ارایه الگوی رفع چالش‌ها و تنگنا‌های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش‌ها و تنگنا‌های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می‌شود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نظریه داده بنیاد و نرم‌افزار استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی‌گروهای حسابداری دانشگاه‌ها، مدیران مالی و حسابداران دستگاه‌های اجرایی، حسابداران رسمی و حسابرسان شاغل و پرسنل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشو است. نمونه‌گیری با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی انجام شده است. اشباع داده‌ها نیز در ۱۸ مصاحبه حاصل گردید.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش حاکی از این است که عامل‌های اثر‌گذار در سیزده بُعد، شامل چالش‌ها و محدودیت‌های قانونی، فرآیندهای اداری و عملیاتی، پاسخگویی، کارایی و بهره‌وری سازمانی، آموزش نیروی انسانی، چالش‌ها سازمانی، صورتهای مالی تلفیقی در دولت، منابع انسانی، سیاسی، استراتژی سازمانی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی، تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان و موانع مدیریتی قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل‌های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی ارایه الگوی رفع چالش‌ها و تنگنا‌های استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های راهبردی گزارشگری مالی در زمینة افزایش کارایی بازار سرمایه کشور و برطرف کردن بخشی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کمیتة تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تسهیل پیاده‌سازی استانداردهای گزارشگری مالی توسط سازمان حسابرسی و سایر دستگاه‌های اجرایی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for solving the challenges and bottlenecks of public sector accounting standards using Grand theory

نویسندگان [English]

  • Hossein Nourani
  • Ismail Akhlaqi Yazdi Nejad
Assistant Professor of Accounting, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The main goal of this research is to provide a model to solve the challenges and bottlenecks of accounting standards of the public sector by using Grand theory.
Research Method: The statistical population of the research includes the members of accounting faculty of universities, financial managers and accountants of executive bodies, official accountants and working auditors, and personnel of the State Court of Accounts and the General Inspection Organization. Sampling has been done with the available method, starting with the snowball method. Data saturation was achieved in 18 interviews.
Research Findings: The findings of the research indicate that the influencing factors in thirteen dimensions, including legal challenges and limitations, administrative and operational processes, accountability, organizational efficiency and productivity, manpower training, organizational challenges, consolidated financial statements in the government, human resources, political, strategy organization, acceptance of international standards, users' decision-making and managerial barriers, and experts agree on the factors proposed by this research to design and explain the model of providing a model for solving the challenges and bottlenecks of the accounting standards of the public sector of Iran.
Conclusion, originality and Contribution to knowledge: The results of the research can be used in strategic financial reporting decisions to increase the efficiency of the capital market and remove some of the barriers to foreign investment, formulate financial reporting standards, facilitate the implementation of accounting and other reporting standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges and bottlenecks of accounting standards
  • public sector
  • foundational data theory
اسلوب، علی؛ پاک مرام، عسکر. (1394). نقش استقرار حسابداری تعهدی در کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مالی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی).  مدیریت بهداشت و درمان،6(2)، 73-79.
اسماعیلی­کیا، غریبه؛ ملانظری، مهناز. (1395). بررسی ضرورت تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران و شناسایی ابعاد آن از دیدگاه خبرگان و دانشگاهیان. پژوهش‌های تجربی حسابداری, 6(1)، 53-80.
باباجانی، جعفر. (1379). نقش و مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری عمومی، دوماهنامه حسابرس، 2(7)، 26-34.
باباجانی، جعفر. (1388). حسابداری و مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی. (مجموعه مقالات)، تهران، اتشارات ترمه.
جانی، مهدی؛ پیفه، احمد؛  فغانی، مهدی؛ دهقان، محمد حسین .(۱۴۰۰). نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور و اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی: بررسی چالشهای مرتبط. حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی، ۲(۴)، ۱-۲۳.
رحیمیان، نظام‌الدین. (1387). حسابرسی عمومی و انواع آن. دانش حسابرسی،27، 16-4.
رضایی، مهدی. (1397). بررسی موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران از دیدگاه دانشگاهیان. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 10(38)، 81-94.
صابر، مهدی. (۱۳۸۸). بررسی موانع گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
فلاحی، مسلم. (1394). چالش‌های اجرایی حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی در دستگاه‌های اجرایی، استانداردهای حسابداری بخش عمومی تجربیات گذشته مسیر پیش رو.
کردستانی، غلامرضا؛ رحیمیان، نظام الدین؛ شهرابی، شاهرخ. (۱۳۹۵). شناسایی موانع گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی (بر پایه مطالعات هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی). دانش حسابرسی، ۱۶(۶۵)، ۴۷-۷۶.
محمدزاده سالطه، حیدر؛ فرجی، حمی‌ده. (1395). بررسی محرک ها و موانع تغییرات حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران. دو فصلنامه علمی حسابداری دولتی، 3(1)، 37-48.
مهدوی، غلامحسین . (1379). نظام پاسخ‌گویی و حسابداری عمومی در ایران، دوماهنامه حسابرس، 2(7)، 38-43.
