الگوی تامین مالی مشارکتی مبتنی بر مدیریت ریسک مورد (مطالعه شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 دانشجوی دکتری مالی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی تامین مالی مشارکتی مبتنی بر مدیریت ریسک مورد مطالعه شهرداری تهران می باشد.
روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، اکتشافی – کاربردی است و در انجام آن از راهبرد پژوهش کیفی داده بنیاد استفاده شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی و گلوله برفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از مدیران و کارمندان حوزه مالی شهرداری تهران گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار مکس کیودا نسخه 12 استفاده شده است.
یافته های پژوهش: در این راستا 20 مقوله بدست آمد که تخصیص بودجه، شفافیت اطلاعاتی، شفاقیت درآمدی و کفایت درآمدی به عنوان شرایط علی اثر گذار، عوامل بستر سیاستگذاری و قانون گذاری، بستر فناوری، بستر سازمانی، بستر درآمدی به عنوان عوامل زمینه ای و دولت و تحریم ها و صنعت به عنوان عوامل مداخله گر شناسایی شدند.
نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: بر اساس نتایج این پژوهش، توجه جدی به بررسی و اجرای تامین مالی مشارکتی در شهرداری تهران مورد نیاز است و با اتخاذ راهبردهای مناسب می توان شهرداری کلان شهر تهران را در پیشبرد اهداف تامین مالی و بهره ور کردن منابع موجود مالی که یکی از مهمترین دغدغه های آن سازمان می باشد یاری رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Collaborative financing model based on risk management (Study case of Tehran municipality)

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Mohamadipoor 1
  • parvin bahraei 2
  • fatemeh ahmadi 1
  • reza seidkhani 1
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Ilam Branch, Islamic Azad university of Ilam, Iran
2 PhD student in finance, Ilam branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Subject and Objective of the Article: The main purpose of this article is to present the model of cooperative financing based on risk management studied by Tehran Municipality.
Research Method: The purpose of the research is exploratory-applicative, and the qualitative data research strategy of the foundation was used in its conduct. The required data were collected using non-probability seeding and snowball through semi-structured interviews with 15 managers and employees of the financial sector of Tehran Municipality, and for the analysis of the data, Max Kyuda version 12 software was used.
Findings: In this regard, 20 categories were obtained, which include budget allocation, information transparency, income transparency, and income adequacy as causal conditions, policy and legislative background factors, technology background, organizational background, and income background as contextual factors and the government and sanctions. and industry were identified as intervening factors.
Conclusion, Originality and its Contribution to Knowledge: Based on the results of this research, serious attention is needed to review and implement cooperative financing in Tehran Municipality, and by adopting appropriate strategies, Tehran Metropolitan Municipality can be used to advance the goals of financing and productivity. The available financial resources, which is one of the most important concerns of that organization, helped.

کلیدواژه‌ها [English]

  • providing financial resources
  • Tehran municipality
  • cooperative financing
آیت الهی، علیرضا. (1397). تامین مالی شهرداری‏‌‏های فرانسه، چکیده همایش مالیه شهرداری، تهران: انتشارات شهرداری تهران - معاونت مالی و اداری.
جمالی، حسام. (1385). مقایسه منابع درآمدی شهرداری‏‌‏ها در کلانشهرهای ایران و بررسی اثرات فیزیکی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز
جمشیدی، رضا؛ منتظری، رسول 1397; راهکارهای تامین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه پنج ساله با تاکید بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 11
جمشیدی، طیبه؛ سلیمانی امیری، غلامرضا (1402)، شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی عملیاتی در ﺑﺨﺶ عمومی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ داده ﺑﻨﯿﺎد دو فصلنامه علمی حسابداری دولتی،  دوره 9، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 67-82.
