ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و خوانایی گزارش‌های مالی در شرکت‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 دانشجوی دکتری، حسابداری، دانشگاه مازندران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران.

10.30473/gaa.2021.56327.1433

چکیده

موضوع و هدف مقاله: یکی از عوامل مهم برای دستیابی به اطلاعات قابل‌فهم این است که شخص هنگام مطالعه بتواند آن را به‌ درستی بخواند و اطلاعات آن را به‌راحتی پردازش کند. این قابلیت در مبانی نظری دهه اخیر، با عنوان خوانایی یاد می‌شود. خوانایی گزارش‌های مالی یکی از عوامل مهم اثرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاران است. از سوی دیگر، محافظه‌کاری در گزارش‌های مالی، در انتخاب و کاربرد اصول و رویه‌های حسابداری نقشی تاریخی داشته و ممکن است قابلیت فهم و خوانایی گزارش‌های مالی را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی را با خوانایی گزارش‌های مالی در شرکت‌های دولتی مورد مطالعه قرار دهد.
روش پژوهش: اطلاعات 59 شرکت دولتی طی سال‌های 1391 تا 1397 به روش تحلیل داده‌‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی ارتباط منفی و معناداری با خوانایی گزارش‌های مالی دارند که تاثیر محافظه‌کاری شرطی بیشتر بوده است.
نتیجه‌گیری، اصالت و ارزش افزوده دانش: نتایج این پژوهش ضرورت توجه به مفهوم محافظه کاری و قابلیت فهم گزارش های مالی در بخش عمومی را مضاعف می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of between Accounting Conservatism and Financial Reporting Readability in Public Companies

نویسندگان [English]

  • Alireza Kian 1
  • Mohsen Faghih 2
  • Mozhgan Amiri 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Iran.
2 PhD. Student of Accounting, University of Mazandaran, Iran.
3 M.A. Student of Accounting, Payame Noor University, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: One of the most important factors in achieving comprehensible information is that one can read it correctly and process it easily while reading. This capability is referred to as readability in the theoretical foundations of the last decade. The readability of financial reports is one of the important factors influencing investors' decisions. On the other hand, conservatism in financial reporting has a historical role in the selection and application of accounting principles and practices and may affect the readability of financial reports. Therefore, this study seeks to study the relationship between conditional and unconditional working environment with financial reporting readability.
Research Method: The data of 59 companies during the years 2012 to 2019 were tested by combined data analysis method.
Research Findings: The results of the hypothesis testing showed that conditional and unconditional conservatism have a negative and significant  relationship with financial reporting readiness which effect of conditional conservatism has been greater.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The results of this study double the need to pay attention to the concept of conservatism and the ability to understand financial reports in the public sector.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Readability
  • Conditional Conservatism
  • Unconditional Conservatism
  • Financial Reporting
  • public companies