بررسی جایگاه و نقش نظارتی ذیحساب در نظام مالی و محاسباتی کشور از دیدگاه مسئولین دستگاه های اجرایی

نویسندگان

1 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

2 مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها

3 معاون مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها

4 دانشجوی دکتری حسابداری واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تحقیق حاضر به  بررسی نقش و چالش های اجرایی نظارت قبل و حین خرج که توسط ذیحسابان دستگاه های اجرایی اعمال می شود پرداخته تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود پیشنهاد هایی به منظور بهبود نظارت بر پرداخت ها در دستگاه های اجرایی ارائه نماید. توجه به نظارت و کنترل در اجرای بودجه، امری اجتناب ناپذیر در مدیریت کشور است. وجود یک سیستم نظارتی اثر بخش از جنبه مالی کمک شایانی به اجرای عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور خواهد نمود.
جامعه آماری تحقیق روسای دستگاه های اجرایی مرکزی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل و استنتاج استفاده می کند. نتایج تحقیق در 19 محور که از دیدگاه های روسای دستگاه های اجرایی در زمینه نقش و عملکرد ذیحساب استخراج گردیده به شرح نتایج تحقیق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Treasury Officer’s Role in Financial Regulation; Heads of Executives Entities Aspect

نویسندگان [English]

 • Seyed rahmatollah akrami 1
 • Hadi khodabakhshi 2
 • Mehrdad jabbari 3
 • Farhad fazilat 4
چکیده [English]

The present study was to study the role of the before and during supervisory challenges on the expenditures of the Executive entities applied by treasury officers to improve supervision payments. Pay attention to the supervision and control of budget implementation, is inevitable in the country's management. The existence of an effective surveillance system for the financial aspects to a large extent helps implementation of the country's economic development and social justice. The population of the study is the heads of the Central Executives and the research method is qualitative content analysis for the analysis and the conclusion.
As the results of research 19 axioms has been extracted in the field of the role and performance of the treasury officers from viewpoints of the Executives heads which are presented and described in the results of the research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supervision Before Payments
 • Treasury Officer
 • General Treasury
 • اکرمی، سید رحمت اله؛ خدابخشی، هادی؛ جباری، مهرداد. (1393). ”بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور“، 14(8و7)، 5-35.
 • باباجانی، جعفر. (1382). ”تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی“. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 10(31)،  130-97.
 • علامه حائری، فریدالدین؛ میرزایی بروجنی، بهرام.(1389، تابستان) . ”نقش نظارتی ذیحسابان در عملکرد بودجه کل کشور“. حسابرس، 4، 65-47.
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه 1366.
 • Santiso, C. & Uilmaz, S. (2005). “Budget Institutions and Fiscal Responsibility”. United Kingdom Department for International  Development (DFID).
 • Schaeffer, M. (2008). “Strengthening Local Government Budgeting And Accountability”. The World Bank.