تحلیل مکانیسم اثرگذاری تغییرات مخارج دولت به تفکیک اجزا، تحت دو رویکرد سیاستگذاری پولی مبتنی بر قاعده و صلاحدید، در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش تلاش می‌نماید که آثار تکانه مخارج دولت به تفکیک اجزای اصلی آن را در قالب دو رویکرد سیاست پولی مبتنی بر قاعده و صلاحدید مقایسه و تحلیل نماید.
روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف، با طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با رویکرد کینزین جدید طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران به مقایسه آثار و تحلیل مکانیسم اثرگذاری تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر برخی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد کلان پرداخته‌ایم.
یافته های پژوهش: مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که در میزان و مکانیسم تاثیر بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان سیاستگذاری پولی مبتنی بر قاعده و سیاستگذاری صلاحدیدی وجود ندارد. در مقابل، در خصوص تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، سیاستگذاری صلاحدیدی نسبت به قاعده سیاستی عملکرد بهتری را نشان می‌دهد.
نتیجه گیری، اصالت و افزودة آن به دانش: نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند از طریق تبیین آثار تغییر هزینه‌های عمومی در امر بودجه ریزی و سیاستگذاری مفید واقع گردد. همچنین نتایج حاصل از مطالعه تعادل عمومی در حوزه سیاستگذاری پولی نیز قابلیت استفاده برای مقام پولی را دارد. وجه تمایز اصلی مطالعه حاضر با سایر مطالعات داخلی در بررسی اثرات مخارج به تفکیک تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر متغیرهای کلان، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و مقایسه آن تحت دو سیاستگذاری پولی متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the mechanism of the change of the component government expenditure, under the influence of two rule-based and discretionary policies, using dynamic stochastic general equilibrium model

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Rabiei 1
  • Ahmad reza Alavi 2
  • Fateme Zandi 1
  • Abdollah Davani 1
1 Assistant Prof. Department of Economics and Accounting, South branch of Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Economics and Accounting, South branch of Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this paper was analyzed and evaluated the impact of fiscal shocks on target variables . In other hand this paper studies the viewpoints of various economists and comparing regulation vs. discretion as a basis for monetary policies.
For this purpose, a dynamic s dynamic stochastic general equilibrium model with a new Keynesian approach is employed to sketch an appropriate model for the Iranian economy. To calculate the required coefficients, data of the period 1991-2021 and also compares the results of them. This model analyzes government spending, which divides it into the consumption of goods, services, and investment and comparing regulation vs. discretion as a basis for monetary policies.
Functions of impulse response demonstrate that enhancement effects of government consumption expenditures less than government investment. finally, it is shown that the effect of the presented rules on the inflation variable is higher than the real sector variables.
The important point in this research is that in addition to examining and analyzing the effects of financial policies (government consumption and capital expenditures) we have compared the effects of the aforementioned policies in the form of two different monetary policies. Another important issue that shows the importance of choosing the right policy for monetary policies is how these rules influence on economic variables in the face of incoming shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary rules
  • Discretionary policies
  • Dynamic stochastic general equilibrium
  • government consumption
  • government investment
اشرفی، یکتا، سلیمی فر، مصطفی، عادلی، محمدحسین، و توکلیان، حسین. (1397). بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران: کاربرد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی. پژوهش ها و سیاست‏‌‏های اقتصادی، 26(85 )، 33-82.
افشون، حبیب اله، هادیان، ابراهیم، صمدی، علی حسین و صدرایی جواهری، احمد(1398) بررسی اثرات مخارج عمومی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت قاعده بودجه متوازن در ایران، فصلنامه پژوهشها و سیاست‏‌‏های اقتصادی، شماره 92.
بیات، ندا، بهرامی، جاوید، محمدی، تیمور. (1396). هدف‌گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران. فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد، (1) 4، 58-29.
بیات، ندا، و بهرامی، جاوید. (1396). ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا. پژوهشنامه بازرگانی، 21(83 )، 67-102.
برومند، سجاد، محمدی، تیمور، پژویان، جمشید، فرزین وش، اسداله، معمار نژاد، عباس. (1398). هزینه رفاه شوک های خارجی و قاعده بهینه سیاست پولی برای اقتصاد ایران. اقتصاد مالی, 13(48), 75-110.
