تحلیل محتوای مقالات دوفصلنامه حسابداری دولتی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشدحسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد نیشابور

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.30473/gaa.2021.56684.1438

چکیده

موضوع و هدف مقاله: موضوع این پژوهش، شناخت ویژگی‌های محتوایی مقالات منتشر شده در دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، وابسته به دانشگاه پیام نور از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398 است. هدف این پژوهش شامل بررسی تعداد مقالات، جنسیت، مرتبه علمی، مدرک تحصیلی، مشارکت انفرادی و گروهی، پرتولیدترین، گرایش‌های موضوعی مقالات، نوع روش تحقیق و درصد استفاده از منابع فارسی و انگلیسی است.
روش پژوهش: روش تحقیق، تحلیل محتوا کمی بوده و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه معکوس و به روش تمام شماری استخراج و به‌واسطه آمار توصیفی، به تحلیل جامعه آماری 83 مقاله چاپ ‌شده در 11 شماره دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398 پرداخته است.
یافته‌های پژوهش: درصد تولید مقالات در پاییز و زمستان بیشتر از بهار و تابستان می‌باشد. مشارکت مردان به شکل چشمگیری بیشتر از زنان است. استادیاران بیشترین مشارکت در تولید مقالات را دارند. محققان با مدرک تحصیلی دکتری بیشترین مشارکت را داشته‌اند. در تولید مقالات تمایل به مشارکت گروهی بیشتر می‌باشد. دانشگاه آزاد و پیام نور بیشترین مشارکت در تولید مقالات را دارند. 3 نفر از نویسندگان با تعداد 4 مقاله جزو پرتولیدکنندگان مقالات می‌باشند. بالاترین درصد مقوله موضوعی، حسابداری تعهدی می‌باشد. نویسندگان از روش کیفی و منابع انگلیسی بیشتر استفاده کرده‌اند.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: روند تولید و انتشار مقالات حفظ شده است و تعداد محققان با مدرک تحصیلی دکتری افزایش و جستجوی افراد در منابع فارسی و انگلیسی بهبود داشته که می تواند باعث ارتقای کیفیت مقالات شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Governmental Accounting Articles from the Beginning to the End of 2020

نویسندگان [English]

  • seyed hesam vaghfi 1
  • Sedighe Kamranrad 2
  • tahreh nazari, 3
  • elahe halaj 4
1 Assistant Professor,Department of Management,Economics and Accounting,Payame Noor University,Tehran,Iran
2 Instructor of Accounting, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 M.A Accounting Islamic Azad University ,Neyshabur Branch , Khorasan , Iran
4 M.A Accounting , Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The subject of this study is to recognizing the content features of articles published in the bi-monthly journal of public accounting affiliated to Payame Noor University from the beginning to the end of 1398. The purpose of this research includes the number of articles,  gender, academic rank, degree, individual and group participation, the most productive authors, thematic trends of articles, type of research method and    percentage of use of Persian and English sources.
Research Method: The research method is content analysis and data were extracted using inverse      questionnaire and counting method and has analyzed the statistical population 83 articles published in 11 issues of the bi-monthly scientific journal of public accounting from the beginning to the end of 1398 by descriptive statistics.
Research Findings: The percentage of articles  produced in autumn and winter is more than spring and summer. Men participate significantly more than women. Assistant professors have the most          participation in the production of articles. Researchers with PhD degree have had the most participation. There is a greater tendency for group participation in the production of articles. 3 authors with 4 articles are the most productive authors. The highest percentage of thematic categories is accrual accounting. The authors used the qualitative method and english sources more.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The process of producing and  publishing articles has maintained and the number of researchers with PhD degrees has increased and search in Persian and English sources has improved which can improve the quality of articles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governmental accounting
  • content analysis
  • Knowledge Enrichment