ارائه الگو ارزیابی ابعاد اخلاق برفرایند گزارشدهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی بر اساس رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.

4 استادیار گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

5 استاد گروه حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

10.30473/gaa.2021.56942.1441

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ارزیابی ابعاد اخلاق بر فرایند گزارش دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی براساس رویکرد ترکیبی است.
روش پژوهش: در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی بر مبنای الگوی کلایزی و در بخش کمی از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تأیید‌ی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله در بخش کیفی 19 نفر بر اساس نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی 380 نفر با روش نمونه گیری غیرهدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه عمیق ساختارنیافته و در بخش کمی پرسشنامه استخراجی از مؤلفه های کیفی بود.
یافته‌های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، عوامل فردی، رفتاری و ساختاری که از ابعاد اخلاق بوده را شناسایی نمود و نتایج حاصل از بخش کمی در قالب مدل معادلات ساختاری نشان داد که اثرات عوامل فردی، رفتاری و ساختاری بر فرایند گزارش دهی فساد مالی معنادار بوده اند.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در نظر گرفتن مسائل اخلاقی به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تمایل مردم به گزارش‌دهی فساد مالی می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representing an Appraisal Pattern for the Dimensions of Ethics on the Process of Financial Corruption Reporting of Public Sector Accountants and Auditors Based on a Combined Approach

نویسندگان [English]

  • rahman aali 1
  • Mohammadreza Mehrabanpour 2
  • hosain Jahangirnia 3
  • Reza gholami jamkarani 4
  • Mahmood Qayyumzadeh 5
1 PhD. Student in Accounting, Qom Branch. Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, University of Tehran, Farabi Campus Qom, Qom, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
5 Professor, Department of Law, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The purpose of this study is to Representing an Appraisal Pattern for the dimensions of ethics on the process of financial corruption reporting of Public Sector Accountants and Auditors based on a combined approach.
Research Method: In the qualitative part, the phenomenological method based on the Colizzi model was used and in the quantitative part, the correlation method based on confirmatory factor analysis and structural equation modeling was used. The statistical population of this article was 19          people in the qualitative part based on purposive sampling and 380 people in the quantitative part by non-purposive sampling method. The research tool in the qualitative part was an in-depth unstructured interview and in the quantitative part, the questionnaire was extracted from qualitative components.
Research Findings: Data analysis in the qualitative section identified individual, behavioral and structural factors that were ethical and the results of the quantitative section in the form of structural          equation model showed that the effects of individual, behavioral and structural factors on the process of financial corruption reporting were significant.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: Considering ethical issues as an important and influential factor in people's willingness to financial corruption reporting.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • corruption
  • Financial corruption reporting