دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهمن 1402 

مقاله پژوهشی

مدل بلوغ حسابرسی داخلی در بخش عمومی (صنعت نفت)

صفحه 1-22

10.30473/gaa.2023.67663.1650

سارا رازانی؛ سید علی حسینی؛ آزاده مداحی


بررسی سودمندی لحن گزارشگری مالی در شرکت‌های دولتی با تاکید بر متن کاوی

صفحه 111-124

10.30473/gaa.2023.67206.1645

امین صفرنژاد بروجنی؛ علی اکبر چهارمحالی؛ جمشید پیک فلک؛ محمد ربیعی


خودشیفتگی حسابرسان : مقایسه تطبیقی میان بخش دولتی و خصوصی

صفحه 193-206

10.30473/gaa.2023.67996.1659

نشمین لطفی جو؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام؛ حمیدرضا وکیلی فرد