با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی باختر، ایلام، ایران.

چکیده

موضوع و هدف مقاله: دولت‌ها مسئول ارائه خدمات عمومی با کیفیت بالا به شهروندان خود با مطلوب‌ترین شرایط هستند. افزون بر سایر وظایف، دولت‌ها مسئول مدیریت پرتفوی متنوعی از دارایی-های عمومی هستند. از آنجایی که مدیریت دارایی‌ها برای موفقیت کشورها حیاتی است، هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت‌های فعلی مدیریت دارایی بخش عمومی و بررسی عوامل ‌زمینه‌ای موثر بر بهبود آنها با تمرکز بر ادارات دولتی شهر ایلام می‌باشد. روش پژوهش: چارچوب مورد استفاده مشابه با پژوهش الهزمی (2016) که مبتنی بر هفت استاندارد و رهنمود شناخته شده بین‌المللی بوده و تعدیلاتی مطابق با شرایط محیطی ایران در آن انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بخش‌های حسابداری و مالی ادارات دولتی شهر ایلام است، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم 160 نفر تعیین و داده‌های 97 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از t تک نمونه‌ای و معادلات ساختاری و بکارگیری نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های حاصل شده بیانگر مطلوب نبودن فعالیت‌های مدیریت دارایی در ادارات دولتی شهر ایلام است، علاوه بر این، عوامل ‌زمینه‌ای (یعنی استانداردهای حرفه‌ای، تجارب سازمانی کارکنان و رویه‌های سازمانی) بر بهبود فعالیت‌های مدیریت دارایی‌ها در نهادهای بخش عمومی تاثیر دارد.
نتیجه‌گیری، اصالت و ارزش افزوده آن به دانش: نتیجه آنکه جهت کسب اطمینان از در دسترس بودن و مورد استفاده قرار گرفتن دارایی‌ها برای اهداف موردنظر در بخش عمومی، مدیریت دارایی‌ها باید کارا و اثربخش باشد، لازمه دستیابی به این امر اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای مدیریت دارایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Asset management activities in public sector institutions: Investigating the current Status and Contextual Factors affecting their improvement

نویسندگان [English]

  • ghareibeh esmailikia 1
  • suadabeh nadalinejad 2

1 Associate professor, Department of Accounting, Ilam University, Ilam, Iran.

2 M.Sc. Non-Profit Higher Education Institute of Bakhtar, Ilam, Iran.

چکیده [English]

