ارزیابی شکاف پاسخگویی بیرونی سازمان امور مالیاتی از دیدگاه مؤدیان بزرگ و سایر ذینفعان با استفاده از مدل سروکوال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج ، ایران

2 استاد گروه حسابدارى، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 دانشیار گروه حسابدارى، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامى، فیروزآباد، ایران

10.30473/gaa.2021.40455.1203

چکیده

موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش به بررسی شکاف پاسخگویی بیرونی سازمان امور مالیاتی از دیدگاه جامعه علمی، مؤدیان بزرگ مالیاتی و دولت با استفاده از مدل سروکوال پرداخته شد.
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی، مدیران مالی و کارشناسان دولتی است که با استفاده از روش نمونه‌گیری 156 نفر از سه گروه ذینفعان به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. از آزمون میانگین دو جامعه وابسته (آزمون تی زوجی)، تحلیل واریانس یک‌طرفه برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از نظر گروه‌های اعضای هیئت علمی و مدیران مالی نسبت به گروه کارشناسان، شکاف عمیق‌تری در پاسخگویی بیرونی و اخلاقی سازمان امور مالیاتی وجود دارد و همچنین در مورد میزان شکاف پاسخگویی مالی، عملکردی، دموکراتیک و سیاسی، از نظر اعضای هیئت علمی، نسبت به دو گروه دیگر، شکاف عمیق‌تری وجود دارد.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در نتیجه سازمان امور مالیاتی باید از یک‌سو شکاف پاسخگویی بیرونی به جامعه علمی و مؤدیان بزرگ مالیاتی را پر کند و موجب ارتقای وضعیت پاسخگویی سازمان شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the External Accountability Gap of Tax Affairs Organization from the Viewpoint of Major Taxpayers and the Other Stakeholders Via Using Servqual Model

نویسندگان [English]

  • mohammad tavakoli 1
  • shokrollah khajavi 2
  • hashem vali pour 3
1 PhD. Student in Accounting, Department of Accounting, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.
2 Professor of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Associate Professor of Accounting, Firuzabad Branch, Islamic Azad University, Firuzabad, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: This research studied external accountability gap of tax affairs organization from the viewpoint of academic    society, great taxpayers and the government through applying Servqula model.
Research Method: Statistical society includes faculty members, CFOs and governmental experts which 156 samples of these three stakeholders were selected by sampling method and questionnaire distributed among them. Dependent t-test for paired samples and one way-analysis of variance test were utilized to test the hypotheses.
Research Findings: Results show that there is a deeper gap in external and ethical accountability of National Tax organization from faculty          members and CFOs' viewpoints. Besides, there is a deeper gap in financial, performance, democratic and political accountability from faculty members viewpoints in compare with two other strata.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: Thus, tax affairs organization must fill the external gap toward academic society and major taxpayers and on the other hand does its best to improve accountability condition of the Organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • External Accountability
  • Academic Society
  • Tax Affairs Organization
  • Servqual Model
ابونوری، عباسعلی و زیوری مسعود، سمیه، (1393)، تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد، پژوهشنامه مالیات، زمستان 93، شماره 23: 86-63
احمدی، شاهین. (1392). تبیین دو مفهوم کلیدی از مسئولیت پاسخگویی، مجله حسابرس، بهمن و اسفند 1392، شماره 69 : 140-132
الوانی، سید مهدی؛ دانایی‌فرد، حسن. (1380). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، مجله دانش مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، شماره 55 : 27-5
باباجانی، جعفر. (1390). بررسی تطبیقی فرازوفرود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی از طریق گزارشگری مالی دولتی در سده گذشته، مجله دانش حسابرسی، سال یازدهم، شماره 44:72-37
باباجانی، جعفر و دوست جباریان، جواد (1396)، الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، بهار 1396، شماره 21 :155-143
باباجانی، جعفر. (1393). گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی، مجموعه مقالات، انتشارات ترمه، 1393
