با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد ارائه سازوکارهای هوشمندسازی‌ در نظام تصمیمگیری نظارت بخش عمومی بوده و هدف آن ارائه چگونگی اجرای تکنیک‌های نوین در حسابرسی ‌هوشمند از طریق سیستم خوداظهاری و طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت بخش عمومی می‌باشد.
روش پژوهش: پیمایشی، هدف توسعه‌ای‌-کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده‌ها کمی ‌و‌ کیفی، مؤلفه‌های مکانی و زمانی کتابخانه‌ای و میدانی است.
یافته‌های پژوهش: با استفاده از تکنیک خوداظهاری بخش عمومی و ارائه سازوکارهایی برای اجرایی نمودن اظهارنامه‌های الکترونیکی در قالب جداول 6 گانه قیود پرسشگری، اقدام به طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت شده است؛ که یکی از نیازهای اساسی برای انسجام فرآیند جمع‌آوری داده‌‌های مشمول نظارت در دیوان محاسبات کشور می‌باشد. در طراحی مذکور تقویت پاسخگویی در نظارت بخش عمومی مبنایی برای تدوین بلاک‌های اظهارنامه جهت پرسشگری هوشمند می‌باشد. دیوان محاسبات کشور با تهیه اظهار‌نامه و ارجاع آن به دستگاههای اجرایی اطلاعات لازم جهت نظارت را اخذ و راستی‌آزمایی می‌نماید.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با اعمال این تکنیک تغییر در شیوه اخذ اطلاعات نظارتی از روش میدانی به اخذ اطلاعات به صورت الکترونیکی در قالب بلاک‌های خوداظهاری بخش عمومی به همراه پتانسیل جدید برای سیستم خودتنظیمی نظارتی ایجاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Intelligence mechanisms for public sector supervision In designing the decision-making system of the Supreme Audit Court

نویسندگان [English]

  • Parisa Zare 1
  • Adel Azar 2
  • Alireza Zarei 3

1 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 . Department of Computer Science, Faculty of Mathematical Sciences, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The subject and purpose of the article: The current research aims to provide intelligent mechanisms in the decision-making system of public sector supervision, and its purpose is to present how to implement new techniques in intelligent auditing through the self-declaration system and design the zero point of public sector supervision intelligentization.
Research method: survey, developmental-applicative (discovery) goal, descriptive nature, quantitative and qualitative data field, spatial and temporal components of library and field.
Findings of the research: By using the self-declaration technique of the public sector and providing mechanisms to implement electronic declarations in the form of 6 tables of questioning restrictions, the zero point of monitoring has been designed; which is one of the basic requirements for the coherence of the data collection process subject to supervision in the Supreme Audit Court .In the aforementioned design, strengthening accountability in public sector supervision is the basis for compiling state-ment blocks for intelligent questioning. By preparing the statement and referring it to the executive bodies, the Supreme Audit Court collects and verifies the necessary information for monitoring.
Conclusion, originality and its addition to knowledge: By applying this technique, a change in the method of obtaining regulatory information from the field method to obtaining information electronically in the form of public sector self-declaration blocks along with new potential for the regulatory self-regulation system is created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Public Sector self-declaration"
  • "Supervision Intelligence mechanism"
  • "Public Sector Supervision"
  • " Decision making system in public sector supervision"
آذر، عادل. (1399). تأملی بر اصول ساختاری و مدیریتی مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران. مجله تأملات رشد،3(5)، 39-29.
آذر، عادل و خدیور، آمنه. (1393). بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد پارادیم‌های ‌سازی. مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها‌، تهران، ایران، 144.
الوانی، سید مهدی. (1396). تصمیمگیری و تعیین خط‌مشی دولتی(ویراست3 : با اضافات). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
امیدوار، مریم؛ وکیلی فرد، حمیدرضا و عابدینی، بیژن. (1399). طراحی مدل تفسیرگرایانه/ساختارمندانه اثربخش‌ترین علل کیفیت حسابرسی بخش عمومی. دو فصلنامه حسابداری دولتی، 7(13)، 160-145، در دسترس:  10.30473/GAA.2021.56433.1434.
