اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عزیز گرد

حسابداری استادیار، دانشگاه پیام نور تهران غرب

afmgordyahoo.com

سردبیر

دکتر علی رحمانی

حسابداری استاد، دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/rahmani
rahmanialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی رحمانی

حسابداری استاد، دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/rahmani
rahmanialzahra.ac.ir

دکتر سید علی اکبر احمدی

حسابداری استاد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

teh-gharb.pnu.ac.ir/Portal/file/?1503375/%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
a_ahmadi1344pnu.ac.ir

دکتر زهرا پور زمانی

حسابداری استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

zah.poorzamaniiauctb.ac.ir

دکتر رضا رسولی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه پیام نور

www.civilica.com/Person-8527
rasoulipnu.ac.ir

دکتر ساسان مهرانی

حسابداری دانشیار دانشگاه تهران

smehraniut.ac.ir

دکتر بیتا مشایخی

حسابداری دانشیار دانشگاه تهران

mashaykhiut.ac.ir

دکتر غلامرضا کردستانی

حسابداری استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=143&lang=0
kordestanisoc.ikiu.ac.ir

دکتر سید محمود موسوی شیری

حسابداری دانشیار، دانشگاه پیام نورمرکز مشهد

mmousavi1973gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حمید پورجلالی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا

www.linkedin.com/in/hamid-pourjalali-627269b/
hamidhawaii.edu
0000-0002-1447-9505

دکتر ذبیح الله رضایی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا

www.memphis.edu/accountancy/faculty/zrezaee.php
zrezaeememphis.edu
0000-0001-9889-9699

دکتر حسن یزدی فر

حسابداری استاد حسابداری و رئیس گروه حسابداری و مالی و اقتصاد ، دانشگاه بورنموث، انگلستان

staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/hyazdifar
hyazdifarbournemouth.ac.uk
0000-0003-3023-2534

دبیر تخصصی

دکتر غریبه اسماعیلی کیا

حسابداری استادیار دانشگاه ایلام

ghareibeesmaeliyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر اعظم پاک خصال

دکترا- کارشناس مسئول پژوهش

gja.journalspnu.ac.ir

ویراستار

ماهرخ حیدری دستجردی

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک، دانشگاه قم

mahrokh.hdgmail.com

دبیر همکار

محمد رضاجو

حسابداری معاون مالی دانشگاه

rezajoogmail.com