اهداف و چشم انداز

چشم‌انداز: قرار گرفتن در صدر نشریات دو زبانه (فارسی و انگلیسی) پر استناد در حوزه حسابداری و حسابرسی دولتی.

  

اهداف و محورهای دو فصلنامه حسابداری دولتی: 

  • گزارشگری مالی در بخش عمومی
  • بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد در بخش عمومی
  • مدیریت هزینه و فناوری اطلاعات در بخش عمومی
  • استانداردها و قوانین موضوعه در بخش عمومی
  • ارزیابی، نظارت و کنترل های مالی در بخش عمومی