ارائه تحلیل میک‌مک جهت تقویت قابلیت اینرسی حسابرسان در بخش عمومی: تحلیل ماتریس قطبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری واحد شاهرود دانشگاه ازاد اسلامی شاهرود ایران

2 استاد، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه تحلیل میک‌مک جهت تقویت قابلیت اینرسی حسابرسان در بخش عمومی کشور براساس ماتریس قطبی می‌باشد.
روش پژوهش: این پژوهش توسعه‌ای و از حیث روش اجرای کار ترکیبی می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از متخصصان حسابداری بودند که از طریق روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند و در بخش کمی تعداد ۲۳ نفر از حسابرسان بخش عمومی، براساس تجربه و دانش فنی برحسب روش نمونه‌گیری در دسترس مشارکت داشتند. نحوه جمع‌آوری داده برحسب روش‌شناسی کیفی از طریق تحلیل تئوری زمینه‌ای بود. سپس از تحلیل دلفی استفاده شد تا در نهایت در بخش کمی مقایسه زوجی و قطری بین مولفه‌های قابلیت اینرسی انجام گرفت تا براساس آن، نمودار تحلیلی میک‌مک ارائه گردد.
یافته‌های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد، منبع کنترل درونی به عنوان محرک مثبتِ قابلیت اینرسی باید افزایش یابد زیرا ظرفیت‌سازی استقلال رفتاری و عملکردی حسابرس را تقویت می‌نماید.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این پژوهش به تقویتِ استقلال رفتاری و عمل حسابرسان در قضاوت پرداخته است و نتایج آن می‌تواند به شناخت بهتر کارکردهای عملگرایانه حسابرسان بخش عمومی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Micmac Analysis to Strengthen the Inertia Capability of Public Section : Polar Matrix Analysis

نویسندگان [English]

  • mohadese beigom Jalali 1
  • Mohammadreza Abdoli 2
  • حسن Valiyan 3
1 PhD student in acconunting Shahrood Branch Islamic Azad Universtiy Shahrood Iran
2 Professor, Department of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is providing a Micmac Analysis to Strengthen the Inertia Capability of Auditors of public section by Polar Matrix Analysis.
Research Method: The research methodology is a result of developmental research, a goal of exploratory-applied research and Mix method. The statistical population of the qualitative study
included 14 accounting professionals selected through theoretical sampling and from the perspective of financial statements, But in a small section 23 of the Court of Auditors.
Findings: The results showed that, in line with the concept of inertia that indicates maintaining the independence of auditors, the internal control source component as a positive driver of inertia capability should be enhanced as it strengthens the capacity of auditor behavioral and functional independence.
Conclusion, Originality and its Contribution to Knowledge: This study has strengthened the behavioral independence and practice of auditors in judging and its results can help to better understand the pragmatic functions of auditors of the Court of Audit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inertia Capability
  • Auditors of public section
  • Polar Matrix Analysis
اسماعیل‌پور، رضا.، آذر، عادل.، شاه‌محمدی، محمد. (1396). ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص‌های انتخاب تأمین‌کننده مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت، مطالعات مدیریت صنعتی، 15(47): 45-70
انصاری، عبدالمهدی؛ طالبی نجف آبادی، عبدالحسین؛ کمالی کرمانی، نرجس. (۱۳۹۰). تأثیر انجام خدمات حسابداری، مدیریتی و مشاورهای همراه با خدمات حسابرسی بر استقلال حسابرس، پژوهش های تجربی حسابداری، ۱(۱): ۷۸-۶۳.
بختیاری، جواد؛ پورزمانی، زهرا و رویایی، رمضانعلی. (1398). رابطه‌مداری و استقلال حسابرس: آزمون نظریه پیوندهای اجتماعی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(30): 27-40.
توکل‌نیا، اسماعیل؛ حساس‌یگانه، یحیی و ملکیان‌کله‌بستی، اسفندیار. (۱۳۹۸). مدلی برای برآورد بیم از دست‌دادن صاحبکار حسابرسان، دانش حسابرسی، ۱۹(۷۷):۱۱۱-۱۴۰
دوستار، محمود و مرادی، محمود. (۱۳۹۸). بررسی تأثیر یادگیری بر نوآوری با نقش تعدیل‌گری اینرسی سازمانی، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، ۹(۲)، ۱۶۵-۱۹۸.
سعادت‌نیا، اصغر. (۱۳۹۶). استقلال حسابرس، مجله حسابرسی، ۳۷(۱): ۳۳-۳۵.
