با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

موضوع و هدف مقاله: شرکت‌های برق منطقه‌ای سازمان‌هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام ماموریت‌های محول شده دنبال می‌کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه‌ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی این شرکت‌ها، ضعف‌ها و نارسایی‌های صورت‌های مالی در این بخش مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش پژوهش: داده‌های مورد نیاز پس از مطالعه کتابخانه‌ای و جستجوی اکتشافی در مبانی نظری و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر روابط این اشخاص و با استفاده از پرسشنامه‌، جمع‌آوری و با بهره‌گیری از آزمون‌های مناسب آماری، تجزیه‌و‌تحلیل شده است.
یافته‌های پژوهش: شواهد حاصل از تجزیه و تحلیل دیدگاه‌های پرسش‌شوندگان نشان می‌دهد اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی که در جهت هدف ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی که از اولویت برخوردار است، کافی نیست و بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. یافته‌ها حاکی از آن است که استفاده‌کنندگان علاوه بر اطلاعات مالی در رابطه با کلیت سازمان، به اطلاعاتی در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و بودجه هر یک اهداف سازمان نیز نیاز دارند.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به یافته‌های پژوهش که استفاده‌ کنندگان با هدف ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی صورت‌های مالی شرکت‌های برق منطقه‌ای را مورد استفاده قرار می‌دهند، طراحی و پیاده‌سازی مدل گزارشگری مناسب جهت بهبود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying users’ objectives and information needs of financial reports of regional electricity companies in Iran

نویسندگان [English]

  • ehsan mohebi 1
  • jafar babajani 2
  • javad salimi 3
  • mohammad taghi taghavi fard 4

