رویکردها و عوامل موثر بر تدوین برنامه‌ی گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی خاتم

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

تجارب به دست آمده از تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی نشان می دهد مدیریت فرآیند گذار، امری پیچیده بوده و انتخاب راهکار مناسب گذار، اغلب به عنوان اولین عامل فنی مؤثر بر موفقیت این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است.
در این تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله پرسش نامه، به آزمون تأثیر انتخاب راهکار گذار بر موفقیت فرآیند و تأثیر استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل فاصله در انتخاب راهکار مناسب در بخش عمومی ایران پرداخته شده است.
داده های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه طراحی شده با ضریب آلفای کرونباخ نهایی 91/2 درصد و نمونه ای 182 نفری از میان اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، صاحب نظران حرفه ای و مدیران مالی فعال در بخش عمومی، از طریق دو آزمونT و آزمون دو جمله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد انتخاب راهکار گذار مناسب تأثیر با اهمیتی بر موفقیت فرآیند گذار از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی دارد. به علاوه، استفاده از ابزار تحلیل فاصله با شناسایی موانع موجود و سنجش میان آنچه که وجود دارد و آنچه که باید باشد، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب رویکرد مناسب گذار به کارشناسان ارائه دهد. در نهایت، شواهد نشان داد که گرچه استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل فاصله می تواند برای انتخاب رویکرد مناسب مؤثر باشد، اما این روش پیاده سازی تدریجی است که به عنوان بهترین روش قابل اجرا در بخش عمومی ایران باید مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Effective Approaches and Elements on Setting a Transition Plan to Accrual Accounting in the Public Sector

نویسندگان [English]

 • Gholamreza kordestani 1
 • Nezamodin Rahimian 2
 • Sharokh Shahrabi 3
1 Associate Professor, Accounting Department, International University of Imam Khomeini, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Accounting Department, Institute for Higher Education of khatam, Qazvin, Iran
3 MS.in Accounting, International University of Imam Khomeini, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The vast experiences of areas and countries about changing the accounting basis in the public sector have showed that management of transition process is very complicated. Frequently, choosing the best path or approach of transition is mentioned as a most important technical aspect that will influence the success of transition.
In this survey, collected data with questionnaire  examined for determination of choosing transition path impact on successful transition process and using the gap analysis tool impact on choosing the best transition path to accrual accounting in the  public sector of Iran.
The Cronbach’s Alpha for designed questionnaire has been determined 91.2 percent and volume of sample was 182 numbers. Data examined with two statistical examinations: T test and  Binominal test. Result of both examinations showed acceptance of hypothesizes. Thereupon, findings showed that choosing transition path has an     important impact on transition to accrual basis from cash basis. In addition, using gap analysis tool can help to successful transition with doing a comparison among current situation and desired situation. Finally, data analyzing showed that  although using gap analysis tool is very useful for choosing a suitable path, step by step implementation is the best approach for transition cash basis to accrual basis of accounting in the public sector of Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transition Approaches
 • Accounting Basis
 • Accrual Basis
 • Public sector
 • البرزی، محمود؛ زارعی، بتول؛ طالب نیا، قدرت اله.   (1390). ”الگوی اقتضایی برای فرآیند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران“. فصل نامه دانش حسابداری، 2(5)، 73-51.
 • باباجانی، جعفر؛ باغومیان، رافیک. (1386). ”ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران“. پیک نور، 4، 26-4.
 • باباجانی، جعفر. (1389). ”نقش و جایگاه مبنای حسابداری و رویکرد اندازه گیری در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی“ . فصل نامه دانش حسابرسی،40(2)، 4-38.
 • شهرابی، شاهرخ (1392). ”بررسی رویکردهای گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی: شناسایی موانع، ارائه راهکارها“. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
 • صابر، مهدی. (1388). ”بررسی موانع گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران“. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 • Barrett, P. (1997, August). “Whole of  Government Financial Reporting”.  Australian National Audit Office.
 • Diamond, J. (2002, December). “Performance Budgeting Is Accrual Accounting Required?”. IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department.
 • GASAB. (2007, December). “Road Map and Transition Path for Accrual Accounting”. Government Accounting Standards Advisory Board.
 • IFAC. (2011,January). “Transition to the Accrual  Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities”. International Public Sector Accounting Standards Board, 14.         
 • Khan, A. & Mayes, S. (2009, September). “Transition to Accrual Accounting”. International Monetary Fund, 1(1).
 • Pretorius, C. & Pretorius, N. (2008). A review of PFM reform literature.  London: DFID.