با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

10.30473/gaa.2023.67961.1657

چکیده

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش تلاش می‌نماید که آثار تکانه مخارج دولت به تفکیک اجزای اصلی آن را در قالب دو رویکرد سیاست پولی مبتنی بر قاعده و صلاحدید مقایسه و تحلیل نماید.
روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف، با طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با رویکرد کینزین جدید طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران به مقایسه آثار و تحلیل مکانیسم اثرگذاری تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر برخی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد کلان پرداخته‌ایم.
یافته های پژوهش: مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که در میزان و مکانیسم تاثیر بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان سیاستگذاری پولی مبتنی بر قاعده و سیاستگذاری صلاحدیدی وجود ندارد. در مقابل، در خصوص تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، سیاستگذاری صلاحدیدی نسبت به قاعده سیاستی عملکرد بهتری را نشان می‌دهد.
نتیجه گیری، اصالت و افزودة آن به دانش: نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند از طریق تبیین آثار تغییر هزینه‌های عمومی در امر بودجه ریزی و سیاستگذاری مفید واقع گردد. همچنین نتایج حاصل از مطالعه تعادل عمومی در حوزه سیاستگذاری پولی نیز قابلیت استفاده برای مقام پولی را دارد. وجه تمایز اصلی مطالعه حاضر با سایر مطالعات داخلی در بررسی اثرات مخارج به تفکیک تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر متغیرهای کلان، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و مقایسه آن تحت دو سیاستگذاری پولی متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the mechanism of the change of the component government expenditure, under the influence of two rule-based and discretionary policies, using dynamic stochastic general equilibrium model

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Rabiei 1
  • Ahmad reza Alavi 2
  • Fateme Zandi 1
  • Abdollah Davani 1

1 Assistant Prof. Department of Economics and Accounting, South branch of Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Ph.D. Candidate, Department of Economics and Accounting, South branch of Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this paper was analyzed and evaluated the impact of fiscal shocks on target variables . In other hand this paper studies the viewpoints of various economists and comparing regulation vs. discretion as a basis for monetary policies.
For this purpose, a dynamic s dynamic stochastic general equilibrium model with a new Keynesian approach is employed to sketch an appropriate model for Iranian economy. To calculate the required coefficients, data of the period 1991-2021 and also compares the results of them. This model analyzes government spending, which divides it into the consumption of goods, services, and investment and comparing regulation vs. discretion as a basis for monetary policies.
Functions of impulse response demonstrate that enhancement effects of government consumption expenditures less than government investment. finally, it is shown that the effect of the presented rules on the inflation variable is higher than the real sector variables.
The important point in this research is that in addition to examining and analyzing the effects of financial policies (government consumption and capital expenditures) we have compared the effects of the aforementioned policies in the form of two different monetary policy. An another important issue that shows the importance of choosing the right policy for monetary policies is how these rules influence on economic variables in the face of incoming shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary rules
  • Discretionary policies
  • Dynamic stochastic general equilibrium
  • government consumption
  • government investment