بودجه بندی مدارس با توجه به وضعیت تجهیزات و ابنیه تحت سناریوهای مختلف تغییر تعداد دانش آموزان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف بررسی بودجه بندی مدارس با در نظر گرفتن وضعیت تجهیزات و ابنیه مدارس تحت سناریوهای متفاوت تعداد دانش آموزان انجام گرفته است.
روش پژوهش: رویکرد پویایی شناسی سیستم ها جهت بررسی این سیستم در نظر گرفته شده است. نمودار علت و معلولی ترسیم و سپس نمودار انباشت و جریان ارائه شده است و پس از اعتبار سنجی مدل، سناریوهای مختلف اعمال و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته های پژوهش: 50 درصد از تجهیزات و ابنیه این مدارس در وضعیت ضعیف می باشند ولی از آنجا که بودجه فعلی مدارس بر مبنای تعداد ثبت نام تخصیص داده می شود؛ فقط در سناریوی روند افزایش، بودجه ای جهت نوسازی تجهیزات در اختیار مدارس قرار داده می شود.
نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: شیوه بودجه بندی بر مبنای تعداد ثبت نام به تنهایی نمی‌تواند نیازهای مدارس را تامین نماید بلکه باید به وضعیت تجهیزات نیز در اعطای بودجه توجه نمود. تجزیه و تحلیل ناشی از اجرای دو سیاست افزایش نوسازی و افزایش تعمیرات و نگهداری در هر سه سناریو بیانگر بهبود شاخص وضعیت تجهیزات و ابنیه (FCI) بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Schools budgeting according to the condition of equipment and buildings under different scenarios changing the number of students using the system dynamics

نویسندگان [English]

  • fatemeh dadmand 1
  • alireza pooya 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Payame Noor University (PNU), Tehran,Iran.
2 Professor, Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Subject and Purpose of the Article: The present study aimed to investigate the budgeting of schools by considering the condition of school equipment and buildings under different scenarios of the number of students.
Research Method: System dynamics approach is considered to study this system. Diagrams of Cause and effect and stock and flow are drawn and after validating the model, different scenarios have been applied and the results have been examined.
Research Findings: 50% of the equipment and buildings of these schools are in poor condition, but since the current budget of the schools is allocated based on the number of registrations; only in scenario the trend of rising, a budget will be given to the schools for the modernization of the equipment.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: Budgeting method based on the number of registrations alone cannot meet the needs of the schools, but also the equipment status must also be considered in the awarding of budgets. Results of analysis two policy of new construction and maintenance of equipment in all three scenarios indicate improved Facility Condition Index (FCI).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • equipment management
  • school
  • dynamic system
آذر، عادل؛ زاهدی، شمس السادات؛ امیرخانی، طیبه. (1389) طراحی مدل پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عمکرد با رویکرد پویایی سیستم. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 5(18): 53-29.
آهنگران، علیرضا. (1379).  بررسی جایگاه مدیریت مبتنی بر مدرسه از دید مدیران مدارس نواحی چهارگانه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روانشناسی.
اکبری مقدم، بیت اله؛ خلیلی عراقی، مریم؛ رجبی مقدم، مروارید. (1389).  بررسی کاربرد شیوه‌های پیچیده بودجه بندی سرمایه ای در صنعت پتروشیمی. مدیریت توسعه و تحول،
2 (4): 4-1.
پورطالعی، فاطمه؛ آتشک، محمد. (1389). ارایه روشی برای بودجه بندی دستگاه های پژوهشی و فناوری بر مبنای قیمت تمام شده تولیدات علم و فناوری. سیاست علم و فناوری، 2(4): 64-53.
پیرایش، رضا و نوری، مژگان. (1393). بررسی نقش بودجه‏‌‏بندی عملیاتی در بهبود عملکرد سازمانهای دولتی. اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، http://www.civilica.com/PaperAMACONF01-AMACONF01_076.html.
جلال آبادی، اسداله؛ سیدنورانی، سیدمحمدرضا؛ صانعی، مرضیه. (1384).  تاثیر اصلاح طبقه بندی اقلام بودجه کشور بر بودجه بندی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 11(2): 65-102.
خلیلی عراقی، مریم. (1387). بودجه‏‌‏بندی سرمایه‏‌‏ای: چند معیاره گروهی. پژوهشنامه اقتصادی، 8 (1(28)): 119-99.
