شناسایی موانع استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی بر اساس تکنیک دیمتل (موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد و واحدهای تابعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر موانع استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شناسایی و رتبه‌بندی کرده است.
روش پژوهش: موانع پیش‌زمینه‌ای مؤثر، بر مبنای مطالعات پیشین و بر اساس نظرات تیم خبرگان به تعداد 22 شاخص در 6 بعد، از میان 40 مؤلفه گزینش و تأییدشده که با مکانیزم دو پرسش‌نامه‌ ماتریسی‌محور مطالعه شده است. برای طراحی پرسش‌نامه از مکانیزم مصاحبه و گفت‌وگو از نظرات تیم خبرگان شامل 15 نفر از صاحب‌نظران حوزه حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد استفاده شده است. جامعه‌ آماری پژوهش شامل حسابرسان داخلی و مستقل متمرکز بر فعالیت‌های مالی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمه‌ اول سال 1401 بوده‌اند که با توجه به محدودبودن جامعه ‌آماری، کلیه مشمولین در دسترس، با برآورد 140 نفر شامل کارکنان بخش مالی دانشگاه علوم پزشکی مطالعه شدند. به‌منظور پاسخ به پرسش‌های پژوهش، از تکنیک تصمیم‌گیری دیمتل و نرم‌افزار MATLAB استفاده‌شده است.
یافته‌های پژوهش: جمیع نظرات تلفیقی آزمودنی‌ها، حاکی از بالاترین (بدترین) رتبه‌ها برای مانع عدم وجود نیروهای ماهر و متخصص و مانع عدم وجود کارهای تحقیقاتی بوده است.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش نشان داد که تخصص و مهارت می‌تواند یکی از مهترین عوامل تأثیرگذار در سیستم حسابداری باشد لذا این پژوهش با ارائه موانع و عوامل الگوسازی حسابداری منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند جهت برنامه‌ریزی بهتر در استخدام و همچنین در گزارشات مالی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying obstacles to the establishment of Human Resources Accounting System Based on Dimtel Technique (Case Study: Mashhad University of Medical Sciences and subordinate units)

نویسندگان [English]

  • seyed hesam vaghfi 1
  • sedighe kamranrad 2
  • Seyed Ehsan Hosseini 3
  • Mozhghan Nadalizadeh Gannad 4
1 Assistant Prof. of Accounting, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Management, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Accounting Department,, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
4 M.Sc. in Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The current research has identified and ranked the obstacles to the establishment of human resources accounting system in Mashhad University of Medical Sciences.
Research Method: Effective background barriers, based on previous studies and based on the opinions of the expert team, there are 22 indicators in 6 dimensions, among the 40 selected and verified components that have been studied with the mechanism of two matrix-based questionnaires. To design the questionnaire, the interview mechanism and the opinions of the expert team including 15 experts from the accounting field of Research Findings: All the combined opinions of the subjects indicated the highest (worst) ranks for the lack of skilled and specialized forces and the lack of research works; But; The lack of awareness of the contradiction of human resource utilization costs with the principle of conformity in accounting and the lack of awareness of the possibility of reporting human resources as an asset in the balance sheet have the lowest (best) ranks.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The results of the research showed that expertise and skill can be one of the most important influencing factors in the accounting system Therefore, this research can be effective for better planning in recruitment and also in financial reports by presenting obstacles and modeling factors of human resource accounting in the University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource accounting
  • University of Medical Sciences
  • Dimtel technique
امامی­ میبدی، علی؛ جامعی، رضا؛ نجفی، قاسم و بهروز، عارف. (1399). تأثیر سرمایه ­گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل­های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­ های برنامه و توسعه، 2(1-5)، 1-16.
امیری، حسن؛ میرسپاسی، ناصر و رهنمای رودپشتی، فریدون. (1396). طراحی الگوی حسابداری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6(21)، 19-32.
ترکی، اکبر و فیضی، عمار. (1399). طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اسلامی در صنعت بانکداری با رویکرد دیمتل. رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری، 4(15)، 1-25.
