تدوین الگوی پیش بینی ورشکستگی شرکتهای دولتی با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی، مدیریتی، مالی و سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 داتشجوی دکتری حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

10.30473/gaa.2021.45164.1249

چکیده

موضوع و هدف مقاله: پیشرفت فن‌آوری شتاب فزاینده‌ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روزافزون شرکت‌ها، سودآوری را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است .هدف این پژوهش تدوین الگویی پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های دولتی است که در آنعلاوه بر عوامل مالی، از عوامل کلان اقتصادی ، مدیریتی، و سیاسی استفاده شود.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت ورشکسته وغیرورشکسته دولتی در بازۀ زمانی 1388-1397 می‌باشد. با تحلیل عاملی اکتشافی44 متغیر که بیشترین تاثیر بر ورشکستگی داشتند، انتخاب و با تحلیل عاملی تاییدی، یک پرسش‌نامه به خبرگان ارسال شد.
یافته‌های پژوهش: با بررسی پرسش‌نامه‌ها و تحلیل رگرسیونی متغیرها بهترین خروجی با 8 متغیر به عنوان مدل پژوهش انتخاب شد.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش که متکی به متغیرهای مالی، اقتصادی، مدیریتی و سیاسی می‌باشد با 92/4 درصد شرکت‌های دولتی ورشکسته و 86 درصد شرکت‌های دولتی غیر ورشکسته را شناسایی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a bankruptcy forecasting model for state-owned companies using macroeconomic, managerial, financial and political variables

نویسندگان [English]

  • jafar zarin 1
  • babak jamshidinavid 2
  • Mehrdad Ghanbari 3
  • Afshin Baghfalaki 4
1 PhD. Student of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
4 Assistant Professor of Economics, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Subject and Objective: The advancement of technology has accelerated the economy, and increasing competition from companies has limited profitability and increased the likelihood of bankruptcy. The purpose of this study is to develop a model for predicting bankruptcy of state-owned companies in which non-factors Use macroeconomic, managerial, and political finance.
Research Method: This research is of applied type. The statistical sample of the study includes 75 bankrupt and non-bankrupt government companies in the period 2019-2010.By exploratory factor analysis, 44 variables that had impact on bankruptcy were selected and by confirmatory factor analysis, a questionnaire was sent to the experts
Research Findings: By reviewing the questionnaires and regression analysis of the variables, the best output with 8 variables was selected as the research model.
Conclusion, originality and its Contribution to the knowledge: The research model, which relies on financial, economic, managerial and political variables, identified 92.4% of bankrupt state-owned companies and 86% of non-bankrupt state-owned companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy forecasting
  • Macroeconomic variables
  • Management factors
  • state-owned companies