فرایند پذیرش مقالات

جدولپیگیریمقالات

ازنویسندگانمسئولمکاتباتتقاضامی شودبرایپیگیریوضعیتمقالهخودبهجدولزیرمراجعهنمایند. این جدول هر ماه یکباربهروزمی شود. برایمشاهدهفهرستمقالاتچاپشدهبهصفحه «ارشیو مقالات»مراجعه نمایید.

کد مقاله

تاریخ دریافت  مقاله کامل

بررسی توسط   مشاور علمی

در حال داوری

ارسال به   نویسنده برای   تصحیح و فرمت

بررسی و  اصلاحات و   ویرایش ادبی

نتیجه نهایی

پذیرش مقاله

رد مقاله

1000

05/04/1393

       

1001

08/04/1393

     

1002

09/04/1393

       

1003

10/04/1393

 

1004

16/04/1393

 

1005

17/04/1393

     

1006

30/04/1393

   

1007

02/05/1393

 

1008

03/06/1393

 

1009

10/06/1393

 

1010

16/06/1393

     

1011

22/06/1393

 

1012

24/06/1393

 

1013

03/07/1393

 

1014

12/07/1393

 

1015

28/07/1393

       

1016

03/08/1393

 

1017

07/08/1393

       

1018

17/08/1393

       

1019

28/08/1393

 

1020

16/09/1393

 

1021

16/09/1393

     

1022

18/09/1393

 

1023

14/10/1393

       

1024

16/10/1393

       

1025

29/10/1393

     

1026

06/11/1393

 

1027

25/11/1393

     

1028

10/12/1393

     

1029

16/12/1393

     

1030

18/12/1393

     

1031

12/01/1394

     

1032

22/01/1394

 

 

1033

31/01/1394

     

1035

15/03/1394

       

1036

18/03/1394

       

1037

24/03/1394

       

1038

27/03/1394

       

1039

27/03/1394

       

1040

03/04/1394

       

1041

09/04/1394

       

1042

14/04/1394

       

1043

24/04/1394

       

1044

08/06/1394

       

1045

11/06/1394

       

1046

25/06/1394

       

1047

25/06/1394

       

1048

29/06/1394

       

1049

01/07/1394

       

1050

07/07/1394

       

1051

01/08/1394

       

1052

20/08/1394

       

1053

25/08/1394

       

1054

02/09/1394

       

1055

05/09/1394

       

1056

08/09/1394

       

1057

21/09/1394

       

1058

22/09/1394

       

1059

26/09/1394

       

1060

02/10/1394

       

1062

17/10/1394

       

1063

21/10/1394

       

1064

22/10/1394

       

1065

28/10/1394

       

 

1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید.

3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

 1. اگر  دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
 2. اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
 3. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
 4. پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.
 5.  اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد آن

 6.  

   داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله

 7.  

   قرارگرفتن مقاله‌­های پذیرفته‌شده در پایگاه مجله در بخش مقاله­‌های آماده انتشار

 8.  

  اختصاص تعدادی از مقالات به یک شماره و مشخص‌شدن شماره صفحات

 9.  

  انتشار نسخه چاپی مجله براساس برنامه زمان‌بندی

 10.