با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری،دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهراء ، تهران، ایران،

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهراء ، تهران، ایران

چکیده

در کشور ما با توجه به نوپا بودن حسابرسی داخلی و عدم وجود استانداردهای ملی در ارتباط با اجرای حسابرسی داخلی، عدم توافق قابل توجهی میان فعالان حرفه در خصوص بلوغ خدمات حسابرسی داخلی وجود دارد. در این راستا، مساله اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدل بلوغ حسابرسی داخلی در بخش دولتی صنعت نفت می باشد.روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و تحلیل عاملی وبه صورت ترکیبی می باشد . جامعه آماری شامل افراد فعال در حرفه حسابرسی و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 146 نفر بوده است. در ابتدا با استفاده از روش تئوری داده بنیاد چند وجهی با استفاده از مصاحبه و جستجو در تحقیقات انجام شده در گذشته به شناسایی متغیر های تحقیق پرداخته شد و با استفاده از شاخص لاوشه عوامل تاثیر گذار نهایی شدند و در نهایت با استفاده از تحلیل عاملی به تجزیه و تحلیل سوالات پرداخته و مدل نهایی بلوغ حسابرسی داخلی در صنعت نفت ارائه گردید.نتایج تحقیق نشان داد که خدمات مورد ارائه حسابرسان داخلی، عوامل مرتبط با مدیریت نیروی انسانی، عوامل مرتبط باضرورت وجود برنامه ها وسیاست های عملکرد حرفه ای حسابرسی، پاسخگویی ومدیریت عملکرد، فرهنگ و ارتباطات سازمانی، ساختار حاکمیتی، گزارشگری و موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی، برون سپاری خدمات حسابرسی داخلی، شناسایی ذینفعان اصلی داخل و خارج سازمان، توصیف وتوسعه اثربخشی حسابرسی داخلی، پایش و گزارش نتایج بر بلوغ حسابرسی داخلی در صنعت نفت تاثیر گذار می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Maturity model of internal audit in public sector( oil industry)

نویسندگان [English]

  • sara razani 1
  • Seyed Ali Hosseini 2
  • Azadeh Maddahi 3

1 PH.D.Student, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Associate Professor .Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor .Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In our country, due to the nascent nature of internal audit units and the lack of national internal audit standards regarding the internal audit implementation procedure, there is a significant lack of agreement among professionals regarding the maturity of internal audit services. In this regard, the main problem of the current research is to present the maturity model of internal audit in the public sector of the oil industry. The method used in this research is field and factor analysis in a combined way. The statistical population includes people active in the auditing profession and the statistical sample was 146 people using Cochran's formula. At first, the variables of the research were identified by using the multifaceted ground theory method, using interviews and searching in the research done in the past. By using the Laushe index, the influencing factors were finalized, and finally, by using factor analysis, the questions were analyzed. The results obtained from the research showed that the services provided by internal auditors, factors related to human resource management, factors related to the necessity of the existence of programs and policies of professional audit performance, accountability and performance management, organizational culture and communication, governance structure, Reporting and organizational position of internal audit, outsourcing of internal audit services, identifying the main stakeholders inside and outside the organization, describing and developing the effectiveness of internal audit, monitoring and reporting the results have an impact on the maturity of internal audit in the oil industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maturity of internal audit
  • oil industry
  • public sector
ابوالقاسمی، محمود؛ عبدلی، محمدرضا؛ ولیان، حسن. (1399). بسط جامع تفسیرگرایانه و ساختارمندانه علل زمینه‌ای ایجادکننده بلوغ حرفه‌ای حسابرسان. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 27(3)، 334-359.
آقایی، عارف (1398). بررسی ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل.
حبشی، نعمت؛ حمیدیان، آذر؛ بزرگ اصل، عادل؛ بیات، کریم. (1401). مدل قابلیت حسابرسی عملکرد برای بخش عمومی ایران. پژوهش های تجربی حسابداری، 12(3)، 181-200.
حسینی، سید علی؛ مداحی، آزاده؛ مومن زاده، مرضیه. (1395). کارکرد حسابرسی داخلی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران. حسابداری دولتی، 2(2)، 55-68.
زیوری، کامران؛ فخاری، محمد جعفر. (1398). تبیین الگوی حسابرسی داخلی اثربخش از منظر ذینفعان. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(64), 81-111.
سعادت، جلال( 1399).ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر اثربخشی حسابرسی داخلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران.
طالعی، هادی؛ گرد، عزیز؛ خراشادی زاده، محمد. (1401). ارائه الگوی حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان های دولتی. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی, 9(1)، 161-180.
عباسی استمال، محمدرضا؛ معرفت، محمد. (1401). بررسی تأثیر بلوغ حرفه‌ای و رضایت شغلی حسابرسان بر تعهد سازمانی. مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی، 1(3), 65-84.
فتحی عبدالهی، احمد؛ آقایی، محمدعلی.(1396). بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در عملکرد مدیریت ریسک و کنترل سازمان های دولتی.مدیریت سازمان های دولتی.5(3).83-96
قشقایی، فاطمه؛ مشایخ، شهناز. (1397). تدوین مدل بلوغ واحد حسابداری در شرکت‌های ایرانی. پژوهش های تجربی حسابداری, 8(4), 175-196.
کیانی، اکرم و فیروزآبادی، محمد،(1401)،حسابرسی داخلی در سازمان ها،چهاردهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری،شیروان،
گنجی، حسینی؛ روزبان، سیدرسول؛ محمدزاده نامی فرد طهرانی، نیایش. (1402). تأثیر پیشایندها و پیامدهای اثربخشی حسابرسی داخلی بر کیفیت حسابرسی داخلی. قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی، 2(5)، 107-138.
محمدرضاخانی، وحید؛ باباجانی، جعفر. (1400). بررسی الگوهایی برای استقرار و قابلیت حسابرسی داخلی در نهادهای بخش عمومی ایران. رساله دکتری حسابداری. دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
مهربان پور، محمدرضا؛ علی‌پور لندی، حسین. (1401). ارائه مدل حسابرسی عملکرد در سازمان‌های بخش عمومی ایران با رویکرد فازی. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 9(1)، 121-140.
ولی زاده لاریجانی، اعظم؛ حسینی، سید علی؛ علی عسگری، عاطفه. (1401). بررسی پیامدهای کیفیت حسابرسی
داخلی در پیشگیری از مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود. دانش حسابداری مالی، 9(2)،
 71-95.
 