حاضر، منوچهر و محمدی، رسول.(1395). مهارت‌های مسئله­یابی و تصمیمگیری در مدیریت علمی-کاربردی. تهران: آذین­مهر.
حسینی‌نسب، سید مهدی؛ شامی زنجانی، مهدی و  قلی‌پور، آرین .(1400). ارائه مدل شایستگی مدیر ارشد دیجیتال به عنوان حکمران تحول دیجیتال در سازمان. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ،۸۶۰-۸۳۵ . در دسترس:  10.52547/jipm.36.3.835
حقیقی، مهری و عربیان، اصغر. (1397). بازتاب چالش‌های نظری و حقوقی نظارت مالی بر عملکرد شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی در رویه دیوان محاسبات کشور. رساله دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
داودی، سید محمد صادق؛گودرزی، غلامرضا و طلوعی اشلقی، عباس. (1398). واکاوی و کشف الگوی تصمیمگیری در بودجه عمومی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد داده‌کاوی. دانش حسابرسی، 19(77)، 20-5.
دیوان محاسبات کشور. (1397). تحلیل قوانین و مقررات کاربردی مالی محاسباتی با رویکرد پاسخ به ابهامات و تبیین مصادیق تخلف. تهران: گروه پژوهشی طرح بینا، مرکز آموزش و برنامه‌ریزی.
دیوان محاسبات کشور. (1398). برنامه جامع حسابرسی سال 1398. تهران: مرکز آموزش و برنامه ریزی.
دیوان محاسبات کشور. (1398). گزارش تفریغ بودجه سال 1397. تهران: اداره کل تلفیق و تدوین تفریغ بودجه کل کشور.
دیوان محاسبات کشور. (1398-1391). مجموعه مقالات دانش ‌حسابرسی. تهران.
دیوان محاسبات کشور. (1398). نظامنامه مدیریت دانش. تهران: مرکز آموزش و برنامه ریزی.
رضایی، عباس و محمدی ملقرنی، عطا اله. (1399). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی مؤثر برکیفیت حسابرسی دیوان محاسبات بر اساس ترکیب تکنیک‌های دیمتل، فرآیند تحلیل شبکه و سوات. دو فصلنامه حسابداری دولتی، 7(13)، 78-59، در دسترس: 10.30473/GAA.2021.44619.1236.
زارع، پریسا؛ آذر، عادل وزارعی علیرضا(1400). طراحی نظام تصمیمگیری در حوزه نظارت بخش عمومی با رویکرد الکترونیکی در دیوان محاسبات کشور. دو فصلنامه حسابداری دولتی، 7(14)، 58-43، در دسترس: 10.30473/GAA.2021.57081.1443
ستوده، رضا؛ فغانی، مهدی و پیفه، احمد. (1399). بررسی توانایی فرایندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت مسئولیت پاسخگویی به استفاده‌کنندگان. دو فصلنامه حسابداری دولتی، 7(13)، 208-193، در دسترس: 10.30473/GAA.2020.47065.1284.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر. (1390). حقوق اداری. چاپ هفدهم، تهران: سازمان سمت.
عزیزی، مهدی؛ آذر، عادل و دهقان نیری، محمود. (1399). کاربرد استراتژی تصمیمگیری پاندا در شرایط بحرانی: با تمرکز بر بحران کرونا در ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش‌های مدیریت در ایران)، 24(3)، 49-27.
فاضلی نژاد، جواد و زارعی، محمدحسین. (1395). الگوی مطلوب نظارت مالی برون‌قوه‌‌ای بر بودجه در ایران با با مطالعه تطبیقی فرانسه، آمریکا و انگلستان. رساله دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
قادرزاده، کریم و لطفی، محسن. (1398). شناسایی ذینفعان گزارش­های مالی بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنها، تهران. فصلنامه حسابداری دولتی، 6(11)، 46-33، در دسترس: 10.30473/GAA.2020.43643.1232‌.
