تحلیل محتوای مقالات دوفصلنامه حسابداری دولتی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشدحسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد نیشابور

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.30473/gaa.2021.56684.1438

چکیده

موضوع و هدف مقاله: موضوع این پژوهش، شناخت ویژگی‌های محتوایی مقالات منتشر شده در دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، وابسته به دانشگاه پیام نور از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398 است. هدف این پژوهش شامل بررسی تعداد مقالات، جنسیت، مرتبه علمی، مدرک تحصیلی، مشارکت انفرادی و گروهی، پرتولیدترین، گرایش‌های موضوعی مقالات، نوع روش تحقیق و درصد استفاده از منابع فارسی و انگلیسی است.
روش پژوهش: روش تحقیق، تحلیل محتوا کمی بوده و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه معکوس و به روش تمام شماری استخراج و به‌واسطه آمار توصیفی، به تحلیل جامعه آماری 83 مقاله چاپ ‌شده در 11 شماره دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398 پرداخته است.
یافته‌های پژوهش: درصد تولید مقالات در پاییز و زمستان بیشتر از بهار و تابستان می‌باشد. مشارکت مردان به شکل چشمگیری بیشتر از زنان است. استادیاران بیشترین مشارکت در تولید مقالات را دارند. محققان با مدرک تحصیلی دکتری بیشترین مشارکت را داشته‌اند. در تولید مقالات تمایل به مشارکت گروهی بیشتر می‌باشد. دانشگاه آزاد و پیام نور بیشترین مشارکت در تولید مقالات را دارند. 3 نفر از نویسندگان با تعداد 4 مقاله جزو پرتولیدکنندگان مقالات می‌باشند. بالاترین درصد مقوله موضوعی، حسابداری تعهدی می‌باشد. نویسندگان از روش کیفی و منابع انگلیسی بیشتر استفاده کرده‌اند.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: روند تولید و انتشار مقالات حفظ شده است و تعداد محققان با مدرک تحصیلی دکتری افزایش و جستجوی افراد در منابع فارسی و انگلیسی بهبود داشته که می تواند باعث ارتقای کیفیت مقالات شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Governmental Accounting Articles from the Beginning to the End of 2020

نویسندگان [English]

