بررسی توانایی فرایندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت مسئولیت پاسخگویی به استفاده‌کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

10.30473/gaa.2020.47065.1284

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ‌گویی به استفاده‌کنندگان می‌باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی‌حسابان و اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه‌های سراسری که در بخش عمومی فعالیت می‌نمایند، تشکیل می‌دهد. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیده و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می‌باشد. در این پژوهش ابتدا پرسش‌نامه که حاوی سؤالاتی در زمینهی ارزیابی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور تهیه و در اختیار 384 نفر از نمونه انتخابی پژوهش قرار گرفت. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ، نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، برای پاسخ به سؤال‌های پژوهش آزمون t و رتبه‌بندی مؤلفه‌ها از آزمون فریدمن استفاده‌شده است.
یافته‌های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌ها و مؤلفه‌های فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت پاسخ‌گویی به استفاده‌کنندگان مطلوب ارزیابی می‌گردد، ولی انجام روش‌های نوین جهت جلوگیری از تخلف‌های مالی مانند نظارت و حسابرسی عملیاتی توسط دیوان محاسبات کشور مطلوب ارزیابی نمی‌گردد.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش، فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ‌گویی مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای رفع موانع فرآیندهای داخلی ارائه گردید، با توجه به الزام انجام حسابداری تعهدی توسط سازمان‌های دولتی و انجام حسابرسی عملیاتی، دیوان محاسبات کشور باید فرآیندهای داخلی، مدیران و کارکنان را با تغییرات حسابداری تعهدی هماهنگ ساخته و فرآیندهای یادگیری و رشد را موردتوجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Ability of Internal Processes of the Supreme Audit Court to Take Responsibility for Users

نویسندگان [English]

  • Reza Sotudeh 1
  • Mahdi Faghani 2
  • ahmad pifeh 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, University of Sistan & Baluchestan, Iran.
چکیده [English]

 Subject and Purpose of the Article: The purpose of this study is to evaluate the ability of internal        processes of the supreme audit court to perform accountability for users.
Research Method: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection and its statistical population consists of auditors, managers, comptrollers and faculty  members of the national universities who work in the public sector. The research sample was selected using Morgan's drawing and the research period is 2018. In this research, first a questionnaire containing questions in the field of evaluation of internal processes of the Court of Audit was prepared and provided to the 384 people selected sample of the research. To evaluate the reliability of the questionnaire from Cronbach's alpha, the normality of the data, Kolmogorov Smirnov test was used, to answer the research  questions of t-test and to rank the components, Friedman test was used.
Research Findings: The results show that the indicators and components of internal processes of the supreme audit court are evaluated to answer the desired users, but new methods for prevention of financial violations like monitoring and operational auditing are not evaluated by the supreme audit court.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: in this research, internal processes of the supreme audit court were evaluated to perform accountability and recommendations were presented to remove barriers to internal processes. According to the requirement of doing accrual accounting by        government agencies and conducting operational auditing, the supreme audit court should co-ordinate the internal processes, managers and employees with accrual accounting changes and consider learning and growth processes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Users
  • Responsibility
  • Supreme Audit Court
  • Internal Processes
آذر، عادل. مؤمنی، منصور. (1383) آمار و کاربرد آن در مدیریت. چاپ سوم، تهران: سمت.
اسلام زاده، امید. ایزدی نیا، ناصر. فروغی، داریوش. (1397). تبیین مؤلفه‌های اداره امور سازمانی (راهبری شرکتی) دستگاه‌های دولتی و ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور در اجرای آن. دو فصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی، 5 (1)، پیاپی : 23-40.
استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور. (1389). نشر مرکز آموزش و برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور، چاپ اول.
الماسی، حسن. دهگان، محمود. حیدری، داریوش. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجه‌های سالیانه. دانش حسابرسی، ۱۶ (۶۳): 35-62.