رجبی، احمد. (1397). پویایی شناسی سیستم, رویکردی نوین در مدل سازی رویدادهای حسابداری و تصمیم گیری های مالی. پژوهش های تجربی حسابداری, 7(28): 21-42.
رستمی، ملیحه؛ آذر، عادل؛ دهقان نیری، محمود؛ صفری، حسین. (1399). مدل پویای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن (موردمطالعه: یک بانک تجاری).پژوهشهای نوین در تصمیم گیری. 5 (3): 125-88.
عارف منش، زهره؛ پناهی درچه، مهرداد؛ بنی اسدی، ایمان. (1399). تحلیل ارتباط برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع با تأکید بر نقش مدیریت عملکرد (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان). دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی. 7 (1(13)): 192-177.
عطریان، نرگس. (1380). بررسی راههای تحقق اهداف
مدرسه محوری از دیدگاه معلمان و مدیران منطقه زرین شهر. نشر: شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.
غفارپناه، محسن؛ حسین زاده، مهناز و کاظمی، عالیه. (1399). مدل سازی سیستم پردازش و دفع پسماند شهری اصفهان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم. پژوهش های نوین در تصمیم گیری. 5 (2): 109-81.
فغفوری آذر، امین؛ باکویی، فاطمه؛ مهدوی عادلی، محمدحسین؛ رادفر، رضا؛ افشار کاظمی، محمدعلی. (1398). طراحی مدلی پویا برای تحلیل رمایۀ اجتماعی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها.  مدیریت سرمایه اجتماعی.
6 (4):473-445.
کرامتی، محمد علی؛ بیات، فهیمه. (1395).  ارزیابی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های اجرای بودجه‏‌‏بندی عملیاتی در شرکت های آب و فاضلاب ایران. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 8 (29): 72-59.
مصلح شیرازی، علی نقی؛ ملکی، بهاره؛ خلیفه، مجتبی و رمضانی مقدم، امیر. (1397). الگوسازی عملکرد سیستم مالی با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی (شرکت تولیدکننده شن و ماسه). مدیریت دارایی و تامین مالی. 6 (1(20)): 71-51.
موسوی اهرنجانی، پریسا؛ قادری، فرید؛ آزاده، محمد علی. (1386).  شبیهسازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک. نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران، 41 (7(109)):11-1.
نصرتی برندق، بیژن؛ طلوعی اشلقی، عباس؛ ساده، احسان؛ امینی سابق، زین العابدین. (1399). طراحی مدل دینامیکی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با رویکرد DANP. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. 11 (44): 187-154.
یوسفی، مصطفی؛ رمضانی، سعید؛ طاهری، محسن؛ شریفی، عباس. (1390). بهینه سازی زمان جایگزینی و تعویض تجهیزات با استفاده از هزینه چرخه عمر (مطالعه موردی ناوگان اتوبوس رانی شرکت جوان سیر ایثار). فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 13 (34): 20-4.
Ahangaran, A. (2000). Investigating the position of school-based management from the perspective of school principals in the four districts of Shiraz. Master Thesis in Educational Sciences and Psychology. (In Persian).
Akbari Moghaddam, B; Khalil Araghi, M; Rajabi Moghaddam, M. (2010). Examining Application of Complicated Capital Budgeting Techniques in the Petrochemical Industry. Journal of Development and Evolution Management. 2(4): 1-4. (In Persian).
Arefmanesh, Z; Panahi, M; Bani asadi, I. (2020). Analysis of the Relationship between Budgetary Planning and Resource Allocation: the Emphasis Moderating Role of Performance Management (Case Study: Municipality of Isfahan). Biannual Journal of Scientific Governmental Accounting, 7 (1(13)): 195-208. (In Persian).
Atrian, N. (2001). Examining ways of achieving the goals of a school-based of the views of teachers and administrators in Zarinshahr city. Research council of the education organization of Isfahan province. (In Persian).
Aye , L; Bamford , N; Charters , B; Robinson, J. (2000). Environmentally sustainable development: a life-cycle costing approach for a commercial oKce building in Melbourne, Australia. Construction Management and Economics. 18: 927-934.
Azar, A.; Zahedi, Sh; Amirkhani, T. (2010). A Model for Implementing Performance-Based Budget: A System Dynamics Approach. Iranian Journal of Management Sciences. 5(18): 29-53. (In Persian).