حسنی­ آذردریانی، الهام؛ مشایخ، شهناز و حجازی، رضوان. (1398). طراحی مدل ارزشیابی منابع انسانی و گزارش آن در شرکت ملی نفت ایران و شرکت­های تابعه آن. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 2(26)، 279-300.
دموری، داریوش؛ سبکرو، مهدی و رضوی حیدری، سیدمحمدناصر. (1400). شاخصههای حسابداری سرمایه انسانی مبتنی بر رویکرد ارزش­گذاری غیرپولی (موردمطالعه: بانک ملی ایران). پژوهشهای تجربی حسابداری، 11(39)، 241-277.
رسولی، رضا، ضماهنی، مجید و شهرآیینی، سعید. (1393). تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران. استراتژی مدیریت مالی، 2(4)، 33-57.
ریاضی، مهدی؛ فتحی، صمد؛ اورادی، جواد و شکوه، احمدعلی. (1398). تأثیر معیارهای حسابداری سرمایه انسانی بر بهره‌وری سرمایه انسانی در نیروهای مسلح (مورد مطالعه یگان‌های استان خراسان). اقتصاد دفاع و توسعه پایدار، 4(14)، 55-77.
شفیعی­ رودپشتی، میثم و بهرامی، فرشته. (1395). طراحی مدل ارزشیابی منابع انسانی در دانشگاه یزد با استفاده از رویکرد حسابداری منابع انسانی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 5(12)، 395-416.
طبرسا، غلامعلی؛ طاهری، اسداله و یزدانی زیارت، محمد. (1393). چالش­های به­کارگیری سامانه حسابداری منابع انسانی. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 6(2)، 57-77.
عنایت سرخوش، لاله و فرسادامان الهی، غلامرضا. (1402). بررسی مراحل پیاده­سازی سیستم ABC در حوزه سلامت و کاربرد آن در افزایش رضایت­مندی منابع انسانی. حسابداری دولتی، 9(2)، 83-100.
فرمیهنی فراهانی، احمد. (1390). حسابداری منابع انسانی، چالش سازمان در منابع سرمایه­ای. مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، 10، 123-138.
فیل­سرایی، مهدی و اصغرزاده­ها، محمد. (1396). حسابداری منابع انسانی: حسابداری با ارزشترین منبع اقتصادی یک سازمان. مجله اقتصادی، شماره­های 9 و 10، 89-109.
مالمیر، آمنه؛ عباسی، حمیده؛ صریحی، رسول و علوی، سید باقر. (1398). بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 2(18)، 55-74.
محمدزاده، عبدالرحمن و مقدم، عبدالکریم. (1397). شناسایی و رتبه­بندی موانع مؤثر در ارزش­گذاری کارکنان با رویکرد حسابداری منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری. 4(1)، 263-272.
مرادی، کیوان، تقوی فرد، محمدتقی، ملکی حسن­وند، مسلم. (1395). ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه‌های انسانی در آموزش عالی. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 25، 211-237.
میرسپاسی، ناصر. (1396). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار (نگرشی نظام­گرا). تهران: انتشارات میر، چاپ دهم.
Amiri, H; Mirsepasi, N; & Rahnamay Roodposhti, F. (2017). Designing a model of human resource accounting in Islamic Azad University. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 6(21), 19-32. (In Persian)
Asfahani, A. M. (2021). The complementary relationship between human resources accounting and human resources information system. Open Journal of Accounting, 10(2), 30-41.
Avazzadehfath, F; & Raiashekar, H. (2012). Decision-making based on human resource accounting information and its evaluation method. Asian Journal of Finance & Accounting, 3(1).
