شناسایی و اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی مؤثر برکیفیت حسابرسی دیوان محاسبات بر اساس ترکیب تکنیک‌های دیمتل، فرآیند تحلیل شبکه و سوات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی دکتری حسابداری، واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

10.30473/gaa.2021.44619.1236

چکیده

موضوع و هدف مقاله: شناسایی و اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات بر اساس ترکیب تکنیک‌های دیمتل، فرآیند تحلیل شبکه و سوات می‌باشد.
روش پژوهش: این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی می‌باشد. جامعه مورد بررسی را خبرگان دیوان و نمونه را تعداد 16 نفر در طی سال های 96 الی 97 و روش نمونه‌گیری هدفمند می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه و پرسشنامه و از تکنیک دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه برای وزن‌دهی و اولویت‌بندی شاخص‌‌های عوامل سوات استفاده شده است.
یافته‌های پژوهش: براساس خروجی نرم افزار سوپر دسیژن معیار نقاط ضعف از بیشترین اولویت از میان معیارهای اصلی و شاخص تغییرات سریع، عدم شفافیت و عدم اصلاح قوانین و مقررات کشور از بیشترین اولویت در میان تمامی زیر معیارهای موجود برخوردار است.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور توجه به نقاط ضعف و اصلاح و شفاف‌سازی و منطقی کردن قوانین و رویه‌های نظارتی همراه با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و نیروی انسانی کارآمد و برقراری نظام پرداخت و قدردانی مناسب می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritize Internal and External Factors Affecting the Audit Quality of the Court of Audit based on a Combination of SWOT-ANP-DEMATEL Techniques

نویسندگان [English]

  • abbas rezai 1
  • ata mohamadi molqarani 2
1 Ph.D. Student of Accounting, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The purpose of this study is to identify and prioritize internal and external factors affecting the audit Quality of the Court of Audit based on a combination of SWOT-ANP-DEMATEL techniques.
Research Method: The method of this research is based on the applied purpose and the nature of a descriptive research. The study population consisted of 16 experts of the Court of Accounts and sample during the years 2017 to 2018 and the  sampling method is purposeful. A interview and questionnaire was used to collect research data and DEMATEL and ANP techniques were used to weight and prioritize SWOT indicators.
Research Findings: The results show that according to the output of Super Decision software, the criterion of weakness has the highest priority among the main criteria and the index of rapid change, lack of transparency and non-reform of laws and regulations of the country has the highest priority among all existing sub-criteria.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: Conclusion that the most important factors affecting the audit Quality of the Court of Audit are paying attention to weaknesses, reforming, clarifying and rationalizing supervisory laws and procedures along with the use of new technologies and efficient manpower and establishing an appropriate payment and  appreciation system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • auditing the Supreme Audit Court
  • swot Analysis
  • Analytical Network Process and dematel Technique (DANP)
  • Delphi technique
امینی، فتانه؛ مصدق راد، علی محمد. (1394). مدل برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان بهزیستی، فصلنامه اطلاع رسانی. آموزشی. پژوهشی نواندیش سبز، شماره 36، صص5-12.
امیری، مقصود؛دارستانی فراهانی، احمد ؛ محبوب قدسی، مهسا. (1395). تصمیم‌گیری چند معیاره، تهران: ستاره سبز.
اصغرپور،محمدجواد.(1386).تصمیم‌گیری چند معیاره ، دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ.
ارضاء، امیرحسین؛ شیوا قاسمپور.(1396). رتبه بندی بانکهای خصوصی ایران براساس مدل کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و آراس، راهبرد مدیریت مالی، شماره18، صص99– 118.
احمدی حصار، فرشاد؛پاکدل، عبداله؛ رضایی شریف، علی.(1397). تحلیل عوامل مؤثر روان‌شناختی بر مهارت‌های حسابرسان (مطالعه موردی حسابرسان دیوان محاسبات)، فصلنامه دانش حسابرسی، شماره ۷۲، صص ۲۳۱-۲۵۰.
آذر، عادل؛ حبشی، نعمت.(1396). ارائه الگوئی مؤثر برای حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه دانش حسابرسی، شماره 66، صص 1-36.
