با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف بررسی بودجه بندی مدارس با در نظر گرفتن وضعیت تجهیزات و ابنیه مدارس تحت سناریوهای متفاوت تعداد دانش آموزان انجام گرفته است.
روش پژوهش: رویکرد پویایی شناسی سیستم ها جهت بررسی این سیستم در نظر گرفته شده است. نمودار علت و معلولی ترسیم و سپس نمودار انباشت و جریان ارائه شده است و پس از اعتبار سنجی مدل، سناریوهای مختلف اعمال و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته های پژوهش: 50 درصد از تجهیزات و ابنیه این مدارس در وضعیت ضعیف می باشند ولی از آنجا که بودجه فعلی مدارس بر مبنای تعداد ثبت نام تخصیص داده می شود؛ فقط در سناریوی روند افزایش، بودجه ای جهت نوسازی تجهیزات در اختیار مدارس قرار داده می شود.
نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: شیوه بودجه بندی بر مبنای تعداد ثبت نام به تنهایی نمی‌تواند نیازهای مدارس را تامین نماید بلکه باید به وضعیت تجهیزات نیز در اعطای بودجه توجه نمود. تجزیه و تحلیل ناشی از اجرای دو سیاست افزایش نوسازی و افزایش تعمیرات و نگهداری در هر سه سناریو بیانگر بهبود شاخص وضعیت تجهیزات و ابنیه (FCI) بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Schools budgeting according to the condition of equipment and buildings under different scenarios changing the number of students using the system dynamics

نویسندگان [English]

  • fatemeh dadmand 1
  • alireza pooya 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Payame Noor University (PNU), Tehran,Iran.

2 Professor, Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Subject and Purpose of the Article: The present study aimed to investigate the budgeting of schools by considering the condition of school equipment and buildings under different scenarios of the number of students.
Research Method: System dynamics approach is considered to study this system. Diagrams of Cause and effect and stock and flow are drawn and after validating the model, different scenarios have been applied and the results have been examined.
Research Findings: 50% of the equipment and buildings of these schools are in poor condition, but since the current budget of the schools is allocated based on the number of registrations; only in scenario the trend of rising, a budget will be given to the schools for the modernization of the equipment.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: Budgeting method based on the number of registrations alone cannot meet the needs of the schools, but also the equipment status must also be considered in the awarding of budgets. Results of analysis two policy of new construction and maintenance of equipment in all three scenarios indicate improved Facility Condition Index (FCI).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • equipment management
  • school
  • dynamic system