  • seyed hesam vaghfi 1
  • Sedighe Kamranrad 2
  • tahreh nazari, 3
  • elahe halaj 4
1 Assistant Professor,Department of Management,Economics and Accounting,Payame Noor University,Tehran,Iran
2 Instructor of Accounting, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 M.A Accounting Islamic Azad University ,Neyshabur Branch , Khorasan , Iran
4 M.A Accounting , Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The subject of this study is to recognizing the content features of articles published in the bi-monthly journal of public accounting affiliated to Payame Noor University from the beginning to the end of 1398. The purpose of this research includes the number of articles,  gender, academic rank, degree, individual and group participation, the most productive authors, thematic trends of articles, type of research method and    percentage of use of Persian and English sources.
Research Method: The research method is content analysis and data were extracted using inverse      questionnaire and counting method and has analyzed the statistical population 83 articles published in 11 issues of the bi-monthly scientific journal of public accounting from the beginning to the end of 1398 by descriptive statistics.
Research Findings: The percentage of articles  produced in autumn and winter is more than spring and summer. Men participate significantly more than women. Assistant professors have the most          participation in the production of articles. Researchers with PhD degree have had the most participation. There is a greater tendency for group participation in the production of articles. 3 authors with 4 articles are the most productive authors. The highest percentage of thematic categories is accrual accounting. The authors used the qualitative method and english sources more.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The process of producing and  publishing articles has maintained and the number of researchers with PhD degrees has increased and search in Persian and English sources has improved which can improve the quality of articles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governmental accounting
  • content analysis
  • Knowledge Enrichment
بمانیان، محمدرضا؛ احمدی، فریال و اسدپور، علی. (1392). ارزیابی کمی و کیفی مقالات علمی پژوهشی دو فصلنامه مدیریت شهری از شماره 19-29، مدیریت شهری و روستایی، 11(32)، 289-298.
جانانی، پیمان؛ رودباری، مسعود؛ تهمتن، ایمان و صدقی، شهرام. (1391). تحلیل محتوای مقالات نشریات دانشکده­های پرستاری و مامائی دانشگاه های علوم پزشکی ایران. مراقبت های پرستاری و مامایی، 2(1)، 53-61.
حری، عباس و نشاط، نرگس. (1381). بررسی رفتار استنادی نویسندگان مقاله‌های مندرج در مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 1379. روانشناسی و علوم تربیتی، 32(2)، 1-33.
خانی‌مقدم، حامدرضا؛ شجاعی‌زاده، داوود؛ نبی‌اللهی، عبدالاحد و معز، سهیلا. (1390). تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های آموزش بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس و علوم پزشکی ایران در سال‌های 1389-1349. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 5(1)، 80-90.
رشیدی‌آشتیانی، اعظم و لاریجانی، حسن. (1390). تحلیل محتوای نشریه‌های علمی-پژوهشی در حوزه موضوعی اقتصاد در سال‌های 1389-1385. برنامه‌ریزی و بودجه، 16(3)، 133-157.
رضایت، غلامحسین (1394). تحلیل محتوا و استنادی مقاله‌های چاپ‌شده در فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 23(26)، 105-138.
رهنمای‌رودپشتی، فریدون؛ بنی‌طالبی ‌دهکردی، بهاره و کاویان، مریم. (1391). تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی-پژوهشی رشته حسابداری در ایران.  حسابداری مدیریت، 5(15)،121-143.
زکی، محمدعلی. (1385). بررسی تحلیل محتوای گرایش‌های پژوهشی در مجلات تخصصی مدیریت. دانش مدیریت، 19(75)، 74-43.
ساعی، محمدجواد؛ لاری‌دشت‌بیاض، محمود و فاتح‌گوش، حسین. (1394). بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی-پژوهشی حسابرسی در دو دهه اخیر. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(2)، 203-220.
سلک، محسن و بزرگی، اشرف‌السادات. (1389). تحلیل محتوای مقالات منتشره در دو نشریه فصلنامه (کتابداری و اطلاع‌رسانی) و (فصلنامه کتاب) در سال‌های 1385 و 1386. فصلنامه دانش‌شناسی 40-25.
سلیمانی امیری، غلامرضا؛ ایزدخواه، مصطفی و فاطمه گرامی راد. (1399). تحلیلمحتوای نشریه علمی پژوهشی پژوهش­های تجربی حسابداری طی سال­های 1390 تا 1397. پژوهش­های تجربی حسابداری، 9(35)، 139-158.
شریفی، مسلم؛ میردار، شادمهر و عسگری، بابی‌سان (1391). تحلیل توصیفی مقاله‌های نشریات علمی-پژوهشی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی طی سال‌های 1388-1384. مدیریت ورزشی، 4(12)،61-85.
گرامی‌راد، فاطمه؛ محمدی، مهدی و سرلک؛ نرگس. (1393). تحلیل محتوای مقاله‌های مجلات علمی-پژوهشی حسابداری و مالی منتشره بین سال‌های 1392-1387. حسابداری مدیریت، 7(23)، 105-122.
محمدی، مهدی؛ دادگر، امیرمتقی و مطهری‌نیا، ایمان (1394). تحلیل محتوای مقالات فصلنامه پژوهش‌های فلسفی –کلامی در سال‌های 1391-1378. فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه قم، 16(4-64)، 149-171.
نمازی، محمد؛ رجب‌دری، حسین و روستامیمندی، اعظم. (1396). بررسی تعداد و تحلیل محتوای مقاله‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای حسابداری در ایران.  پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 9(1)، 193-226.
نونهال‌نهر، علی‌اکبر و کاظمی‌نوجه‌ده، معصومه. (1398). تحلیل محتوای مقالات فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1396. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 26(1)، 150-123.
Bemanian M. R., Ahmadi, F & AsadPoor, A. (2013). Qualitative and Quantitative Assessment of Research Paper of Urban Management Journal from 19-29. Research Paper of Urban Management. 11(32), 289-298. (in Persian)