کاشانی پور، محمد؛ رحیمیان، نظام الدین؛ رحمتی، محمد حسین و محمدی، منصور. (1399). تدوین مدل جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور. دو فصلنامه حسابداری دولتی، 6 (12)، 46-33، در دسترس:10.30473/GAA.2020.50448.1338 .
کردستانی، غلامرضا. (1398). مدیریت مالی عمومی: شناسایی و ارزیابی چالش‌های نظام بودجه ریزی. دو فصلنامه حسابداری دولتی، 6(11)،80-61، در دسترس: 10.30473/GAA.2020.51126.1351
لطف‌آذر، همایون و لطف‌آذر، کتایون. (1398). کاربرد محصول و خدمات دانش بنیان ژئوتکنیک (T.G.P.S) در سد مخزنی تنگاب فیروز آباد، (فناوری اطلاعات داده‌محور به منظور پایش و ارائه تحلیل‌‌های مهندسی از عملیات و تزریق ساخت سد). شرکت دانش بنیان مهندسی زمین رایانه آریا برنا (زرآب)، طرح: خدمات ژئوتکنیک (حفاری و تزریق) T.G.P.S سد، پیش نیاز مطالعات شبکه تنگاب فیروز‌آباد.
مطلبی کربکندی، مصطفی؛ آذر، عادل؛ خدیور، آمنه؛ مقبل باعرض، عباس .(1401). طراحی مدل حسابرسی هوشمند در دیوان محاسبات کشور. پژوهش‌های مدیریت عمومی. 15(58)،32-5.در دسترس:10.22111/jmr.2022.43008.5818 .
نجفی خواه، محسن. (1395). مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی‌‌سازی و برون‌سپاری.  فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 21(4)، 133-101.
نخبه فلاح، افشین؛ کردستانی، غلامرضا و رحیمیان، نظام الدین. (1400). شکاف بین وضعیت موجود و سطح مطلوب گزارش حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی.  دو فصلنامه حسابداری دولتی، 8(15)، 213-240 . در دسترس : 10.30473/GAA.2021.56271.1432.
نوش‌فر، علی‌داد؛ محسنی، عبدالرضا و قاسمی،
مصطفی. (1401). فرا تحلیل عوامل بر تصمیم گیری اخلاقی در حرفه حسابداری و حسابرسی. دو فصلنامه حسابداری دولتی، 8(16)، 166-143 . در دسترس: 10.30473/GAA.2021.60439.1511
یزدان‌شناس، محمد؛ ایمانی، حمیدرضا. (1399). بررسی حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور. مجله حسابداری سلامت، 9(23)، 159-140 . در دسترس: 10.30476/jha.2020.67766.1127
Al Amimi, H.S. (2020). The Future of Public Sector Auditing: Living in Times of Change. International Journal of Government Auditing, (1)47, 4-5. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/IJGA_Issues/2020/EN_2020_v47n4.pdf.
Alvani, S.M. (2018). Public Policy-Making (3rd Edition with Additions), Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT) (In Persian).
Awwad, A. S, O. M. A; Ababneh &.Karasneh. M; (2022). The Mediating Impact of IT Capabilities on the Association between Dynamic Capabilities and Organizational Agility: The Case of the Jordanian IT Sector. Global Journal of Flexible Systems Management. 23 (3), 315–330.
Azar. A. (2020). A Reflection on the Structural and Managerial Principles of Combating Corruption in the Islamic Republic of Iran. Journal of Growth Reflections, (5)3, 29-39. https://www.magiran.com/paper/showpdf (In Persian).
Azar, A. & Khadivar, A. (2014). Performance- Based Budgeting Modeling paradigms, Tehran, Iran: Majlis Research Center (MRC), 144.
Azizi, M; A. Azar & M. Dehghan Nayeri. (2020). Applying PANDA Decision-Making Strategy in Crisis: Focusing on the Corona Crisis in Iran. Management Research in Iran, (3)24, 27-49. https://mri.modares.ac.ir/article-19-46259-en.html (In Persian).
