با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش با هدف ارائه الگوی سلسله مراتبی ارزیابی اثربخشی تامین‌مالی جسورانه موسسه دانش‌بنیان برکت به انجام رسید.
روش پژوهش: روش انجام این پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از رویکرد فراترکیب 112 مقاله علمی و پژوهشی معتبر مورد بررسی قرار گرفتند و سرانجام 41 مقاله برای استخراج شاخص‌های ارزیابی اثربخشی تامین‌مالی جسورانه انتخاب شدند. پس از تحلیل دقیق 19 شاخص برای ارزیابی اثربخشی تامین‌مالی جسورانه شناسایی و استخراج شدند. سپس، در بخش کمی ابتدا با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی نظرات 16 خبره در مورد اعتبار شاخص‌های استخراج شده مورد تایید قرار گرفت، در ادامه، برای ارائه الگو از روش ترکیبی دیمتل ISM استفاده شد.
یافته‌های پژوهش: درقسمت دیمتل نحوه ارتباط و اثرگذاری شاخص‌های استخراج شده با کمک خبرگان گردآوری شد. با نرم افزارISM متلب داده‌های گردآوری شده در قالب ماتریس خودتعاملی تجزیه و تحلیل شدند و الگویی چهار سطحی حاصل شد. الگوی پژوهش نشان داد که عملکرد استراتژیک تاثیرگذارترین شاخص در ارزیابی اثربخشی تامین‌مالی جسورانه موسسه دانش‌بنیان برکت است.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ریسکی که صندوق‌های جسورانه را تهدید می‌کند این است که پروژه شکست بخورد و سرمایه‌گذار ضرر کند. لذا با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در راستای اثربخشی این صندوق‌ها انجام نشده است. این مقاله می‌تواند کمکی برای کسانی باشد که قصد دارند به عنوان سرمایه‌گذار در این صندوق‌ها تامین‌مالی کنند و از استارت‌آپ‌ها حمایت نمایند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hierarchical model for evaluating the effectiveness of venture capital financing of Barkat Knowledge Institut

نویسندگان [English]

  • Habil Khavari 1
  • Fatemeh Ahmadi 2
  • Mojtaba Moradpour 2
  • Rahmatoullah Mohammadipour 2

1 PHD student in financial, Ilam Branch, Islamic Azad university of Ilam, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Accounting, Ilam Branch, Islamic Azad university of Ilam, Iran.

چکیده [English]

Subject and purpose of the article: This research was carried out with the aim of providing a hierarchical model for evaluating the effectiveness of bold financing of the Barkat Knowledge Foundation Institute.
Research method: The method of conducting this research is mixed (qualitative-quantitative). In the qualitative section, 112 valid scientific and research articles were examined using the meta-composite approach, and finally 41 articles were selected to extract the indicators for evaluating the effectiveness of bold financing. After detailed analysis, 19 indicators were identified and extracted to evaluate the effectiveness of bold financing. Then, in the quantitative section, the opinions of 16 experts were confirmed about the validity of the index using a fuzzy Delphi questionnaire, then the combined method of Dimtel-ISM was used to present the model.
Research findings: In the Dimtel section, the relationship and effectiveness of the extracted indicators were compiled with the help of experts. With ISM MATLAB software, the collected data were analyzed in the form of self-interaction matrix and a four-level model was obtained. The research model showed that the strategic performance is the most influential indicator in evaluating the effectiveness of bold financing of Barkat Knowledge Foundation Institute.
Conclusion, originality and its addition to knowledge: The risk that threatens bold funds is that the project fails. Therefore, due to the fact that no research has been done on the effectiveness of these funds. This article can be a help for those who intend to finance and support start-ups as investors in these funds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Funding
  • Venture capital funding
  • knowledge base
پهله، بهزاد؛ میر برگ کار، سید مظفر؛ چیرانی، ابراهیم و رضا آقاجان نشتایی، (1400)، بررسی مدل های ارزشیابی شرکت‌های استارتاپی و شناسایی ابعاد، معیارها و شاخص‌های ارزشیابی برای شرکت‌های استارتاپی در مرحله ایده در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، شماره 37. 154-133.
حیدری، عمران؛ ثمری، داود؛ موسیخانی، مرتضی و بیشمی، بهار،(1398)، بین المللی سازی در خانه" راهبردی نوین برای توسعه و رونق کسب‌و‌کارهای گردشگری، مدیریت کسب‌و‌کارهای بین المللی، سال دوم، شماره 2. 114-92.
قاصدی قزوینی، فرشید؛ فائزی رازی، فرشاد و حیدرپور، فرزانه، (1393)، استفاده از روش‌های داده‌کاوی در پیش‌بینی و پاسخ به نیاز در حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، شماره 10. 65-43.
Avonomich, D; Dimov, D; and D. De Clercq. (2010). ‘Venture Capital Investment Strategy and Portfolio Failure Rate: A Longitudinal Study.’ Entrepreneurship Theory and Practice 30 (2), 207–23.
Bringmann, Katja, Thomas Vanoutrive, Ann Verhetsel. (2016). Venture capital: The effect of local and global social ties on firm performance, Journal of Papers in Regional Science. 35(1), 123-142.
Capizzi, Vincenzo, Andrea, Paltrinieri and Debidutta Pattnaik. (2022), Retrospective overview of venture capital using bibliometric approach, Journal of Entrepreneurial Finance, 24(2), 182-197.
Engel, D; Heger, D; (2016). Differences in public and private venture capital companies’ activities: microeconometric evidence for Germany”, Working paper, RWI, Essen.
Hisrich, D.R. (2020), Advanced Introduction to Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
Heydari, Imran, Samari, Daoud, Musikhani, Morteza and Bishmi, Bahar, (2018), "Internationalization at home" a new strategy for the development and prosperity of tourism businesses, International Business Management, 2(1). 114-92. (In Persian).
Ghasadi Qazvini, Farshid, Faezi Razi, Farshad and Heydarpour, Farzaneh, (2013), using data mining methods in predicting and responding to the need in the field of bold investment, financial knowledge of securities analysis (financial studies),10(1). 65-43. (In Persian).
Pehle, Behzad, Mir Bergkar, Seyed Mozafar, Chirani, Ebrahim, and Reza Aghajan Nishtaei, (1400), review evaluation models of startup companies and identification of evaluation dimensions, criteria, and indicators for startup companies in the idea stage in Iran, Quarterly Investing Science Research Journal, No. 37. 154-133. (in Persian).
Ständer, Philipp. (2017). Public policies to promote venture capital: how to get national and EU measures in SYNS, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 6(4), 412-428.
Kraemer-Eis, Helmut, Simone Signore, Dario Prencipe. (2021). The European venture capital landscape: an EIF perspective, Journal of EIF Research & Market Analysis, 8(4), 211-232.
Nwanna. Ifeanyi o. and Chiekezie, Uju O. (2019). Venture capital as A source of funds for entrepreneurs, Journal of Social Development, 5(3), 478-497.
Samila, Sampsa and Olav Sorenson, (2020). Venture capital, and economic growth, Journal of The Review of Economics and Statistics, 93(1), 338–349.
Savaneviciene, Hellmann, T. & Puri, M. (2015). The interaction between product market and financial strategy: the role of venture capital. Review of Financial Studies, 13(4), 159-184.