الماسی، حسن. غلام پور، سید محمد. (1388). نقش قوانین و مقررات محاسباتی و سیستم حسابداری تعهدی در ارتقاء ظرفیت پاسخ‌گویی. مدیریت کسب‌وکار. 1 (2)، پیاپی : 56 - 69.
باباجانی، جعفر. (1397). نگاهی به نظارت و حسابرسی مستقل در بخش دولتی ایران مجموعه مقالات همایش حسابداران و بخش عمومی دانشگاه الزهرا، چاپ اول.
باباجانی، جعفر. (1378). ویژگی‌های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی. مجله اقتصادی آسیا، (13): 73-80.
باباجانی، جعفر. (1386). حسابداری و کنترل‌های مالی دولتی. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ پنجم.
باباجانی، جعفر. (1389). مزایای اجرای حسابرسی عملکرد در کشور و نقش آن در پاسخ‌گویی. مجموعه مقالات و سخنرانی‌های همایش حسابرسی عملکرد، پاسخ‌گویی و ارتقای بهره‌وری، چاپ اول، 46-16.
حبشی، نعمت. (1395). مطالعه نحوه گزارشگری دیوان محاسبات (مؤسسات عالی حسابرسی) دوازده کشور توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسلامی ایران. دانش حسابرسی، ۱۶ (63): 193-236. 
داداشی, ایمان, کارنما, ایمان, سادات سلماسی, میر حمید. (1397). تأثیر پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی بر پاسخ‌گویی دولت. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی،10(40): 187-214.
زارعی, دکتر بتول, مهراندیش, بتول. (1396). ارزیابی تأثیر به‌کارگیری اطلاعات حاصل از اجرای نظام حسابداری بخش عمومی بر ‌‌‌تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه‌های ع‍لوم پزشکی استان تهران). فصلنامه حسابداری سلامت، 6 (1): 25-43.
سجادی, دکتر سید حسین, جامعی, رضا. (1382). سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی.
صباغ ‌کرمانی, مجید, باسخا, مهدی. (1388). نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه‌های دولت: مطالعه موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 44 (1).
عباسی، ابراهیم. بیت عفری، سعید. (1395). تأثیر اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات دستگاه‌های اجرایی کشور. فصلنامه دانش حسابرسی، دیوان محاسبات کشور، 16 (62): 44-25.
قادر زاده, کریم, لطفی, محسن. (1398). شناسایی ذینفعان گزارش‌های مالی بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آن‌ها. دو فصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی، 6 (1): 33-46.
کمیته استاندارهای حسابداری (1395). استانداردهای حسابداری بخش عمومی. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
مرادخانی، فردین. بنده علی، فرشید. (1397). بررسی صلاحیت دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت‌المال. فصلنامه حقوق اداری، (18): 203- 181.
مهدوی، غلامرضا. ماهر، محمدهادی. (1392)، بررسی نگرش مدیران نسبت به کیفیت گزارش‌های مالی مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی فارس. مجله سلامت حسابداری، 2 (1): 78-96.
معدنی, جواد. زرندی, سعید. عبدالهی, محمدرضا. (1397). تحلیل تأثیر پاسخ‌گویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی (موردمطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران). خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 9(30): 23-41.
ناصری، احمد. کمالیان، امین رضا. افلاطون زاده، بهزاد. (1396). ارزیابی نقش دیوان محاسبات در ایفای مسئولیت پاسخ‌گویی عملیاتی دستگاه‌های اجرایی (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان). دانش حسابرسی (17):189-216.
نوری, زهرا. جمشیدی نوید, بابک. (1392). بررسی تأثیر فرهنگ بر شفافیت گزارشگری مالی و ارتقاء سطح مسئولیت پاسخ‌گویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی. حسابداری سلامت، 3 (2): 68-89.
وکیلی فرد، حمیدرضا؛ نظری، فرزاد. (1391). عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی نظام حسابداری تعهدی در مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. فصلنامه حسابداری سلامت، 1 (1): 11- 125.
