شناسایی و اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی مؤثر برکیفیت حسابرسی دیوان محاسبات بر اساس ترکیب تکنیک‌های دیمتل، فرآیند تحلیل شبکه و سوات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی دکتری حسابداری، واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

10.30473/gaa.2021.44619.1236

چکیده

موضوع و هدف مقاله: شناسایی و اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات بر اساس ترکیب تکنیک‌های دیمتل، فرآیند تحلیل شبکه و سوات می‌باشد.
روش پژوهش: این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی می‌باشد. جامعه مورد بررسی را خبرگان دیوان و نمونه را تعداد 16 نفر در طی سال های 96 الی 97 و روش نمونه‌گیری هدفمند می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه و پرسشنامه و از تکنیک دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه برای وزن‌دهی و اولویت‌بندی شاخص‌‌های عوامل سوات استفاده شده است.
یافته‌های پژوهش: براساس خروجی نرم افزار سوپر دسیژن معیار نقاط ضعف از بیشترین اولویت از میان معیارهای اصلی و شاخص تغییرات سریع، عدم شفافیت و عدم اصلاح قوانین و مقررات کشور از بیشترین اولویت در میان تمامی زیر معیارهای موجود برخوردار است.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور توجه به نقاط ضعف و اصلاح و شفاف‌سازی و منطقی کردن قوانین و رویه‌های نظارتی همراه با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و نیروی انسانی کارآمد و برقراری نظام پرداخت و قدردانی مناسب می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritize Internal and External Factors Affecting the Audit Quality of the Court of Audit based on a Combination of SWOT-ANP-DEMATEL Techniques

نویسندگان [English]

  • abbas rezai 1
  • ata mohamadi molqarani 2
1 Ph.D. Student of Accounting, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The purpose of this study is to identify and prioritize internal and external factors affecting the audit Quality of the Court of Audit based on a combination of SWOT-ANP-DEMATEL techniques.
Research Method: The method of this research is based on the applied purpose and the nature of a descriptive research. The study population consisted of 16 experts of the Court of Accounts and sample during the years 2017 to 2018 and the  sampling method is purposeful. A interview and questionnaire was used to collect research data and DEMATEL and ANP techniques were used to weight and prioritize SWOT indicators.
Research Findings: The results show that according to the output of Super Decision software, the criterion of weakness has the highest priority among the main criteria and the index of rapid change, lack of transparency and non-reform of laws and regulations of the country has the highest priority among all existing sub-criteria.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: Conclusion that the most important factors affecting the audit Quality of the Court of Audit are paying attention to weaknesses, reforming, clarifying and rationalizing supervisory laws and procedures along with the use of new technologies and efficient manpower and establishing an appropriate payment and  appreciation system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • auditing the Supreme Audit Court
  • swot Analysis
  • Analytical Network Process and dematel Technique (DANP)
  • Delphi technique