با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.30473/gaa.2023.66256.1626

چکیده

موضوع و هدف مقاله: شرکت‌های برق منطقه‌ای سازمان‌هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام ماموریت‌های محول شده دنبال می‌کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه‌ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی این شرکت‌ها، ضعف‌ها و نارسایی‌های صورت‌های مالی در این بخش مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش پژوهش: داده‌های مورد نیاز پس از مطالعه کتابخانه‌ای و جستجوی اکتشافی در مبانی نظری و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر روابط این اشخاص و با استفاده از پرسشنامه‌، جمع‌آوری و با بهره‌گیری از آزمون‌های مناسب آماری، تجزیه‌و‌تحلیل شده است.
یافته‌های پژوهش: شواهد حاصل از تجزیه و تحلیل دیدگاه‌های پرسش‌شوندگان نشان می‌دهد اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی که در جهت هدف ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی که از اولویت برخوردار است، کافی نیست و بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. یافته‌ها حاکی از آن است که استفاده‌کنندگان علاوه بر اطلاعات مالی در رابطه با کلیت سازمان، به اطلاعاتی در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و بودجه هر یک اهداف سازمان نیز نیاز دارند.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به یافته‌های پژوهش که استفاده‌ کنندگان با هدف ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی صورت‌های مالی شرکت‌های برق منطقه‌ای را مورد استفاده قرار می‌دهند، طراحی و پیاده‌سازی مدل گزارشگری مناسب جهت بهبود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying users’ objectives and information needs of financial reports of regional electricity companies in Iran

نویسندگان [English]

  • ehsan mohebi 1
  • jafar babajani 2
  • javad salimi 3
  • mohammad taghi taghavi fard 4

1 Department of Accounting, Allame Tabatabaei University, Tehran, Iran.

2 Department of Accounting, Allame Tabatabaei University, Tehran, Iran.

3 Department of Accounting, Allame Tabatabaei University, Tehran, Iran.

4 Department of Industrial Management, Allame Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: Regional electricity companies are organizations that pursue both social goals and financial goals in order to fulfill the assigned missions, so fulfilling and evaluating the responsibility of accountability due to their dual goals is of fundamental importance. In this research, the weaknesses and inadequacies of the financial statements have been studied by examining the information needs of the users of the financial reports of these companies.
Research Method: The data has been collected after library study and exploratory search in the theoretical foundations and financial and auditing laws and regulations of these companies and using questionnaires and has been analyzed using appropriate statistical.
Research Findings: The evidence from the analysis of the views of the respondents shows that the information provided in the financial statements is not sufficient for the purpose of fulfilling and evaluating the responsibility of accountability, which is a priority, and there is a significant gap between the current situation and the desired situation. The findings indicate that in addition to financial information regarding the organization as a whole, users also need information regarding the financial status, financial and budget performance of each organization's goals.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: According to the findings of the research, the users use the financial statements of regional electricity companies with the aim of evaluating the responsibility of accountability, it is necessary to design and implement a suitable reporting model to improve accountability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reporting Objectives
  • Regional Electricity Companies
  • Financial Reporting
  • Users Information Needs