بررسی روش‌های تأمین مالی دانشگاه‌های دولتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی غرب کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی باختر، ایلام، ایران.

3 استادیار موسسه آموزش عالی باختر، ایلام، ایران.

10.30473/gaa.2021.53598.1387

چکیده

موضوع و هدف مقاله: با آغاز مدیریت عمومی نوین تحولی اساسی در روش‌های تامین مالی دانشگاه‌های کشورهای سراسر دنیا ایجاد شد، این تحولات در شرایط اقتصادی و اجتماعی مختلف، متفاوت است. در کشور ما اقتصاد مقاومتی، الگوی اقتصادی اثرگذاری است که در شرایط تحریم کنونی پیشرفت کشور را تضمین می‌کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی روش‌های تامین مالی دانشگاه‌های دولتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.
روش پژوهش: با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و از طریق توزیع پرسشنامه محقق‌ساخته در سال 1397، دیدگاه کارکنان مالی دانشگاه‌های دولتی غرب کشور گردآوری شد. سپس با بکارگیری روش ANP، سه روش اصلی تامین مالی و زیرمعیارهای هر یک از آنها از نظر هماهنگی با رویکرد اقتصاد مقاومتی بررسی گردید.
یافته‌های پژوهش: استفاده از منابع داخلی، اولویت نخست دانشگاه‌ها جهت تامین مالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است و زیرمعیارهای، اجاره تجهیزات آزمایشگاهی، جذب دانشجویان خارجی و استفاده از اوراق وقف به ترتیب در هر سه روش، حائز بالاترین اهمیت شدند.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش می‌تواند در دانشگاه‌های دولتی جهت برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع داخلی و شناسایی توانایی بالقوه برای ارائه خدمات بیشتر سودمند باشد، همچنین لزوم توجه دانشگاه‌ها به ظرفیت بازار سرمایه و بدهی، جهت تامین مالی نوآورانه با رویکرد اقتصاد مقاومتی را برجسته می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Methods of Public Universities Financing with Resistance Economics Approach Using the ANP Method (Case Study: Public Universities in the West of Country)

نویسندگان [English]

  • Ghareibeh Esmailikia 1
  • Yunes Esmaili 2
  • Mohammad Oshani 3
1 Assistant Professor of Ilam University, Ilam, Iran.
2 M.A. Student of Bakhtar Higher Education, Ilam, Iran.
3 Assistant Professor of Bakhtar Higher Institution Education, Ilam, Iran.
چکیده [English]

