طراحی مدل تفسیرگرایانه/ساختارمندانه‌ی اثربخش‌ترین علل کیفیت حسابرسی بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری ، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ، ایران

10.30473/gaa.2021.56433.1434

چکیده

موضوع و هدف مقاله:کیفیت حسابرسی در بخش عمومی، ابزاری است که حسابرسان جهت اعتبار دهی و برنامه‌ریزان اقتصادی و سایر استفاده‌کنندگان جهت اطمینان بیشتر به گزارش‌ها به آن نیاز دارند. . هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص‌های کیفیت حسابرسی در بخش عمومی و طراحی مدل تفسیرگرایانه/ساختارمندانه‌ در این زمینه می باشد.
روش پژوهش: در بخش کیفی پژوهش به‌منظور انجام تحلیل‌های فراترکیب و دلفی ، از ۱۶ نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت مالی در سطح دانشگاهی بر مبنای نمونه‌گیری هدفمند ، استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری فراگیر از ۲۸ نفر از مدیران، معاونین، سر حسابرسان و حسابرسان ارشد دیوان محاسبات استفاده شد.
یافته‌های پژوهش:نتایج پژوهش نشان داد، گزارهِ توسعه‌ی ظرفیت‌های حقوقی لازم برای اجرای حسابرسی عملکرد ، اثرگذارترین گزاره ارتقای کیفیت حسابرسی بخش عمومی و گزارهِ ارتقاء نرم‌افزار سنا و استفاده از سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی تلفیق و پردازش ،کم اثرترین گزاره‌ِ کیفیت حسابرسی بخش عمومی انتخاب شدند.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: آنچه در این تحقیق به‌طور خاص به دست آمد این است که در قالب سه مؤلفه اساسی به طراحی مدل اثربخش‌ترین علل کیفیت حسابرسی در حوزه بخش عمومی پرداخته است که این عوامل در سایر حوزه‌ها و تحقیقات قبلی موردتوجه قرار نگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Interpretive / Structural Model of the Most Effective Causes of Public Sector Audit Quality

نویسندگان [English]

  • Maryam Omidvar 1
  • Hamid Reza Vakili Fred 2
  • Abedini Beizhan 3
1 PhD. Student of Accounting, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
2 Associate Professor of Accounting, Tehran Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: Audit quality in the public sector is a tool that auditors need to accredit and economic planners and other users need to be more confident in their reports. The purpose of this research, identify the indicators of audit quality in the public sector and design an Interpretive/Structural Model in this field.
Research Method: In the qualitative part of the research, 16 accounting and financial management experts at the university level based on purposive sampling were used. In the quantitative part of the research, with the approach of comprehensive structural interpretive modeling, 28 Managers, Chief Auditors and Senior Auditors of the Court of Audit were used.
Research Findings: The results showed that the legal capacity development proposition required for public sector performance auditing, the most effective public sector audit quality improvement proposition and the Senate software development proposition and the use of integrated information systems were selected least effective level of  public sector audit quality proposition.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: What was obtained in this study in particular is that in the form of three basic components, the model of the most effective causes of audit quality in the field of public sector has been designed that these factors in other fields and previous research have not been noticed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis of Total Interpretive Structural Model؛ Public Sector Audit Quality
  • content analysis