داﻧﺎﻳﻲﻓﺮد، ﺣﺴﻦ؛ اﻟﻮاﻧﻲ، ﺳﻴﺪ ﻣﻬـﺪی، آذر، ﻋـﺎدل(1383)، روشﺷﻨﺎﺳـﻲ پـژوﻫﺶ ﻛﻴﻔـﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ:روﻳﻜﺮدی ﺟﺎﻣﻊ.ﺗﻬﺮان:اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﻔﺎر
رحمانی، فاطمه؛ مظهری، محمد. (1390). بررسی مشکلات، تاثیرات و روشهای خصوصی سازی در معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد، اولین همایش اقتصاد شهری.
زیاری، کرامت الله؛ مهدی، علی و معصومه مهدیان بهن میری، 1398; مطالعه و شناخت منابع مالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود پایداری درآمد شهرداری‏‌‏ها، مطالعه موردی شهرداری شهر مهاباد، مدیریت شهری شماره 107.31.12.
شرزه ای، غلامعلی؛ قنبری، محمدعلی. (1391). بررسی روش‌های تامین منابع مالی شهرداری‌ها (مورد مطالعه: ساختار پهنه‌های مالی شهرداری شیراز)، مجموعه مقالات کنفرانس مدیریت فضای شهری
شفیعی، محمد و رضا نوهدی، 1396، راههای تأمین درآمد پایدار برای شهرداریها در ایران، جغرافیا و روابط انسانی، شماره 3.
صادقی، سیدکمال؛ محمدزاده، پرویز؛ صبح خیز زنوزی، شلاله،(1394) ، عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، به عنوان رهیافتی در تأمین منابع پایدار مالی پروژه های شهرداری، اقتصاد و مدیریت شهری سال سوم تابستان 1394 شماره 11
عنایتی، انور؛ کردستانی، غلامرضا؛ عطا الله، محمدی(1401)، عوامل موثر بر پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 341-372.
مظفری، غلامحسین؛ پاپلی، محمدحسین؛ وثوقی، فاطمه و حسین حاتمی نژاد 1394; ارائه مدل تثبیت سیستم درآمدی و تامین منابع مالی شهرداری‏‌‏ها، مطالعه موردی شهرداری تهران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و یکم، شماره چهارم، 4.
معصوم زاده، جعفر (۱۳۹۸)، مروری بر تجربیات شهرداری تهران در زمینه کاهش هزینه‏‌‏ها، مجله مدیریت شهر، شماره هفت.
منصور، صفری (1397)، قوانین و مقررات مربوط به شهرها و شهرداری‏‌‏ها، تهران: انتشارات دیدار.
نثاری، رضا؛ منتظری، رسول و نعمت حسین زاده 1397; راهکارهای تامین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه پنج ساله با تاکید بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 11
نثاری، رضا؛ منتظری، رسول، (1394)، راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه پنج ساله، با تأکید بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد و مدیریت شهری سال سوم تابستان 1394 شماره11
نراقیان، محمدمهدی (1395)، بررسی الگوی ترکیب درآمد بهینه در دولت های محلی (شهرداری تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت امور شهری، دانشکده مدیریت. دانشگاه تهران
Ayat Elahi, Alireza. (2018). Financial provision of French municipalities, Abstract of Municipal Finance Conference, Tehran: Publications Tehran Municipality - Finance and Administration Deputy. (In Persian).
Binder, The International Guide To Taxation of Real Estate, IFBD Publication, Nov 2008.
Bird, R, (2017), Sustainable Revenue: Realities and Prospects, Washington D.C: World Bank Institute.
Danaifard, Hassan; Alvani, Seyed Mahdiovazer, Adel (2013), Qualitative Research Methodology in Management: a comprehensive approach. Tehran: Safar Publications.
Dimitrio, R & Vaillancourt, F. (2019). Revenue sources of local governments: Nature and determinants. 131-144 in 11Freire, Mila and Belinda Yuen (eds), Enhancing urban management in East Asia, England: Ashgate, Publishing Limited
Enayati, Anwar, Kurdestani, Gholamreza, Attaullah, Mohammadi (2022) Factors affecting financial sustainability in the social security organization, Government Accounting Bi-Quarterly, Volume 9, Number 1, Day 1401, Pages 341-372 .