پرداختچی، محمدحسن؛ بازرگان، عباس؛ آراسته، حمیدرضا؛ مظفری، گشتاسب. (1391). شکاف پاسخگویی بیرونی دانشگاه‌ها از دیدگاه جامعه علمی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 63:112-91
پژویان، جمشید؛ امیری پور، رضا؛ محمدی تیمور و معمار نژاد عباس. (1394). برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی: تحلیل تجربی در ایران، پژوهشنامه مالیات، زمستان 1394، شماره 74: 94-69
جامعی، رضا؛ ابراهیمی، ابراهیم؛ رضایی یمین، فائزه، (1395) ارزیابی مسئولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی سازمان امور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه، دو فصلنامه حسابداری دولتی، شماره 4(پیاپی 5)، بهار و تابستان 95:80-69
جلالی، محمد؛ اژئر، زهرا. (1395). پاسخگویی دولت: جایگاه، ارکان و پیش‌شرط‌ها، مجله علمی پژوهشی حقوق تطبیقی،بهار 1395، دوره بیستم - شماره 1: 44-21
حیدری کیا، مریم؛ رضایی فر، شاهرخ. (1394). بررسی تأثیر استقرار حسابداری تعهدی بر سطح مسئولیت پاسخگویی در دستگاه‌های اجرایی (مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز(. دومین کنفرانس بین‌المللی آینده‌پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی،15 بهمن 1394.
خانباشی، محمد؛ زاهدی، شمس السادات؛ الوانی، سید مهدی. (1390). پاسخگویی بستری برای تقویت اعتماد عمومی، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره دوم، تابستان 1390، سال چهارم.
خواجوی، شکراله و منصوری، شعله. (1391). انصاف و جایگاه آن در نظام پاسخ‌گویی مالی، مجله علمی ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی، تابستان 91، شماره 2 :45-33
خواجوی شکراله و کیامهر، محمد، (1394). بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه مالیات، شماره 26: 108-78
دانایی‌فرد، حسن. (1382). اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌های دولتی، رساله دوره دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
دانایی‌فرد، حسن. (1382). پاسخگویی در سازمان‌های دولتی، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 16: 78-71
عباسیان، عزت‌الله؛ خاتمی، طیبه و آزادواری مهدی، (1392)، اعمال سیاست‌های بهینه در ایران در چارچوب برنامه‌ریزی پویا در افق 1404، پژوهشنامه مالیات، شماره 19 : 56-33
عنایتی نوین فر، علی؛ یوسفی افراشته، مجید؛ صیامی، لیلا؛ جواهری دانشمند، محمد؛ (1390). ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان بر اساس مدل سروکوال. فصلنامه پژوهش وبرنامه‌ریزی درآموزش عالی.پاییز 1390 - شماره 61 : 153-133
فتاحی، محمد ؛ واثق، بهاره. (1386). "پاسخگویی در سازمان‌های دولتی: ارائه چارچوبی تحلیلی برای پاسخگویی عمومی "، فصلنامه مدیریت و توسعه، 32: 102-84
کردستانی، غلامرضا؛ پارسیان، حسین؛ جمشیدی کلانتری، فرشاد، (1395). بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و پاسخگویی در بخش عمومی، دو فصلنامه حسابداری دولتی، شماره 1(پیاپی 5)، پاییز و زمستان 95، ص 69 تا 80
کردستانی،غلامرضا؛ نصیری، محمود. (1388). کارایی گزارشگری مالی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی، مجله حسابدار، تیر و مرداد 1388، شماره 208 و 209: 65-58
کریمی پتانلار، سعید؛ گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی و نو چمنی فاضل صابر، (1394)، بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر کاهش فرار مالیاتی در کشورهای منتخب، پژوهشنامه مالیات، شماره 75: 90-63
محمدی، اسفندیار؛ خلیل نژاد، شهرام  گل محمدی، عماد.(1399) . تاثیر سرمایه اجتماعی بر پاسخگویی اجتماعی سازمانی: تاکید بر اخلاق کسب‌وکار، مجله مدیریت سرمایة اجتماعی ،دوره هفتم شماره 3 : 456-431
محمدیان، محمد؛ مهتری، زینب. (1391). نقش دوطرفه حسابداری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی، مجله مطالعات حسابداری و حسابرسی، تابستان 1391، شماره 2: 146-129
محمودی، عبداله؛ امامعلی سبزی، حامد (1394). جایگاه مالیات در اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی – ارومیه)، فصلنامه اقتصاد و مالیات، دوره 1، شماره 1: 110-92
محمودی، عبداله؛ امامعلی سبزی، حامد (1394). جایگاه مالیات در اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان(، مجله دانش حسابرسی، بهار 1396، شماره 66 :216-189
هیوز، اون. (1391) مدیریت دولتی نوین. ترجمه: سید مهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران، تهران، انتشارات مروارید، چاپ سیزدهم
Abbasids, E; Khatami, T. and Azadvari, M. (2013), Implementing Optimal Policies in Iran in the Framework of Dynamic Planning in Horizon 1404, Tax Research Journal, No. 19: 33-56. (in persian)
Abidin, N. Z. Z., Singaravello, K., and Z. Zakaria.(2015). Diminishing Obligations of Local Government: Effect on Accountability and Public Trust. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, 255-259.
