ارائه الگو ارزیابی ابعاد اخلاق برفرایند گزارش دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی بر اساس رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.

4 استادیار گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

5 استاد گروه حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

10.30473/gaa.2021.56942.1441

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ارزیابی ابعاد اخلاق بر فرایند گزارش دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی براساس رویکرد ترکیبی است.
روش پژوهش: در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی بر مبنای الگوی کلایزی و در بخش کمی از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تأیید‌ی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله در بخش کیفی 19 نفر بر اساس نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی 380 نفر با روش نمونه گیری غیرهدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه عمیق ساختارنیافته و در بخش کمی پرسشنامه استخراجی از مؤلفه های کیفی بود.
یافته‌های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، عوامل فردی، رفتاری و ساختاری که از ابعاد اخلاق بوده را شناسایی نمود و نتایج حاصل از بخش کمی در قالب مدل معادلات ساختاری نشان داد که اثرات عوامل فردی، رفتاری و ساختاری بر فرایند گزارش دهی فساد مالی معنادار بوده اند.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در نظر گرفتن مسائل اخلاقی به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تمایل مردم به گزارش‌دهی فساد مالی می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representing an Appraisal Pattern for the Dimensions of Ethics on the Process of Financial Corruption Reporting of Public Sector Accountants and Auditors Based on a Combined Approach

نویسندگان [English]

