نقش مالکیت دولتی بر معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها با استفاده از مدل رگرسیون فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار حسابداری، تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

بی تردید یکی از بهترین راه های تحلیل تأثیر مالکیت دولت بر عملکرد شرکت، مقایسه عملکرد بنگاه های دولتی با شرکت های خصوصی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها است.
به این منظور نمونه آماری شامل 150 شرکت طی سال های 1389 تا 1393 در نظر گرفته شده و از رگرسیون فازی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در این پژوهش بازده دارایی به عنوان معیار عملکرد مالی و ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار کمی نمودن عملکرد اقتصادی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت به عنوان متغیر کنترل در مدل آماری منظور شده است.
یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت دولتی با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت است. از سوی دیگر نتایج آزمون نشان می دهد بین اندازه شرکت با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت رابطه معنادار و مستقیم و بین اهرم مالی با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Government Ownership on the Financial and Economic Measures of Firm Performance Using Fuzzy Regression

نویسندگان [English]

 • Seyed Javad Habibzadeh Baygi 1
 • Roya Darabi 2
1 PhD student .in Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Accounting Department, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Undoubtedly one of the best ways to analyze the impact of government ownership of the company's performance is compare the performance of government agencies and private companies.
The aim of this study was to evaluate the effect of government ownership of the economic and financial performance of the company.
The samples included 150 companies during 2010 to 2014 and fuzzy regression was used to test the hypotheses. In this study, return on assets as a measure of financial performance and economic value added as a measure of economic performance is considered. In addition, the firm size and the financial leverage as control variables in the statistical model is intended.
The results showed no significant relationship between state ownership and economic and financial performance of the company. The test results also show that the positive relationship between firm size with the financial and economic performance and negative relationship between financial leverage with the financial and economic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Government Ownership
 • Financial and Economic Performance
 • Fuzzy Regression
 • ابوترابی، محمدعلی؛ فلاحی، محمدعلی؛ سلیمی فر، مصطفی؛ حسینی، سید محمد. (1394). اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 4(15)، 99-126.
 • بابایی زکلیکی، محمدعلی؛ احمدوند، ژیلا. (1387). ”بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (تحقیقات مالی1387)“. 26، 15-27.
 • پرویز، لاله؛ خلقی، مجید؛ فاخری فرد، احمد. (1388). ”پیش بینی جریان سالانه رودخانه با استفاده از مدل خود همبسته تجمعی میانگین متحرک و رگرسیون فازی“. دانش آب و خاک، 12، 65-82.
 • پورحیدری، امید؛ همتی، داوود. (تابستان، 1383). ”بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 47(36)، 11-63.
 • رحمان سرشت، حسین؛ مظلومی، نادر. (1384). ”رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. مطالعات مدیریت، 47، 160-135.
 • زکلیکی، محمد علی و احمدوند، ژیلا. (1387). ”بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس بهادار تهران“. پژوهشات مالی، 26.
 • کرمانی، احسان؛ نماز، محمد. (1387). ”تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 53(15)، 100-83.
 • کفاش پنجه شاهی، محمد و سید جلال صادقی، شریف. (1388). ”تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 55(15) ، 66-51.
 • مظلومی، نادر. (1384). ”رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. فصلنامه مطالعات مدیریت، 47، 110-85.
 • قائمی، محمد حسین؛ قیطاسوند،  محمود؛ توجیکی، محمود. (1382). ”تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 33، 21-37.
 • نوروش، ایرج؛ ابراهیمی، کردلر علی.(1384). ”بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد“. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 12(42)، 97-124.
 • طاهری، محمود؛ ماشین چی، ماشااله . (1387). مقدمه ای بر احتمال و آمار فازی. کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر.
 • طالب نیا، قدرت اله، شجاع، اسماعیل. (1390). ”رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده“. مجله حسابداری مدیریت، 4(8).
 • طالب نیا، قدرت اله؛ خان حسینی، داوود؛ معزز ملاقاسم، الهه؛ نیکونسبتی، محمد. (1391). ”بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. پژوهش های تجربی حسابداری، 2(5)، 51-66.
 • عباسی، ابراهیم؛ رستگارنیا، فاطمه. (1391). ”تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران“. پژوهش های تجربی حسابداری، 2(5)، 33-50.
 • محمدی، جهانگرد؛ طاهری، محمود. (1384). ”برازش توابع انتقالی خاک با استفاده از رگرسیون فازی“. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 21، 51-60.
 • ملکیان، اسفندیار؛ سلمانی، رسول؛ شهسواری، معصومه. (1395). ”مطالعه رابطه بین مالکیت دولتی و نهادی با مسؤولیت پذیری اجتماعی شرکت ها“. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 5(17)، 55-74.
 • مهرانی، ساسان؛ حسینی، احد؛ حیدری، حسن؛ پویانفر، احمد. (1392). ”بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“.  تحقیقات مالی، 1(15)، 129-148.
 • هشی، عباس؛ علیخانی، حمید. (1394). ”بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیرخانوادگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران“. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 25، 1-22.

