تحلیل ارتباط برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع با تأکید بر نقش مدیریت عملکرد (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری،اقتصاد و مدیریت، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

10.30473/gaa.2021.45338.1253

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت عملکرد در شهرداری اصفهان می باشد.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان در شهرداری اصفهان می‌باشد، که در حدود 110 نفر می باشند. روش استفاده شده، روش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی و همبستگی است. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده گردید. همچنین آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ساختار معادلاتی (PLS) و  Smart-PLs2 انجام شده است.
یافته‌های پژوهش: بین برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین برنامه ریزی بودجه و مدیریت عملکرد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، بین مدیریت عملکرد و تخصیص منابع ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین مدیریت عملکرد نقش میانجی در رابطه بین برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع دارد.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به بررسی های نگارندگان، تاکنون پژوهشی در ارتباط با برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع و نقش میانجی مدیریت عملکرد در ایران انجام نشده است. لذا این پژوهش به پر کردن خلأ تحقیقاتی در این حوزه کمک خواهد کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the Relationship between Budgetary Planning and Resource Allocation: the Emphasis Moderating Role of Performance Management (Case Study: Municipality of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Zohreh Arefmanesh 1
  • Mehrdad Panahi 2
  • Iman Bani asadi 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 PhD. Student of Accounting, University of Urmia, Urmia, Iran.
3 PhD. Student of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: the purpose of this study is to investigate the relationship  between budgetary planning and resource allocation considering the mediating role of performance management in Isfahan municipality.
Research Method: The statistical population of this research includes all managers and experts in the municipality of Isfahan, which is about 110 people. The method used is a descriptive-survey method and applied and correlational type. A questionnaire was used to collect the research data. The hypothesis test was also performed using the Structural Equation Model by Partial Least Squares (PLS) and Smart-Pls2 software
Research Findings: there is a positive and significant relationship between budget planning and resource allocation. There is also a positive and significant relationship between budget  planning and performance management. On the other hand, there is a positive and significant  relationship between performance management and resource allocation. Therefore, performance management has a mediating role in the relationship between budget planning and resource allocation.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: According to the authors' studies, so far no research has been done on budget planning and resource allocation and the mediating role of performance management in Iran. Therefore, this research will help fill the research gap in this field.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Management
  • Budgeting
  • resource allocation