Bruun , M; Laumet, P. (2016). Managing asset maintenance needs and reaching performance goals within budgets. Transportation Research Procedia. 14: 2976-2984.
CIB. (1999). Agenda 21 on Sustainable Construction. Rotterdam, Netherlands: CIB Publication Report 237.
Deaton, M; Winebrake, J. (2000). Dynamic Modeling of Enviromental Systems. Photosynthetica. 38(3): 93-107.
Ecem Yildiz, A; Dikmen, I; Talat Birgonul, M. (2020). Using system dynamics for strategic performance management in construction. Journal of Management in Engineering36(2), 04019051.
Elhakeema, A; Hegazy, T. (2012). Building asset management with deficiency tracking and integrated life cycle optimisation. Structure and Infrastructure Engineering. 8(8): 729-738.
ElHarakany, R. A; Moscardini, A; Khalifa, N. M; Abd Elghany, M. M; Abd Elghany, M. M. (2021). The Use of Systems Dynamics in the Analysis of Facilities Management Affecting the Quality of Higher Education in Egypt. In Handbook of Research on Modeling, Analysis, and Control of Complex Systems (pp. 111-133). IGI Global.
Faghfori Azar, A; Bakui, F; Mahdavi Adeli, M. H; Radfer, R; Afshar Kazemi, M. A; (2019). Designing a dynamic model for social capital analysis with a systems dynamics approach. Social capital management. 6 (4): 445-473. (In Persian).
Girardi, D; Giacomello , B; Gentili, l. (2011). Budgeting Models and System Simulation: A Dynamic approach. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1994453.
Ghaffarpanah, M; Hosseinzadeh, M; Kazemi, A. (2020). Modeling the Waste Disposal System of Isfahan City Using System Dynamics Approach. Modern Researches In Decision Making, 5(2), 81-109. (In Persian).
Guna, m.(2012). A guide for building hospital simulation models. Health Systems.1: 17-25.
Harrison , J; Lin , Z; Carroll, G; Carley , K. (2007). Simulation modeling in organizational and management research. Acad Manag Rev. 32: 1229-1245.
Haji Gholam Saryazdi, ARajabzadeh Ghatari, AMashayekhi, A. and Hassanzadeh, A. (2020), "Designing a qualitative system dynamics model of crowdfunding by document model building", Qualitative Research in Financial Markets, Vol. 12 No. 2, pp. 197-224. (In Persian)
Hughes, D; pears, t. (2007). Condition Based Risk Management, a process to link engineering knowlede and practical experince to investment planing-an update. 19th international conference on electricity distribution(1-4)). Vienna).
Jalalabadi, A; Seyyed Nourani, S; Sannei, M; (2005). The Effect the Improvement of Categorizing Country’s Budget Item on Universities Budgeting (Affiliated to Ministry of S.R.T.). Journal of Research and Planning In Higher Education. 11(2): 102-125. (In Persian)
Kang, S; Kim, S. (2019). A System Dynamics Model for Evaluation of Maintenance Cost Policy in Deteriorated School Building. Journal of the Architectural Institute of Korea Structure & Construction35(12), 181-188.
Kang, S; Kim, S; Kim, S; Lee, D. (2020). System Dynamics Model for the Improvement Planning of School Building Conditions. Sustainability12(10), 4235.
Karnon J, S. J. (2012). ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force. Value Health. 15: 701-711.
Keramati, M; Bayat, F. (2016). The Evaluation And Ranking Of The Dimensions And Components Of Performance Based Budgeting In The Iran Water And Wastewater Company. The Financial Accounting And Auditing Researches, 8 (29): 59-72. (In Persian).
Khalil Araghi, M. (2008). Capital Budgeting: Multiple Criteria. Economic Research Review. 8(1(28)): 99-119. (In Persian).
Kite , D. (1995). Capital budgeting: integrating environmental impact. Journal of Cost Management. 9(2):4-11.
Mosleh Shirazi, A; Maleki, B; Khalifeh, M; Ramezani Moghadam, A. (2018). Modeling Performance of Financial System Using System Dynamics Approach: A Case Study On A Sand And Gravel Firm. Journal of Asset Management and Financing, 6(1 (20) ), 51-71. (In Persian).