 

 • Baek, J., Kang, G., Suh Park, K.(2002). “Corporate governance and firm value: Evidence from the Korean financial crisis”. Available at SSRN: http://ssrn. com/abstract=348401.
 • Chang, Y. & Ayyub, B. (2001). “Fuzzy regression methods: A comparative assessment”. Fuzzy Sets and Systems, 119, 187-203.
 • Desender, K. & Garcia-cestona, M. (2008). “Stock price performance and ownership structure during period of stock market crisis”. www.ssrn. com.
 • Eforis, C. & Uang, J. (2015). “Corporate governance and firm performance: The moderating effect of state ownership”. Proceedings of 4th Global Business and Finance Research Conference, 1-12.
 • Fernandez, P.(2002). “Three residual income valuation methods and discounted cash flow valuation”. http://web. iese. edu/pablofernandez.
 • Gitundu, E., Kisaka, S., Kiprop, S. & Kibet, L. (2016). “The effects of ownership and corporate governance reforms on efficiency of privatized companies in Kenya”. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(1), 323-331.
 • Hintosova, A. & Kubikova, Z. (2016). “The effect of the degree of foreign ownership on firms performance”. Review of Economic Perspectives, 16(1), 29-43.
 • Kim, K.J., Moskowitz, H. & Koksalan, M. (1996). “Fuzzy versus statistical linear regression”. Euro Journal Oper Research, 92, 417-434.
 • Michaelas, N. , Chittenden, F. & Poutziouris, P. (1999). “Financial policy and capital structure choice in UK SMEs: Empirical evidence from company panel data”. Small Business Economics, 2(12), 113-1.
 • Mitton, T. (2002). “A cross-firm analysis of the impact of corporate governance on the East Asian financial Crisis”. Journal of Financial Economics, 64 , 215–241.
 • Nogata, D., Uchida, K., Moriyasu, H.(2009). “Corporate governance and Stock Price Performance during the Financial Crisis: Evidence from Japan”. Available at SSRN: http://ssrn. com/abstract=1501723.
 • Najid, N.A. & Rahman, R.A. (2011). “Government ownership and performance of Malaysian government-linked companies”. International Research Journal of Finance and Economics, 61, 42-56.
 • Odhiambo, F. & Nixon, O. (2015). “Government ownership and value of listed firms in Kenya: A panel data evidence”. American Journal of Trade and Policy, 1(2), 45-50.
 • Radden, D.T. & Woodall, W.H. (1994). Properties of certain fuzzy linear regression methods. Fuzzy Sets and Systems, 64, 361-375.
 • Velury, U. & Jenkins, D.S. (2006). “Institutional ownership and the quality of earnings”. Journal of Business Research, 59, 1043-1051.
 • Zakaria, Z., Purhanudin, N. & Palanimally, Y. (2014). “Ownership structure and firm performance: Evidence from Malaysian trading and services sector”. European Journal of Business and Social Sciences, 2(3), 32-43.