با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 موسهسه آموزش عالی باختر

10.30473/gaa.2023.66854.1642

چکیده

موضوع و هدف مقاله: دولت‌ها مسئول ارائه خدمات عمومی با کیفیت بالا به شهروندان خود با مطلوب‌ترین شرایط هستند. افزون بر سایر وظایف، دولت‌ها مسئول مدیریت پرتفوی متنوعی از دارایی-های عمومی هستند. از آنجایی که مدیریت دارایی‌ها برای موفقیت کشورها حیاتی است، هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت‌های فعلی مدیریت دارایی بخش عمومی و بررسی عوامل ‌زمینه‌ای موثر بر بهبود آنها با تمرکز بر ادارات دولتی شهر ایلام می‌باشد. روش پژوهش: چارچوب مورد استفاده مشابه با پژوهش الهزمی (2016) که مبتنی بر هفت استاندارد و رهنمود شناخته شده بین‌المللی بوده و تعدیلاتی مطابق با شرایط محیطی ایران در آن انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بخش‌های حسابداری و مالی ادارات دولتی شهر ایلام است، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم 160 نفر تعیین و داده‌های 97 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از t تک نمونه‌ای و معادلات ساختاری و بکارگیری نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های حاصل شده بیانگر مطلوب نبودن فعالیت‌های مدیریت دارایی در ادارات دولتی شهر ایلام است، علاوه بر این، عوامل ‌زمینه‌ای (یعنی استانداردهای حرفه‌ای، تجارب سازمانی کارکنان و رویه‌های سازمانی) بر بهبود فعالیت‌های مدیریت دارایی‌ها در نهادهای بخش عمومی تاثیر دارد.
نتیجه‌گیری، اصالت و ارزش افزوده آن به دانش: نتیجه آنکه جهت کسب اطمینان از در دسترس بودن و مورد استفاده قرار گرفتن دارایی‌ها برای اهداف موردنظر در بخش عمومی، مدیریت دارایی‌ها باید کارا و اثربخش باشد، لازمه دستیابی به این امر اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای مدیریت دارایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Asset management activities in public sector institutions: Investigating the current Status and Contextual Factors affecting their improvement

نویسندگان [English]

  • ghareibeh esmailikia 1
  • suadabeh nadalinejad 2

1 ilam university

2 bakhtar higher education institution

چکیده [English]

Abstract

Subject and Purpose of the Article: Governments are responsible for providing high quality public services to their citizens under the most favorable conditions. In addition to other duties, governments are responsible for Managing a diverse portfolio of public assets. Since asset management is vital for the success of countries, the purpose of this research is to investigate the current activities of public sector asset management and to investigate Contextual factors affecting their improvement, focusing on the government offices of Ilam city.
Research Method: The framework used is similar to Alhazmi's research (2016), which is based on seven internationally recognized standards and guidelines, and adjustments have been made in accordance with Iran's environmental conditions. The statistical population of this research is all the employees of the accounting and financial departments of the government offices of Ilam city, using the Cochran formula, a sample size of 160 people was determined and using the one-sample t test and structural equations, the data of 97 completed questionnaires was analyzed using SPSS and Smart PLS software.
Research Finfings:The obtained findings indicate that asset management activities in the government offices of Ilam city are not desirable, in addition, the Contextual factors (i.e. professional standards, personnel organizational experiences and organizational procedures) has an impact on improvement of Asset management activities in public sector institutions.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The result is that in order to ensure the availability and use of assets for the intended purposes in the .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assets management
  • public institutions
  • Contextual factors