Barahona, J.C. & Seri, C. (2020). Incorporating Stakeholders TO Enhance Decision-Making. International Journal of Government Auditing, (4)47, 17-19. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/IJGA_Issues/2020/EN_2020_v47n4.pdf.
Carneiro. J; Alves, P; Marreiros, G. &Novais, P. (2021). Group Decision Support Systems for Current Times: Overcoming the Challenges of Dispersed Group Decision-Making. Neurocomputing, (423), 735-746. http://doi.org/10.1016/j.neucom.2020.04.100.
Davoodi, S.M.S; Goodarzi, Gh. & Tolouei Ashlaghi, A. (2019). Exploring and Discovering the Decision-Making Pattern in Public Budget of the Islamic Republic of Iran with Data Mining Approach. Audit Knowledge, (77)19, 5-20. https://danesh.dmk.ir (In Persian).
Dulkys, A. (2019). Good Governance: A Look into the Free-Riding‌ Phenomenon. International Journal of Government Auditing, (2)46, 22-23. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/IJGA_Issues/former_years/2019/EN_2019_v46n2.pdf
Fazelinejad, J. & Zarei, M. H. (2016). Optiml Model of External Monitoring Iran with a Comparative Study of France, the United States and the United Kingdom. PhD. Thesis in Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University (In Persian).
George, B. & Desmidt, S. (2018). Strategic-Decision Quality in Public Organizations: An Information Processing Perspective. Administration & Society, (1)50, 1-27,  doi: 10.1177%2F0095399716647153 (In Persian).
Qaderzadeh, K. & Lotfi, M. (2020). Identification Stakeholders of Public Sector Financial Reporting and their Information Needs. Journal of Governmental Accounting and Auditing, (11)6, 33-46, doi: 10.30473/GAA.2020.43643.1232. (In Persian).
Rezai, A. & Mohamadi Molqarani, A. (2021). Identify and Prioritize Internal and External Factors Affecting the Audit Quality of the Court of Audit based on a Combination of SWOT-ANP-DEMATEL Techniques. Biannual Journal of Scientific Governmental Accounting, (13)7, 59-78, doi: 10.30473/GAA.2021.44619.1236 (In Persian).
Sotudeh, R; Faghani, M. & Pifeh, A. (2021). Examination of the Ability of Internal Processes of the Supreme Audit Court to Take Responsibility for Users. Science Research Journal of Governmental Accounting, (13)7, 193-208, doi: 10.30473/GAA.2020.47065.1284 (In Persian).
Hazer, M. & Mohammadi, R. (1395). Managerial skills in problem solving and decision making. Tehran: Azarinmehr (In Persian).
Haghighi, M. & Arabian, A. (2018). Reflection of Theoretical and Legal Challenges of Financial Supervision on the Performance of Public Corporations and Public Non-Governmental Organizations in the Proceding of the Supreme Audit Court. PhD. Thesis in Public Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Department of Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch (In Persian).
HosseiniNasab, S.M; ShamiZanjani, M. & Gholipor, A. (2021). A competency model for chief digital officer as organizational governor of digital transformation, Iranian Journal of Information Processing and Management, 36 (3), 835-860.doi: 10.52547/jipm.36.3.835 (In Persian).
Kashanipour, M; Rahimian, N; Ramati, M. & Mohamadi, M. (2020). Developing a Model for Supreme Audit Court Ethical Climate. Science Research Journal of Governmental Accounting, (12)6, 33-46, doi: 10.30473/GAA.2020.50448.1338 (In Persian).
Kurdistan, Gh. (2020). Public Financial Management: Identify and Assessing the Challenges of the Budgeting System. Biannual Journal of Scientific Governmental Accounting, (11)6, 61-80, doi: 10.30473/GAA.2020.51126.1351 (In Persian).
Lotfazar, H. & Lotfazar, K. (2019). Application of geotechnical knowledge-based products and services (tgps) in tangab firoozabad reservoir dam. (Data-driven information technology to monitor and provide engineering analysis of dam construction and injection) Zamin Rayaneh Aria Borna Engineering- Knowledge Base Company (Zarab), Project: Geotechnical services (drilling and injection) of TGPS, prerequisite for studies of Firoozabad Tangab network (In Persian).
