گونه­‌شناسی اختلالِ ادراکیِ سایکودینامیک در خدمات کیفی حسابرسان براساس تحلیل کیو واریماکس (مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.30473/gaa.2021.54155.1401

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش گونه‌شناسی اختلال ادراکی سایکودینامیک در خدمات کیفی حسابرسان دیوان محاسبات براساس تحلیل کیو می‌باشد.
روش پژوهش: مبنای روش شناسی این پژوهش ترکیبی است، چرا که به واسطه تحلیل کیفی ابتدا گزاره‌های پژوهش یا عبارت‌های گفتمان از متون پژوهش‌های مشابه مورد غربالگری نظری قرار گرفت و سپس در بخش تحلیل کمّی از طریق پرسشنامه‌های امتیازی ۵+ تا ۵- در قالب تحلیل کیو واریماکس، گونه‌های مختلف ایجادکننده اختلال ادراکی سایکودینامیک در خدمات کیفی حسابرسان مورد بررسی قرار گرفت. بر این مبنا باید گفت پژوهش از منظر نتیجه در دسته پژوهش‌های توسعه‌ای و از منظر هدف در دسته پژوهش‌های توصیفی-کاربردی قرار می‌گیرد. در این پژوهش تعداد ۲۰ نفر از حسابرسان دیوان محاسبات که چه به لحاظ تجربی و چه به لحاظ سطح دانش فنی از رویکردهای تخصصی در مورد حسابرسی برخوردار بودند، مشارکت داشتند.
یافته‌های پژوهش: در این پژوهش تعداد ۲۲ گزاره‌ مرتبط با نواقص ایجادکننده‌ اختلال ادراکی سایکودینامیک از طریق غربالگری نظری شناسایی شدند و بر مبنای فرآیند تحلیل کیو در چهارگونه‌ اختلال ادراکی سایکودینامیک دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این نتایج نشان می‌دهد وجود علل درونی و بیرونی می‌تواند باعث گردد فرد دچار اختلال ادراکی سایکودینامیک گردد و در اثر این شرایط کارکردهای کیفی خدمات خود را از دست دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Psychodynamic Perceptual Disorder in Quality Services of Auditors based on Q-Varimax Analysis (Case Study: Court of Audit)

نویسندگان [English]

  • Reza Hosseini 1
  • Naser Izadinia 2
  • Sayeed Ali Ali Ahmadi 3
1 PhD. Student of Accounting, Esfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Esfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The purpose of this research is Typology of Psychodynamic perceptual disorder in Quality services of auditors based on Q-Varimax analysis.
Research Method: Methodological basis of this research is combined, because through qualitative analysis, first research propositions or discourse expressions from similar research texts were       theoretically screened and then in the quantitative analysis section through score questionnaires of +5 to -5 in the form of analysis Q Varimax, various species that cause psychodynamic perceptual      disturbances in the quality services of auditors were examined. Based on this, it should be said that research is in the category of developmental research in terms of results and descriptive-applied research in terms of purpose. Findings: In this study, 20 auditors of the Court of Audit who had specialized approaches to auditing, both empirically and in terms of the level of technical knowledge, participated.
Research Findings: In this study, 22 propositions related to the defects that cause psychodynamic perceptual disturbance were identified through theoretical screening and based on the Q analysis process in 4 types.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: These results indicate that the existence of internal and external causes can cause a person to suffer from psychodynamic perceptual disorders and under these conditions lose the quality functions of their services.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychodynamic Perceptual Disorder
  • Court of Audit
  • Typology