمی در شورای ارزیابی نشریات وزارت علوم،تحقیقات وفناوری شده‌اند؛ اما پایگاه‌ها و نمایه‌های استنادی، نشان از وجود بیش از صد مجله حسابداری-مالی داخلی و نشر بیش از ده هزار مقاله توسط آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی اعتبار مجلات تخصصی حسابداری-مالی ازمنظرضوابط مندرج‌درآیین‌نامه نشریات علمی انجام شده است.
روش: این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی با رویکرد ارزیابانه و علم‌سنجی انجام شده است. ابتدا محقق فهرستی مشتمل بر 20 مولفه از ضوابط ورود نشریه به فرآیند ارزیابی از منظر آیین‌نامه نشریات علمی وزارت عتف راتهیه کرده و در 16 مجله فعال که تا پایان سال 1400 در آستانه اخذ مجوز از کمیسیون ارزیابی نشریات علمی قرار دارند؛ مورد بررسی قرار داده است.
یافته‌ها: 16 فصلنامۀ غیرمصوب حسابداری و مالی 186 شماره و 4306 مقاله منتشر کرده‌اند. در 30 شماره از این مجلات، در هر شماره بیش از 40 مقاله منتشر شده است. 5 مجله بیش از 85% معیارهای ورود به فرآیند ارزیابی وزارت عتف را دارند لیکن در 11 مجله بیش از هفت مولفه ضروری جهت ورود به فرآیند ارزیابی وجود ندارد که حجم بالایی از مقالات (4166 مقاله-97%) در این مجلات منتشر شده است. در یازده مجله فاقد ضوابط اولیه، 745 مرتبه چاپ دو مقاله (و بیشتر) از یک نویسنده در یک شماره مشاهده شده است. رکورد چاپ مقاله در یک شماره را مجلۀ "پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری" با چاپ 48 مقاله از یک نویسنده در شماره زمستان 1400 داراست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Iranian accounting and finance journals based on the Ministry of Science, Research, and Technology (MSRT)’s regulations on scientific journals

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghannad 1
  • Mohammad Arab Mazar Yazdi 2
  • Mohammad Hossein Safarzadeh Bandari 3
  • HesarZadeh Reza 4

1 PhD Student of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Purpose: after three decades of effort, Iranian accounting and finance academics have achieved 31 scientific journals accredited by the MSRTs commission of the evaluation of scientific journals; however, citation databases and indexes indicate the existence of more than 100 domestic accounting and finance journals and the publication of more than 10000 papers by them. This study aims to evaluate Iranian accounting and finance journals based on the MSRT’s regulations on scientific journals.
Methodology: this is descriptive survey research and employs an evaluative and webometric method. First, a list including20 items of the criteria for entering the evaluation process based on the MSRT’s regulations on scientific journals is prepared, then these items are reviewed in16 active journals that non-accredited by the MSRT’s commission of the evaluation of scientific journals by the end of 2021.
Findings: The16 non-accredited accounting and finance quarterly journals have published more than186 issues and4306 papers. In more than30 issues of these journals, more than 40 papers have been published. Five of these journals meet more than85% of the MSRT’s criteria for entering the evaluation process, but11 of them do not satisfy more than seven of the criteria for entering the evaluation process, and notably, a high proportion of papers (4166 papers-97%) have been published in these journals. Particularly, in745 issues of these11 journals, more than one paper of the same author has been published. "Journal of New Research approaches in management and accounting" holds the record with48 papers of the same author in the issue of Winter2021.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accredited accounting journals
  • non-accredited journals
  • research ethics
  • publication policies
  • journals evaluation