بررسی رابطه بین بهره‌وری نیروی انسانی و وظیفه مالیات‌ستانی در سازمان امور مالیاتی کشور

نویسندگان

1 ‌‌‌‌استادیار ‌گروه‌ حسابداری دانشگاه‌ کردستان

2 دانشجوی‌کارشناسی‌ارشد دانشگاه کردستان

چکیده

بهبود بهره‌وری نیروی انسانی سازمان‌ها یکی از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است. با توجه به اهمیت نیروی انسانی در موفقیت سازمان‌های امروزی، این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ بین بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور، انجام گرفته است.
 جامعه آماری این پژوهش شامل ممیزان کل مالیاتی در حوزه شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) طی سال‌های 1385 الی 1392 که فعال بوده‌اند، می‌شود. به منظور جمع آوری اطلاعات، از تحقیق کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین عوامل رضایت شغلی، امنیت شغلی، کیفیت شغلی، توانمندسازی کارکنان، بهبود آموزش کارکنان و ارزیابی ارتقای شغلی و وظیفه مالیات‌ستانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون تحلیل مسیر داده‌های پژوهش، برازش بسیار خوبی با مدل مفهومی مشاهده شده است.
 نتایج این پژوهش در مورد بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی به مدیران و مسؤولان اجرایی کمک خواهد کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Labor Productivity and Taxation of the State Tax

نویسندگان [English]

 • Reza Jamei 1
 • Faezeh Rezaei Yamin 2
چکیده [English]

Improving the productivity of labor in organizations is one of the characteristic of modern advanced societies. Given the importance of human resources in the success of modern organizations, this study aims to examine the relationship between labor productivity in the State Tax has been made. The population of this research includes the total amount of tax within the companies (legal entities) during the years 1385 to 1392 that have been activated. In order to gather information, library research and questionnaires methods were used. The research method is descriptive correlation and the target is applied in order to investigate the hypotheses used in this research, the Prison Correlation and Regression test has been used. The results of the study show that among the factors of job satisfaction, job security, job quality, employee empowerment, improve staff training and career assessment and taxation task is a meaningful                relationship. The data was analyzed using path analysis, a conceptual model has very good fit.
The results of this research will help managers and executives in the organization's tax to improve the productivity of human resources.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Productivity of Labor
 • Taxation
 • State Tax
 • Abilitation
 • اعتمادی، حسین؛ گنجی، حمید‌رضا؛ مهرانی کوشکی، علی. (1388). ”بررسی رابطه بین بهره‌وری نیروی انسانی و بازده سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران“. چشم‌انداز مدیریت، 33، 85-103.
 • الوانی، سید مهدی؛ احمدی، پرویز. (1380). ”طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی“. مجله مدرس، 5(1)،  19-1.
 • پیر نیاکان، شیما. (1392). ”عوامل اثرگذار در ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌ها“. نشریه روشن، 135و 136، 34-30.
 • خانجان، علیرضا. (1385). ”تحلیلی بر تعویق مالیات“. مجله اقتصادی، 63 و 64، 55-37.
 • رستمی، ولی؛ کتابی رودی، احمد. (1391). ”بررسی تطبیقی ضمانت‌های اجرای مالیات‌ستانی در حقوق مالیاتی ایران و انگلستان“. پژوهشنامه مالیات، 14، 203-169.
 • رضایی، اردشیر. (1384). ”مدیریت سازمان‌ها و بهره‌وری نیروی انسانی“. تدبیر، 131، 77-73.
 • سرایی، حسن. (برگرداننده). (1384). رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری. تهران: انتشارات سمت.
 • سعیدی، شهرام؛ صدری، آرزو؛ فناجانچی، مریم. (1392). ” افزایش بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاری فازی در شرکت صوفیان“.  ماهنامه فن‌آوری سیمان، 59، 59-49.
 • قاسمی، وحید. (1389). مدلسازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphic. تهران: انتشارات جامعه‌شناسی.
 • منصوری‌فر، کریم. (1379). روش‌های آماری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • نصرپور، حمید. (1382). ”ضرورت توجه به       بهره وری نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر روی آن“. تعاون، 141، 25-23.
 • هوشمند همدانی، نوشین. (1390). ”فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر بهره‌وری کارکنان“. نشریه بانک و اقتصاد، 15، 14-22.
 • هومن، حیدر‌علی. (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
 • Becker, & Gerhart, B. (1996). “The  Impact of Human Resource Management on Organizational Performance: Progress and Prospects”. Academy of Management Journal, 39(4), 779–801.
 • Chen, L., Liaw, Sh. & Lee, T. (2003). “Using an HRM Practices Pattern Approach to Examine the Productivity of  Manufacturing Firms an Empirical Study”. International Journal of  Manpower, 24.
 • Cho, S., Woods, R. H., Jang, S. &  Erdem, M. (2006). “Measuring the       Impact of Human Resource Management Practices on Hospitality Firms Performance”. Hospitality Management, 25, 262-277.
 • EnShassi, A., Mohamed, Sh., Mayer, P. & Abed, K. (2007). “Benchmarking Masonry Labor Productivity”. International Journal of Productivity and Performance Management.
 • Huselid, M. A. & Becker, B. E. (1996). “Methodological Issues in Cross       Sectional and Panel Estimates of the Human Resource Firm”. Industrial Relations, 35, 22-400.
 • Sauian, M. S. (2002). “Labor Productivity: An Important Business Strategy in Manufacturing”. Integrated Manufacturing Systems, 13(6), 435-438.
 • Thomas, R. H. (1994). “Effects of Scheduled Overtime on Labor Productivity”. Journal of Construction Engineering and Management, 118(1), 7- 60.