طراحی مدل تفسیرگرایانه/ساختارمندانه‌ی اثربخش‌ترین علل کیفیت حسابرسی بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری ، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ، ایران

10.30473/gaa.2021.56433.1434

چکیده

موضوع و هدف مقاله:کیفیت حسابرسی در بخش عمومی، ابزاری است که حسابرسان جهت اعتبار دهی و برنامه‌ریزان اقتصادی و سایر استفاده‌کنندگان جهت اطمینان بیشتر به گزارش‌ها به آن نیاز دارند. . هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص‌های کیفیت حسابرسی در بخش عمومی و طراحی مدل تفسیرگرایانه/ساختارمندانه‌ در این زمینه می باشد.
روش پژوهش: در بخش کیفی پژوهش به‌منظور انجام تحلیل‌های فراترکیب و دلفی ، از ۱۶ نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت مالی در سطح دانشگاهی بر مبنای نمونه‌گیری هدفمند ، استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری فراگیر از ۲۸ نفر از مدیران، معاونین، سر حسابرسان و حسابرسان ارشد دیوان محاسبات استفاده شد.
یافته‌های پژوهش:نتایج پژوهش نشان داد، گزارهِ توسعه‌ی ظرفیت‌های حقوقی لازم برای اجرای حسابرسی عملکرد ، اثرگذارترین گزاره ارتقای کیفیت حسابرسی بخش عمومی و گزارهِ ارتقاء نرم‌افزار سنا و استفاده از سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی تلفیق و پردازش ،کم اثرترین گزاره‌ِ کیفیت حسابرسی بخش عمومی انتخاب شدند.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: آنچه در این تحقیق به‌طور خاص به دست آمد این است که در قالب سه مؤلفه اساسی به طراحی مدل اثربخش‌ترین علل کیفیت حسابرسی در حوزه بخش عمومی پرداخته است که این عوامل در سایر حوزه‌ها و تحقیقات قبلی موردتوجه قرار نگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Interpretive / Structural Model of the Most Effective Causes of Public Sector Audit Quality

نویسندگان [English]

  • Maryam Omidvar 1
  • Hamid Reza Vakili Fred 2
  • Abedini Beizhan 3
1 PhD. Student of Accounting, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
2 Associate Professor of Accounting, Tehran Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: Audit quality in the public sector is a tool that auditors need to accredit and economic planners and other users need to be more confident in their reports. The purpose of this research, identify the indicators of audit quality in the public sector and design an Interpretive/Structural Model in this field.
Research Method: In the qualitative part of the research, 16 accounting and financial management experts at the university level based on purposive sampling were used. In the quantitative part of the research, with the approach of comprehensive structural interpretive modeling, 28 Managers, Chief Auditors and Senior Auditors of the Court of Audit were used.
Research Findings: The results showed that the legal capacity development proposition required for public sector performance auditing, the most effective public sector audit quality improvement proposition and the Senate software development proposition and the use of integrated information systems were selected least effective level of  public sector audit quality proposition.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: What was obtained in this study in particular is that in the form of three basic components, the model of the most effective causes of audit quality in the field of public sector has been designed that these factors in other fields and previous research have not been noticed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis of Total Interpretive Structural Model
  • Public Sector Audit Quality
  • content analysis
اسماعیلی‌کیا، غریبه. (1397). استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران: نگرش خبرگان، اعضای حرفه و دانشگاه، دوفصلنامه علمی-پژوهشی حسابداری دولتی، 4(2): 115-134.
افضلی، حسین. (۱۳۹۱). استقرار سیستم قیمت تمام شده با استفاده از روش هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در سازمان‌های دولتی، دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، ۹(۱۰): ۹۳-۱۰۶.