Abstract

Subject and Purpose of the Article: Governments are responsible for providing high quality public services to their citizens under the most favorable conditions. In addition to other duties, governments are responsible for Managing a diverse portfolio of public assets. Since asset management is vital for the success of countries, the purpose of this research is to investigate the current activities of public sector asset management and to investigate Contextual factors affecting their improvement, focusing on the government offices of Ilam city.
Research Method: The framework used is similar to Alhazmi's research (2016), which is based on seven internationally recognized standards and guidelines, and adjustments have been made in accordance with Iran's environmental conditions. The statistical population of this research is all the employees of the accounting and financial departments of the government offices of Ilam city, using the Cochran formula, a sample size of 160 people was determined and using the one-sample t test and structural equations, the data of 97 completed questionnaires was analyzed using SPSS and Smart PLS software.
Research Finfings:The obtained findings indicate that asset management activities in the government offices of Ilam city are not desirable, in addition, the Contextual factors (i.e. professional standards, personnel organizational experiences and organizational procedures) has an impact on improvement of Asset management activities in public sector institutions.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The result is that in order to ensure the availability and use of assets for the intended purposes in the .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assets management
  • public institutions
  • Contextual factors
اسماعیلی­کیا، غریبه .(1400). دارایی­های سرمایه­ای دولتی: رویکرد جامع عملی برای شناخت و گزارشگری دارایی­ها. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 38، 87-104.
اسماعیلی­کیا، غریبه؛ اسمعیلی، یونس و اوشنی، محمد .(1399). بررسی روش­های تامین مالی دانشگاه های دولتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: دانشگاه­های دولتی غرب کشور). حسابداری دولتی،7(1)، 117-138.
اسماعیلی­کیا، غریبه .(1396). نیمه­های تاریک مدیریت عمومی نوین در نهادهای بخش عمومی. دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی، ایران، آمل.
اسماعیلی­کیا، غریبه و علی­بیگی، شیما .(1397). تاثیر تجربه کارکنان در بخش خصوصی بر قضاوت و تصمیم­گیری آنان در بکارگیری حسابداری تعهدی و ادراک آنان از پیاده­سازی آن در بخش عمومی. حسابداری دولتی، 5(1)، 39-54.  
باباجانی، جعفر.(1397). تحول در نظام حسابداری بخش عمومی؛ فهم متفاوت از یک پدیده. حسابرس 95، .۸۰-۶۶.
حجازی، محسن، حاجی قاسمی، محمدرضا، دهقانی­زاده بغدادآباد، علیرضا. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی اموال دولت با استفاده از فازی تاپسیس (مورد مطالعه: استان یزد). حسابداری دولتی، 4(2)، 105-114. 
جنانی، افشین .(1399).کاراتر کردن مدیریت دارایی­های بخش عمومی. مجله اقتصادی، 1 و 2، 5-47.
     دتر، داگ و فولستر، استفان .(2015). ثروت عمومی ملل، مدیریت دارایی­های عمومی، عامل تقویت یا تضعیف رشد اقتصادی، خیرخواهان، جعفر، معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی، چاپ اول، تهران: نشر پیک نور.
دژانگاه، کاظم؛ سیفی، مهدی و مرادی، مهدی .(1397). بررسی تاثیر مولفه­های سیستم مدیریت دارایی­های فیزیکی بر افزایش بهره‌وری، هفتمین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، تهران، ایران.
دهگان، محمود؛ الماسی، حسن و رحمدل، منوچهر.(1390). تاثیر عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار بر حفظ و حراست از اموال منقول دستگاه­های اجرایی. فصلنامه مدیریت کسب و کار، 9(2)، 233-258.
دیانتی­دیلمی، زهرا .(1401). روش تحقیق در حسابداری، چاپ ششم، تهران: انتشارات عدالت نوین.
ثقفی، علی و قربان­پور، فریدون .(1397). بررسی تجارب کشورها در زمینه مدیریت اموال و دارایی­های دولت (عمومی). پژوهش­های حسابداری و حسابرسی، 37، 5-20.
ثقفی، علی و قربان­پور، فریدون .(1397). ابزارها و منابع مورد نیاز جهت مدیریت اموال و دارایی­های دولت(عمومی). مجله اقتصادی، 1 و 2، 5-39.
قاسمی­زاده تمر، سعید .(1398). چارچوب مولدسازی دارایی­های دولت. مرکز پژوهش­های توسعه و آینده­نگری، 1-44.
غبدیان، مرتضی؛ دهنوی، محمد علی و قوام سعیدی، محمد .(1396). بررسی موانع و مشکلات به کارگیری سیستم­های حسابداری و گزارشگری مالی در تصمیمات مولدسازی و مدیریت دارایی­های دولتی. مطالعات مدیریت و حسابداری، 3(2)، 198-208.
نظری­پور، محمد؛ زکی­زاده، بابک .(1401). موانع استقرار مدیریت دارایی­های اطلاعاتی در سازمان­ها: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، مدیریت اطلاعات، 8(1)، 176-201.
Alhazmi, Naief. (2017), Physical asset management practices in the Saudi public sector. Built Environment Project and Asset Management, 7(1). 19 - 31.
Babajani, Jafar. (2018). Transformation in the accounting system of the public sector; A different understanding of a phenomenon, Hesabres 95, 66-80. . (In Persian)
Bovens, M. (2005), “Public accountability”, in Ferlie, E. and Pollitt, L. Jr (Eds), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, Oxford, pp. 182-208.
Barret, Pat. (2004). Financial Management in the Public Sector – How Accrual Accounting and Budgeting enhances Governance and Accountability. CPA Forum: Challenge of change: Driving governance and accountability. Singapore.
Cagle, R.F. (2003). Infrastructure Asset Management: An Emerging Direction. AACE International Transactions, PM21.
Dejangah, Kazem.Seifi, Mehdi & Moradi, Mehdi. (2018). Investigating the impact of physical asset management system components on increasing productivity, 7th International Oil, Gas, Refining and Petrochemical Conference, Tehran, Iran. (In Persian).
Dehgan, Mahmud, Almaci, Hasan & Rahmdel, Manochehr.(2011). The effect of the performance of the General Administration of State Properties and Securities on the preservation and protection of the movable property of the executive bodies. Business Management Quarterly, 9(2), 233-258. (In Persian).
