ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و خوانایی گزارش‌های مالی در شرکت‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 دانشجوی دکتری، حسابداری، دانشگاه مازندران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران.

10.30473/gaa.2021.56327.1433

چکیده

موضوع و هدف مقاله: یکی از عوامل مهم برای دستیابی به اطلاعات قابل‌فهم این است که شخص هنگام مطالعه بتواند آن را به‌ درستی بخواند و اطلاعات آن را به‌راحتی پردازش کند. این قابلیت در مبانی نظری دهه اخیر، با عنوان خوانایی یاد می‌شود. خوانایی گزارش‌های مالی یکی از عوامل مهم اثرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاران است. از سوی دیگر، محافظه‌کاری در گزارش‌های مالی، در انتخاب و کاربرد اصول و رویه‌های حسابداری نقشی تاریخی داشته و ممکن است قابلیت فهم و خوانایی گزارش‌های مالی را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی را با خوانایی گزارش‌های مالی در شرکت‌های دولتی مورد مطالعه قرار دهد.
روش پژوهش: اطلاعات 59 شرکت دولتی طی سال‌های 1391 تا 1397 به روش تحلیل داده‌‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی ارتباط منفی و معناداری با خوانایی گزارش‌های مالی دارند که تاثیر محافظه‌کاری شرطی بیشتر بوده است.
نتیجه‌گیری، اصالت و ارزش افزوده دانش: نتایج این پژوهش ضرورت توجه به مفهوم محافظه کاری و قابلیت فهم گزارش های مالی در بخش عمومی را مضاعف می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of between Accounting Conservatism and Financial Reporting Readability in Public Companies

نویسندگان [English]