Barrick, J. A., Mecham, N. W., Summers, S. L. & Wood, D. A. (2017). Ranking Accounting Journals by Topical Area and Methodology. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2848560.
Bryman, A. (1990). Research method and Organizational studies, Rothledge, London.
Dumay, J., Villiers, Ch., Guthrie, J. & Hsiao, P. (2018). Thirty years of Accounting, Auditing and Accountability Journal: A critical study of the journal’s most cited articles. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31(5), 1510-1541.
Extejt, M. M. & Smite, J. E. (1990). The Behavioral Sciences and Management: An Evaluation of Relevant Journal of Management, 16(3), 539-551.
Geramirad, F., Mohamadi, m. & Sarlak, N. (2014). Content analysis of scientific journals of accounting and financial published between 2009-2012. Journal of Management Accounting, 7(23), 105-122. (in Persian)
Guffey, D. M. & Harp, N. L. (2017). The Journal of Management Accounting Research: A Content and Citation Analysis of the First 25 Years. Journal of Management Accounting Research, 29(3), 93-110.
Hasselback, J. R., Reinstein, A. & Abdolmohammadi. M. (2012). Benchmarking the Research Productivity of Accounting Doctorates. Accounting Education, 27(4), 943-978.
Horri, A., Neshat, N. (2002). Investigating the citation behavior of the authors of the articles in the Journal of Psychology and Educational Sciences of Tehran University from the beginning to the end of 2000. Psychology & Educational science, 32 (2), 1-33. (in Persian)
Hudson, J. (1996). Trends in multi-authored papers in economics. Journal of Economics Perspectives, 10(3), 153-158.
Janani, P., Roudbari, M., Tahamtan, I. & Sedghi, S. (2009). Content Analysis of Articles Published in the Nursing and Midwifery Journals of Iranian Universities of Medical Sciences. Preventive Care in Nursing &Midwifery Journal, 2(1), 53-61. (in Persian)
Khani Mogadam, H. R., Shojaeizadeh, D., Nabi Allahi, A. & Moez, S. (2011). The content analysis of M.A dissertations and doctoral theses in the field of health education and promotion in Tehran University of Medical Sciences, Tarbiat modares university and Iran university of Medical Sciences during 1970-2010. Tehran University of Medical Sciences (Payavard Salamat), 5(1), 80-90. (in Persian)
Lesage, C. & Wechtler, H. (2012). An Inductive Typology of Auditing Research. Contemporary Accounting Research, 29 (2): 487–504.
Lukka, K. and Kasanen, E. (1996). Is accounting a global or a local discipline? Evidence from major research journals. Accounting, Organization and Society, 21(7/S), 755-773.
Luzadis, V., Castello, L., Choi, J. & Olowabi, F. (2010). The science of ecological economics: A content analysis of ecological economics 1989-2004. Annals of the New York Academy of Science, 1185(1), 1-10.
Mohammadi, M., Motaghy Dadgar, A & Motaharinia, I. (2015). Content Analysis of the Articles Published in the Journal of Philosophical-Theological Research during 1378-1391. Journal of Philosophical Theological Research. 16(4-64), 149-171. (in Persian)
Namazi, M., Rajabdori, H. & Rousta Maymandi, A. (2017). An Investigation of the Frequency and Content Analysis of the Articles related to Accounting professional ethics in Iran. Jounal of Accounting Advances of Shiraz University, 9(1), 193-226. (in Persian)
Nonahal Nahr, A.A & Kazemi Nojedeh, M. (2019). Content Analysis of the Articles of Quarterly Journal of the Iranian Accounting and Auditing Review from the Beginning of the Publication until the End of 2018. Accounting and Auditing Review. 26(1), 123-150. (in Persian)
Rahnamayeroodposhti, F., BaniTalebi Dehkordi, B & Kavian, M. (2015). Content analysis of publications Rated-Scientific research in the field of accounting in Iran. Management Accounting. 5(4-15), 121-143. (in Persian)
Rashidi Ashtiani, A, & Larijani, H. (2011). Content analysis of scientific and research publications in the field of economics in the years 2006-2010. Planning and Budget, 16(3), 133-157. (in Persian)
Rezayat, G. (2015). Content analysis and citations of articles published in the Quartely Journal on Islamic Education Issues. Quarterly Journal of Research on Islamic Education Issues, 23(26), 105-138. (in Persian)
Roodposhti, F. R., Banitalebi Dehkordi, B. & Kaviyan, M. (2012). Content analysis of publication Rated- Scientific research in the field of accounting in Iran. Journal of Management Accounting, 5(15), 121-143. (in Persian)
Saei. M., Lari Dashtbayaz, M. & Fateh Goush, H. (2015). A review and content analyzing of Iranian auditing research: Two recent decades. Journal of Accounting and Auditing Review, 22(2), 203-220. (in Persian)
Sharifi, M., Mirdar, Sh. & Sunasgari, b. (2012). Descriptive Analysis of Articles of Physical Education and Sport Sciences Journals in 2005-2009. Journal of Sport Management, 12, 61-85. (in Persian)
Soleymani Amiri, G. H., Izadpour, M & Gerami Rad, F. (2020). Research Content Analysis of the Scientific Journal of “Empirical Research in Accounting”, Empirical Research in Accounting, 9(35), 139-158. (in Persian)
Stefano, D. D., Giorrano, G., Vitale, M. P. (2011). Issues in the analysis of co-authorship networks, Quality & Quantity, 45(5), 1091-1107.
Zaki, M. A. (2007). Content analysis of research trends in specialized scientific journals of management. Journal of Management Knowledge. 19(1), 43-74. (in Persian)