توکلیان، حسین. (1394). سیاست گذاری پولی بهینه, مبتنی بر قاعده و صلاحدیدی در جهت رسیدن به اهداف تورمی برنامه‏‌‏های پنج ساله توسعه: یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی. پژوهش های پولی بانکی، 8(23 )، 1-38.
توکلیان، حسین. (1399). الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی در ایران: وضعیت پایدار تصادفی یا قطعی؟. مجله تحقیقات اقتصادی، 55(4), 781-812.
توکلیان، حسین و جلالی نائینی، احمد رضا. (1396). سیاست‌گذاری پولی و ارزی صلاحدیدی و بهینه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده برای اقتصاد ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران. 98-33، (70)22.
توکلیان، حسین، طاهرپور، جواد، و محسن پور، فرزاد. (1398). هماهنگی و اثر متقابل سیاست‏‌‏های مالی و پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی. پژوهش ها و سیاست‏‌‏های اقتصادی، 27(90 )، 195-241.
جعفری لیلاب، پری، حقیقت، جعفر، اصغر پور، حسین، سلمانی، بهزاد. (1397). بررسی تعاملات سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی. سیاست گذاری اقتصادی،10(19), 167-211.
جعفری لیلاب، پری، حقیقت، جعفر، اصغر پور، حسین، سلمانی، بهزاد(۱۴۰۱). چارچوب سیاست‌‌گذاری پولی و مالی مناسب در جهت تحقق هدف‌گذاری تورم با تأکید بر نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در ایران: رویکرد DSGE. فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد، (2) 9، 244-223.
حقیقت، جعفر، محرم جودی، نازیلا. (1395). تاثیر شوک مخارج دولتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران: رهیافت ARDL. فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی، 10(36), 141-166.
حیدری، حسن و سعیدپور، لسیان. (1393). تجزیه و تحلیل تأثیر شوک‌های سیاست مالی و ضرایب فزایندة مالی اقتصاد ایران در چارچوب مدل کینزین‌های جدید، فصلنامة علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعة اقتصادی، (20)5.
خلیل زاده، جواد، حیدری، حسن، و بشیری، سحر. (1399). تأثیر مخارج دولت و حجم اعتبارات بانکی با لحاظ سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی در قالب یک مدل DSGE (مطالعه موردی ایران). پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 10(39), 75-92.
خیابانی، ناصر .، امیری، میثم.(1393). جایگاه سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد ایران با استفاده از مدلهای DSGE . فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 14(54)، 133-173.
خیابانی، ناصر، دلفان، محبوبه. (1396). آثار تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان بخش خصوصی در ایران؛ رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. پژوهشنامه اقتصادی، 17(67)، 67-91.
رییسی گاوگانی، زهراسادات، محمدی، تیمور، غفاری، فرهاد، معمارنژاد، عباس. (1397). اثر نامتقارن تکانه‌های سیاست مالی بر اقتصاد ایران: الگوی DSGE با تقریب مرتبه دوم. پژوهش‌های اقتصادی ایران. 72-37، (77) 23.
سعادت مهر، مسعود، غفاری، هادی. (1398). بررسی مقایسه‌ای اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی بر اقتصاد ایران در قالب یک الگوی DSGE. دو فصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 6(1)، 51-74.
صالحیان بهروز، محمد، عرفانی، علیرضا. (1397). تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران. اقتصاد و تجارت نوین، 13(شماره 4 (شماره پیاپی: 41)), 159-179.
عبداله میلانی، مهنوش، بهرامی، جاوید، توکلیان, حسین, & اکبرپور روشن, نرگس. (1397). اثر سیاست‌های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 23(76)، 1-51.
فطرس، محمدحسن، و معبودی، رضا. (1395). اثر تکانه‏‌‏های پولی و مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، 5(19 )، 59-82.
کاکاوندی، محمدمهدی، رهبر، فرهاد، مهرآرا، محسن، و صارم، مهدی. (1400). ارائه مدل تاثیر سیاست گذاری بانک مرکزی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی. سیاست گذاری اقتصادی، 13(25)، 109-142.