آذر، عادل؛ معماریانی، عزیزاله.(1373).AHP تکنیکی نوین برای تصمیم‌گیری گروهی، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 27 و 28.صص1-11.
آذر، عادل ؛ علی، رجب زاده. (1393). تصمیم‌گیری کاربردی (رویکرد MADM). تهران: نگاه دانش.
بهمن، اکرم.(۱۳۹۴). شناسایی چالشهای اجرای حسابرسی سازمانهای دولتی از دیدگاه حسابرسان و مدیران دیوان محاسبات کشور، پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران: شرکت خدمات برتر.
تکیه خواه،جاهده؛ نجفی،اکبر؛ اصغری، آزاد.(1394).تدوین استراتژی توسعه طبیعت گردی بر اساس تحلیلSWOTو فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) مطالعه‌ی موردی (پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندج)، فصلنامه گردشگری شهری، شماره 2، صص121- 136.
تیموری، لیلا.(1394). ارزیابی استراتژی مناسب حسابرسی دیوان محاسبات کشور با استفاده از الگوهای مدیریتی، ارایه شده در سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت، تهران.
ثقفی، فاطمه؛ محامدپور، مریم. (1388). مدل ارزیابی متوازن عملکرد پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره2،صص15–28.
حبیبی، آرش؛ ایزدیار، صدیقه؛ سرافرازی، اعظم. (1393). تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی،گیلان: انتشارات کتیبه گیل.
خورشید،صدیقه؛و رنجبر،رضا.(1389).تحلیل استراتژیک،تدوین و انتخاب استراتژی مبتنی بر ماتریسSWOTوتکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی، فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره12، صص19- 39. 
خنامانی،محمد.(۱۳۹۵). نقش حسابرسی مستمر درکاهش تخلفات گزارش تفریغ بودجه، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق.
دیوان محاسبات کشور. (1389). برنامه راهبردی دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور.
غلامی جمکرانی، رضا؛ هادیلو، علی اصغر.(1397). بررسی معیارهای مالی و غیرمالی مؤثر بر کیفیت اطلاعات در سیستمهای اطلاعاتی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی (مطالعه موردی در دیوان محاسبات کشور)، فصلنامه دانش حسابرسی، شماره ۷۰، صص ۱۳۱-۱۵۷.
قدسی پور، سید حسن. (۱۳92). مباحثی درتصمیم‌گیری چند هدفه (روش‌های وزن‌دهی بعد از عمل)، تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
مهرگان، محمدرضا. (1393). پژوهش عملیاتی پیشرفته، تهران:انتشارات کتاب دانشگاهی.
محمدی،علی؛ امیرعباس،سامی نیا؛جوانمردی،احسان.(1394).کاربرد ترکیب دیمتل، تحلیل شبکه و تاپسیس دراولویت‌بندی سبد سرمایه گذاری،مجله مهندسی مالی ومدیریت اوراق بهادار، شماره 24،صص15-40.
مومنی، منصور؛ شریفی سلیم، علیرضا.(1394). مدلها و نرم افزارهای تصمیم‌گیری چند شاخصه AHP ANP TOPSIS PROMETHEE، تهران: مولف (گنج شایان).
نخعی کمال آبادی، عیسی؛ باقری، محمد رضا. (1387). ارائه یک مدل تصمیم‌گیری برون سپاری فعالیت‌های تولیدی به کمک تکنیک‌های ANPو DEMATELدر محیط فازی، فصل نامه مدیریت صنعتی دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، شماره5،صص1-20.
نوروش، ایرج؛ محمدی، عطااله؛ رضایی، عباس. (1397). راهنمای کاربردی روش پژوهش و پروپوزال نویسی در علوم انسانی، تهران: صفار.
نوروزی بیله سوار، فتح اله؛پوراحمدی، محمدحسین.(۱۳۹۵). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی دولتی بر موقعیت دیوان محاسبات عمومی کشور وسازمان حسابرسی، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
همتی،محمد؛میرابی، وحیدرضا؛ فروغی، محمداسماعیل.(1390). ارائه یک مدل جهت تدوین استراتژی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره به منظور برتری رقابتی در محیط پویا، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره6، صص 61-84.
