ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه ورشکستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حسابداری، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 استاد، گروه حسابداری، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

موضوع و هدف مقاله: در سند تحول قضایی، وجود خطا در نظرات کارشناسی یکی از دلایل غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی اعلام شده و طراحی کاربرگ های استاندارد برای فرآیند کارشناسی به عنوان راهکاری برای کاهش این خطا ارائه شده است. با توجه به پیامدهای موضوع ورشکستگی و نقش با اهمیت کارشناسان حسابداری در احراز آن، این پژوهش با هدف ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی در زمینة ورشکستگی انجام شده است.
روش پژوهش: ابتدا با مطالعة مبانی نظری، دیدگاه های حقوقی مختلف نسبت به موضوع ورشکستگی و اجزای گزارش کارشناسی گردآوری و سپس با اجرای روش دلفی فازی در سال 1401 و با استفاده از پرسشنامه، نظر 49 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه، جمع آوری شده است.
یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به این که حقوق دانان دیدگاه های مختلفی نسبت به ورشکستگی دارند و اتخاذ هر یک از این دیدگاه ها توسط قاضی بر اقدامات کارشناس و نتیجة کارشناسی مؤثر است؛ لازم است قاضی در قرار کارشناسی مشخص نماید که دیدگاه او منطبق با «توقف بر محور گردش وجوه نقد» است یا «توقف بر محور ترازنامه» و کارشناسان نظر خود را مطابق با رویة قضایی مشخص شده اعلام نمایند.
نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: در نهایت با اجماع خبرگان، ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی متشکل از 14 بخش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation a suitable structure for the expert witnesses report in the field of bankruptcy

نویسندگان [English]