سلیمانی، سمیه؛ شورورزی، محمدرضا؛ نوری‌توپکانلو، زهرا. (1397). تأثیر تهدیدها بر استقلال حسابرسان، دانش حسابداری مالی، 5(3): 69-80.
مشعشعی، سیدمحمد؛ هاشمی، سیدعباس و فروغی، داریوش. (1397). تأثیر تفاوت‌های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه‎ای آنها: بررسی نقش میانجی سازگاری جو اخلاقی، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25(3): 415-432.
نیکبخت، زهرا؛ خلیفه‌سلطانی، سیداحمد؛ حسینی، سیدعلی؛ مداحی، آزاده و ودادهیر، ابوعلی. (۱۳۹۷). تدوین مدل استقلال حسابرس، فصلنامه حسابداری مالی، ۱۰(۳۸): ۹۰-۱۱۲.
Adam, S. H; Ali. m. (2014). Evaluating the reflections of advisory services on the external auditors’ independence in the environment of Sudan business. Journal of the Faculty of Economy Scientific, 1(4): 263-286.
Ahmad, M, B. (2012). Auditor independence in Malaysia: the perceptions of loan officers and professional investors (Doctoral dissertation, Cardiff University).
Alkautsar, M. (2014). Locus of Control, Commitment Profesional and Dysfunctional Audit Behavior. International Journal of Humanities and Management Sciences, 2(1): 35-38.
Alleyne P; Devonish, D. (2006). Perceptions of Auditor Independence in Barbados. Managerial Auditing, 21(6): 621-635.
Ansari, A; Talebi, A; Kamali Kermani, N. (2011). A Survey of the Impact of Audit and the Same Time Non-audit (Accounting, Managing, and Consulting) Services on Auditor Independence. Empirical Research in Accounting, 1(1): 63-78 (In Persian)
Baker, C, R. (2006). The Contested Concept of Auditor Independence', in Cheryl R. Lehman (ed.) Independent Accounts (Advances in Public Interest Accounting, Volume 12). Emerald Group Publishing Limited, pp. 17-26
Bakhtiari, J; Poorzamani, Z; Royaee, R. (2019). Guanxi & Auditor's Independence: social connections Theory Test. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 8(30), 27-40. (In Persian)
Bamber, E. M; & Iyer, V. M. (2007). Auditors' identification with their clients and its effect on auditors' objectivity. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 26(2), 1-24
Bartlett, R.W. (1993). A Scale of Perceived Independence: New Evidence on an Old Concept. Journal of the Faculty of Economy Scientific, 1(6): 215-237.
Beattie, V; Brandt, R; Fearnley, S. (1998) Audit Independence and the Expectations Gap: Some Evidence of Changing User Perceptions. Journal of Financial Regulation and Compliance. Vol. 6, No.2, pp.159-170.
Broberg, P; Umans, T; Skog, P; Theodorsson, E. (2018). "Auditors’ professional and organizational identities and commercialization in audit firms", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 31 Issue: 2, pp.374-399, https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2014-1607.
Chung, H; & Kallapur, S. (2003). Client importance, non-audit services, and abnormal accruals. The Accounting Review, 78(4); 931-956.
Domino, M. A; Wingreen, S. C; & Blanton, J. E. (2015). Social cognitive theory: The antecedents and effects of ethical climate fit on organizational attitudes of corporate accounting professionals: a reflection of client narcissism and fraud attitude risk. Journal of Business Ethics, 131(2): 453–467.
Doostdar, M; Moradi, M. (2019). Investigating the effect of learning on innovation with the role of moderating organizational inertia, initiative and creativity in the humanities, 9(2): 165-198. (In Persian)
Draz, A. (2010). The meaning of career success a closer Inspection of Historical cultural, and Ideological contexts. Career development International, 16(4): 364–384.
Dutton, J. E; Dukerich, J. M; & Harquail, C. V. (1994). Organizational image and member identification. Administrative Science Quarterly, 39(2); 239-263.
Ghebremichael, A. (2020). Determinants of behavioral intentions in the audit market, International Journal of Quality and Service Sciences, 11(1): 87-103. https://doi.org/10.1108/IJQSS-10-2017-0091.
