با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 دانشجوی دکتری مالی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

10.30473/gaa.2023.69055.1677

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی تامین مالی مشارکتی مبتنی بر مدیریت ریسک مورد مطالعه شهرداری تهران می باشد.
روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، اکتشافی – کاربردی است و در انجام آن از راهبرد پژوهش کیفی داده بنیاد استفاده شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی و گلوله برفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از مدیران و کارمندان حوزه مالی شهرداری تهران گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار مکس کیودا نسخه 12 استفاده شده است.
یافته های پژوهش: در این راستا 20 مقوله بدست آمد که تخصیص بودجه، شفافیت اطلاعاتی، شفاقیت درآمدی و کفایت درآمدی به عنوان شرایط علی اثر گذار، عوامل بستر سیاستگذاری و قانون گذاری، بستر فناوری، بستر سازمانی، بستر درآمدی به عنوان عوامل زمینه ای و دولت و تحریم ها و صنعت به عنوان عوامل مداخله گر شناسایی شدند.
نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: بر اساس نتایج این پژوهش، توجه جدی به بررسی و اجرای تامین مالی مشارکتی در شهرداری تهران مورد نیاز است و با اتخاذ راهبردهای مناسب می توان شهرداری کلان شهر تهران را در پیشبرد اهداف تامین مالی و بهره ور کردن منابع موجود مالی که یکی از مهمترین دغدغه های آن سازمان می باشد یاری رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Collaborative financing model based on risk management (Study case of Tehran municipality)

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Mohamadipoor 1
  • parvin bahraei 2
  • fatemeh ahmadi 1
  • reza seidkhani 1

1 Assistant Professor, Department of Accounting, Ilam Branch, Islamic Azad university of Ilam, Iran

2 PhD student in finance, Ilam branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran

چکیده [English]

Subject and Objective of the Article: The main purpose of this article is to present the model of cooperative financing based on risk management studied by Tehran Municipality.
Research Method: The purpose of the research is exploratory-applicative, and the qualitative data research strategy of the foundation was used in its conduct. The required data were collected using non-probability seeding and snowball through semi-structured interviews with 15 managers and employees of the financial sector of Tehran Municipality, and for the analysis of the data, Max Kyuda version 12 software was used.
Findings: In this regard, 20 categories were obtained, which include budget allocation, information transparency, income transparency, and income adequacy as causal conditions, policy and legislative background factors, technology background, organizational background, and income background as contextual factors and the government and sanctions. and industry were identified as intervening factors.
Conclusion, Originality and its Contribution to Knowledge: Based on the results of this research, serious attention is needed to review and implement cooperative financing in Tehran Municipality, and by adopting appropriate strategies, Tehran Metropolitan Municipality can be used to advance the goals of financing and productivity. The available financial resources, which is one of the most important concerns of that organization, helped.

کلیدواژه‌ها [English]

  • providing financial resources
  • Tehran municipality
  • cooperative financing