کمیجانی، اکبر، و توکلیان، حسین. (1391). سیاست گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 2(8)، 87-117.
مهدی زاده، مریم، موسوی جهرمی، یگانه، غلامی، الهام، سرلک، احمد. (1397). برآورد ضریب فزاینده مالی در ایران با تاکید بر نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی. اقتصاد مالی، 12(43)، 21-48.
هادیان، مهدی، درگاهی، حسن. (1400). ارزیابی آثار کلان اقتصادی مخارج جاری و عمرانی دولت و شیوه تامین مالی آن در ایران: رهیافت .DSGE فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصادی، (1)8، 272-241.
Arawatari, Ryo & Hori, Takeo & Mino, Kazuo, 2023. "Government expenditure and economic growth: A heterogeneous-agents approach," Journal of Macroeconomics, Elsevier, vol. 75(C).
Babecký, J. Franta, M. and Ryšánek, J. (2016). Effects of Fiscal Policy in the DSGE-VAR Framework: The Case of the Czech Republic (CNB Working paper series).
Bernanke, Ben S. & Boivin, Jean, (2003). "Monetary policy in a data-rich environment," Journal of Monetary Economics, Elsevier, vol. 50(3), pages 525-546, April.
Board of Governors of the Federal Reserve, (2018). ‘Complexities of Monetary Policy Rules’. Monetary Policy Report, pp. 37–41, July.
Bianchi, F. and Melosi, L. (2019), “The dire effects of the lack of monetary and fiscal coordination”, Journal of Monetary Economics, Vol. 104, pp. 1-22.
Burriel, P., Fernández-Villaverde, J., & Rubio-Ramírez, J. F. (2010). MEDEA: a DSGE model for the Spanish economy. SERIEs, 1(1-2), 175-243.
Canova, Fabio (1995): "Sensitivity Analysis and Model Evaluation in Simulated Dynamic General Equilibrium Economies", International Economic Review, 36, 477-501.
Choi, W. G., & Devereux, M. B. (2006). Asymmetric effects of government spending: Does the level of Real interest rates matter? IMF Staff Papers, 53(1), 147-182.
Chugunov, I. ., Pasichnyi, M. ., Koroviy, V. ., Kaneva, T. ., & Nikitishin, A. (2021). Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of Sustainable Development, 10(1), 42.
Chugunov, I., & Pasichnyi, M. (2018). Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies. Investment Management and Financial Innovations, 15 (4), 113-122.
Dudzevičiūtė, G., Šimelytė, A., & Liučvaitienė, A. (2018). Government expenditure and economic growth in the European Union countries. International Journal of Social Economics.
 Eleftheriou, Maria & Kouretas, Georgios P. (2023). "Monetary policy rules and inflation control in the US," Economic Modelling, Elsevier, vol. 119(C).
Faria-e-Castro, M. (2021), “Fiscal policy during a pandemic”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 125, p. 104088.
Francis, N. Jacksonz, L. E, & M, T. Owyangx (2017). Countercyclical policy and the speed of recovery after recessions. Working paper 2013-032E. Federal Reserve Bank of St. Louis Research Division.
Friedman, M. (1968), “The role of monetary policy”, American Economic Review, 58. Repr. In M. Friedman (1969), pp. 102-110.
Gali, J. and Monacelli, T. (2008). Optimal Monetary and Fiscal Policy in a Currency Union. Journal of International Economics, 76, 116–132.
Gemmell, N., Kneller, R., & Sanz, I. (2011). The timing and persistence of fiscal policy impacts on growth: evidence from OECD countries. The Economic Journal, 121(550), F33-F58.
Glasner, D. (2021). Rules Versus Discretion in Monetary Policy Historically Contemplated. In: Studies in the History of Monetary Theory. Palgrave Studies in the History of Economic Thought. Palgrave Macmillan, Cham.
Hollmayr, J. and Kühl, M. (2019), “Monetary–fiscal interaction and quantitative easing”, Economics Letters, Vol. 174, pp. 200-207.