Godkin, L. & Allcorn, S. (2008). Overcoming Organizational Inertia: A Tripartite Model for Achieving Strategic Organizational Change. Journal of Applied Business and Economics, 8 (1): 82-95
Gwilliam, D; Marnet, O. (2015). Auditor Independence, Wiley Encyclopedia of Management, 1(19): https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom010036
Heckman, D. R; Steensma, K. H; Bigley, G. A; Hereford, J. F. (2009). Effects of Organizational and professional identification on the relationship between administrators’ social influence and professional employees’ adoption of new work behavior, Journal of Applied Psychology, 94(5): 1325-1335
Hedberg, B, L, T; Ericson, A. (1997). Insight inertia and action inertia in organizational reorientation, Organizational Crisis to Industrial Politics, Liber, Malmo, 2(2): 54-6
Herda, N. & Martin, A. (2017). The Effects of Auditor Experience and Professional Commitment on Acceptance of Underreporting Time: A Moderated Mediation Analysis. Current Issues in Auditing, 10(2): 14-27
Konig, A; Schulte, M; Enders, A. (2012). Inertia in response to non-paradigmatic change: The case of meta-organizations, Research Policy, 41(8):1325-1343
Lin, C; K.K. Raman, L. Sun, and D. Wu. (2017). The effect of ambiguity in an auditing standard on auditor independence: Evidence from nonaudit fees and SOX 404 opinions. Journal of Contemporary Accounting & Economics 13(1): 37-51.
Malakar, Y; Greog, Ch; Van de Fliert, E. (2018). Structure, agency and capabilities: Conceptualising inertia in solid fuel-based cooking practices, Energy Research & Social Science, 40(3): 45-53
Mautz, R. K; Sharaf. Sh, A. (1961). The Philosophy of Auditing, American Accounting Association.
Merkurieva, I. (2018). Late Career Job Loss and the Decision to Retire, International Economic Review, 60(1): 259-282.
Morris, D. (1993). Analysis of Auditors’ Perceptions and Over‐reliance on Negative Information, Managerial Auditing Journal, 8(6): 211-235. https://doi.org/10.1108/02686909310042767
Moshashaei, S; Hashemi, S; Foroughi, D. (2018). The Effect of Auditors’ Individual Differences on Their Professional Commitment: the Mediation Effect of Ethical Climate Fit. Accounting and Auditing Review, 25(3), 415-432 (In Persian)
Nikbakht Z, Khalifeh Soltani S A, Hoseini S A, Maddahi A, Vedadhir A. Compilation of Auditor's Independence Model. Quarterly financial accounting journal. 10(38): 90-112. (In Persian)
Polites, G. L. & Karahanna, E. (2012). Shackled to the Status Quo: The Inhibiting Effects of Incumbent System Habit, Switching Costs, and Inertia on New System Acceptance. MIS Quarterly, 36(1): 21-42.
Porter, B.A. and Gowthorpe, C. (2004), Audit expectation-performance gap in the United Kingdom in 1999 and comparison with the gap in New Zealand in 1989 and 1999, Edinburgh: Institute of Chartered Accountants of Scotland.
Saadatniyan, A. (2017). Auditor Independence, Audit Journal, 37(1): 33-35. (In Persian)
Salawu, M. K. (2017). Factors influencing auditor independence among listed companies in Nigeria: generalized method of moments (GMM) approach. International Journal of Economics and Finance 9(8): 191-208.
Sampet, J; Sarapaivanich, N; Patterson, P. (2019). The role of client participation and psychological comfort in driving perceptions of audit quality, Asian Review of Accounting, 27(2): 177-195. https://doi.org/10.1108/ARA-09-2017-0144.
Shafer, W. E. (2009). Ethical climate, organizational-professional conflict and organizational commitment: A study of Chinese auditors. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 22(7): 1087–1110.
Sillic, M. (2019). Individual inertia in explaining non-compliant security behavior in the Shadow IT context, Computers & Security, 80(5): 108-119
Soleimani, S; shorvarzi, M; noori tupkanloo, Z. (2018). The Effects of the Threats on the Auditor’s Independence. Journal of Financial Accounting Knowledge, 5(3): 69-80. (In Persian)
Strigter, M; Cooper, C. (2015). Overcoming Inertia, In: Solving the Strategy Delusion. Palgrave Macmillan, London.
Sun, W; Seufert, J, H; Smit, M, W. (2017). Epitomising the Audit Expectation Gap Framework Synthesis and Standardisation, Journal of Corporate Citizenship, Vol. 14, 1-37.
Suyono, E; Farooque, O. (2019). Auditors’ professionalism and factors affecting it: insights from Indonesia, Journal of Asia Business Studies, 13(4): 543-558. https://doi.org/10.1108/JABS-03-2018-0073.
Tavakolniya, E; Hasasyeganeh, Y; Malekiyan Kaleh Bastin, E. (2019). A model for estimating the fear of losing the auditor, audit knowledge, 19(77): 111-140. (In Persian)
Troy, A. H. & Douglas F. P. (2001). Does Congruence between Audit Structure and Auditors' Locus of Control Affect Job Performance? The Accounting Review, 76(2): 263-274.