بررسی روش‌های تأمین مالی دانشگاه‌های دولتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی غرب کشور)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی باختر، ایلام، ایران.

3 استادیار موسسه آموزش عالی باختر، ایلام، ایران.

10.30473/gaa.2021.53598.1387

چکیده

موضوع و هدف مقاله: با آغاز مدیریت عمومی نوین تحولی اساسی در روش‌های تامین مالی دانشگاه‌های کشورهای سراسر دنیا ایجاد شد، این تحولات در شرایط اقتصادی و اجتماعی مختلف، متفاوت است. در کشور ما اقتصاد مقاومتی، الگوی اقتصادی اثرگذاری است که در شرایط تحریم کنونی پیشرفت کشور را تضمین می‌کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی روش‌های تامین مالی دانشگاه‌های دولتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.
روش پژوهش: با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و از طریق توزیع پرسشنامه محقق‌ساخته در سال 1397، دیدگاه کارکنان مالی دانشگاه‌های دولتی غرب کشور گردآوری شد. سپس با بکارگیری روش ANP، سه روش اصلی تامین مالی و زیرمعیارهای هر یک از آنها از نظر هماهنگی با رویکرد اقتصاد مقاومتی بررسی گردید.
یافته‌های پژوهش: استفاده از منابع داخلی، اولویت نخست دانشگاه‌ها جهت تامین مالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است و زیرمعیارهای، اجاره تجهیزات آزمایشگاهی، جذب دانشجویان خارجی و استفاده از اوراق وقف به ترتیب در هر سه روش، حائز بالاترین اهمیت شدند.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش می‌تواند در دانشگاه‌های دولتی جهت برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع داخلی و شناسایی توانایی بالقوه برای ارائه خدمات بیشتر سودمند باشد، همچنین لزوم توجه دانشگاه‌ها به ظرفیت بازار سرمایه و بدهی، جهت تامین مالی نوآورانه با رویکرد اقتصاد مقاومتی را برجسته می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Methods of Public Universities Financing with Resistance Economics Approach Using the ANP Method (Case Study: Public Universities in the West of Country)

نویسندگان [English]

  • Ghareibeh Esmailikia 1
  • Yunes Esmaili 2
  • Mohammad Oshani 3
1 Assistant Professor of Ilam University, Ilam, Iran.
2 M.A. Student of Bakhtar Higher Education, Ilam, Iran.
3 Assistant Professor of Bakhtar Higher Institution Education, Ilam, Iran.
چکیده [English]

 Subject and Purpose of the Article: With the onset of new public management, there is a major reform in the methods of universities financing across the countries of the world, These reforms vary between different economic and social conditions. In our country, a Resistance economy is an effective economic model that guarantees the country's progress under current sanctions. Accordingly, the purpose of the present study is to Investigating the methods of public universities financing with a resistance economy approach.
Research Method: Through the distribution of a researcher-made questionnaire in 2018, the viewpoints of public universities financial staff in the west of the country were collected. Then by using the ANP method, three main financing methods and their sub-criteria of each of them were examined in terms of coordination with the resistance economy approach.
Research Findings: The use of internal resources was the first priority of universities in financing with Resistance Economics approach, and sub-criteria, renting laboratory equipment, attracting international students and using sukuk-waqf were the most  important in all three methods, respectively.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The results of this study can be useful for public universities to planning for the optimal use of internal resources and Identify the potential ability to provide more services. It also highlights the Necessity of universities paying attention to capital and debt market capacity for innovative financing with a Resistance Economy approach.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing methods
  • Resistance Economics
  • Analytical Network Process
  • Public universities