با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری واحد شاهرود دانشگاه ازاد اسلامی شاهرود ایران

2 استاد، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

10.30473/gaa.2024.69261.1682

چکیده

هدف این پژوهش ارائه تحلیل میک‌مک جهت تقویت قابلیت اینرسی حسابرسان در بخش عمومی کشور براساس ماتریس قطبی می‌باشد.
روش پژوهش: این پژوهش توسعه‌ای و از حیث روش اجرای کار ترکیبی می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از متخصصان حسابداری بودند که از طریق روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند و در بخش کمی تعداد ۲۳ نفر از حسابرسان بخش عمومی، براساس تجربه و دانش فنی برحسب روش نمونه‌گیری در دسترس مشارکت داشتند. نحوه جمع‌آوری داده برحسب روش‌شناسی کیفی از طریق تحلیل تئوری زمینه‌ای بود. سپس از تحلیل دلفی استفاده شد تا در نهایت در بخش کمی مقایسه زوجی و قطری بین مولفه‌های قابلیت اینرسی انجام گرفت تا براساس آن، نمودار تحلیلی میک‌مک ارائه گردد.
یافته‌های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد، منبع کنترل درونی به عنوان محرک مثبتِ قابلیت اینرسی باید افزایش یابد زیرا ظرفیت‌سازی استقلال رفتاری و عملکردی حسابرس را تقویت می‌نماید.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این پژوهش به تقویتِ استقلال رفتاری و عمل حسابرسان در قضاوت پرداخته است و نتایج آن می‌تواند به شناخت بهتر کارکردهای عملگرایانه حسابرسان بخش عمومی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a Micmac Analysis to Strengthen the Inertia Capability of Public Section : Polar Matrix Analysis

نویسندگان [English]

  • mohadese beigom Jalali 1
  • Mohammadreza Abdoli 2
  • حسن Valiyan 3

1 PhD student in acconunting Shahrood Branch Islamic Azad Universtiy Shahrood Iran

2 Professor, Department of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

3 Assistant Professor, Department of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is providing a Micmac Analysis to Strengthen the Inertia Capability of Auditors of public section by Polar Matrix Analysis.
Research Method: The research methodology is a result of developmental research, a goal of exploratory-applied research and Mix method. The statistical population of the qualitative study
included 14 accounting professionals selected through theoretical sampling and from the perspective of financial statements, But in a small section 23 of the Court of Auditors.
Findings: The results showed that, in line with the concept of inertia that indicates maintaining the independence of auditors, the internal control source component as a positive driver of inertia capability should be enhanced as it strengthens the capacity of auditor behavioral and functional independence.
Conclusion, Originality and its Contribution to Knowledge: This study has strengthened the behavioral independence and practice of auditors in judging and its results can help to better understand the pragmatic functions of auditors of the Court of Audit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inertia Capability
  • Auditors of public section
  • Polar Matrix Analysis