Akyuz, E., and Celik, E. (2015). A fuzzy DEMATEL method to evaluate critical operational hazards during gas freeing process in crude oil tankers. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 38, 243-253.
Amini, Fataneh and Mossadegh Rad, Ali Mohammad. (2015). Strategic Planning Model in Welfare Organization, Information Quarterly. Educational.Green Innovation Research, No. 36. (in persian)
Amiri, Maghsoud, Ahmad Darestani Farahani, Mahsa Mahboob Ghodsi. (2016). Multi-criteria decision making, Tehran: Green Star. (in persian)
Asgharpour, Mohammad Javad. (2007). Multi-Criteria Decision Making, University of Tehran,Institute of Publishing and Printing. (in persian)
Arza, Amir Hossein and Shiva Ghasempour. (2017). Ranking of Iranian Private Banks Based on the Complement Model Using a Combined Approach to the Analytic Hierarchy Process and Aras, Financial Management Strategy, No. 18, pp. 99-118. (in persian)
Ahmadi Hesar, Farshad, Pakdel, Abdullah, Rezaei Sharif, Ali. (2018). Analysis of psychological factors affecting the skills of auditors (Case study of auditors of the Court of Audit), Quarterly Journal of Auditing Knowledge, Volume 18, Number 72, pp. 231-250.(in persian)
Azar, Adel and hbashi, Nemat. (2017). Providing an effective model for auditing the public sector of the Court of Audit of the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal of Auditing Knowledge, No. 66, pp. 1-36.(in persian)
Azar, Adel and Azizaleh، Mamaryani. (1994). AHP A New Technique for Group Decision Making, Management Knowledge Quarterly, Nos. 27 and 28.(in persian)
Azar,Adel and Ali, Rajabzadeh.(2014). Applied decision making (MADM approach). Tehran, Negah Danesh.(in persian)
Bahman,Akram.(2015).Identifying the Challenges of Auditing Government Organizations from the Perspective of Auditors and Managers of the Court of Audit, 5th National Conference and 3rd International Conference on Accounting and Management, Tehran: Bartar Services Company.(in persian)
Court of Audit. (2010). Strategic Plan of the Court of Audit, Training and Planning Center of the Court of Audit, First Edition.(in persian)
Chin, K. S. Chan, B. L. and Lam, P. K. (2008), Identifying and prioritizing critical success factors for competition strategy. Industrial management and data systems, Vol. 108, No.4, PP.437-454.
Duarte, Carolina., Lawrence P. E t tkin, Marilyn M. Helms, and Michael s.Anderson . (2006), The challenge of VeneZuelA: A SWOT Analysis.
Jonathan Catron a, G. Andrew Stainback b, Puneet Dwivedi c, John M. Lhotka.(2013).Bioenergy development in Kentucky: A SWOT-ANP analysis, Forest Policy and Economics 28 , 38–43.
Jesusa M.A.Jorge de J.S.B.Eirado (2013),Relevance of Accounting information to Public Sector Accountability: A Study of Brazilian Federal Public Universities, Review of Applied Management Studies, Vol.10, PP. 87-98.