 
 
References
Abbasi Astamal, M., & Marefat, M. (2022). A Study of the Effect of Professional Maturity and Job Satisfaction of Auditors on Organizational Commitment.  Studies of Ethics and behavior in accounting and auditing, 1(3), 65-84. (In Persian)
 Abolghasemi, M., Abdoli, M. R., & Valiyan, H. (2020). Expanding of Total Interpretative and Structural of Causal Causes Professional Maturity of Auditors. Accounting and Auditing Review, 27(3), 334-359. Doi: 10.22059/acctgrev.2020.291644.1008295. (In Persian)
Aghaei, A (2018). Investigating the relationship between the reliance of independent auditors and the performance of internal auditors. Master's thesis. Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil. (In Persian)
Allegrini, M., D'Onza, G., Paape L., Melville R. & Sarens G. (2006). The European literature review on internal auditing. Managerial Auditing Journal, 21(8): 845 – 853.
Alzeban, A., & Sawan, N. (2013). The role of internal audit function in the public sector context in Saudi Arabia. African Journal of Business Management, 7(6), 443–454(Scopus)
Baird, J. E., & Zelin Ii, R. C. (2009). An Examination of the Impact of Obedience Pressure on Perceptions of Fraudulent Acts and the Likelihood of Committing Occupational Fraud. Journal of Forensic Studies in Accounting & Business, 1(1).‏
Bhasin, M. L. (2013). Corporate governance and forensic accountants' role: Global regulatory action scenario. International Journal of Accounting Research, 1(1).‏ (Scopus)
Chambers, A. D., & Odar, M. (2015). A new vision for internal audit. Managerial auditing journal.‏, 30(1): 34-55.
Chen, L. H., Chung, H. H., Peters, G. F., & Wynn, J. P. (2017). Does incentive-based compensation for chief internal auditors impact objectivity? An external audit risk perspective. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 36(2), 21-43.‏
Cohen, J. R., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. (2004). The corporate governance mosaic and financial reporting quality. Journal of accounting literature, 87-152.‏
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Internal Control—Integrated Framework: Executive Summary, 2011.‏
Cooper, B., Leung P. & Wong, G. (2006). The Asia Pacific literature review on internal auditing. Managerial Auditing Journal, 21(8): 822 – 834.
Deloitte (2017). Nine ways to strengthen Internal Audit’s impact and influence in the organization.RetrievedfromPerspectives:https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/AboutDeloitte/mepovdocuments/mepovissue24/ifrs-9_mepo
DeSimone, S. M., D'Onza, G., & Sarens, G. (2019). Correlates of internal audit function maturity. Department of Economics, College of the Holy Cross
D'onza, G., Sarens, G., & DeSimone, S. (2020). Factors that influence the internal audit function's maturity. Accounting Horizons, 34(4), 57-74.‏
Dutta, A., Roy, R., & Seetharaman, P. (2022). An assimilation maturity model for IT governance and auditing. Information & Management, 59(1), 103569.‏
Fathi Abdollahi, A., & Aghaei, M. A. (2017). Survey of internal audit effectiveness in public sector risk management and control function. Public Organizations Management, 5(3), 81-94. (In Persian)
Francis, J. R. (2023). Going big, going small: A perspective on strategies for researching audit quality. The British Accounting Review, 55(2), 101167.‏
Ganji, H and Hosseini, S and Rozban, M and Mohammadzadeh, S and Namifard Tehrani, N, (2023), The effect of the antecedents and consequences of the effectiveness of internal audit on the quality of internal audit, Quarterly Journal of Judgment and Decision in Accounting and Auditing, 2( 5). (In Persian)
Ghashghaei, F., & Mashayekh, S. (2018). Developing Accounting Department Maturity Model for Iranian Firms. Empirical Research in Accounting, 8(4), 175-196. Doi: 10.22051/jera.2018.22058.2174. (In Persian)
Gramling, A. A., Maletta, M. J., Schneider, A., & Church, B. K. (2004). The role of the internal audit function in corporate governance: A synthesis of the extant internal auditing literature and directions for future research. Journal of accounting literature, 23, 194.‏
Habashi, N., Hamidian, M., Azar, A., Bozorg Asl, M., & Bayat, K. (2022). Performance Audit-Capability Model (PA-CM) for the public sector of Iran. Empirical Research in Accounting, 12(3), 181-200. Doi: 10.22051/jera.2021.34166.2769. (In Persian)