 Subject and Purpose of the Article: With the onset of new public management, there is a major reform in the methods of universities financing across the countries of the world, These reforms vary between different economic and social conditions. In our country, a Resistance economy is an effective economic model that guarantees the country's progress under current sanctions. Accordingly, the purpose of the present study is to Investigating the methods of public universities financing with a resistance economy approach.
Research Method: Through the distribution of a researcher-made questionnaire in 2018, the viewpoints of public universities financial staff in the west of the country were collected. Then by using the ANP method, three main financing methods and their sub-criteria of each of them were examined in terms of coordination with the resistance economy approach.
Research Findings: The use of internal resources was the first priority of universities in financing with Resistance Economics approach, and sub-criteria, renting laboratory equipment, attracting international students and using sukuk-waqf were the most  important in all three methods, respectively.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The results of this study can be useful for public universities to planning for the optimal use of internal resources and Identify the potential ability to provide more services. It also highlights the Necessity of universities paying attention to capital and debt market capacity for innovative financing with a Resistance Economy approach.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing methods
  • Resistance Economics
  • Analytical Network Process
  • Public universities
احمدی، مهدی، نوروزی، خلیل .(1393). "بررسی راهبردهای تامین مالی فعالیت­های آموزشی دانشگاه­های منتخب"، فصلنامه علمی-ترویجی سیاست­نامه علم و فناوری، 4(4)، 47-64.
اسماعیلی‌کیا، غریبه .(1394). "تامین مالی و راهبری در دانشگاه‌ها- روندها و به­روش‌ها به سمت پایداری مالی دانشگاه‌ها"، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش­های کاربردی در مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
اسماعیلی‌کیا، غریبه، ملانظری، مهناز .(الف، 1395). "شناسایی موانع و محدودیت‌های اجرای تحولات در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران"، پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز (مجله­ ی علوم اجتماعی و انسانی پیشین، 8 (ی2)، 1-29.
اسماعیلی‌کیا، غریبه، ملانظری، مهناز .(ب، 1395). "شناسایی شرایط اثرگذار بر تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران"، اولین همایش ملی فرصت‌های پژوهشی در حسابداری دولتی، دانشگاه تهران. 
اسماعیلی‌کیا، غریبه، ملانظری، مهناز .(ج، 1395). "بررسی ضرورت تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران و شناسایی ابعاد آن از دیدگاه خبرگان و دانشگاهیان"، پژوهش­های تجربی حسابداری، 5(3)، 53-80.
اسماعیلی­ کیا، غریبه. (1397). "استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران: نگرش خبرگان، اعضای حرفه و دانشگاه"، دوفصلنامه حسابداری دولتی، 4(2)، 115-134. 
اسماعیلی­ کیا، غریبه، علی­بیگی، شیما .(1397). "تاثیر تجربه کارکنان در بخش خصوصی بر قضاوت و تصمیم ­گیری آنان در به­ کارگیری حسابداری تعهدی و ادراک آنان از پیاده­سازی آن در بخش عمومی"، دوفصلنامه حسابداری دولتی، 5(1)، 39-54.
انتظاری، یعقوب .(1390). "ارائه الگویی برای تامین مالی دانشگاه‌های دولتی"، فصلنامه پژوهش و برنامه­ ریزی در آموزش عالی، 60، 36-17.
باقری ­مجد، روح­اله، سیدعباس­زاده، میرمحمد، حسنی، محمد، مهرعلی­زاده، یداله، صالحی­ عمران، ابراهیم .(1395). "طراحی الگوی ارتباط دانشگاه و جامعه در فرایند اقتصاد مقاومتی"، طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بحرالعلوم، محمدمهدی .(1396). "ارائه مدل­های عملیاتی تامین مالی مبتنی بر ابزارهای نوین بدهی در آموزش عالی"، اولین همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی"، تهران.