آذر، عادل.، حبشی، نعمت. (۱۳۹۶). ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، دانش حسابرسی، ۱۷(۶۶): ۵-۴۰
امینی،پیمان. خدایی اسمعیل کندی،پیام. محمدی ملقرنی، عطااله. فاطمی، عادل.(1398).به‌کارگیری الگوریتم‌های درخت تصمیم در پیش‌بینی کیفیت حسابرسی، دانش حسابداری و حسابرسی،7(32): 209-224
باباجانی، جعفر. (۱۳۹۹). الگویی برای تدوین مبانی قانونی نظام نظارت و حسابرسی مستقل در بخش عمومی ایران، دانش حسابرسی، ۲۰(۷۹): ۵-۳۰.
باباجانی، جعفر.، برزیده، فرخ.، ایمان‌زاده، پیمان. (1398). ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 15(61): 1-26
باباجانی، جعفر.، دوست‌جباریان، جواد. (139۷). الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6(21): 143-156.
بهزادیان، فتاح. ایزدی نیا، ناصر. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل و مدیران مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، ۱۰(۲): 28-60.
دریایی، عباسعلی. عزیزی، اکرم. (1397). رابطه اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان باکیفیت حسابرسی (با توجه به نقش تعدیل‌کننده شک و تردید حرفه‌ای)، دانش حسابداری مالی، ۱(۱۶): 79-99.
فتحی، میثم. (1397) . بررسی اثر استقلال حسابرس بر کیفیت حسابرسی" پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری ،38(1):. 85-94.
کارگروه تدوین استانداردهای حسابرسی. (1396). استانداردهای حسابرسی بخش عمومی (برای دیوان محاسبات کشور)، انتشارات مرکز آموزش و برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور.
کرمی، اصغر. غلامی جمکرانی، رضا. تقی‌پوریان، یوسف. حاجیها، زهره. (1397). طراحی الگوی کیفیت حسابرسی بر مبنای زنجیره تأمین گزارشگری مالی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ۳۱(۳): 45-68 .
مداحی، آزاده .مشایخی، بیتا؛ مهرانی، کاوه. رحمانی، علی. (1392). تدوین مدل کیفیت حسابرسی . فصلنامه بورس اوراق بهادار، ۲۳(۳): 103-137.
نظری‌پور، محمد. (1396). ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی، دوفصلنامه علمی-پژوهشی حسابداری دولتی، 3(2): 79-92.
نیک‌بخت، محمدرضا.، محمودی‌خوش‌رو، امید. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در ایران با توجه به شاخص‌های هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ۲۴(۳): 462-441.
ولیان، حسن.، واسعی چهارمحالی، مهدی.، عبدلی، محمدرضا.، صفری‌گرایلی، مهدی. (1397). بررسی فشار روانی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با تاکید بر نقش تعدیل‌کنندگی اولین حسابرسی برای مشتری جدید، مجله سلامت حسابداری، ۷(۲): 82-103.
یار احمدی ، علیرضا  .(1397). بررسی اثرات مشترک ویژگی اجتماعی و فشارهای نهادی( سازمانی) بر کیفیت حسابرسی، مطالعات مدیریت و حسابداری،4(1): 114-133.
 
Afzali, H. (2012). Establishing Cost Price System Using Activity Based Costing (ABC) in Government Agencies, 12(9/10): 93-106. (In Persian).
Amini, P. God Ismail Kennedy, P. Mohammadi Malqarni, A. Fatemi, A. (2020). Applying decision tree algorithms in predicting audit quality, accounting and auditing knowledge, 7 (32): 209-224. (In Persian).
Arumega, Z., & Atika, Z. (2016). The Influence of Ethics, Experience and Competency toward the Quality of Auditing with Professional Auditor Scepticism as a Moderating Variable. Journal of Social and Behavioral Sciences, 219(1): 828-832.
Attri, r., Dev, n., & Sharma, v. (2013). Interpretive Structural Modelling (ISM) approach: An Overview. Research Journal of Management Sciences, 2(2), 6.
Auditing Standards Working Group. (2017). Public Sector Auditing Standards (for the Court of Audit), Publications of the Training and Planning Center of the Court of Audit. (In Persian).
Axelsen, M., Green, P., Ridley, G. (2017). Explaining the information systems auditor role in the public sector financial audit, International Journal of Accounting Information Systems, 24(3): 15-31. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2016.12.003
Azar, A., Habashi, N. (2017). Provide an effective model for auditing the public sector of the Court of Audit of the Islamic Republic of Iran, Auditing knowledge, 17(66): 5-40. (In Persian).
