بازنگری در نقش ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران، ایران

2 عضو هیات علمی و معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، ایران

3 مدیر کل نظارت بر ذیحسابان و مشاور عالی، ایران

4 معاون مدیر کل نظارت بر ذیحسابی ها، ایران

10.30473/gaa.2019.36822.1160

چکیده

در نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد عمدتاً نظارت بر خروجی‌ها مدنظر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی و تبیین چگونگی و نحوه اجرای نظارت مالی ذیحساب در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و هم چنین شناسایی  خلاء‌های قانونی و ساختاری که در این زمینه وجود دارد انجام، تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود، زمینه ارتقای اثربخشی نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح دستگاه های اجرایی کل کشور از طریق ذیحسابان فراهم شود.جامعه آماری این پژوهش شامل : ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور، مقامات تشخیص دستگاههای اجرایی کشور، مدیران ستادی و استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، می باشد .قلمرو تحقیق حاضر کلیه دستگاههای اجرای مشمول ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند را شامل می شود. نتایج حاصله از آزمون های آماری در خصوص چهار شاخص(شامل: ساختار، قوانین و مقررات، نظارت مالی و مدیریت دولتی) نشان می دهد که با اجرای نظام بودجه ریزی جدید، در نقش ذیحسابان دستگاههای اجرایی نیز باید متناسب با آن تغییرات لازم اعمال شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Role of Executives Accountants in Performance Based Budgeting

نویسندگان [English]

 • sasan mehrani 1
 • seed rahmat allah akrami 2
 • hadi khoda bakhshi 3
 • mehrdad jabbari 4
1 Faculty Member ,University of Tehran , Iran
2 Faculty Member and Deputy Economy Minister for Financial Supervision and Treasury Affairs, Iran.
3 The Head of Supervisory Department for Treasury Officers, Iran
4 Deputy the Head of Supervisory Department for Treasury Officers, Iran
چکیده [English]

Monitoring the outputs is mainly considered in performance based budgeting. This study seeks to explain the position and the role of in payments performance based budgeting. Data is collected by interview about financial monitoring, comparative studies, international standards and guidelines. In other words, this study investigates and explains how comptrollers do financial monitoring in performance based budgeting. Moreover, it recognizes legal and structural deficiencies for development of financial monitoring effectiveness by comptrollers in ministry of economic affairs and finance. Population includes comptrollers: State Audit Office Accountants, Authorities Detection Authorities, managers of ministry of economic affairs and finance, auditors of government accountability office, and inspectors of inspection organization. The scope of this study is all of executive organizations concerning on 219 section of fifth national development plan that use whole country budget. The results related to 4 indexes (structure, regulations, financial monitoring and governmental management) show that the roles of comptrollers should be changed with new budgeting system appropriately. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • performance based budgeting
 • financial monitoring
 • organizational structure
 • comptrollers roles
 • امیری، مجتبی. (1389). چالش‌ها، موانع و سازوکارهای نظام‌های بودجه‌ریزی در آموزش عالی: مطالعه موردی دانشگاه تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی انتشارات

دانشگاه تهران، 17(2).

 • باباجانى، جعفر. (1385). حسابدارى و کنترل‌هاى مالى دولتى. چاپ دوم، تهران: دانشگاه علامه طباطبایى.
 • باباجانی، جعفر. (1382، بهار). تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی. بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، 31(10)، انتشارات دانشگاه تهران.
 • توکلی، محمد. (1393). ارائه مدل اقتضایی برای عوامل محیطی مؤثر بر توسعه حسابداری در ایران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
 • جباری. (1394). پیاده‌سازی حسابرسی داخلی در بخش عمومی. تهران: انتشارات ترمه.
 • حسینی عراقی، سید حسین. (1395). حسابداری دولتی، نظام حسابداری بخش عمومی بارویکرد تعهدی. تهران: انتشارات دانشکده علوم اقتصادی.
 • سیدرضایی، میر یعقوب. (1396). رصد چالش‌های سیستم بودجه‌بندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقه‌ای با تکنیک فازی. دانشگاه تهران، 23(4).
 • کمالی مهدوی. (1392). نحوه پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت اطلاعات. مجله مدیریت توسعه، 5(4).
 • مهدوی، غلامحسین. (1379). نظام پاسخگویی و حسابداری دولتی در ایران. مجله حسابرس، 7(2).

 

 • Barden, B., Bass, B. & Jung, D. (1999). Re-examining the Components of Transformational and Transactional Using Multi-factor Leadership Questionnaire. Journal of Occupational and Organizational Psychology, (72), 441-462.
 • Barry, N. (2005). Accrual Accounting in the Public Sector. Journal of Information Systems, 16.
 • Barkus. (1995). Accrual Accounting and The Public Sector. Public Money & Management Review, (23)1, 37-43.
 • Robinson, M. (2002). Accrual Accounting and The Public Sector ,working paper. The Public Sector Innovation Journal, (12)3
 • Stuart, A.M. (1986). Cash Versus Accrual Accounting in Public Sector. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
 • Tudor, M. (2007, 26 February). Managing in an Accrual Accounting Environment. Paper Presented to RIPA, Conference, Canberra