بررسی توانایی فرایندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت مسئولیت پاسخگویی به استفاده‌کنندگان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

10.30473/gaa.2020.47065.1284

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ‌گویی به استفاده‌کنندگان می‌باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی‌حسابان و اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه‌های سراسری که در بخش عمومی فعالیت می‌نمایند، تشکیل می‌دهد. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیده و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می‌باشد. در این پژوهش ابتدا پرسش‌نامه که حاوی سؤالاتی در زمینهی ارزیابی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور تهیه و در اختیار 384 نفر از نمونه انتخابی پژوهش قرار گرفت. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ، نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، برای پاسخ به سؤال‌های پژوهش آزمون t و رتبه‌بندی مؤلفه‌ها از آزمون فریدمن استفاده‌شده است.
یافته‌های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌ها و مؤلفه‌های فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت پاسخ‌گویی به استفاده‌کنندگان مطلوب ارزیابی می‌گردد، ولی انجام روش‌های نوین جهت جلوگیری از تخلف‌های مالی مانند نظارت و حسابرسی عملیاتی توسط دیوان محاسبات کشور مطلوب ارزیابی نمی‌گردد.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش، فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ‌گویی مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای رفع موانع فرآیندهای داخلی ارائه گردید، با توجه به الزام انجام حسابداری تعهدی توسط سازمان‌های دولتی و انجام حسابرسی عملیاتی، دیوان محاسبات کشور باید فرآیندهای داخلی، مدیران و کارکنان را با تغییرات حسابداری تعهدی هماهنگ ساخته و فرآیندهای یادگیری و رشد را موردتوجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Ability of Internal Processes of the Supreme Audit Court to Take Responsibility for Users

نویسندگان [English]

  • Reza Sotudeh 1
  • Mahdi Faghani 2
  • ahmad pifeh 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, University of Sistan & Baluchestan, Iran.
چکیده [English]

 Subject and Purpose of the Article: The purpose of this study is to evaluate the ability of internal        processes of the supreme audit court to perform accountability for users.
Research Method: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection and its statistical population consists of auditors, managers, comptrollers and faculty  members of the national universities who work in the public sector. The research sample was selected using Morgan's drawing and the research period is 2018. In this research, first a questionnaire containing questions in the field of evaluation of internal processes of the Court of Audit was prepared and provided to the 384 people selected sample of the research. To evaluate the reliability of the questionnaire from Cronbach's alpha, the normality of the data, Kolmogorov Smirnov test was used, to answer the research  questions of t-test and to rank the components, Friedman test was used.
Research Findings: The results show that the indicators and components of internal processes of the supreme audit court are evaluated to answer the desired users, but new methods for prevention of financial violations like monitoring and operational auditing are not evaluated by the supreme audit court.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: in this research, internal processes of the supreme audit court were evaluated to perform accountability and recommendations were presented to remove barriers to internal processes. According to the requirement of doing accrual accounting by        government agencies and conducting operational auditing, the supreme audit court should co-ordinate the internal processes, managers and employees with accrual accounting changes and consider learning and growth processes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Users
  • Responsibility
  • Supreme Audit Court
  • Internal Processes