Detter, Dag, Folester & Estefan. (2015). The public wealth of nations, the management of public assets, the factor that strengthens or weakens economic growth, Kheirkhahan, Jaafar, Vice President of Economic Affairs - Ministry of Economic Affairs and Finance, first edition, Peaik noor. (In Persian).
Dianti-Dilmi, Zahra. (2022). Research method in accounting, 6th edition, Tehran: Adalat Navin Publications.
DiMaggio, P. and Powell, W.W. (1983). The iron cage revisited: collective rationality and institutional isomorphism in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160.
Esmailikia, Ghareibeh. (2021). Governmental Capital assets: Practical Holistic Approach for assets recognition, and reporting. Accounting and auditing studies, 38, 87-104. (In Persian).
Esmailikia, Ghareibeh, Esmaili, Yunes & Mohammad Oshani. (2020). Investigating the Methods of Public Universities Financing with Resistance Economics Approach Using the ANP Method (Case Study: Public Universities in the West of Country). Governmental Accounting, 7(1), 117-138. (In Persian).
Esmailikia, Ghareibeh .(2017). The dark half of new public management in public sector institutions, The second national conference on modern public sector accounting approaches, Iran, Amol. (In Persian).
Esmailikia, Ghareibeh & Alibeigi, Shima. (2018). Impact of employees experience in private sector on their judgment and decision making in using of accrual accounting and their perceptions from its implementation in the public sector. Governmental Accounting, 5(1). 39-54. (in Persian).
Fauzan, R, Pamungkas, V Y, J C Wibawa. (2019). Information System for Asset Management. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, IOP publishing doi:10.1088/1757-899X/662/2/022020.
Fornell, C. & Larcker, D. (1981) Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18 (1): 39-50.
Ghasemizadeh Tamer, Saeed. (2018). the framework of government asset generation. Development and Foresight Research Center, 44-1. (In Persian).
Ghabdian, Morteza; Dehnavi, Mohammad Ali & Qavam Saeedi, Mohammad. (2016). Investigation of obstacles and problems of applying accounting and financial reporting systems in production decisions and management of government assets. Management and accounting studies3 (2), 198-208. (In Persian).
Grubišić, M. Nušinović, M, Roje, G. (2009). Towards Efficient Public Sector Asset Management. Financial Theory and Practice, 33 (3) -329-362.
Hanis, Muhammad Hasbi and Trigunarsyah, Bambang & Susilawati, Connie. (2010) Public asset management framework for local governments: opportunities and challenges for public asset managers. In: Proceedings of 2nd International Postgraduate Conference on Infrastructure and Environment. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
Hanis, Muhammad Hasbi, Trigunarsyah, Bambang & Susilawati, Connie (2010) Elements of public asset management framework for local governments in developing countries. In: 8th International Conference on Construction and Real Estate Management (ICCREM 2010). Royal on the Park Hotel, Brisbane.
Hejazi, Mohsen, Haji ghasemi, Mohammad reza & Dehghani zadeh Baghadadabad, Alireza. (2018). The Investigation of Factors Affecting the Identification of Public-Sector Assets by Fuzzy Topsis (Case study: Yazd Province). Governmental Accounting, 4(2), 105-114. (In Persian).
Hensler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R., (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advance in international marketing, 20, 277-320.
Hepworth, N., (2002). Changes to accrual accounting in central government (with particular regard to the experiences of the United Kingdom)” [online]. Working paper. Available from: [http://www.cipfa.org.uk/international/download/pres_nh_15apr02.pdf ].
Horni, Pascal, Fuchs, Sandro. (2020). Strenghtening Fixed Asset Management through Public Sector Accounting, https://www.researchgate.net/publication/347332435
Jenani, Afshin. (2020). Making the management of public sector assets more efficient. Economic Journal, 1&2, 5-47. (In Persian).
Kobusinge, Grace (2020) Contextual factors influencing the design and management of health information systems interoperability, 15-27, DOI: 10.5121/csit.2020.100502.
Malawi Ngwira & David Manase (2016). Public Sector Property Asset Management, First Edition, © 2016 JohnWiley & Sons, Ltd. Published 2016 by JohnWiley & Sons, Ltd.
Nasir, Amalin A’ishah Mohd, Azri, Suhaibah, Ujang, Uznir. (2022). Asset Management in Malaysia: Current Status, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 1-15. doi:10.1088/1755-1315/1064/1/012035.
Nazaripour, Mohammad & Zakizadeh, Babak. (2022). Barriers to Deploying Information Assets Management in Organizations: Exploratory and Confirmatory Factor Analysis, Information mamagement, 8(1), 176-201. 
Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) (2012), RICS Public Sector Property Asset Management Guidelines, 2nd ed., Royal Institute of Chartered Surveyors, Coverntry.
Safarzadeh, MohammadHossein, Gezderazi, Javad, Farahani, Zahra. (2021). Accounting and beyond budgeting principles changes in the public sector: A review of concepts and literature with emphasis on institutional isomorphism, Quarterly Journal of Public Sector Accounting & Budgeting, 2(4), 36-39,
Saghafi, Ali & Gurbanpour, Fereydoun. (2017). tools and resources needed to manage government (public) property and assets. Economic Magazine, 1 and 2, 5-39. (In Persian).
Saghafi, Ali, Ghorbanpour, Fereydoun. (2018). A Survey on Government (Public) Asset Management Experiences of Selected Countries, Accounting and Auditing research, 37, 5-20. (In Persian)  
Vitor Sousa & Inês Meireles (2023) Quality and asset management: conceptual compatibility towards sustainable infrastructures management, Total Quality Management & Business Excellence, 34:5-6, 743-767, DOI: 10.1080/14783363.2022.2105201
Thorncroft, M. (1965). Principles of estate management. London: The College of Estate Management.