ارزیابی شکاف پاسخگویی بیرونی سازمان امور مالیاتی از دیدگاه مؤدیان بزرگ و سایر ذینفعان با استفاده از مدل سروکوال

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج ، ایران

2 استاد گروه حسابدارى، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 دانشیار گروه حسابدارى، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامى، فیروزآباد، ایران

10.30473/gaa.2021.40455.1203

چکیده

موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش به بررسی شکاف پاسخگویی بیرونی سازمان امور مالیاتی از دیدگاه جامعه علمی، مؤدیان بزرگ مالیاتی و دولت با استفاده از مدل سروکوال پرداخته شد.
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی، مدیران مالی و کارشناسان دولتی است که با استفاده از روش نمونه‌گیری 156 نفر از سه گروه ذینفعان به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. از آزمون میانگین دو جامعه وابسته (آزمون تی زوجی)، تحلیل واریانس یک‌طرفه برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از نظر گروه‌های اعضای هیئت علمی و مدیران مالی نسبت به گروه کارشناسان، شکاف عمیق‌تری در پاسخگویی بیرونی و اخلاقی سازمان امور مالیاتی وجود دارد و همچنین در مورد میزان شکاف پاسخگویی مالی، عملکردی، دموکراتیک و سیاسی، از نظر اعضای هیئت علمی، نسبت به دو گروه دیگر، شکاف عمیق‌تری وجود دارد.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در نتیجه سازمان امور مالیاتی باید از یک‌سو شکاف پاسخگویی بیرونی به جامعه علمی و مؤدیان بزرگ مالیاتی را پر کند و موجب ارتقای وضعیت پاسخگویی سازمان شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the External Accountability Gap of Tax Affairs Organization from the Viewpoint of Major Taxpayers and the Other Stakeholders Via Using Servqual Model

نویسندگان [English]

  • mohammad tavakoli 1
  • shokrollah khajavi 2
  • hashem vali pour 3
1 PhD. Student in Accounting, Department of Accounting, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.
2 Professor of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Associate Professor of Accounting, Firuzabad Branch, Islamic Azad University, Firuzabad, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: This research studied external accountability gap of tax affairs organization from the viewpoint of academic    society, great taxpayers and the government through applying Servqula model.
Research Method: Statistical society includes faculty members, CFOs and governmental experts which 156 samples of these three stakeholders were selected by sampling method and questionnaire distributed among them. Dependent t-test for paired samples and one way-analysis of variance test were utilized to test the hypotheses.
Research Findings: Results show that there is a deeper gap in external and ethical accountability of National Tax organization from faculty          members and CFOs' viewpoints. Besides, there is a deeper gap in financial, performance, democratic and political accountability from faculty members viewpoints in compare with two other strata.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: Thus, tax affairs organization must fill the external gap toward academic society and major taxpayers and on the other hand does its best to improve accountability condition of the Organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • External Accountability
  • Academic Society
  • Tax Affairs Organization
  • Servqual Model