  • Alireza Kian 1
  • Mohsen Faghih 2
  • Mozhgan Amiri 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Iran.
2 PhD. Student of Accounting, University of Mazandaran, Iran.
3 M.A. Student of Accounting, Payame Noor University, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: One of the most important factors in achieving comprehensible information is that one can read it correctly and process it easily while reading. This capability is referred to as readability in the theoretical foundations of the last decade. The readability of financial reports is one of the important factors influencing investors' decisions. On the other hand, conservatism in financial reporting has a historical role in the selection and application of accounting principles and practices and may affect the readability of financial reports. Therefore, this study seeks to study the relationship between conditional and unconditional working environment with financial reporting readability.
Research Method: The data of 59 companies during the years 2012 to 2019 were tested by combined data analysis method.
Research Findings: The results of the hypothesis testing showed that conditional and unconditional conservatism have a negative and significant  relationship with financial reporting readiness which effect of conditional conservatism has been greater.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The results of this study double the need to pay attention to the concept of conservatism and the ability to understand financial reports in the public sector.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Readability
  • Conditional Conservatism
  • Unconditional Conservatism
  • Financial Reporting
  • public companies
جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ دولت­آبادی، محمد نورزاد و فیضی، سمیه. (1391). تاثیر ساختار بدهی بر محافظه­کاری شرطی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 5، (20): 64-47.
خدامی­پور، احمد و ترک­زاده ماهانی، علی. (1390). مالیات و محافظه­کاری در گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری. مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 3، (3): 145-127.
خدامی­پور، احمد و مالکی­نیا، رحیمه. (1391). بررسی رابطه بین میزان محافظه­کاری و اخبار منفی آینده در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 3، (10): 27-7.
صفری گرایلی، مهدی و رضایی پیته­نوئی، یاسر. (1397). توانایی مدیریت و خوانایی گزارش­های مالی: آزمون نظریۀ علامت­دهی. مجلۀ دانش حسابداری، 9، (2): 218-191. 
معینیان, داوود, پورزمانی, زهرا. (1396). بررسی کیفیت گزارش­های مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی از نظر نحوه ارائه اطلاعات. دو فصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی، 3(2): 93-104.
Bagnoli, M. & Watts, S. (2005). Conservative accounting choices. Management Science, 51(5), 786-801.
Ball, R. & Shivakumar, L. (2005a). Earnings Quality in UK Private Firms: Comparative Loss Recognition Timeliness. Journal of Accounting and Economics, 39, 83-105.
Ball, R. & Shivakumar, L. (2005b). The role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. The Journal of Accounting Research, 44(2), 207-242.
Ball, R., Robin, A. & Sadka, G. (2008). Is financial reporting shaped by equity markets or by debt markets? An international study of timeliness and conservatism. Review of Accounting Studies, 13(2-3), 168-205.
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, 24, 3-37.
Beaver, W.H. & Ryan, S.G. (2000). Biases and lags in book value and their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict book return on equity. Journal of Accounting Research,38(1), 127-148.
Beaver, W.H. & Ryan, S.G. (2005). Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling. Review of Accounting Studies. 10(2/3), 269-309. Online; http/www.ssrn.com
Brennan, N. & Merkl-Davies, D. (2013). Accounting narratives and impression management. In The Routledge Companion to Accounting Communication, edited by L. Jack, J. Davison & R. Craig: Routledge.
Callen, J., Segal, D. & Hope, O. (2010). The pricing of conservative accounting and the measurement of conservatism at the firm-year level. Review of Accounting Studies,15(1) (Mar), 145.
Cano-Rodríguez, M. (2010). Big auditors, Private firms and accounting conservatism: Spanish evidence. European Accounting Review, 19(1), 131-159.
Guay, W. & Verrecchia, R. (2007). Conservative disclosure. Working Paper, University of Pennsylvania.
Jabbarzadeh Kangarlouei, S., Noorzad Dolatabadi, M., Feyzi, S. (2013). The Effect of Debt Structure on Conditional Conservatism of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Securities Exchange, 5(20), 47-64.(in Persian)
Khan, M. & Watts, R.L. (2009). Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism. Journal of Accounting and Economics, 48, 132-150.
  Khodamipour, A., Torkzadeh Mahani, A.,(2011), Tax and Conservatism in Financial Reporting, and the Value Relevance of Accounting Data, Financial Accounting Research, 9(3), 127-145(in Persian)
Khodami Pour, A., Malekinia, R.,(2011), Conditional conservatism and further negative news in the companies listed in Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting Knowledge, 3(10), 7-27(in Persian).
Lafond, R. & Watts, R.L. (2008). The information role of conservatism. The Accounting Review, 83, 447-478.
Lawrence, A. (2013). Individual investors and financial disclosure. Journal of Accounting and Economics, 56(1), 130-147.
Li, F. (2008). Annual report readability, current earnings, and earnings persistence. Journal of Accounting and Economics, 45(2-3), 221-247.
Li, Y. (2012). The effect of Quarterly Report Readability on Information Efficiency of Stock Prices. Contemporary Accounting Research, 29(4), 1137-1176.
Lobo, G.J. & Zhou, J. (2006). Did Conservatism in Financial Reporting Increase After the Sarbanes-Oxley Act? Initial Evidence. Accounting Horizons, 20, 57-73.
Lo, K., Ramos, F. & Rogo, R. (2017). Earning Management and Annual report Readability. Journal of accounting and Economics, 63, 1-25.
Loughran, T. & McDonald, B. (2014). Measuring Readability in Financial Disclosures. Journal of Finance, 69(3), 1643-1671.
Miller, B. (2010). The effects of reporting complexity on small and large investor trading. The Accounting Review, 85(6), 2107-2143.
Moeiniyan, D., pourzamani, Z. (2017). Financial Reporting Quality based on Public Sector Accounting Standards for Information Presentation. Journal of Governmental Accounting and Auditing, 3(2), 93-104(in Persian)
Safari Gerayli, M, Rezaei pitenoei, Y.,(2018), Managerial Ability and Financial Reporting Readability: A Test of Signaling Theory, 9(2), 191-218.(in Persian).
Securities and Exchange Commission. (1998).A plain English handbook: How to create clear SEC disclosure. SEC Office of Investor Education and Assistance. Retrieved from http://www.sec.gov/pdf/handbook.pdf.
Tan, H.T., Wang, E. & Zhou, B. (2014). When the use of positive language backfires: the joint effect of language sentiment, readability, and investor sophistication on earnings judgments. Journal of Accounting Research, 52(1), 273-302.
You, H. & Zhang, X. (2009). Financial reporting complexity and investor under reaction to 10-K information. Review of Accounting Studies,14(4), 559-586.