  • Monire shahsavand 1
  • Mohammadhosein ghaemi 2
1 Ph.D, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, iran.
2 Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Subject and Purpose: In the justice reform document, the presence of errors in expert opinions is one of the reasons for the incorrectness of some votes and judicial decisions, and the design of standard worksheets for the expert process is presented as a solution to reduce this error. Considering the consequences of bankruptcy and the important role of accounting experts in proving it, this research was done with the aim of providing a suitable structure for the expert report in the field of bankruptcy.
Research method: first by studying the conceptual foundations, different legal viewpoints on the issue of bankruptcy and the components of the expert report were collected and then, by implementing the fuzzy delphi method in 2022 and using a questionnaire, the opinions of 49 qualified elites in this field were collected.
Research findings:the results of the research indicated that according to the fact that jurists have different views on bankruptcy and the adoption of each of these views by the judge is effective on the actions of the expert witness and the results of the expert; it is necessary for the judge to specify in the writ of expert's opinion whether his view is in accordance with "cash-flow insolvency" or "balance sheet insolvency" and expert witnesses should declare their opinion according to the specified precedent.
Conclusion, originality and its contribution to the knowledge: finally, with the consensus of the elites, the appropriate structure for the expert report consisting of 14 sections was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • Experts Opinion
  • Expert Witness
  • Forensic Accounting
  • Insolvency
اعظمی زنگنه، عبدالحمید، (1340)، حقوق بازرگانی، به اهتمام سهراب امینیان، بی­نا، بی­جا.
توکلی، مهدی، (1394)، مختصر آیین دادرسی مدنی، (1)، تهران: انتشارات طرح نوین اندیشه.
جعفری، نادر؛ دهقان، حبیب­اله؛ دارابی، رویا، (1396)، بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی، پژوهش حسابداری، 4 (24)، 102-85.
چالاکی، پری؛ قادری، بهمن، (1394)، حسابداری قضایی و نقش آن در پیشگیری و کشف تقلب، مطالعات حسابداری وحسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 4 (16)، 57-44.
درسه، سید صابر؛ تیموری، شمس­الله، (1398)، تأثیر حسابرسان دادگاهی بر حاکمیت شرکتی، حسابداری و منافع اجتماعی، 9 (3)، 85-69.
رضایی، علی؛ ملائی خاص، میلاد، (1399)، توقف تاجر از پرداخت دیون در نظام حقوقی ایران و آمریکا، فصلنامة قضاوت، 20 (102)، 85-63.
ساعی، سید محمد هادی؛ تقفی، مریم، (1392)، بررسی اعتبار نظریة کارشناس از منظر فقه و حقوق، مجلة حقوقی دادگستری، 77 (83)، 112-89.
سعدآبادی، علی اصغر؛ طالقانی، غلامرضا؛ گلچین، آرمین، (1392)، شناسایی و بررسی موانع کار تیمی در سازمان­های دانش محور و پارک­های علم و فناوری با رویکرد فازی، فصلنامه­ی مدیریت سازمان­های دولتی، 1 (3)، 96-79.
شمس، عبدالله، (1397)، قانون آیین دادرسی مدنی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و آیین­نامة آن، تهران: نشر دراک.
 صوفیجان، شیدا، (1395)، نظریة کارشناسی در امور کیفری، «طریقیت یا موضوعیت»، دو فصلنامة رویة قضایی (حقوق کیفری)، 1، 105-93.
عبادی، محمدعلی، (1391)، حقوق تجارت، تهران: انتشارات گنج دانش.
علیدوستی، سیروس، (1385)، روش دلفی: مبانی، مراحل و نمونه­هایی از کاربرد، فصلنامة علمی ترویجی مدیریت و توسعه، 8 (31)، 23-8.
کاویانی، کوروش، (1391)، حقوق ورشکستگی، تهران: نشر میزان.
لطیفی، سمیه؛ راحلی، حسین؛ یادآور، حسین؛ سعدی، حشمت­اله؛ سیدعلی، شهرستانی، (1397)، شناسایی و تبیین مراحل اجرایی توسعة کشاورزی حفاظتی در ایران با رویکرد دلفی فازی، مهندسی بیوسیستم ایران، 49 (1)، 120-107.
مجبوری یزدی، هدی؛ خلیفه سلطانی، سید احمد؛ حجازی، رضوان، (1401)، تدوین مدل کشف تقلب در حسابداری دادگاهی، دو فصلنامة علمی حسابداری دولتی، 9 (2)، 20-1.
AICPA. (1993). comparing attest and consulting services: a guide for the practioner: consulting services special report. 93 (3). University of Mississippi.
AICPA. (1996). communicating in litigation services: reports: a nonauthoritative guide; consulting services practice aid. 96) 3(, university of Mississippi.
Alidusti, S. (2006). Delphi method: basics, stages and examples of application. Quarterly Journal of Management and Development, 3 (31), 8-23 (In Persian).
Azami Zangane, A. (1961).commercial law.bina, Bija   (In Persian).
Botes, V; Saadeh, A. (2018). Exploring evidence to develop a nomenclature for forensic accounting. Pacific Accounting Review, https://doi.org/10.1108/PAR-12-2016-0117.
Brennan, N.M. (2005). Accounting expertise in litigation and dispute resolution. Journal of Forensic Accounting, 2, 13-35.
Chalaki, P & Ghaderi, B. (2015). Forensic accounting and its role in prevention and detection of fraud. Journal Of Accounting And Auditing Studies, 4 (16): 44-57 (In Persian).
Cheng, C. H, and Lin, Y. (2002). Evaluating the the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European journal of operational research, 142(1), 174-186.
Cheng, J. H, lee, C. M. And Tang, C.H. (2009). An application of fuzzy Delphi and fuzzy AHP on evaluating wafer supplier in semiconductor industry. WSEAS transactions on information science and applications, 6(5), 756-767.
Dada, S. O., Enyi, P. E., & Owolabi, S. A. (2013). Forensic accounting: A relevant tool for effective investigation of bribery cases in Nigeria. Unique Journal of Business Management Research, 1(5), 96-99.
Dorse, S. Teymuri, Sh. (2019). The influence of forensic auditors on corporate governance. Accounting and social interest, 9(3), 69-85 (In Persian).
Ebadi, M. (2012), commercial law, Tehran: Ganje shirin (In Persian).
Hsu, Y. L., Lee, C. H. & Kreng, V. B. (2010). The application of fuzzy Delphi method and fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection. Expert systems with Applications, 37, 419-425.
Henderson, C., Lenz, K.W, Expert witness: role and duties, Encyclopedia of forensic and legal medicine, second edition, 472-475.
Jafari, N. Dehghan, H & Darabi, R. (2017). Examining the role of the forensic accountant in the litigation of the crime of money laundering. Accounting research, 4 (24), 85-102 (In Persian).
Jules, E. (2023). Expert witness qualifications and testimony. Encyclopedia of forensic sciences, Third edition, 2, 328-332.
Kaviyani, K. (1391). Bankruptcy law. Tehran: Mizan (In Persian).
Klir, G.J. Yuan, B. (1995). Fuzzy sets and fuzzy logic: theory and applications, New Jersey: prentice.
Kramer, B., Seda, M. And Bobashev, G. (2017). Current opinions on forensic accounting education. Accounting Research Journal, 30 (3), 249-264, doi: 10.1108/ARJ-06-2015-0082.
Latif, s., raheli, h., yadavar, h., saadi, h., shahrestani, s. (2018). Identification and explanation of executive steps of conservation agriculture development in Iran using Fuzzy Delphi Method. Iranian journal of biosystem engineering, 49 (1), 107-120 (In Persian).
Majbouri Yazdi, H, Khalifehsultani, S and Hejazi, R. (2023). Developing of fraud detection model in forensic accounting. Biannual Journal of Scientific Governmental Accounting, 9 (2), 1-20 (In Persian).
Muideen, A., Abiodun, T., Udosen, J., Anwana, O. (2023). Digital forensic accounting and cyber fraud in Nigeria. 2023 international conference on cyber management and engineering, https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/10050883/proceeding.
Nunn, L., McGuire, B.L., Whitcomb, C. And Jost, E. (2006). Forensic accountants: financialinvestigators. Journal of Business and Economics Research, 4(2), 1-12.
Rezaee, A, Molayi Khas, M. (2020). Bankruptcy in the Iranian and American legal systems. Judgment Quarterly, 20 (102): 63-85 (In Persian).
Rezaee, Z. (2002). Forensic accounting practices, education, and certifications. Journal of Forensic Accounting, 3(2), 207-223.
Saei, M. Saghafi, M. (2013). Evaluation of experts' opinion validity in view of Islamic jurisprudence and law. The judiciary law journal, 77(83), 89-112 (In Persian).
Shams, A. (2018). Code de procedure civil Iranien, Tehran: Derak (In Persian).
Siegel, J.G. and Shim, J.K. (2010). Accounting Handbook, 5th ed., Barron’s educationalseries, Hauppauge, NY.
Sufijan, sheyda. (2016). Expert opinion in criminal affairs.Verdict analyses, 1 (1), 93-105 (in Persian).
Tavakoli, M. (2015). Summary of civil procedure. (1), Tehran: Tarhe Novin Andishe (In Persian).
Thomas w. G, Steven L. S, Mona M. C and Jessica S. P. (2012). A guide to forensic accounting investigation. 2th ed, Print ISBN: 9780470599075|onlineisbn:9781119200048|DOI:10.1002/9781119200048.
Wu. Ch. and Fang, W. (2011). Combining the fuzzy analytic hierarchy process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers. Qual quant, 45 (4), 751- 768.