ارائه مدل اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.30473/gaa.2019.41556.1222

چکیده

موضوع مقاله: با توجه به منافع و مزیت‌هایی‌که نوآوری‌های حسابداری برای بخش خصوصی ایجاد نمودند، این سوال برای بخش عمومی ایجاد گردید، چرا این بخش از مزایای چنین نوآوری‌هایی بهره‌مند نشود. اما در عمل، ویژگی‌های محیطی و سایر عوامل درون و برون‌سازمانی، اشاعه نوآوری‌های حسابداری در بخش عمومی را تحت تاثیر قرار داد.
روش پژوهش: در این پژوهش، ابتدا با مطالعه ادبیات و تجربه سایر کشورها، تلاش خواهیم نمود تا شناخت کافی از عوامل موثر بر اشاعه نوآوری در بخش عمومی کسب کنیم. سپس با استفاده از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد به دنبال شناخت عوامل موثر بر اشاعه چنین نوآوری‌های حسابداری بخش عمومی در ایران هستیم. بدین منظور از طریق مصاحبه‌های ساختارنیافته با اساتید دانشگاه و متخصصانی که در حوزه حسابداری بخش عمومی فعالیت داشته‌اند، عوامل مؤثر بر اشاعه نوآوری‌های حسابداری در بخش عمومی، از آنها مورد پرسش قرار گرفت.
یافته‌ها: با بهره‌گیری از نتایج بدست آمده حاصل از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مدلی یکپارچه از عوامل مؤثر بر اشاعه نوآوری‌های حسابداری در بخش عمومی باشد، طراحی گردید و تلاش شد تا معیارهای ارزیابی کیفیت تحقیقات کیفی برآورده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Presentation model for diffusion of accounting innovations in the public sector

نویسندگان [English]

  • sasan mehrani 1
  • mohammad abdzadeh kanafi 2
1 Associate in Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD. of Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

given the benefits of accounting innovations for the private sector, this question was raised for the public sector, why this part does not benefit from such innovations. But in practice, environmental characteristics and other internal and external factors influenced the diffusion of accounting innovations in the public sector.
research method: In this research, using qualitative research method and grounded theory approach, we seek to identify factors influencing the diffusion of accounting innovations in the Iran public sector. To achieve this goal, the factors influencing the diffusion of accounting innovations in the public sector were questioned through unstructured interviews with experts in the field of public sector accounting.
paper findings: Then, using the results obtained from open coding, Axial coding and selective coding, an integrated model that outlines the factors affecting the diffusion of accounting innovations in the public sector was designed. . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded Theory
  • Innovation diffusion model
  • Public Sector Accounting
ابوالمعالی، خدیجه،(1391)؛ پژوهش کیفی: از نظریه تا عمل، نشر علم، چاپ اول.
اشترواس، انسلم، کربین، جولیت، (1390)، مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه­ای، ترجمه ابراهیم افشار، نشر نی، چاپ اول.
فراستخواه، مقصود، (1395)؛ روش پژوهش کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر نظریه برپایه، نشر آگاه، چاپ دوم.
Christensen, M (2002) “Accrual accounting in the public sector: the case of the New  South Wales Government”, Accounting History, vol. 7, no. 2, pp. 93-124.
Creswell, J. (2005), "Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches", 2nd edition, Thousand Oaks, California.
Cucciniello, M.and Nasi, G. (2015), "Determinante and barriers of adoption, diffusion and upscaling of ICT-driven social innovation in the public sector: a Systemativ review", LIPSE project, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, milan,Italy.
Godfrey, AD, Devlin, PJ & Merrouche, C (2001), “A diffusion-contingency model for government accounting innovations”,International Comparative Issues inGovernment Accounting, pp. 279-296.
Luder, K. (1992), “A contingency model of governmental accounting innovations in the political-administrative environment”, ResearchinGovernmentalandNon-profitAccounting, Vol. 7, pp. 99-127.
Tanjeh, M. (2016), "Factors influencing the acceptance of international public sector accounting standards in cameroon", Accounting and Finance Research, Vol. 5, No. 2.
Upping, P,Oliver, J (2011),"accounting change model for the public sector: adapting luders model for developing countries",international review of business research papers, vol.7, no.1,pp 364-380.
Oliorilanto, RH 2008, “Contingency factors affecting the adoption of accrual  accounting in Malagasy Municipalities”, International Journal on Governmental Financial Management, vol. 8, No. 1, pp. 37-50.
Ouda, H.A.G, (2010), A prescriptive model of the transition to accrual accounting in central government, international journal of governmental financial management. Vol.x,no.1.
Pallot, J,(1995), contextual variables underlying innovation in national budgeting, accounting and auditing: the case of new Zealand, presented at the Vth CIGAR conference, paris, may.
Veries, H, Bekkers, V and Tummers, L.(2014), "Innovation in the public sector: a systematic review and future research agenda", EGPA conference, Erasmus university Rotterdam.