هدایتی زفرقندی، محمد. (1396). نقش و کارکرد دیوان محاسبات کشور در تحقق نظارت مالی. مجله بین‌المللی پژوهش ملل، 2 (18): 60-45.
 
Abbasi, Abraham & Bit afri Saeed. (2016), “Impact of the Preventive Measures of the Court on the reduction of violations of the executive agencies of the country”. Audit knowledge. Vol.15, No. 62, pp. 25-44. (In Persian)
Accounting Standards Committee (2015). PublicSector Accounting Standards, Tehran: Audit Organization Publications. (In Persian)
Azar, Adel. & Momeni, Mansour. (2004). Statistics and its Application in Management, 3rd Edition, Tehran: Samt. (In Persian)
Auditing standards of the Court of Audit (2010). Publication of the Training and Planning Center of the Court of Accounts, first edition. (In Persian)
Almasi, Hassan & Dehgan, Mahmoud & Heydari, Dariush (2016). «Investigating the Effectiveness Report of the Budget of the National Audit Court on Monitoring the Financial Performance of the State and the Effectiveness of Annual Budgets”, Audit Knowledge, Vol. 16, No. 63, pp, 35-62. (In Persian)
Almasi, H. &. Gholampour, S. M (2009). “The Role of Computational Rules and Regulations and Accrual Accounting System in the Improvement of Accountability Capacity”, Business Management, Vol. 1, No. 2, pp. 25-44. (In Persian)
Babajani, Jafar (2018). Proceedings of the Conference of Accountants and Public Sector of Alzahra University, First Edition, Tehran: Alzahra University. A Look at Independent Audit and Supervision in the Public Sector of Iran. (In Persian)
Babajani, J. (1999) “The Characteristics of Government Accounting and Financial Reporting”, Journal of Asia Economic, No. 13, pp. 73-80. (In Persian)
Babajani, Jafar (2007). Accounting and Financial Controls. Allameh Tabataba'i University Press, Fifth Edition. (In Persian)
Babajani, Jafar (2015). Benefits of Performing Performance Audit in the Country and Its Role in Accountability, Proceedings of the Conference on Performance Auditing, Accountability and Productivity Promotion, First Edition, pp. 16-46. (In Persian)
Barrados, M & Mayne, J & Willeman, T, (2000), "Accountability For Collaborative Programe Delivery Arrangement In Canada`s Federal Government: Some Consequences Of Government", International Review Of Administrative Sciences, Vol.66, pp.495-511.
Bovens, M. (2005), " Public Accountability. In E. Ferlie, L. Lynne And C. Pollit (eds.)", The Oxford Handbook Of Public Management,PP.l-33, Oxford: Oxford University Press.
Dadashi, Iman & Karnama, Iman & Sadat Salmasi, MirHamid. (2018). The Impact of Implementing Accrual Accounting in the Public Sector on Government Accountability. Financial Accounting and Auditing Research.10 (40), 187-214. (In Persian)
Eslamzadeh, Omid & Izadinia, Nasser & Foroughi, Dariush. (2018). Explaining the components of managing organizational affairs (corporate governance) of government agencies and evaluating the ability of the Court of Audit in its implementation. Two Quarterly Journal of Public Accounting, No. 1, 5, pp. 23-40. (In Persian)
Governmental accounting standards board (GASB), 1987, objectives of financial Reporting, concepts statement no, 1,Stamford.
Gholipour, Rahmatullah & Tahmasebi Ashtiani, Mojtaba. (2006). “Analysis of the relationship between public accountability and outsourcing in public organizations, case study”. Management Culture, No. 12. pp. 149-113. (In Persian)
Habashi, nemat. (2016). “Study of how the Accounting Court (Higher Audit Institutions) reports to twelve developed and developing countries compared to the Islamic Republic of Iran”. Audit knowledge.pp. Vol. 16, No. 63, pp.193-236. (In Persian)
Hedayati Zafarqandi, Mohammad (2017). “The role and function of the country's court of calculations in the realization of financial supervision”. International Journal of Research in Peoples, Vol. 2, No. 18, pp. 60-45. (In Persian)
Heritage, H. (2007). The American Heritage College Dictionary, 4th Edition, American: Houghton Mifflin Har Court (HMH) Publication.
