مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران.

چکیده

این پژوهش به بررسی مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور می پردازد. با توجه به ماده 49 قانون برنامه توسعه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه توسعه پنجم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون محاسبات عمومی، خدمات کشوری و غیره مستثنی بوده و تابع آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب هیات های امنای خود می باشند. بر طبق مفاد ماده 54 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب سال 1383 و ماده 41 مصوب 1391 کلیه دانشگاه ها موظف بوده اند تا پایان سال 1392 حسابداری تعهدی را در دانشگاه ها اجرا نمایند لیکن از سال 1384 تاکنون این امر به دلایل مختلفی صورت نگرفته است. این پژوهش به دنبال بررسی مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی و پیشرو می پردازد. پس از بررسی ادبیات و نوشتارها تعداد 30 عامل به عنوان مشکلات اجرایی در سه طبقه شامل بسترهای لازم، حمایت مدیران و آشنایی و تخصص پرسنل بررسی گردید. پژوهش با استفاده از ارسال تعداد 160 پرسشنامه برای مدیران مالی و کارشناسان صورت گرفت. در نهایت از میان پرسشنامه های دریافتی تعداد 118 پرسشنامه قابل قبول تشخیص داده شد. پژوهش با استفاده از آزمون های آماری دو جمله ای و تی-استیودنت صورت گرفت. نتایج پژوهش ضمن تأیید فرضیه ها و شناسایی 16 عامل نشان می دهد که عدم حمایت مدیران عالی دانشگاه ها به عنوان مهم ترین عامل در اجرای حسابداری تعهدی می باشد. بسترسازی لازم و آموزش پرسنل به ترتیب به عنوان دومین و سومین مشکل اجرای حسابداری تعهدی شناسایی گردیدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Practical Impediments to Perform Accrual Accounting at Universities and Higher Education Institutions

نویسنده [English]

 • narjes ghazimoradi
M.A. in Accounting, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study investigates practical impediments to perform accrual accounting at universities and higher education institutions. According to article 49 of forth development plan and second section of article 20 of five development plan, universities and higher education institutions are exempted from all regulations including public audit act, civil services and so on. They follow trading and financial bylaw, approved by selves board of trustees. According to article 54 of trading and financial bylaw approved in 2004 and article 41 approved in 2012, all universities must implement accrual accounting up to 2013. However this is not realized because of different reasons. This study investigates practical impediments of a accrual accounting at universities as scientific centers with searching in literature, 30 factors are recognized as practical impediments including three categories, prerequisite context, managers sponsors and personnels familiarities and expert 160 questionnaires are to financial manager and experts. Finally 118 questionnaires are accepted. Binominal test and T-student test are used. Finding approved hypotheses and show 16 factors. Insufficient support by universities senior managers is recognized as most important practical impediment to perform accrual accounting. prerequisite context and personnel train are second and third practical impediments. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accrual Accounting at Universities
 • Development Plan
 • Trading and Financial Bylaw
 • Managers Support
 • Train
 • باباجانی، جعفر. (1381). ”مسؤولیت پاسخگویی و کنترل های داخلی در بخش عمومی“. حسابدار، 17(147)، 27-81 .
 • باباجانی ، حعفر؛ فروغی، داریوش. (1382). ”ارزیابی قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری نسبت به مسؤولیت اجتماعی واحدهای انتفاعی“. فصلنامه مطالعات حسابداری، 2، 39-60.
 • باباجانی، جعفر. (1383). ”استقلال اعطایی به  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ( فرصت یا تهدید)“. فصلنامه مطالعات حسابداری، 8، 52-30.
 • باباجانی، جعفر. (1384). ”گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی“. دانش حسابرسی، 17 و 18، 19-14.
 • باباجانی، حعفر؛ مددی، آرزو. (1388). ”امکان سنجی تحول در نظام حسابداری و گزارش گری مالی دانشگاه های دولتی ایران“. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 16(56)، 3-20. 
 • Chan, J. L., Jones, R. H. & Luder, K. G. (1996). “Modeling Governmental Accounting Innovation: An Assessment and Future Reseach Directions”. Research in governmental and nonprofit accounting, JAI PressInc, 9, 1-99.
 • Ciaran, C. & Hyndman, N. (November, 2010). “Accruals Accounting in the Public Sector: A Road not Always Taken”. IPA Seminar.
 • Kiyoshi Yamamoto. (1999). “Accounting System Reform Japanese Local Governments”. Financial accountability and management, 15(3,5), 291-307.
 • Potter, B. (2002). “Financial Accounting Reforms in thr Australian Public Sector an Episode in Institutional Thinking”. Accounting Auditing and Accountability Journal.