Motallebi Korbekandi, M; Azar, A; Khadivar, A; & Moghbel Baarz, A; (2023). Designing the Model of Intelligent Audit in the Supreme Audit Court of Iran with an Interpretive-Structural Modeling.Public Management Researches. 11(58), 5-32. doi: 10.22111/jmr.2022.43008.5818.
Najafikhah, M. (2015). The Border between Public and Private Sectors in Iran`s Law with Emphasis on Privatization and Outsourcing. Planning and Budget Quarterly, (4)21, 101-133, http://ensani.ir/file/download/article/1538565619-9884-221.pdf. (In Persian).
Nokhbeh Fallah, A; kordestani, GH. & Rahimian, N. (2021).The gap between the current situation and the desired level of Performance Audit Report from the perspective of public sector auditors, (15)8, 213-240. doi: 10.30473/GAA.2021.56271.1432 (In Persian).
Noshfar, A; kordestani, A. & Ghasemi, M. (2021).Meta-Analysis of Factors Affecting Ethical Decision Making in the Accounting and Auditing Profession. Biannual Journal of Scientific Governmental Accounting, (16)8, 143-166, doi: 10.30473/GAA.2021.60439.1511 (In Persian).
Omidvar, M; Vakilifard, H.R. & Abedini, B. (2021). Designing an Interpretive/Structural Model of the Most Effective Causes of Public Sector Audit Quality. Biannual Journal of Scientific Governmental Accounting, (13)7, 145-160, doi: 10.30473/GAA.2021.56433.1434 (In Persian).
Peignot, J; Peneranda. A; Amabile, S. & Marcel, G. (2013). Strategic Decision Support Systems for Local Government: A Performance Management Issue? The Use of Information Systems on the Decision-Making and Performance Management of Local Government. International Business Research, (2)6, 99-100. doi:10.5539/ibr.v6n2p92.
Supreme Audit Court. (2018). Analysis of applied computational financial rules and regulations with the approach to responding to ambiguities and explaining cases of violation.  Tehran, Iran: Bina Project Research Group, Training and Planning Center (In Persian).
Supreme Audit Court. (2019). Budget Appropriation Report for the solar year 1398. Tehran, Iran: General Office of Integration and Codification of Total Budget Appropriation. (In Persian).
Supreme Audit Court. (2012-2020). Collection of articles in audi knowledge. Tehran, Iran. https://danesh.dmk.ir (In Persian).
Supreme Audit Court. (2019). Knowledge management system. Tehran, Iran: Training and Planning Center (In Persian).
Supreme Audit Court. (2019). Comprehensive Audit Program for the solar year 1398. Tehran, Iran: Training and Planning Center (In Persian).
Tabatabai Motameni, M. (2011). Administrative law. 17th edition, Tehran: Samat Organization (In Persian).
Van, K. (2020). Data, Auditing & Strategy: Unlocking Knowledge in Capitalizing on Opportunities, Addressing Challenges. International Journal of Government Auditing, (1) 47, 10-11, https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/IJGA_Issues/2020/EN_2020_v47n1.pdf.
Wang. Z, L; Mingyu, L; Jia & Cheng.X. (2022). Business Innovation based on artificial intelligence and Blockchain technology. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102759.
Yazdanshenas, M. & Imani, H. (2020). Evaluating Performance Audit from the Perspective of Auditors of the Supreme Audit Court of Iran. Journal of Health Accounting, (9)23, 140-159, doi: 10.30476/JHA.2020.67766.1127 (In Persian).
Zare, P; Azar. A. & Zarei, A. (2021). Designing a Decision-Making System in the Field of Public Sector Supervision with Electronically Approach in the Supreme Audit Court. Biannual Journal of Scientific Governmental Accounting, (14)7, 43-58, doi: 10.30473/GAA.2021.57081.1443 (In Persian).