بهاروندی، احمد .(1396). "ایجاد خوشه‌های تامین مالی، الگویی مناسب در بسترسازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان"، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی"، 9(2) ( پیاپی 18)، 179-206.
خسروی, سمیه، وحدت، محمدعلی .(۱۳۹۶). "دانشگاه­های غیردولتی،کارآفرین و شیوه­های تامین منابع مالی"، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، دانشگاه مقدس اردبیلی.
دولتی، حسن، مطلبی، ابوطالب .(1396). "تبیین راهبردها، الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی"، پژوهش در نظام­های آموزشی. 11(39)، 135-153.  
دهقان­پور، بابک، شفیعی، آزاده، محمدی، مهران .(1394). "اقتصاد مقاومتی: مطالعه مروری ابعاد و ویژگی­ها"، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 18. 55-64.
رسته ­مقدم، آرش، نادری، ابوالقاسم .(1394). "الگوهای تأمین منابع مالی و استخراج آموزه­ هایی برای نظام آموزش عالی ایران" ، آموزش عالی ایران، 7(2)، 113-152.
زبردست، اسفندیار .(1389). "کاربرد فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) در برنامه ­ریزی شهری و منطقه­ ای"، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 41، 79-90.
زمانی­منش، حامد، محمدی، عارف .( 1394). جذب دانشجویان خارجی راهبری برای خودکفایی اقتصادی، اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی، تهران.
سلیمانی ­امیری، غلامرضا، طاهری، ماندانا .(1397). "رتبه­ بندی عوامل مؤثر بر کیفیت فعالیت حسابرسی داخلی: مدل تحلیل شبکه (ANP)"، دانش حسابرسی، 18(71)، ۱۴۹-۱۷۴.
عبده­تبریزی، حسین .(1397). "تامین مالی آموزش عالی در شرایط جاری اقتصاد ایران"، همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
عموزاده، جعفر، فلاح، وحید، صفاریان، سعید .(1397). "دانشگاه و اقتصاد مقاومتی: بررسی تأثیر دانشگاه‌ها بر تحقق اقتصاد مقاومتی با میانجی­گری زیرساخت فرهنگی"، دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت در دانشگاه اسلامی،7(1)، 89-106.
عموزاده، جعفر، فلاح، وحید، صفاریان، سعید .(1396). "ارائه مدل تأثیر آموزش دانشگاه (با تأکید بر دانشگاه علوم دریایی) بر اقتصاد مقاومتی به واسطه نقش زیرساخت­های فرهنگی، منابع انسانی، سیاسی- اجتماعی و اقتصادی"، فصلنامهعلمیپژوهشیآموزشعلومدریایی، 4(2)، 17-32.
فریدوند نعمت­آباد، الهام .(1395). "رویکرد اقتصاد مقاومتی در تامین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری"، مجله اقتصادی، 5 و 6، 71-86.
قارون، معصومه .(1375). "بررسی راه های تامین منابع مالی دانشگاه­ها"، پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 4(13-14)، 97-142.  
مبینی، محمد، معمارزاده طهران .(1395). "آینده­پژوهی سازمان­های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی"، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 4 ویژه­نامه اقتصاد مقاومتی،4، 1-32.
مهدی، محمد، مهدی، عباس، مرادی، غلامعلی .(1393). "بررسی نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصاد مقاومتی"، اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت.
میلانی، جمیل .(1394). "اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت­ها و چالش­های تحقق آن"، مجله اقتصادی، 7و8، 5-22.
نادری، ابوالقاسم، خرازی، کمال، انتظاری، یعقوب، محجوب عشرت­آبادی، حسن .(1392). "سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع در آموزش عالی"، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 3(10)، 91-120.
نادری، ابوالقاسم .(1380). "توان مالی دولت و سایر راه‌های تامین مالی آموزش عالی"، طرح پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.
نوروزی، خلیل، آزادی احمدآبادی، جواد، جوادی، مجتبی، اکبرزاده، معین، اکبرزاده، امین .(1393). "تامین مالی خیرانه دانشگاه‌ها، شناسایی الزامات و کژکارکردها (مطالعه موردی دانشگاه امام صادق (ع))"، تحقیقات مالی اسلامی، 4(1) (پیاپی 7).167-196.
نظرپور، محمدتقی .(1397). "تنوع­بخشی به منابع آموزش عالی و طراحی مدل جامع درآمدزایی"، دومین همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
یارمحمدی، رضا، آذر، عادل، مصباحی­مقدم، غلامرضا .(1396). "شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تامین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی"، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 9(2).(پیاپی 18)، 87-116.