Ijiri, yuji, on the accountability-based conceptual frame- work, journal of accounting and public, 2, 75 – 1983, Elsevier Service publishing co, inc.
Jayal, Niraja Gopal, (2008), "New Directions In Theorizing Social Accountability", IDS Bulletin, Vol.38, No.6, pp.l05-110.
Ljugberg, A (2002). “Process Measurement”. Physical Distribution & Logistics Management.32.254-287.
Lee D. Parker, Kerry Jacobs, Jana Schmitz, (2019). “New public management and the rise of public sector performance audit: Evidence from the Australian case”. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 32, No. 1, pp.280-306.
Madani, Javad Zarandi & Saeed. Abdollahi & Mohammad Reza (2018). “Analysis of the effect of public accountability on the policy of promoting administrative health and organizational transparency in the public sector (Case study: Ministry of Industry, Mine and Trade of the Islamic Republic of Iran)”Iranian Journal of Public administration Mission. 9 (2) (30 th summer of 1397), pp.23-41. (In Persian)
Mahdavi, Gh. & M. H. Maher (2013). “The Examination of Managers’ Attitudes toward the Quality of Financial Reports (Case Study: Fars Province University of Medical Sciences)”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 78-96. (In Persian)
March, J.G & Olsen, J.P. (1995). Democratic Governance. New York: Free Press.
Morin, Danieelle, 2001, “Influence of Value for Money Audit on Public Accountability& Management, 17(2).
Moradkhani, Ferdin & bandeh Ali, Farshid. (2018). “Review of the jurisdiction of the National Court of Justice in protecting the city from the city of Beit Elmal” Journal of Administrative Law, No. 18, pp. 181-203. (In Persian)
Mulyadi, Martin & Anwar, Yunita & Ikbal, Muhammad. (2012). The Importance of Corporate Governance in Public Sector. Global Business and Economics Research Journal, Vol. 1, N. 1, pp. 25-31.
Nasseri, Ahmad & Kamalian, Amin Reza & Aflatoon Zadeh, Behzad (2017). “Assessment of the role of the Court of Criminal Procedure in the Responsibility of Operational Responsibility of the Executive Bodies (Case Study of Sistan and Baluchestan Province) ”, Audit Knowledge, Vol. 17, pp. 189-216. (In Persian)
noori, Zahra & Jamshidi Navid, Babak. (2013). “Impact of culture on transparency of financial reporting and promotion &of accountability level in medical and medical universities”. Health Accounting, Vol.2, No.3,pp, 68-89. (In Persian)
Ryan, Christine. Ng, Chew., (2000). Public Sector Corporate Governance Disclosures: An Examination of Annual Reporting Practices in Queensland, Australian Journal of Public Administration, Vol. 59, N. 2: pp.11-23.
Sajjadi, Dr. Seyed Hossein & Jamei, Reza. (2003). The usefulness of the audit of the Court of Audit of Iran from the perspective of financial managers. Accounting and auditing reviews. (In Persian)
Sabbagh Kermani, M. and M. Basakha (2009). “The Role of Good Governance in Improving the Efficacy of Government Expenditures: Case of Health and Education Sectors of Islamic Countries”, Journal of Economic Research, Vol. 44, No. 1, 109-130. )In Persian(
The Constitution of the Islamic Republic of Iran approved in 1979. (In Persian)
Vakilifard, H. & F. Nazari (2012). “The Effective Factors on the Implementation of Accrual Accounting System in the Institutions Affiliated to the Ministry of Health and Medical Education”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 111-125. (In Persian)
Zarei, B. and B. Mehrandish (2017). “Evaluation of Using Information Obtained From Public Sector Accounting System in Decision-Making and Accountability of Managers (Case Study: Tehran University of Medical Sciences)”, Journal of Health Accounting, Vol. 6, No. 1, pp. 25-43. )In Persian(