Hass, S., Abdolmohammadi, M. & Burnaby P. (2006). The Americas literature review on internal auditing. Managerial Auditing Journal, 21(8): 835 – 844
Hosseini, SA, Madahi, A, Momenzadeh, M. (2015). Internal audit function at Iran and Tehran universities of medical sciences. Government Accounting, 2(2), 55-68. (In Persian)
Kayani, A and Firozabadi, M, (2023), internal audit in organizations, 14th National Conference on Economics, Management and Accounting, Shirvan,.(in Persian)
Kouaib, A., & Jarboui, A. (2014). External audit quality and ownership structure: interaction and impact on earnings management of industrial and commercial Tunisian sectors. Journal of Economics Finance and Administrative Science, 19(37), 78-89.‏
Krane, R., & Eulerich, M. (2020). Going global: Factors influencing the internationalization of the internal audit function. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 41, 100353.‏
Krause, A. (2022). Strategic default and optimal audit resources with costly state verification. Research in Economics, 76(4), 413-421.‏
Lenz, R., & Hahn, U. (2015). A synthesis of empirical internal audit effectiveness literature pointing to new research opportunities. Managerial Auditing Journal, 30(1), 5-33.‏
McNulty, J. E., & Akhigbe, A. (2015). Toward a better measure of bank corporate governance. In International Corporate Governance (Vol. 18, pp. 81-124). Emerald Group Publishing Limited.‏
McNulty, J. E., & Akhigbe, A. (2017). What do a bank’s legal expenses reveal about its internal controls and operational risk? Journal of Financial Stability, 30, 181-191.‏
Mehrabanpour, M., & Alipour Landi, H. (2022). Presentation of Performance Auditing Model in Public Sector Organizations with Fuzzy Approach. Governmental Accounting, 9(1), 183-222. Doi: 10.30473/gaa.2022.62979.1546. (In Persian)
Mihret, DG. & Yismaw AW. (2007). Internal Audit Effectiveness: an Ethiopian Public Sector Case Study. Managerial Auditing Journal, 22(5): 470-484.
Mohammadrezakhani, V, Babajani, J. (2022). Examining models for the establishment and capability of internal audit in Iran's public sector institutions. Doctoral thesis in accounting Allameh Tabatabai University, Tehran. (In Persian)
Nordin, I. G. (2022). Narratives of internal audit: The Sisyphean work of becoming “independent”. Critical Perspectives on Accounting, 102448.‏
Pizzini, M., Lin, S., & Ziegenfuss, D. E. (2015). The impact of internal audit function quality and contribution on audit delay. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34(1), 25-58.‏
Qashqaei, F, Mashaikh, SH. (2017). Development of accounting unit maturity model in Iranian companies. Experimental Accounting Research, 8(4), 175-196. (in Persian)
Rehman, A., & Hashim, F. (2018, January). Forensic accounting on corporate governance maturity mediated by internal audit: A conceptual overview. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017) (pp. 161-168). Atlantis Press.‏
Saadat J; )2019(. Evaluation of the impact of financial and non-financial performance criteria on the effectiveness of internal audit. Master's thesis Islamic Azad University, Tehran. (In Persian)
Schrimpf, A., Drechsler, A., & Dagianis, K. (2021). Assessing identity and access management process maturity: First insights from the german financial sector. Information Systems Management, 38(2), 94-115.‏ (Scopus)
Stewart, J., & Subramaniam, N. (2009). Internal audit independence and objectivity: A review of current literature and opportunities for future research. Griffith Business School, 1, 3-26.‏ (Scopus)
TALEI, H., gord, A., & Kharashadizadeh, M. (2022). Provide a performance audit model for executive managers of public hospitals. Governmental Accounting, 9(1), 255-286. Doi: 10.30473/gaa.2022.64538.1588. (In Persian)
Valizadeh Larijani, A, Hosseini, SA, Ali Asgari, A. (2022). Investigating the consequences of internal audit quality in preventing accrual-based profit management and real profit management. Knowledge of financial accounting, 9(2), 71-95. (In Persian)
Wan-Hussin, W. N., Fitri, H., & Salim, B. (2021). Audit committee chair overlap, chair expertise, and internal auditing practices: Evidence from Malaysia. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 44, 100413.‏
Zivari Kamran, M. J., & fakhari, H. (2019). Providing a Pattern for Effective Internal Audit from Beneficiary’s Perspective. Empirical Studies in Financial Accounting, 16(64), 81-111. Doi: 10.22054/qjma.2020.42676.2019. (In Persian)