Jafari Samimi, A., Khiabani, N., Mila Elmi, Z., & Akbarpour Roshan, N. (2017). The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables: New Evidence from a DSGE Model. International Journal of Business and Development Studies, 9(2), 29-54.
Jeong, S. H., Lee, Y., & Kang, S. H. (2020). Government spending and sustainable economic growth: based on first-and second-level COFOG data. Public Money & Management, 40(2), 140-148.
Komijani, A. & Tavakolian, H. (2012). Monetary policy under fiscal dominance and implicit inflation target in Iran: A DSGE approach. Journal of Economic Modeling Research. 2(8), 87-117 (In Persian).
Kotera, G., & Sakai, S. (2018). Policy simulation of government expenditure and taxation based on the DSGE model. Policy Research Institute, Ministry of Finance Japan, Public Policy Review, 14(4), 613-640.
Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. Journal of political economy, 85(3), 473-491.
Leeper, E.M. and Leith, C. (2016), “Understanding inflation as a joint monetary–fiscal phenomenon”, Handbook of Macroeconomics, Elsevier, Vol. 2, pp. 2305-2415.
Leeper, E.M., Leith, C. and Liu, D. (2021), “Optimal time-consistent monetary, fiscal and debt maturity policy”, Journal of Monetary Economics, Vol. 117, pp. 600-617.
Linnemann, L., & Schabert, A. (2003). Fiscal policy in the new neoclassical synthesis. Journal of Money, Credit and Banking, 911-929.
Mishchenko V., Naumenkova S., Mishchenko S., Ivanov V. (2018). Inflation and economic growth: the search for a compromise for the Central Bank’s monetary policy. Banks and Bank Systems, 13(2), 153–163.
Mishhenko, V. & Lon, I. (2017). The role of monetary regulation in stimulating economic. Finance of Ukraine. 4. 75-93.
Mishkin, F.S., (2018). ‘Improving the use of discretion in monetary policy’. Int. Financ. 21 (3), 224–238.
Ohanyan, N., Grigoryan, A. (2021). Measuring monetary policy: rules versus discretion. Empir Econ 61, 35–60.
Perendia, G., & Tsoukis, C. (2012). The Keynesian multiplier, news and fiscal policy rules in a DSGE model. Centre pour la recherché economique et ses applications Dynare Working Paper, 25.
Perotti, R. (2007). In Search of the Transmission Mechanism of Fiscal Policy (NBER Macroeconomics Annual).
Ramey, V. (2011). Identifying Government Spending Shocks: It’s all in the Timing. Quarterly Journal of Economics, 126(1), pp. 1–50.
Sargent, T. J. & Wallace, N. (1984). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. In Monetarism in the United Kingdom (pp. 15-41), London, Palgrave Macmillan.
Šehović D. (2013). “General Aspects of Monetary and Fiscal Policy Coordination”. Journal of Central Banking Theory and Practice, 2(3), pp. 5-27.
Smets, F. and Wouters, R. (2007), “Shocks and frictions in US business cycles: a Bayesian DSGE approach”, American Economic Review, Vol. 97 No. 3, pp. 586-606.
Taghipour, A., & manzoor, D. (2016). Analysis of Monetary and Budgetary Shocks implications in the Iranian Economy Using a DSGE Model. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 51(4), 977-1001
Taylor, J.B., (1993). ‘Discretion versus Policy Rules in Practice’, Vol. 39. In: Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, pp. 195–214.
Taylor, J.B., (2016). ‘A rules-based cooperatively-managed international monetary system for the future’. In: Bergsten, C.F., Green, R. (Eds.), International Monetary Cooperation: Lessons from the Plaza Accord After Thirty Years. Peterson Institute for International Economics, Washington, pp. 217–236.
Taylor, J.B., (2021). ‘Simple monetary rules: many strengths and few weaknesses’. Eur.J. Law Econ. 1–17.
Vasiljev, T. B. (2018). Estimated DSGE Model for Monetary and Fiscal Policy Coordination Analysis– The Case of Serbia. Journal of Central Banking Theory and Practice, 1, 145-173.
Verona, F., Martins, M.M., Drumond, I. (2017). ‘Financial shocks, financial stability, and optimal Taylor rules’. J. Macroecon. 54, 187–207.