Abdoh Tabrizi, Hossein.(2018). “Financing higher education in the current situation of the Iranian economy”, Conference on Problem Analysis and Funding in Higher Education,  Shahid behehti university. Tehran. (in Persian).

Ahmad, A. R., Farley, A., & Naidoo, M. (2012).”Impact of the government funding reforms on the teaching and learning of Malaysian public universities”. Higher Education Studies, 2(2), 114-124.
Ahmad Abd Rahman, Farley, Alan .(2014).”Funding Reforms in Malaysian Public Universities from the Perspective of Strategic Planning”, International Conference on Innovation, Management and Technology Research, Procedia - Social and Behavioral Sciences. 129. 105 – 110.

Ahmadi , Mahdi, Norozi , Khalil. (2015). “Investigating Strategies of Financing Educational Activities for Selected Universities”, Science and Technology Policy Lettersis, 4(3), 47-64. . (in Persian).

 Amozadeh, Jafaar, Fallah, Vahed,  Saffarian, saeid.(2017).” Presenting Impact Model of University on Resistance Economics Due to the Role of Cultural Infrastructure, Human Resources”, Political-Social and Economic,4(2), 17-32. (in Persian). 

Amozadeh , Jafaar, Falah, Vahid, Safarian, Saeid.(2018). University and Resistance Economy: The Role of Universities in the Realization of Resistance Economy Through Cultural Infrastructures, Iranain Journal of Management in the Islamic university, 7(1), 89-106. . (in Persian)

Andere, E. (2004).” The international higher education market: Mexico s case”. Journal of Student in International Education.8 (1).56-85.
Arthur,J,S.,Hauptman,M,. (2006).” Innovations in tertiary education financing, A comparative evaluation of allocation mechanisms”. The world Bank, Washington, D.C. – U.S.A. 1-92.
Bagheri majd, ruhallah, seid abbasszadeh, mirmohammad, hasani, mohammad, mehralizadeh, yadollah, salehiomran, ebrahim(2017).” Designing a model for the relationship between university and society in the process of resistance economics”, Research project, research deputy of the Supreme Council of the Cultural Revolution. (in Persian).
Bahrololoum, MohammadMahdi. (2017).“Presenting operational models of financing based on new debt instruments in higher education ", the first conference on problem analysis and financing in higher education”, Tehran. . (in Persian).
Baharvandi, Ahmad .(2017). “ Creating Clusters of Financing, Appropriate Pattern of Resistance in Economic Infrastructure and Support for Knowledge-Based Industries”, 9(2), 179-206.(in Persian).

Dolati, Hasan, motallebi, abotalem.(2017). Explain the strategies and requirements of the resistance economy associated with the higher education system,  Journal of Research in Educational Systems, 11(39), 135-153. (in Persian).

Dehghanpur, babak, Shafiei, Azadeh, mohammadi, mehran. (2015). “Resistance Economic:
Review study of dimensions and features, Work and Society, 18, 55-64. (in Persian).
Entezari, Yaghoob.(2011). Presenting a model for public universities funding in Iran, IRPHE, 17(2), 17-36.
Esmaelikia,   Gharibeh . (2015). “Financing and Leadership in Universities - Trends and good Methods Towards University Financial Sustainability”, 3rd International conference on applied research in management and accounting, shahid beheshti university. (in Persian).
Esmaelikia,   Gharibeh,  Mollanazari, Mahnaz.(2016).”Identify the conditions affecting the change in the financial and operational accountability system of public universities”,
First National Conference on Research Opportunities in Public Accounting, Tehran university.(in Persian).  

Esmaelikia,   Gharibeh,  Mollanazari, Mahnaz.(2016). “Necessity of changes in the Financial and Operational Accountability System of Public Universities and Identification of its Dimensions from the Experts and Academics View”, Journal of Empirical Researches in Accounting, 6(19), 53-80. (in Persian).

Esmaelikia,   Gharibeh,  Mollanazari, Mahnaz.(2017).” Identifying barriers and constraints to implement reforms in the financial and operational accountability systems of public universities”, Journal of Accounting Advances, 8(2), 1-29. (in Persian).

Esmaieli Kia, Ghareibeh. (2018). “Establishment of the Audit Committee in the Public Sector in Iran: Attitudes of Experts, Professionals and Academics”, Governmental accounting. 4(2), 115-134. . (in Persian).

Esmaieli Kia, Ghareibeh, Alibagi, Shima. (2018). “Impact of Employees Experience in Private Sector on TheirJudgment and Decision Making in Using of Accrual Accounting and Their Perceptions from Its implementation in the public sector”, Governmental accounting. 5(1), 39-54.

Ferydon nematabad, Elham.(2016). “The approach of a resilient economy in financing and investing in projects”, Economic Journal, 5&6, 71-86. (in Persian).
Fadaee Khorasgani, M. (2008). “Higher education development and economic growth in Iran”. Education, Business and Society: Contemporary MiddleEastern Issues, 1, 62-174.
Gebreyes, F. M. (2012). “Revenue generation strategies in SubSaharan African University”. Available at: http://doc.utwente.nl/83678/1/A_Paper_Presented_at_ASTU ’s_International _conferene_.pdf.
Gharun, Maasumeh.(1996). “Investigating the ways of universities financing”, Journal of Research and Planning in Higher Education, 4(13-14), 97-142.(in Persian).
Jabalameli Farkhoneh, Rusulinezhad Ehan.(2010).” Using Analytic Network Process Model In Bank Branches Ranking: Case Study of Saderat Bank of Iran”. Economic research and policies, 18 (55) :107-124.(in Persian).
Joynes, C. (2019). “An overview of innovative financing mechanisms for education in development contexts”. K4D Helpdesk Report. Brighton, UK: Institute of Development Studies.1-32.
Khosravi, somayeh, vahdat, mohammadali. (2017). “Non governmental universities, entrepreneurs and funding methods”, Third International Conference on Industrial Management and Engineering, Tehran, Mohaghegh ardabili university.(in Persian).
Marginson, Simon .(2017). “Global trends in higher education financing: The United Kingdom”, International Journal of Educational Development”. http://dx.doi.org /10.1016/ j.ijedudev .2017. 03.008.
Mgaiwa, Samson John .(2018).The Paradox of Financing Public Higher Education in Tanzania and the Fate of Quality Education: The Experience of Selected Universities”, journals.sagepub.com/home/sgo, https://doi.org/10.1177/215824401877172, 1-16.

