با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

10.30473/gaa.2022.64313.1584

چکیده

چکیده
موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد ارائه سازوکارهای هوشمندسازی‌ در نظام تصمیمگیری نظارت بخش عمومی بوده و هدف آن ارائه چگونگی اجرای تکنیک‌های نوین در حسابرسی ‌هوشمند از طریق سیستم خوداظهاری و طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت بخش عمومی می‌باشد.
روش پژوهش: پیمایشی، هدف توسعه‌ای‌-کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده‌ها کمی ‌و‌ کیفی، مؤلفه‌های مکانی و زمانی کتابخانه‌ای و میدانی است.
یافته‌های پژوهش: با استفاده از تکنیک خوداظهاری بخش عمومی و ارائه سازوکارهایی برای اجرایی نمودن اظهارنامه‌های الکترونیکی در قالب جداول 6 گانه قیود پرسشگری، اقدام به طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت شده است؛ که یکی از نیازهای اساسی برای انسجام فرآیند جمع‌آوری داده‌‌های مشمول نظارت در دیوان محاسبات کشور می‌باشد. در طراحی مذکور تقویت پاسخگویی در نظارت بخش عمومی مبنایی برای تدوین بلاک‌های اظهارنامه جهت پرسشگری هوشمند می‌باشد. دیوان محاسبات کشور با تهیه اظهار‌نامه و ارجاع آن به دستگاههای اجرایی اطلاعات لازم جهت نظارت را اخذ و راستی‌آزمایی می‌نماید.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با اعمال این تکنیک تغییر در شیوه اخذ اطلاعات نظارتی از روش میدانی به اخذ اطلاعات به صورت الکترونیکی در قالب بلاک‌های خوداظهاری بخش عمومی به همراه پتانسیل جدید برای سیستم خودتنظیمی نظارتی ایجاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Intelligence mechanisms for public sector supervision In designing the decision-making system of the Supreme Audit Court

نویسندگان [English]

  • Parisa Zare 1
  • Adel Azar 2
  • Alireza Zarei 3

1 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 . Department of Computer Science, Faculty of Mathematical Sciences, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The subject and purpose of the article: The current research aims to provide intelligent mechanisms in the decision-making system of public sector supervision, and its purpose is to present how to implement new techniques in intelligent auditing through the self-declaration system and design the zero point of public sector supervision intelligentization.
Research method: survey, developmental-applicative (discovery) goal, descriptive nature, quantitative and qualitative data field, spatial and temporal components of library and field.
Findings of the research: By using the self-declaration technique of the public sector and providing mechanisms to implement electronic declarations in the form of 6 tables of questioning restrictions, the zero point of monitoring has been designed; which is one of the basic requirements for the coherence of the data collection process subject to supervision in the Supreme Audit Court .In the aforementioned design, strengthening accountability in public sector supervision is the basis for compiling state-ment blocks for intelligent questioning. By preparing the statement and referring it to the executive bodies, the Supreme Audit Court collects and verifies the necessary information for monitoring.
Conclusion, originality and its addition to knowledge: By applying this technique, a change in the method of obtaining regulatory information from the field method to obtaining information electronically in the form of public sector self-declaration blocks along with new potential for the regulatory self-regulation system is created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Public Sector self-declaration"
  • "Supervision Intelligence mechanism"
  • "Public Sector Supervision"
  • " Decision making system in public sector supervision"