Damoori, D; Sabokro, M; & Razavi Heidary, S. M. N. (2021). Human Capital Accounting Indicators based on the Non-monetary Valuation Approach (Case Study: Bank Melli of Iran). Empirical Research in Accounting, 11(1), 241-277. (In Persian)
Emami Meibodi, A; Jamei, R; Najafi, G; & behrooz, A. (2021). The effect of investment in human resources to report on internal control over financial reporting of listed companies in the Tehran Stock Exchange. Program and Development Research, 2(1), 7-30. (In Persian)
Enayat-Sarkhosh, L; & farsadamanollahi, G. (2023). Explanation and investigation of factors affecting activity-based costing in the field of treatment, emphasizing the role of human resources with a fuzzy approach. Governmental Accounting, 9(2), 83-100. doi: 10.30473/gaa.2023.66001.1621. (In Persian)
Farmahini Farahani, A. (2010). Human resource accounting is the organization's challenge in capital resources. Strategic studies in oil and energy industry, 10, 123-138. (In Persian)
Filsaraei, M. & Asgharzadeha, M. (2017). Human resource accounting: accounting is the most valuable economic resource of an organization. Economic magazine, Numbers 9 and 10, 89-109. (In Persian)
Hasani Azar, E; Mashayekh, S; & Hejazi, A. (2019). Designing Human Resources Valuation Model and its Reporting at the National Iranian Oil Company and its Subsidiary Companies. Accounting and Auditing Review, 26(2), 279-300. (In Persian)
Idowu, T. (2019). Conceptual Analysis of Policy Challenge of Implementing Human Resource Accounting in Nigeria. Journal of Management and Innovation, 5(1).
Mirspahi, Naser. (2009). Strategic management of human resources and labor relations. Tehran, Termeh Publications. (In Persian)
Mohammadzadeh, A. & Moghaddam, A. (2018). Identification and ranking of effective obstacles in employee valuation with human resources accounting approach in Shiraz University of Medical Sciences. Economics studies, financial management and accounting, 4(1), 263-272. (In Persian)
Monday, O. (2017). Human resources accounting: Issues, benefits, and challenges. International journal of economics, finance, and management sciences, 5(3), 129-138.
Moradi, K; Taghavi fard, M.T. & Meleki Hasanvand, M. (2016). Evaluation of the Maturity of Human Capital Management at Higher Education. Human resource management research, 25, 211-237. (In Persian)
Ojokuku, R. M; & Oladejo, K. S. (2015). Human resource accounting and human capital valuation in Nigeria: Prospects and challenges. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(7), 600-609.
Özcan, A. (2022). The Role of Human Resource Accounting in the Business Environment. In Research Anthology on Human Resource Practices for the Modern Workforce (pp. 619-635). IGI Global.
Rasouli, R; Zemaheni, M; & Shahraeini, S. (2014). Studying the Impact of Strategic Human Resource Management on the Financial Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 2(4), 33-57. (In Persian)
Riazi, M; Fathi, S; Oradi, J. & Ali shokoh, A. (2020). The effects of employing human capital accountancy principles on the efficiency of armed forces’ human capital (case study: Khorasan Razavi regiments). Quarterly Journal of Defense Economics and Sustainable Development, 4(14), 55-77. (In Persian)
Seth, N. (2009). Human resource accounting practices adopted in Indian Industries. ASBM Journal of Management, 2(2), 103.
Singh, U. S; & Gulati, K. (2021). Human Resource Accounting Practices in Public and Private Sector: An Indian Experience. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(9).
Shafiee Rudposhti, M. & Bahrami, F. (2016). Designing a human resource valuation model in Yazd University with a human resource accounting approach. Management in Islamic University, 5(12), 395-416. (In Persian)
Tabarsa, G; Taheri, A. & Yazdani Ziarat, M. (2014). Challenges of using human resources accounting system. Human resource management research, 6(2), 57-77. (In Persian)
Torki, A; & Feizi, A. (2020). Designing the Islamic human resources management model in the banking industry with the Dimtel approach. New research approaches in management and accounting, 4(15), 1-25. (In Persian)
Velankar, N; & Pahuja, S. (2019). Measuring Human Capital as a Predictor of Financial Performance: An Evidence from Indian Private Sector Banks. In Proceedings of 10th International Conference on Digital Strategies for Organizational Success.