Montazer, Mohammad Hossein. (2016). “Resistance Economy and Ways to Achieve this Goal”.International Journal of Humanities and Cultural Studies.(n.6):70-81.

Mehdi, Mohammad, Mehdi, Abbas, Moradi, Gholamali.(2014).” Investigating the role of capital markets in the development of a resilient economy”, First International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences, Rasht.(in Persian).
Melani, Jamil. (2015).” Resistance economy and national self-confidence, opportunities and challenges”, Economic Journal, 7 &8, 5-22.(in Persian).
Mobini, Mohammd, Memarzade, Qolamreza .(2016). “The Futures Study of public organization accordance with the requirements of resilience economy”, Journal of The Macro and Strategic Policies, 4, 1-32. .(in Persian).
Naderi, Abolghasem, Kharazi, Kamal, Entezari, Yaghoob, Mhjoob eshratabadi, Hasan.(2013). “
Mechanisms for providing and allocating resources in higher education”, Journal of human resource studies, 3(10).91-120. (in Persian).
Naderi, Abolghasem .(2001). “Government funding and other ways of financing higher education”.Research plan of Higher Education Research and Planning Institute. (in Persian).
Nazarpur, Mohammadtaghi.(2018). “Diversify higher education resources and design a comprehensive revenue model”, The second conference on problem analysis and funding in higher education,Shahid beheshti university, Tehran. (in Persian).
Noruzi, Khalil, Azadi Ahmad Abadi, Javad, Javadi, Mojtaba, Akbarzadeh, Moein , Akbarzadeh, Amin. (2014). “Universities Benevolent Financing: Identifying Requirements and Deviations (Case Study: Imam Sadiq (a.s.) University), Islamic Finance Research Bi-quarterly Journal, 4(1), 167-196. (in Persian).

Panigrahi, Jinusha.(2018).” Innovative Financing of Higher Education:Changing Options and Implications”, Higher Education for the Future. 5(1) 61–74.

Panigrahi, Jinusha.(2019). “Financing of Higher Education Institutions: Evidence from select case studies of universities in India”, Aarthika charche, 3(1), 37-45.

Rabiei,  mehdi,  Izadi, samad, Salehi Omran, ebrahim,   Ahanchian, mohammad reza .(2017). Investigating the Requirements for Financing and Diversifying the Financial Resources in Public Universities, Educational measurement and Evaluation studies, 7(19), 141-162. . (in Persian).

Raste Moghadam, arash, Naderi, Abolghasem. (2015). Patterns of financing and extracting lessons for the Iranian higher education system, Iranian higher education, 7(2), 113-152.(in Persian).
Rebekova , Monika, Rohačikova, Oľga.(2013). “Financing of universities and innovations in higher education funding in the Slovak republic”, Acta regionalia et environmentalica, DOI: 10.2478/aree-2013-0005, 26-30.

 Yar Mohammadi,  Reza, Azar, Adel,  Moghaddam, Gholam Reza Mesbahi. (2017). identifying and Prioritizing Desirable Financial Criteria In the Islamic Capital Market Based on Resistance Economy’s Perspective, Islamic Economics Studies Bi-quarterly Journal, 9(2), 78-116. . (in Persian).

Soleimani amiri, Gholamreza, Taheri, Mandana. (2018). “Ranking Factors Affecting the Quality of Internal Audit Activities: Network Analysis Model (ANP)”, Audit Science, 18(71), 149-174. . (in Persian).

Zamani manesh, Hamed, mohammadi, Aref.(2015), Attracting foreign students Leading to economic self-sufficiency, The first international conference on the role of the management of the Islamic Revolution in the geometry of the power of the world system, Tehran. (in Persian).
Zebardast, Esfandiar. (2010). The Application of Analytic Network Process (ANP) in Urban and Regional Planning, Honar-Hayeziba, Memari va Shahrsazi,41, 79-90. (in Persian).