Abu Nouri, A. and S. Zivari Massoud. (2014), The effect of tax revenues on economic growth and income distribution, Tax Research Journal, Winter 93, No. 23: 63-86 (in persian)
Ahmadi, S. (2014). Explaining two key concepts of accountability, Auditor Magazine, February and March 2014, No. 69: 132-140. (in persian)
Alwani, S. & H. Danaeifard. (2001). Public Management and Public Trust, Journal of Management Knowledge, Faculty of Management, University of Tehran, No. 55, pp. 5-27. (in persian)
Aziz, M. A. A., Ab Rahman, H., Alam, M. and J. Said. (2015). Enhancement of the accountability of public sectors through integrity system, internal control system and leadership practices: A review study. Procedia Economics and Finance, 28, 163-169.
Babajani, J. (2012). A Comparative Study of Farazofroud Ifa and Evaluation of Financial Accountability through Government Financial Reporting in the Last Century, Journal of Auditing Knowledge, Eleventh Year, No. 44: 37-72 .(in persian)
Babajani, J. (2014). New Financial Reporting in the Public Sector, Collection of Articles, Termeh Publications, 2014. (in persian)
Babajani, J. and J. Dost Jabarian. (2017), A Model for Establishing Performance Auditing System in Public Sector Institutions of Iran, Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, Spring 2017, No. 21: 143-155.(in persian)
Brooks, R. F; Lings, I. and N.  Botschen. (1999). "Internal marketing and customer driven wavefronts". Service Industries Journal, 4: 49 – 67
Budget bill of 2018. (in persian)
Burke Joseph C. (2004). Achieving Accountability in Higher Education: Balancing Public, Academic and Market Demands; Jossey Bass
Copell ,L.(2005).program accountability as a emergent property:the role of stakeholders in aprogram s field. public administration review,65(1),85-93.