Ghodsipour,Seyed Hassan.(2013).Discussions in multi-objective decision making (postoperative weighting methods),Tehran:Amir Kabir University of Technology.(in persian)
Gholami Jamkarani, Reza, Ali Asghar Hadilo (2018).Investigating Financial and Non-Financial Criteria Affecting Information Quality in Information Systems Using Fuzzy Dimtel Technique (Case Study in the Court of Audit), Quarterly Journal of Auditing Knowledge,Volume18, Number 70,Pages 131-157.(in persian)
Hemmati, Mohammad, Mirabi, and Heidreza and Foroughi, Mohammad Ismail. (2011). Presenting a Model for Strategy Development Using Multi-Criteria Decision Making Methods for Competitive Superiority in a Dynamic Environment, Journal of Financial Engineering and Securities Management, No. 6, pp. 61-84. (in persian)
Habibi, Arash, Izdiar, Sedigheh, Sarafrazi, Azam. (2014). Fuzzy Multi-Criteria Decision Making, Gat Inscription Publications. (in persian)
Khorshid, Sedigheh,and  ranjbar, Reza. (2010). Strategic Analysis, Development and Selection of Strategies Based on SWOT Matrix and Fuzzy Multi-Index Decision Making Techniques, Quarterly Journal of Industrial Management, No. 12, pp. 19-39. (in persian)
khnamani,Muhammad.(2016).The Role of Continuous Auditing in Reducing Violations of Budget Deprivation Report,5th International Conference on Accounting and Management and 2nd Conference on Entrepreneurship and Open Innovation, Tehran, Mehr Ishraq Conference. (in persian)
Momeni Mansour and Salim Alireza Sharifi.(2015).AHP ANP TOPSIS PROMETHEE Models and Multi-Index Decision Making Software, Tehran: Author (Ganj Shayan).(in persian)
Mohammadi,Ali,Sami Nia Amir Abbas, Javanmardi, Ehsan.(2015).Application of Dimtel Combination, Network Analysis and TOPSIS in Portfolio Prioritization, Journal of Financial Engineering and Securities Management Volume24.(in persian)
Mehregan, Mohammad Reza.(2014). Advanced Operations Research, University Book Publishing, First Edition.(in persian)
Nowruz Bilesvar,Fathollah and Mohammad Hossein Pourahmadi.(2016). Investigating the Impact of Public Audit Quality on the Situation of the General Audit Office and the Auditing Organization, World Conference on Management, Accounting Economics and Humanities at the Beginning of the Third Millennium, Shiraz, Green Industry Idea Market Research Company.(in persian)
Noroush, Iraj; Mohammadi, Ataaleh and Rezaei, Abbas. (2018). A Practical Guide to Research Methods and Proposal Writing in the Humanities, Tehran: Saffar.(in persian)
Nakhaei Kamalabadi Issa, Bagheri Mohammad Reza. (2008). Presenting a decision-making model for outsourcing production activities using ANP and DEMATEL techniques in fuzzy environment, Quarterly Journal of Industrial Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, No. 5.(in persian)
Rigan, Nicholas. O. &Ghobadian, Abby., (2005). Strategic Planning- a Comparison of High and Low Technology Manufacturing Small Firms, Technovation 25, pp. 1107- 1117.
Saaty, T.L, (1990). How to make a decision: the analytic hierarchy process", European Journal of Operational Research, Vol 48, Page 9-26.
Sevkli. M., A. Oztekin., O. Uysal., G.Torlak., A. Turkyilmaz., D. Delen. (2012). Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry in Turkey Expert Systems with Applications, Volume 39, Issue 1, January 2012, Pages 14-24.
Saghafi, Fatemeh, Mohammadpour, Maryam.(2009). Balanced Performance Evaluation Model of Information Technology Foresight Projects, Science and Technology Policy Quarterly, Second Year, No. 2, pp. 15-28. (in persian)
Sanela Arsić ,Djordje Nikolić, Ivan Mihajlović, Aleksandra Fedajev, Živan Živković.(2018). A New Approach Within ANP-SWOT Framework for Prioritization of Ecosystem Management and Case Study of National Park Djerdap, Serbia, Ecological Economics 146 (2018) 85–95.
Shulin Lana and Ray Y. Zhongb.(2016).An Evaluation Model for Financial Reporting Supply Chain Using DEMATEL-ANP, Procedia CIRP 56 , 516 – 519.
Shariatmadari ,M,Amir H,Pegah Hedayatc, Kiyan Vadoudid,.(2013).Using SWOT analysis and SEM to prioritize strategies in Foreign exchange market in Iran, Procedia - Social and Behavioral Sciences 99 , 886 – 892.
Takekhah, jahedah;Najafi, Akbar; Asghari, Azad.(2015).Development of Ecotourism Development Strategy Based on SWOT Analysis and Network Analysis Process (ANP) Case Study (Abidar Forest Park in Sanandaj), Urban Tourism Quarterly, No. 2, pp. 121-136.(in persian).
Teymouri, Leila. (2015). Evaluation of the appropriate audit strategy of the Court of Audit using management models, presented at the Third Accounting and Management Conference, Tehran.(in persian)
Wang, X., and Durugbo, C. (2013). Analysing network uncertainty for industrial product-service delivery: A hybrid fuzzy approach. Expert Systems with Applications, 40(11), 4621-4636.