با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون مالی

2 عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی

10.30473/gaa.2023.66426.1631

چکیده

پژوهش حاضر در صدد آسیب شناسی حسابرسی داخلی در بخش عمومی ایران و رتبه‌بندی آسیب‌ها می‌باشد. از هر دو روش میدانی و کتابخانه ای در دو مرحله کیفی و کمی استفاده شد. در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان سعی گردید نقاط ضعف مبانی نظری موجود پوشش داده شود و آسیب‌های شناسایی شده به مرحله اقناع برسند. با استفاده از رویکرد داده بنیاد، آسیب‌های شناسایی شده در مقوله‌های محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، راهبردها، شرایط مداخله‌ای و پیامدهای مدل پژوهش، تعیین و در مرحله کمی، با استفاده از آزمون‌های ناپارامتریک تأثیر آسیب‌ها بر عملکرد بررسی شد و با استفاده از آزمون فریدمن، عوامل شناسایی شده رتبه‌بندی شد. جامعه آماری حسابرسان داخلی شاغل و یا خبرگانی است که در ارتباط با این فعالیت بوده اند. با توجه به حجم نامعین جامعه آماری از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین و 350 پرسشنامه توزیع شد. پرسشنامه پژوهش با طیف لیکرت 5 تایی طراحی شد. نتایج رویکرد داده بنیاد، الگوی پژوهش را در 6 مقوله طبقه‌بندی نمود. نتایج نشان داد متغیرهای 1. رفتارهای سلیقه‌ای و گزینشی مدیران 2. نداشتن جایگاه مطلوب سازمانی 3. ضعیف قانون و عدم شفافیت در سطح جامعه از اولویت بیشتری به عنوان آسیب برخوردارند. همچنین، مشخص شد که 1. هزینه‌ جبهه‌گیری‌های سیاسی در کشور و 2. نوسانات اقتصادی از اهمیت کمتری از دیدگاه پاسخ‌دهندگان برخوردار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Internal Audit Promotion Pathology in Public Sector: The Approach of Grounded Theory And Ranking

نویسندگان [English]

  • Sajjad Mohammadyari 1
  • azita Jahanshad 2
  • zahra poorzamani 2

1 financial manager

2 member of the academic staff of Central Tehran Unit

چکیده [English]

The present research aims to present the pathology of internal audit in public sector in Iran and the ranking of damages. Both field and library methods were used in two qualitative and quantitative stages. Qualitative phase using the foundation data approach, identified damages in the core categories, causal conditions, background conditions, strategies, intervention conditions and consequences of the research model, determining and in the quantitative phase, using non-parametric tests of the impact of damages Checked on performance and using the Friedman test, the identified factors were ranked. The statistical population is working internal auditors or experts who were related to this activity. According to the undetermined size of the statistical population, the sample size of 384 people was determined by Cochran's formula and 350 questionnaires were distributed. The research questionnaire was designed with a 5-point Likert scale. The results of the foundation's data approach classified the research model into 6 categories. The results showed that the variables 1. selective and tasteful behavior of managers, 2. not having a favorable organizational position, 3. weak law and lack of transparency at the community level have more priority as harm. Also, it was found that 1. the cost of political fronts in the country and 2. economic fluctuations were less important from the point of view of the respondents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Grounded Theory"
  • "Internal Audit
  • "
  • " Pathology"
  • "Ranking"