دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-208 

مقاله علمی پژوهشی

1. طراحی مدل فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد: رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 9-30

10.30473/gaa.2021.56473.1435

امین بلوری؛ محمد مرادی؛ حمیدرضا یزدانی


3. ارائه الگو ارزیابی ابعاد اخلاق برفرایند گزارشدهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی بر اساس رویکرد ترکیبی

صفحه 45-58

10.30473/gaa.2021.56942.1441

رحمان عالی؛ محمدرضا مهربان پور؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی؛ محمود قیوم زاده


6. تحلیل محتوای مقالات دوفصلنامه حسابداری دولتی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398

صفحه 97-112

10.30473/gaa.2021.56684.1438

سید حسام وقفی؛ صدیقه کامران راد؛ نظری، طاهره؛ الهه حلاج نیا