تعداد مقالات: 124

1. طراحی مدل چارچوب مدیریت مالیِ خزانه‌داری کل‌ کشور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.30473/gaa.2021.58496.1472

محسن برزوزاده زواره؛ ساسان مهرانی؛ محمد مرادی؛ عباس نرگسیان


3. مشکلات انطباق حسابداری تعهدی با بودجه ریزی برنامه ای در شهرداری ها

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-14

اکبر امینی مهر؛ عبدالکریم مقدم؛ ساره باستانی جهرمی


4. بررسی جایگاه و نقش نظارتی ذیحساب در نظام مالی و محاسباتی کشور از دیدگاه مسئولین دستگاه های اجرایی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-18

سید رحمت الله اکرمی؛ هادی خدابخش؛ مهرداد جباری؛ فرهاد فضیلت


5. رویکردها و عوامل موثر بر تدوین برنامه‌ی گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-22

غلامرضا کردستانی؛ نظام الدین رحیمیان؛ شاهرخ شهرابی


6. نقش مالکیت دولتی بر معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها با استفاده از مدل رگرسیون فازی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-20

سید جواد حبیب زاده بایگی؛ رویا دارابی


7. گذار از حسابداری نقدی به تعهدی در بخش عمومی: دوره زمانی مورد نیاز

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-18

سید رحمت‌الله اکرمی؛ علی فعال قیومی؛ محمدحسین قدیریان آرانی


8. تبیین گزارشگری سیاست‌های پولی و مالی در بخش عمومی 25 سال اخیر و تأثیر آن بر بازار سرمایه ایران

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-22

مهدی یعقوبی؛ علیرضا مرادی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری


9. بررسی تأثیر تغییر در خط‌مشی‌های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-22

غلامرضا کردستانی؛ امیر خانکی؛ حوریه قانونی شیشوان


10. بازنگری در نقش ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-20

10.30473/gaa.2019.36822.1160

ساسان مهرانی؛ سید رحمت اله اکرمی؛ هادی خدابخشی؛ مهرداد جباری


11. ارائه مدل اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-24

10.30473/gaa.2019.41556.1222

ساسان مهرانی؛ محمد عبدزاده کنفی


14. طراحی مدل فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد: رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-30

10.30473/gaa.2021.56473.1435

امین بلوری؛ محمد مرادی؛ حمیدرضا یزدانی


15. ارائه مدل پیش بینی سود و زیان در بانک توسعه تعاون

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 9-28

10.30473/gaa.2021.57668.1451

سید باقر فتاحی؛ سید مظفر میربرگ کار؛ محمدرضا وطن پرست؛ ابراهیم چیرانی


16. مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-24

نرجس قاضی مرادی


19. بررسی اثر کنترل بودجه انقباضی بر انحراف بودجه در ایران

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-30

سعید بذرافشان؛ احمد خدامی پور


20. آیا شاخص های فرهنگ ملی هافستد بر بودجه بندی بخش عمومی تأثیرگذار است؟

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-36

احمد پیفه؛ حمید زارعی؛ حسین جعفری جم


22. بررسی و ارزیابی سوگیری انگیزش کارایی در حسابرسان تحت فشار بودجه ی زمانی (مطالعه موردی: حسابرسان دیوان محاسبات ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.30473/gaa.2021.57731.1452

فرشید احمدی فارسانی؛ شکراله خواجوی


23. موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان امور مالیاتی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 22-30

زهرا پورزمانی؛ محسن صدرمغانی


24. بررسی اثر به‌کارگیری نظام سنجش عملکرد بر عملکرد واحدهای بخش‌ عمومی(مطالعه موردی: شهرداری‌های استان مازندران)

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-36

داریوش فروغی؛ سید محمد مشعشعی؛ عباسعلی دریائی