با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش‌ها و تنگنا‌های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می‌شود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نظریه داده بنیاد و نرم‌افزار استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی‌گروهای حسابداری دانشگاه‌ها، مدیران مالی و حسابداران دستگاه‌های اجرایی، حسابداران رسمی و حسابرسان شاغل و پرسنل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشو است. نمونه‌گیری با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی انجام شده است. اشباع داده‌ها نیز در ۱۸ مصاحبه حاصل گردید.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش حاکی از این است که عامل‌های اثر‌گذار در سیزده بُعد، شامل چالش‌ها و محدودیت‌های قانونی، فرآیندهای اداری و عملیاتی، پاسخگویی، کارایی و بهره‌وری سازمانی، آموزش نیروی انسانی، چالش‌ها سازمانی، صورتهای مالی تلفیقی در دولت، منابع انسانی، سیاسی، استراتژی سازمانی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی، تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان و موانع مدیریتی قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل‌های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی ارایه الگوی رفع چالش‌ها و تنگنا‌های استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های راهبردی گزارشگری مالی در زمینة افزایش کارایی بازار سرمایه کشور و برطرف کردن بخشی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کمیتة تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تسهیل پیاده‌سازی استانداردهای گزارشگری مالی توسط سازمان حسابرسی و سایر دستگاه‌های اجرایی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model for solving the challenges and bottlenecks of public sector accounting standards using Grand theory

نویسندگان [English]

  • Hossein Nourani
  • Ismail Akhlaqi Yazdi Nejad

Assistant Professor of Accounting, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The main goal of this research is to provide a model to solve the challenges and bottlenecks of accounting standards of the public sector by using Grand theory.
Research Method: The statistical population of the research includes the members of accounting faculty of universities, financial managers and accountants of executive bodies, official accountants and working auditors, and personnel of the State Court of Accounts and the General Inspection Organization. Sampling has been done with the available method, starting with the snowball method. Data saturation was achieved in 18 interviews.
Research Findings: The findings of the research indicate that the influencing factors in thirteen dimensions, including legal challenges and limitations, administrative and operational processes, accountability, organizational efficiency and productivity, manpower training, organizational challenges, consolidated financial statements in the government, human resources, political, strategy organization, acceptance of international standards, users' decision-making and managerial barriers, and experts agree on the factors proposed by this research to design and explain the model of providing a model for solving the challenges and bottlenecks of the accounting standards of the public sector of Iran.
Conclusion, originality and Contribution to knowledge: The results of the research can be used in strategic financial reporting decisions to increase the efficiency of the capital market and remove some of the barriers to foreign investment, formulate financial reporting standards, facilitate the implementation of accounting and other reporting standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges and bottlenecks of accounting standards
  • public sector
  • foundational data theory