Faravak German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), (2017). German public suppoting policy for innovative startups. conference: Startups and Spin-offs Funding-Public and Private Policies
Filho. W.l (2019). Dealing with Misconception on the concept of sustainability. International Journal of Suatainability in higher Education. Vol 1 no 1
Hammami, Mona; Ruhashyankiko, JeanFrançois; Yehoue, Etienne. B. (2006). Determinants of public-private partnerships in infrastructure. Washington, D.C: International monetary fund https://doi.org /10.30473/gaa.2022.65948.1619. (In Persian).
Jamali, Hassam. (2006). Comparison of revenue sources of municipalities in Iran's metropolises and examining its physical effects, Master's Thesis, Shiraz University. (In Persian).
Jamshidi, Reza; Montazeri, Rasul; (2018). Strategies for providing sustainable financial resources of Tehran Municipality in the five-year plan, with an emphasis on the announced policies of the resistance economy, Scientific Research Quarterly of Economics and Urban Management, No. 11. (in Persian).
Jamshidi, Taybeh; Soleimani Amiri, Gholamreza; (1402) Identifying the effective factors of operational budgeting in the public sector using the data base theory Bi-Quarterly Journal of Government Accounting, Volume 9, Number 2, April 1402, pages 67-82. https://doi.org/10.30473/gaa.2023.66230.1625/ (in Persian).
Mansour, safari (2018), laws and regulations related to cities and municipalities, Tehran: Didar Publications. (In Persian).
Masoomzadeh, Jafar (2019), a review of the experiences of Tehran Municipality in the field of cost reduction, Ekhtaz Shahr Magazine, number seven. (In Persian).
Mozafari, Gholamhossein, Papelli, Mohammad Hossein, Vathouqi, Fatemeh and Hossein Hataminejad 2015; Presenting a model of stabilizing the revenue system and providing financial resources of municipalities, a case study of Tehran Municipality, Geographical Research Quarterly, 31st year, 4th issue, 4. (In Persian).
Naraghian, Mohammad Mahdi (2016) Examining the pattern of optimal income mix in local governments (Tehran Municipality). Master's thesis. Department of Urban Affairs Management, Faculty of Management. University of Tehran(in Persian)
Nisari, Reza; Montazeri, Rasoul, (2014) Strategies for providing sustainable financial resources of Tehran Municipality in the five-year plan, with an emphasis on the announced policies of resistance economy, economy and urban management, third year, summer 2014, number 11( in Persian)
Panayotou, Theodore. (2019). Effectivefinancing of environmentally sustainable development in Eastern Europe and central Asia. Harvard Institute for International Development One Eliot Street, Cambridge, MA
Pandit, N. R. (1996), The Creation of Theory: A Recent Application of the Grounded Theory Method, The Qualitative Report, V.2, No.4 [Online] <http://www.nova.edu/ssss/QR/ QR2-4/pandit.html>.
Sharzai, Gholam Ali; Qatmiri, Mohammad Ali. (2012). study Methods of providing financial resources of municipalities (study Case: The structure of Shiraz municipality's financial zones), collection Conference articles on urban space management. (In Persian).
Shefihi, Mohammad and Novehdi, Reza, (2017). Ways to Provide Sustainable Income for Municipalities in Iran, Geography and Human Relations, No. 3. (In Persian).
Thari, Reza; Montazeri, Rasul and Nemat Hosseinzadeh, (2018). Strategies for providing sustainable financial resources of Tehran Municipality in the five-year plan, with an emphasis on the announced policies of the resistance economy, Scientific Research Quarterly of Economics and Urban Management, No. 11. (In Persian).
Trasborg, S. (2019), Local Government Economics, Principles and Practice, Macmilan.
Ziyari, Karamatullah; Mahdi, Ali and Masoumeh Mahdian Behnmiri, (2019). Studying and understanding financial resources and providing solutions to improve the sustainability of municipalities' income, the case study of Mahabad
City Municipality, Urban Management No. 12.31.107. (In Persian).