Mousavi Ahranjani, P; Ghaderi, F; Azadeh, M. (2008). Simulating Electricity Demand of Industries by System Dynamics. Journal of Faculty of Engineering (University of Tehran), 41 (7(109)): 1-11. (In Persian).
Nosrati Barandagh, B. Toloie, A. Sadeh, E. Aminisabegh, Z. (2020).  Provide a dynamic model of financing small and medium enterprises (SMEs) with DANP approach. Quarterly Journal of Financial Engineering and Securities Management.11 (44), 154-187. (In Persian).
Piraish, R; Nouri, M. (2014). Examine the role of operational budgeting to improve the functioning of public institutions. First National Conference on Modern Achievements in Management and Accounting Sciences. http://www.civilica.com/PaperAMACONF01-AMACONF01_076.html. (In Persian).
Pourtalei, F; Atashak, M. (2010). A Model For Research And Technology Institutes Budgeting Based On Science and Technology Outputs Cost. Journal of Science and Technology Policy. 2(4):53-64. (In Persian).
Tako, A; Robinson, S.(2009). Comparing model development in discrete event simulation and system dynamics. Proceedings of the 2009 Winter Simulation Conference (WSC 2009(:979-991.
Rajabi, A. (2018). System Dynamics, a New Approach in Modeling of Accounting Events and Financial Decision Making. Journal of Empirical Research in Accounting, 7(28), 21-42. (In Persian).
Rannacher, A; Stranzenbach, R; Sturm, F; Mütze-Niewöhner, S; Schlick, C. (2013). A System Dynamics Model for the Evaluation of the Productivity of Knowledge-intensive Productivity of Knowledge-intensive Services. iBusiness. 5: 55-58.
Rashedi, R;  Hegazy, T.(2015). Capital renewal optimisation for large-scale infrastructure networks: genetic algorithms versus advanced mathematical tools. Structure and Infrastructure Engineering: Maintenance, Management, Life-Cycle Design and Performance. 11(3): 253-262.
Rashedi, R; Hegazy, T.(2015). Strategic policy analysis for infrastructure rehabilitation using system dynamics, Structure and Infrastructure Engineering: Maintenance, Management, Life-Cycle Design and Performance. Structure and Infrastructure Engineering .2(3): 1-15.
Rashedi, R; Hegazy, T. (2016). Examining budget policies for new and existing facilities:a system dynamics approach. NRC research press. 43: 511-522.
Rostami, M; Azar, A; Dehghan Nayeri, M; Safari, H. (2020). Performance-based budgeting dynamic model with the BSC approach in the Banking industry. Modern Research in Decision Making, 5(3), 88-125. (In Persian)
Saad, D; Hegazy, T. (2015). Microeconomic optimization and what-if analysis for facilities renewal. Journal of Facilities Management. 13(4): 350-365.
Sadigov, M; Kuzmenko, O; Yarovenko, H. (2020). Block chain Technology Based System-Dynamic Simulation Modeling of Enterprise’s Cyber Security System. 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Baku, 18-19 June. 399-408.
Siebers, P. O; Macal, C. M; Garnett, J; Buxton, D; Pidd, M. (2010). Discrete-event simulation is dead, long live agent-based simulation!. Journal of Simulation4(3), 204-210.
Sing, M. C; Love, P. E; & Liu, H. J. (2019). Rehabilitation of existing building stock: A system dynamics model to support policy development. Cities87, 142-152.
Srijariya, W; Riewpaiboon, A; Chaikledkaew, U.(2008). System Dynamic Modeling: An Alternative Method for Budgeting for Budgeting. value in health. 2: 115-124.
Sterman, J. D. (1989). Modeling Managerial Behavior: Misperceptions of Feedback in a Dynamic Decision Making Experiment. Management Science, 35, 25-41.
Sterman, J. (2000). Business Dynamics-System Thinking and Modeling for a Complex World. New York, NY. Irwin McGraw-Hill Higher Education.
Wilkins, C; Brennan, M; Deora, A; Heegaard, A; Lee, A; Lubell, J. (2015). Comparing the Life-Cycle Costs of New Construction and Acquisition-Rehab of Affordable Multifamily Rental Housing. Housing Policy Debate: 1-33.
Youssefi, M; Ramazani, S; Taheri, M; sharifi, A. (2011). Optimization of time to replace equipment using life cycle cost (Case Study fleet bus of Javan Sir Isar Company). Supply Chain Management Journal, 13 (34): 4-20. (In Persian).