با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 استاد گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

10.30473/gaa.2023.67590.1649

چکیده

موضوع و هدف مقاله: در سند تحول قضایی، وجود خطا در نظرات کارشناسی یکی از دلایل غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی اعلام شده و طراحی کاربرگ های استاندارد برای فرآیند کارشناسی به عنوان راهکاری برای کاهش این خطا ارائه شده است. با توجه به پیامدهای موضوع ورشکستگی و نقش با اهمیت کارشناسان حسابداری در احراز آن، این پژوهش با هدف ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی در زمینة ورشکستگی انجام شده است.
روش پژوهش: ابتدا با مطالعة مبانی نظری، دیدگاه های حقوقی مختلف نسبت به موضوع ورشکستگی و اجزای گزارش کارشناسی گردآوری و سپس با اجرای روش دلفی فازی در سال 1401 و با استفاده از پرسشنامه، نظر 49 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه، جمع آوری شده است.
یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به این که حقوق دانان دیدگاه های مختلفی نسبت به ورشکستگی دارند و اتخاذ هر یک از این دیدگاه ها توسط قاضی بر اقدامات کارشناس و نتیجة کارشناسی مؤثر است؛ لازم است قاضی در قرار کارشناسی مشخص نماید که دیدگاه او منطبق با «توقف بر محور گردش وجوه نقد» است یا «توقف بر محور ترازنامه» و کارشناسان نظر خود را مطابق با رویة قضایی مشخص شده اعلام نمایند.
نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: در نهایت با اجماع خبرگان، ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی متشکل از 14 بخش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation a suitable structure for the expert witnesses report in the field of bankruptcy

نویسندگان [English]

  • Monire shahsavand 1
  • Mohammadhosein ghaemi 2

1 Imam Khomeini international univercity

2 Prof. Department of Accounting, Faculty of social sciences, Imam Khomeini international university, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Subject and Purpose: In the justice reform document, the presence of errors in expert opinions is one of the reasons for the incorrectness of some votes and judicial decisions, and the design of standard worksheets for the expert process is presented as a solution to reduce this error. Considering the consequences of bankruptcy and the important role of accounting experts in proving it, this research was done with the aim of providing a suitable structure for the expert report in the field of bankruptcy.
Research method: first by studying the conceptual foundations, different legal viewpoints on the issue of bankruptcy and the components of the expert report were collected and then, by implementing the fuzzy delphi method in 2022 and using a questionnaire, the opinions of 49 qualified elites in this field were collected.
Research findings:the results of the research indicated that according to the fact that jurists have different views on bankruptcy and the adoption of each of these views by the judge is effective on the actions of the expert witness and the results of the expert; it is necessary for the judge to specify in the writ of expert's opinion whether his view is in accordance with "cash-flow insolvency" or "balance sheet insolvency" and expert witnesses should declare their opinion according to the specified precedent.
Conclusion, originality and its contribution to the knowledge: finally, with the consensus of the elites, the appropriate structure for the expert report consisting of 14 sections was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • Experts Opinion
  • Expert Witness
  • Forensic Accounting
  • Insolvency