با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.30473/gaa.2024.68838.1673

چکیده

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر موانع استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شناسایی و رتبه‌بندی کرده است.
روش پژوهش: موانع پیش‌زمینه‌ای مؤثر، بر مبنای مطالعات پیشین و بر اساس نظرات تیم خبرگان به تعداد 22 شاخص در 6 بعد، از میان 40 مؤلفه گزینش و تأییدشده که با مکانیزم دو پرسش‌نامه‌ ماتریسی‌محور مطالعه شده است. برای طراحی پرسش‌نامه از مکانیزم مصاحبه و گفت‌وگو از نظرات تیم خبرگان شامل 15 نفر از صاحب‌نظران حوزه حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد استفاده شده است. جامعه‌ آماری پژوهش شامل حسابرسان داخلی و مستقل متمرکز بر فعالیت‌های مالی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمه‌ اول سال 1401 بوده‌اند که با توجه به محدودبودن جامعه ‌آماری، کلیه مشمولین در دسترس، با برآورد 140 نفر شامل کارکنان بخش مالی دانشگاه علوم پزشکی مطالعه شدند. به‌منظور پاسخ به پرسش‌های پژوهش، از تکنیک تصمیم‌گیری دیمتل و نرم‌افزار MATLAB استفاده‌شده است.
یافته‌های پژوهش: جمیع نظرات تلفیقی آزمودنی‌ها، حاکی از بالاترین (بدترین) رتبه‌ها برای مانع عدم وجود نیروهای ماهر و متخصص و مانع عدم وجود کارهای تحقیقاتی بوده است.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش نشان داد که تخصص و مهارت می‌تواند یکی از مهترین عوامل تأثیرگذار در سیستم حسابداری باشد لذا این پژوهش با ارائه موانع و عوامل الگوسازی حسابداری منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند جهت برنامه‌ریزی بهتر در استخدام و همچنین در گزارشات مالی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying obstacles to the establishment of Human Resources Accounting System Based on Dimtel Technique (Case Study: Mashhad University of Medical Sciences and subordinate units)

نویسندگان [English]

  • seyed hesam vaghfi 1
  • sedighe kamranrad 2
  • Seyed Ehsan Hosseini 3
  • Mozhghan Nadalizadeh Gannad 4

1 Assistant Prof. of Accounting, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Management, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Accounting Department,, Imam Reza International University, Mashhad, Iran

4 M.Sc. in Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The current research has identified and ranked the obstacles to the establishment of human resources accounting system in Mashhad University of Medical Sciences.
Research Method: Effective background barriers, based on previous studies and based on the opinions of the expert team, there are 22 indicators in 6 dimensions, among the 40 selected and verified components that have been studied with the mechanism of two matrix-based questionnaires. To design the questionnaire, the interview mechanism and the opinions of the expert team including 15 experts from the accounting field of Research Findings: All the combined opinions of the subjects indicated the highest (worst) ranks for the lack of skilled and specialized forces and the lack of research works; But; The lack of awareness of the contradiction of human resource utilization costs with the principle of conformity in accounting and the lack of awareness of the possibility of reporting human resources as an asset in the balance sheet have the lowest (best) ranks.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The results of the research showed that expertise and skill can be one of the most important influencing factors in the accounting system Therefore, this research can be effective for better planning in recruitment and also in financial reports by presenting obstacles and modeling factors of human resource accounting in the University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource accounting
  • University of Medical Sciences
  • Dimtel technique