نارویی، عبدالرحمن؛ مومنی، علیرضا؛ گرد، عزیز. (1399).تدوین و ارزیابی مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی (مطالعه موردی: مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی). دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 6(2)، 47-60.
Adhikari, P; Kuruppu, C; Ouda, H; Grossi, G; & Ambalangodage, D. (2019). Unintended consequences in implementing public sector accounting reforms in emerging economies: Evidence from Egypt, Nepal and Sri Lanka. International Review of Administrative Sciences, 8(2), 21-44.
Babajani, J. (2009). Accounting and accountability in the public sector. (Collection of articles), Tehran: Termeh Publications. (In Persian)
Babajani, J. (2000). The Role and Responsibility of Accountability in the Theoretical Framework of Public Accounting, Auditor Bimonthly, 2 (7), 26-34. (In Persian).
Chen, C.T; (2000). Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. Fuzzy Sets and Systems, 114, 1-9.
Esmaelikia, G; & Mollanazari, M. (2016). Necessity of changes in the Financial and Operational Accountability System of Public Universities and Identification of its Dimensions from the Experts and Academics View. Empirical Research in Accounting, 6(1), 53-80. (In Persian).
Falahi, M. (2015). Executive Challenges of Public Sector Accounting with an accrual approach in executive bodies, public sector accounting standards, past experiences, the way forward. (In Persian).
Jani, M; Pifeh, A; Faghani, M; & Dehqan, M. H (1400). Financial supervision of the accountants of the country's executive bodies and the optimal implementation of the accounting system of the public sector: a review of related challenges. Public sector accounting and budgeting, 2(4), 1-23. (In Persian).
Hassan, M. M. (2013). Debates on accrual accounting in the public sector: A discrepancy between practitioners and academicians. Paper Presented at the seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in accounting conference- APIRA Kobe.
Hyndman, N; & Connolly, C. (2012). Accrual accounting in the public sector: A road not always taken, Management Accounting Research, 22(1), 36-45.
Kurdistan, Gh; Rahimian, N; Shahrabi, Sh. (2016). Identify barriers to transition to accrual accounting in the public sector (based on studies by the International Public Sector Accounting Standards Board). Auditing Knowledge, 16 (65), 47-76. (In Persian).
Mahdavi, Gh. H. (1379). Public Accountability and Accounting System in Iran, Auditor Bimonthly, 2 (7), 38-43. (In Persian).
Mohammadzadeh Saleteh, H; Faraji, H. (2016). Investigating the Stimuli and Barriers to Government Accounting Changes in the Public Sector Financial Reporting System of Iran. Journal of Public Accounting, 3 (1), 37-48. (In Persian).
Naroui, A. R; Momeni, A; & GORD, A. (2020). Developing and Evaluating the Optimal Model of Accrual Accounting System in the Public Sector (Case study: Managers and Accountants of Executive Bodies). Journal of Governmental Accounting, 6(2), 47-60. (In Persian).
Ouda, H. (2003). Accrual accounting in the government sector. Public Fund Digest, 3(2), 52-73.
Oslob, A, Pak Maram, A. (2015). The role of accrual accounting in the quality of decision making of financial managers (Case study: University of Medical Sciences of West Azerbaijan Province). Journal of healthcare management, 6(2), 73-79. (In Persian).
Phetphrairin, U & Judy, O. (2012). Thai public universities: modernization of accounting practices. Journal of Accounting &organizational change, 8(3), 25-41.
Rahimian, N. (2008). General audit and its types. Journal of Auditing Knowledge, 27, 16-4. (In Persian).
Rezaei, M. (2017). Investigating the obstacles to the development of public sector accounting in Iran from the perspective of academics. Accounting and Auditing Research, 10 (38), 81-94. (In Persian).
Rhys, A. & Steven, W. (2016). New Public Management and Citizens’ Perceptions of Local Service Efficiency, Responsiveness, Equity and Effectiveness. Working paper.
Saber, M. (2008). Investigating Barriers to Accrual Accounting Reporting in the Iranian Public Sector. Master Thesis, Tarbiat Modares University. (In Persian).
Samuel, T. M. (2016). Factors Influencing the Acceptance of International Public Sector Accounting Standards in Cameroon. Accounting and Finance Research, 5(2), 108-119.
Sing, R. (2005). Accrual accounting in the public sector a case study of local government councils in Fiji. The fourth accounting history international conference, Braga, Portugal.
Stivala, A. D; Koskinen, J. H; Rolls, D. A; Wang, P; & Robins, G. L. (2016). Snowball sampling for estimating exponential random graph models for large networks. Social Networks, 47, 167-188.
Thomas, H. B. (2007). Does Full Accrual Accounting Enhance Accountability? The Innovation Journal. The Public Sector Innovation Journal, 12(3), 9-14.
Todor, a. (2005). Cash versus accrual accounting in public sector, FEE Public, studio Economical, 43-45.
Wynne, A. (2003). Do private sector financial statements provide a suitable model for public sector accounts? Paper for a conference on public law and the modernizing state in operas Portugal, 3-6.