Babajani, J. (2020). A model for formulating the legal foundations of the independent monitoring and auditing system in the public sector of Iran, auditing knowledge, 20(79): 5-30. (In Persian).
Babajani, J., Barzideh, F., Imanzadeh, P. (2019). Assessing the current status of performance auditing in public sector institutions in Iran and providing solutions to improve it, empirical studies of financial accounting, 6(21): 143-156. (In Persian).
Babajani, J., Doust Jabbarian, J. (2017). A Performance Auditing Implementation Model for Institutions of the Public Sectors in Iran. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 6(21): 143-156. (In Persian).
Behzadian, F., Izadi Nia, N. (2018). Investigating the Factors Affecting the Audit Quality from the Viewpoints of Independent Auditors and Financial Managers of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. 10(1): 30-63. (In Persian).
Caruana, J., Kowalczyk, M. (2020). The Quest for Audit Quality in the Public Sector, Accounting in Europe, https://doi.org/10.1080/17449480.2020.1757731
Center for Audit Quality. )2014(. CAQ Approach to Audit Quality Indicators
Chaudhry, G., & Noel, S. (2017). The impact of audit committee expertise on audit quality. Journal of the British Accounting Review, 49(6): 578-593.
Daryayee, A., Azizi, A. (2018). The impact of ethics, experience and competency on audit quality (With Auditors Professional Skepticism as a moderating variable). Journal of Financial Accounting Knowledge, 5(1): 79-99. (In Persian).
DeFond, Mark. Zhang, Jieying. (2014). A review of archival auditing research, Journal of Accounting and Economics, 58(2): 275–326.
Duff. (2009). Measuring audit quality in an era of change: An empirical investigation of UK audit market stakeholders in 2002 and 2005. Managerial Auditing Journal, 24(2): 400-422.
Esmaeeli Kia, G. (2018). Establishment of the Audit Committee in the Public Sector in Iran: Attitudes of Experts, Professionals and Academics. Journal of Governmental Accounting and Auditing, 4(2): 115-134. (In Persian).
Fathi, M. (2018). Investigating the Effect of Auditor Independence on Audit Quality "New Research in Management and Accounting, 38 (1): 85-94. (In Persian).
Financial Reporting Council (FRC). (2008). The audit quality framework”Available at: http://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/FRC-Board/The-Audit-Quality-Framework-%281%29.aspx
Francis, J. R. (2011). A framework for understanding and researching audit quality Auditing: A Journal of Practice & Theory 30 (2): 125–152.
Hay, D., Cordery, C, J. (2018). The value of public sector audit: Literature and history, Journal of Accounting Literature, 40(2): 1-15. https://doi.org/10.1016/j.acclit.2017.11.001
Hay, D., Cordery, C, J. (2020). Evidence about the value of financial statement audit in the public sector, Public Money & Management, https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1729532
International Auditing and Assurance Standards Board,) 2013. ( A Framework for Audit Quality.
International Organization of Supreme Audit Institution. (2016). Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF).
International Supreme Audit Institution. )2016(. Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF).
Karami, A., Gholami Jamkarani, R., Taghipouryan, Y., Hajiha, Z. (2019). Presentation the audit quality model is based on The Financial Reporting Supply Chain. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 8(31): 45-68. (In Persian).
Knechel. W. Robert. )2014(. Audit Quality: Insights from the Academic Literature،Auditing: A Journal of Practice & Theory American Accounting Association, 32(1): 385-421.
Li, Dan. (2007). Auditor tenure and accounting conservatism, The Degree Doctor of Philosophy in the School of Management, Georgia Institute of Technology.
Loke, C.H., Ismail, S. and Hamid, F.A. (2016). The perception of public sector auditors on performance audit in Malaysia: an exploratory study, Asian Review of Accounting, 24(1): 90-104. https://doi.org/10.1108/ARA-12-2013-0082
Maddahi, A., Mehrani, K., Mashayekhi, B., Rahmani, A. (2013). Development of the Audit Quality Model. Journal of Securities Exchange, 6(23): 103-137. (In Persian).