  • rahman aali 1
  • Mohammadreza Mehrabanpour 2
  • hosain Jahangirnia 3
  • Reza gholami jamkarani 4
  • Mahmood Qayyumzadeh 5
1 PhD. Student in Accounting, Qom Branch. Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, University of Tehran, Farabi Campus Qom, Qom, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
5 Professor, Department of Law, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The purpose of this study is to Representing an Appraisal Pattern for the dimensions of ethics on the process of financial corruption reporting of Public Sector Accountants and Auditors based on a combined approach.
Research Method: In the qualitative part, the phenomenological method based on the Colizzi model was used and in the quantitative part, the correlation method based on confirmatory factor analysis and structural equation modeling was used. The statistical population of this article was 19          people in the qualitative part based on purposive sampling and 380 people in the quantitative part by non-purposive sampling method. The research tool in the qualitative part was an in-depth unstructured interview and in the quantitative part, the questionnaire was extracted from qualitative components.
Research Findings: Data analysis in the qualitative section identified individual, behavioral and structural factors that were ethical and the results of the quantitative section in the form of structural          equation model showed that the effects of individual, behavioral and structural factors on the process of financial corruption reporting were significant.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: Considering ethical issues as an important and influential factor in people's willingness to financial corruption reporting.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • corruption
  • Financial corruption reporting
سکندری، حسن. (1391). اخلاق در حسابداری، فصلنامه دنیای اقتصاد، 6، 8- 15.
بانی، محمود؛ فغانی ماکرانی، خسرو؛ ذبیحی, علی. (1398). تاثیر تعهد حرفه ای و ایدئولوژی اخلاقی بر کیفیت حسابرسی با نقش میانجی رفتار اخلاقی حسابرسان شرکتهای دولتی با روش مدل سازی معادلات ساختاری. دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی, 6(1), 81-96.
جوادی، محمدجعفر؛ کدیور، پروین. (1381). روانشناسی شخصیت. تهران: انتشارات آبیژ.
خسروآبادی، طاهره؛ بنی مهد، بهمن. (1394). پیش بینی بی اخلاقی و فساد مالی با توجه به اعتماد اجتماعی در حرفه حسابرسی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، )104(، 45-53.
سعیدی، محمودرضا؛ جعفرپور، یونس. (1392). نقش اخلاق حسابداری در پیشگیری از تقلب و فساد مالی در سازمان، کنفرانس حسابداری و مدیریت، شیراز، موسسه بین الملیی آموزشی و پژوهشی خوارزمی صفاشهر.
شهرستانی، مریم؛ مهربان خو، سیده طاهره. (1392). بررسی تاثیر ارزش های اخلاقی مدیران بر تصمیم گیری آن ها جهت استخدام حسابداران. همایش حسابداری ایران. 11.
صالحی مقدم، محمدحسین؛ اسماعیل زاده، علی. (1394). بررسی رابطه بین اخلاق وافشاء تقلب در موسسات حسابرسی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت. اقتصاد و حسابداری.
کمیته فنی سازمان حسابرسی. آئین رفتار حرفه ای. (1385). چاپ ششم. انتشارات سازمان حسابرسی. 1385: 1-32.
گلدوست، مجید؛ طالب نیا، قدرت الله؛ اسماعیل زاده مقری، علی؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ رویایی، رمضانعلی. (1397). تحلیل رابطه ادراک اخلاقی و قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداری بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی (مطالعه موردی استان گیلان). دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی, 5( 1), 85-98.
لیتلتون، آنانیاس. (1381). ساختار تئوری حسابداری. حبیب ا... تیموری. (مترجم). سازمان حسابرسی. تهران (1952). نشریه 151.
نمازی، محمد. (1371). استانداردهای ملی حسابداری: دشواری ها، محدودیت ها و پیشنهادها. حسابدار. 104- 110.
نمازی، محمد؛ رجب دری، حسین. (1397). اخلاق حرفه ای حسابرسی در ایران: تحلیل محتوا، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 15)59(،1- 34.
نیک کار، جواد؛ نوروزی، فرزانه. (1394). اخلاق حسابرسان و تأثیر آن بر اعتماد عمومی، حسابرس، 76، 70-  76.
 A Primer on Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM), Second edition, Joseph F Hair,Jr, G.Tomas M.Hult, Christian M.ringle and Marko Sarstedt (2016)
Audit Organization Technical Committee. Rite of professional conduct. (1385). Sixth edition. Audit Organization Publications. 1385: 1-32. (in persian)
Bernardi, R. A., M. R. Melton, S. D. Robert and D. F. Bean (2008), ‘Fostering Ethics Research: An Analysis of the Accounting, Finance and Marketing Disciplines’,Journal of Business Ethics 82, 157–170.
Bani, Mahmoud; Faghani Makrani, Khosrow; Zabihi, Ali. (1398). The Impact of Professional Commitment and Ethical Ideology on Audit Quality with the Mediating Role of Ethical Behavior of Auditors of State-Owned Companies by Structural Equation Modeling Method. Bi-Quarterly Journal of Public Accounting, 6 (1), 81-96. (in persian)
Emerson, T. L. N., S. J. Conroy and C. W. Stanley (2007), Ethical Attitudes of Accountants: Recent Evidence from a Practitioners’ Survey, Journal of Business Ethics 71, 73–87.
Esa, E. & Zahari, A.R. (2015). The Relationship between Personal Traits and Accounting Students Perception on Ethics and Love of Money: Case of Malaysian Government-Linked University. Asian Economic and Social Society, 5 (8), 174-182.
Eskandari, Hassan (1391). Ethics in Accounting, World Economy Quarterly, No. 6, 8-15. (in persian)
Farrar, J., Hausserman, C., & Rennie, M. (2018), »The influence of revenge and financial incentives on tax fraud reporting intentions« In press, Journal of Economic Psychology.
Goldoost, Majid; Talibnia, the power of God; Ismailzadeh Moghari, Ali; Roodpashti guide, Fereydoun; Royaee, Ramazan Ali. (1397). Analysis of the Relationship between Ethical Perception and Ethical Judgment of Public Sector Accounting Professionals in Reaching Financial Violations (Case Study of Guilan Province). Bi-Quarterly Journal of Public Accounting, 5 (1), 85-98. (in persian)
Javadi, Mohammad Jafar; Kadivar, Parvin. (1381). personality psychology. Tehran: Abij Publications. (in persian)
Khosrowabadi, Tahereh; Bani Mahd, Bahman. (1394). Predicting immorality and financial corruption with respect to social trust in the auditing profession, Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology, (104), 45-53. (in persian)
Littleton, Ananias. (1381). Structure of accounting theory. Habibullah Timuri. (Translator). Auditing organization. Tehran (1952). Publication 151. (in persian)
Labelle R, Gagouri R.M, Francoeur C (2010). Ethics, Diversity Management and Financial Reporting Quality. Journal of Business Ethics, Vol 93, 12–24.
Montenegro, T. M. (2017). Religiosity and corporate financial reporting: evidence from a European country. Journal of Management, Spirituality & Religion,14(1).40-48.
Namazi, Mohammad (1371). National Accounting Standards: Difficulties, Limitations and Recommendations. Accountants. 104- 110. (in persian)
Namazi, Mohammad; Rajab Dori, Hussein (1397). Auditing Professional Ethics in Iran: Content Analysis, Quarterly Journal of Experimental Studies in Financial Accounting, 15) 59 (, 1- 34). (in persian)
Nikkar, Javad; Nowruz, Farzaneh. (1394). Ethics of Auditors and Its Impact on Public Trust, Auditor, 76, 70-76. (in persian)
Okafor, G.O., Okaro, S.C. & Egbunike, C.F. (2015). Students Perception of Ethics: Implications for National Development. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5 (1), 345-357.
Shaheen, M.A, Arif, M & Sajid Mirza, M. (2012). Information Ethics in Pakistani librarianship: The Role of online Mailing Groups, The International Information & Library Review, 44, 65-71..
Shahrestani, Maryam; Mehraban Kho, Seyedeh Tahereh. (1392). Investigating the effect of managers' ethical values on their decision to hire accountants. Iran Accounting Conference. 11. (in persian)
Saeedi, Mahmoud Reza; Jafarpour, Younes (1392). The Role of Accounting Ethics in Preventing Fraud and Corruption in the Organization, Accounting and Management Conference, Shiraz, Kharazmi Safashahr International Educational and Research Institute. (in persian)
Salehi Moghadam, Mohammad Hussein; Ismailzadeh, Ali (1394). Investigating the Relationship between Ethics and Exposure to Fraud in Auditing Institutions, 2nd International Conference on New Management Research. Economics and Accounting. (in persian)
Uysal. Z (2010). Business Ethics Research with an Accounting Focus. Journal of Business Ethics; 93:137–160.
Vanem, E, (2012). Ethics and Fundamental Principles of Risk Acceptance Criteria. Safety Science