Danaeifard, H. (2003). Accountability in Government Organizations, Quarterly Journal of Management and Development, No. 16, :71-82 (in persian)
Danaeifard, H. (2003). Public trust in government organizations, PhD thesis, Allameh Tabatabai University. (in persian)
Enayati Novinfar, A; Yousefi A, Majid; Siami, L; Javaheri Daneshmand, M. (2011). Evaluation of the quality of educational services of Payame Noor University of Hamadan based on SERVQUAL model. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. Fall 2011 - No. 61 Scientific-Research: 135 to 152(in persian)
Fattahi, M and B. Vasegh.(2008). Accountability in Government Organizations: Providing an Analytical Framework for Public Accountability, Management and Development Quarterly, 32: pp. 102-84.(in persian)
Heidari Kia, M; Rezaeifar, S. (2016). Investigating the effect of establishing accrual accounting on the level of accountability in the executive apparatus (Case study in Alborz University of Medical Sciences and Health Services. 2nd International Conference on Future Research, Management and Economic Development, February 6, 2016. (in persian)
 Hughes, On. (2012). New Government Management. Translation: Seyed Mehdi Alvani, Sohrab Khalili Shorini and Gholamreza Memarzadeh Tehran, Tehran, Morvarid Publications, 13th edition. (in persian)
  Jalali, M; Ajer, Z. (2016). Government Accountability: Position, Pillars and Preconditions, Journal of Comparative Law, Spring 2016, Volume 20 - Number 1: 21-44 . (in persian)
Jamei, R; Ebrahimi, E; Rezaei Yamin, F. (2016) Assessing the Accountability of Accounting and Financial Reporting System of the Tax Affairs Organization in the Tax Affairs Organization of Kermanshah Province, Two Quarterly Public Accounting Quarterly, No. 4 (5 in a row), Spring and Summer 2016: 69-80. (in persian)
  Karimi Petanlar, S; Gilak Hakimebadi, M and Nochmani Fazel ,S. (2015), The effect of government effectiveness on reducing tax evasion in selected countries, Tax Research Journal, No. 75: 63-90(in persian)
keohane, Ruth.W, Robert.O.(2005 .(Accountability and Abuse of Power in World Politics", Vol.99, No.1, American Political Science Review,
Khajavi, S. and Kyamehr, M. (2015). Investigating the Relationship between Audit Quality and Tax Avoidance in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange, Tax Research Journal, No. 26: 78-108. (in persian)
 khajavi, S. and Mansouri, S. (2012). Fairness and its place in the financial accountability system, Journal of Accounting and Auditing Studies, Summer 2012, No. 2: 33-45. (in persian)
Khanbashi, Mohammad; Zahedi, Shams Sadat; Alwani, Seyed Mehdi (2011). Accountability for Strengthening Public Trust, Quarterly Journal of Law Enforcement and Security, Issue 2, Summer 2011, Year 4. (in persian)
Kurdistani, G; Nasiri, M. (2009). Efficiency of Financial Reporting and Improving the Level of Accountability in the Public Sector, Accountant Magazine, July and August 2009, No. 208 and 209: 58-65. (in persian)
Kurdistani, G; Parsian, H; Jamshidi Kalantari, F. (2015). Performance-Based Budgeting and Accountability in the Public Sector, Public Accounting Quarterly, No. 1 (5 in a row), Fall and Winter 2015: 69-80.(in persian)
kurland, N. B. (2017). Accountability and the public benefit corporation. Business Horizons.
Lourenço, R. P. (2015). An analysis of open government portals: A perspective of transparency for accountability. Government information quarterly, 32(3), 323-332
Mahmoudi, A; Imam Ali Sabzi, H. (2015). The position of taxation in the resistance economy (Case study of West Azerbaijan province - Urmia), Quarterly Journal of Economics and Taxation, Volume 1, Number 1: 92-110.(in persian)
Mahmoudi, Abdullah; Imam Ali Sabzi, Hamed (2017). The position of taxation in a resistance economy (Case study of Sistan and Baluchestan province), Journal of Auditing Knowledge, Spring 2017, No. 66: 189-216. (in persian)
Mayumanaa.i,Borghi, j.  Anselmic, l. Mamdania, M and S.Langed .(2017). Effects of Payment for Performance on accountability mechanisms:Evidence from Pwani, Tanzania Social Science & MedicineVolume 179, April 2017: 61-73
McCurry Johnson, L. (2017). How the North Carolina Supreme Court Severed Open Access to Data Necessary for Government Transparency and Accountability. Wake Forest JL & Pol'y, 7, 447.
Mohammadian, M; Mehtari, Z. (2012). The Role of Bilateral Accounting and Accountability to Public Opinion, Journal of Accounting and Auditing Studies, Summer 2012, No. 2: 129-146. (in persian)
Oxford Advance Learner’s Dictionary, edition 8.77
Pajhwian, Jamshi; Amiripour, R; Mohammadi ,T and A. Memar Nejad. (2015). Estimating the volume of underground economy and tax evasion: An experimental analysis in Iran, Tax Research Journal, Winter 2015, No. 76: 69-94. (in persian)
Pardakhtchi, MH; Bazargan, A; Arasteh, H. and G. Mozaffari. (2012). Gap of external accountability of universities from the perspective of the scientific community, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 63: 91-112. (in persian)