Malone, D. W. (2014). An introduction to the application of interpretive structural modeling. Proceedings of the IEEE, 63(3), 397-404.
Marcel, H., Michelle, M., Roland, Z. (2018). Does the Allocation of Audit Work Affect Audit Quality and Audit Fees? Journal of Accounting in Europe, 15(1): 55-80
Mir, M., Fan, H. and Maclean, I. (2017). Public sector audit in the absence of political competition, Managerial Auditing Journal, 32(9): 899-923. https://doi.org/10.1108/MAJ-03-2016-1357
Narayanaswamy, R.  Raghunandan, K. (2019). The Effect of Mandatory Audit Firm Rotation on Audit Quality, Audit Fees and Audit Market Concentration: Evidence from India.The Digital Institutional Repository of IIM Bangalore, 3(582): 218-277.
Nazaripour, M. (2017). The Necessity of Establishment of Performance Audit from the Viewpoint of Public Sector Auditors. Journal of Governmental Accounting and Auditing, 3(2): 79-92. (In Persian).
Nikbakht, M., Mahmoodi Khoshroo, O. (2017). Investigation on the Factors Affecting the Audit Quality in Iran According to the Indicators of the Public Company Accounting Oversight Board (PICAOB). Accounting and Auditing Review, 24(3): 441-462. (In Persian).
Parker, L.D., Jacobs, K. and Schmitz, J. (2018). New public management and the rise of public sector performance audit: Evidence from the Australian case, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32(1): 280-306. https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2017-2964
Poljašević, J., Vašiček, V. and Jovanović, T. (2019). Comparative review of dual reporting in public sector in three south-east European countries, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 31(3): 325-344. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2019-0035
Ramesh, A., Banwet, D.K., Shankar, R. (2010). “Modeling the Barriers of Supply Chain Collaboration”, Journal of Modelling in Management, 5(2): 176–193.
Redmayne, N, B., Laswad, F., Ehalaiye, D. (2019). Evidence on the costs of changes in financial reporting frameworks in the public sector, Public Money & Management, https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1679482
Roger, D. (2013). Audit Quality Indicators: Audit Practice Meets Audit Research, Current Issues in Auditing, Vol7, Issue 2.
Sherwood, M., Nagy, A., Zimmerman, A. (2019). Non-Accounting Professionals and Office Audit Quality, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2933106.
Sherwood, M., Nagy, A., Zimmerman, A. (2020). Qualified Audit Personnel, Office Workload, and Audit Quality, Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=2965292.
Silvano, C., Cristina, F., Giorgio, G., Stacy, M. (2015). Audit firm rotation, audit fees and audit quality: The experience of Italian public companies. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 25(2): 46-66.
Singh, M. D., & Kant, R. (2011). Knowledge management barriers: An interpretive structural modeling approach. International Journal of Management Science and Engineering Management, 3(2), 10.
Su, X., Wu, X. (2017). Public Disclosure of Audit Fees and Bargaining Power between the Client and Auditor: Evidence from China, The International Journal of Accounting, 52(1): 64-76 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.001
Thompson, N., Ravindran, R., Nicosia, S. (2016). Government data does not mean data governance: Lessons learned from a public sector application audit, Government Information Quarterly, 32(3): 316-322. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.05.001
Valiyan, H., Vasei Chaharmahali, M., Abdoli, M., Safari Gerayeli, M. (2018). Investigating the Effect of Auditors’ Work Stress on Audit Quality by Emphasizing the Moderating Role of Initial Audit Engagement for New Clients. Journal of Health Accounting, 7(2): 82-103
Yar Ahmadi, A (2018). Investigating the Common Effects of Social Characteristics and Institutional (Organizational) Pressures on Audit Quality, Management and Accounting Studies,4 (1): 114-133. (In Persian).
Zahmatkesh, S., Rezazadeh, J. (2017). The effect of auditor features on audit quality, Tékhne, 15(2): 1-9.