1 Department of Accounting, Allame Tabatabaei University, Tehran, Iran.

2 Department of Accounting, Allame Tabatabaei University, Tehran, Iran.

3 Department of Accounting, Allame Tabatabaei University, Tehran, Iran.

4 Department of Industrial Management, Allame Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: Regional electricity companies are organizations that pursue both social goals and financial goals in order to fulfill the assigned missions, so fulfilling and evaluating the responsibility of accountability due to their dual goals is of fundamental importance. In this research, the weaknesses and inadequacies of the financial statements have been studied by examining the information needs of the users of the financial reports of these companies.
Research Method: The data has been collected after library study and exploratory search in the theoretical foundations and financial and auditing laws and regulations of these companies and using questionnaires and has been analyzed using appropriate statistical.
Research Findings: The evidence from the analysis of the views of the respondents shows that the information provided in the financial statements is not sufficient for the purpose of fulfilling and evaluating the responsibility of accountability, which is a priority, and there is a significant gap between the current situation and the desired situation. The findings indicate that in addition to financial information regarding the organization as a whole, users also need information regarding the financial status, financial and budget performance of each organization's goals.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: According to the findings of the research, the users use the financial statements of regional electricity companies with the aim of evaluating the responsibility of accountability, it is necessary to design and implement a suitable reporting model to improve accountability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reporting Objectives
  • Regional Electricity Companies
  • Financial Reporting
  • Users Information Needs
باباجانی، جعفر؛ چهارده چریکی، معصومه. (1391). شناسایی استفاده کنندگان گزارش های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهداف آنها از استفاده از گزارش های مالی. پژوهش های حسابداری مالی، 4 (4)، 1-18.
جامعی، رضا؛ ابراهیمی، ابراهیم؛ رضایی یمین، فایزه. (1395). بررسی ارزیابی مسئولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه. حسابداری دولتی، 2 ( 4). 69-80.
کمیته تدوین استاندارهای حسابداری. (1398). اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری. سازمان حسابرسی، چاپ سی ام.
کمیته تدوین استاندارهای حسابداری دولتی. (1394). استانداردهای حسابداری بخش عمومی. سازمان حسابرسی، چاپ اول.
قادرزاده، سید کریم؛ لطفی، محسن. (1398). شناسایی ذینفعان گزارش های مالی بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنها. حسابداری دولتی، 1 (11)، 33-46.
Accounting Standard Setting Committee. (2019). Accounting and Auditing Principales and Regulations Accounting Standards.Edition 30. (In Persian)
Andrews, A. (2014), downward accountability in unequal alliances, World Development, Vol. 54, pp. 99-113.
Babajani, J; Chehardah Cheriki, M; (2019). Identification of users of municipal financial reports, their information needs and their goals of using financial reports. Financial accounting research, Vol. 14, pp. 1-18. (In Persian)
Barraket, J; Mason, C. and Blain, B. (2016), Finding Australia’s Social Enterprise Sector 2016: Final Report. Social Enterprise Journal. Vol. 14 No. 2, pp.156-179.
Bradford, A, Luke, B, Farneux, G. (2018). Social enterprise accountability: directions, dominance and developments. Social Enterprise Journal. Vol. 14 No. 2, pp.156-179, https://doi.org/10.1108/SEJ-03-2017-0018.
Barton, A. (2005), “Professional Accounting Standards and the Public Sector – a Mismatch”, Vol. 41 No. 2, pp. 138-158.
Barton, A. (1999), “Public and private sector accounting – the non-identical twins”, Australian Accounting Review, Vol. 30 No. 4, pp. 22-31.
Brennan, N. M; & Solomon, J. (2008). Corporate governance, accountability and mechanisms of accountability: an overview. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 21(7), 885-906.
Campbell, D; Moore, G. and Shrives, P. (2006), “Cross-sectional effects in community disclosure”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 19 No. 1, pp. 96-114.
Clark, C. (2002), “The Users of Annual Reports of Government Departments”, paper presented at the Accountability Symposium, Accounting Association of Australia and New Zealand Conference, July 6th 2002.
Connolly, C; Kelly, M. (2020). "Annual reporting by social enterprise organizations: “legitimacy surplus” or reporting deficit?” Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 33 No. 8, pp. 1997-2025.
Costa, E. and Andreaus, M. (2020), "Social impact and performance measurement systems in an Italian social enterprise: a participatory action research project", Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 21 No. 8.
Coy, D; Fischer, M. and Gordon, T. (2001), “Public accountability: a new paradigm for college and university annual reports”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 12 No. 1, pp. 1-31.
Davis, J. H; Schoorman, F. D; & Donaldson, R. (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of Management Review, 22(1), 20-47.
Dart, R; Clow, E; & Armstrong, A. (2010). Meaningful difficulties in the mapping of social enterprises. Social Enterprise Journal, 6(3), 186193.
Deegan, C. and Unerman, J. (2011), Financial Accounting Theory, European Edition, 2nd ed; McGraw Hill Education, Maidenhead, Berkshire.
Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosures - a theoretical foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(3), 282-311.
Dittenhofer, M. (2009), “Performance auditing in governments”, Managerial Auditing Journal, Vol. 16 No. 8, pp. 438-442.
Dowling, J. & Pfeffer, J. (1975) “Organizational legitimacy: social values and organizational behavior”, Pacific Sociological Review, no. 18.
Foster, W; & Bradach, J. (2005). Should Nonprofits Seek Profits? Harvard Business Review.
Freeman, R.E; Harrison, J.S; Wicks, A.C; Parmar, B.L. and De Colle, S. (2010), Stakeholder Theory: The State of the Art, Cambridge University Press, Cambridge, MA.
Ghaderzadeh, S.K, Lotfim M. (2019). Identification Stakeholders of Public Sector Financial Reporting and their Informaion Needs. Governmental Accounting, Vol. 6, No. 1 (33-46). (In Persian)
Gray, R; Bebbington, J. and Collison, D. (2006), “NGOs, civil society and accountability: making the people accountable to capital”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 19 No. 3, pp. 319-48.
Greiling, D; Traxler, A. A; & Stötzer, S. (2015). Sustainability reporting in the Austrian, German and Swiss public sector. International Journal of Public Sector Management, 28(4/5), 404-428.
Jamei. R, Ebrahimi. E, Rezaei Yamin. F, (2016). ‘Investigating the Response of the Accounting and Financial Reporting System in the Tax Organization of the Province of Kermanshah’. Governmental accounting, Vol.2, No.2 (69-80). (In Persian)
Karan, R. (2003), “Selective Commercialisation of Public-Sector Accounting and its Consequences for Public Accountability”, Australian Accounting Review, Vol. 13 No. 3, pp. 15-25.
Kilcullen, L; Hancock, P. and Izan, H.Y. (2007), “User requirements for not-for-profit entity financial reporting: an international comparison”, Australian Accounting Review, Vol. 17 No. 41, pp. 26-37.
Laughlin, R.C. (1990), “A model of financial accountability and the church of England”, Financial Accountability and Management, Vol. 6 No. 2, pp. 93-114, doi: 10.1111/j.1468-0408.1990. tb00427. x.
Luke, B. (2016), “Measuring and reporting on social performance: from numbers and narratives to a useful reporting framework for social enterprises”, Social and Environmental Accountability Journal, Vol. 36 No. 2, pp. 103-123, doi: 10.1080/0969160 X.2015.1103298.
Masruki, R. Hussainey, k. Aly, D. (2022). Stakeholder expectations of the accountability of Malaysian State Islamic Religious Councils (SIRCS): to whom and for what, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 25 No. 2, pp. 443-464.
Mulgan, R. (2000), “‘Accountability’: An Ever – Expanding Concept?” Discussion Paper No. 72, ANU Public Policy Program.
Nicholls, A. (2009), “We do good things, don’t we? Blended value accounting in social entrepreneurship”, Accounting Organisations and Society, Vol. 34, pp. 755-769.
Romzek, B; and Dubnick, M; (1987) Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. Public Administration Review 47, 223.
Roya, S, Yetano, A, Garciz-Lacalle, J. (2019). Accountability Styles in tate-Owned enterprises: The good, the bad, the ugly ... And the pretty. Spanish accounting Review. 22(2), 156-170.
Ryan, C, Mack, J. (2006). Reflections on the Theoretical Underpinning of General-Purpose Financial Reports of Australian Government Departments. Accounting Auditing & Accountability Journal · July 2006.