ارائه مدل پیش بینی سود و زیان در بانک توسعه تعاون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران.

3 ‏استادیار، ‏گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران.

4 استادیار،‏ گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران.

10.30473/gaa.2021.57668.1451

چکیده

موضوع و هدف مقاله: در پژوهش حاضر به مدلسازی و پیش‌بینی سود و زیان در بانک توسعه تعاون به صورت تجربی پرداخته شده است.
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل شعب بانک توسعه تعاون ‎در شهر تهران است که اطلاعات مربوط به آنها طی سال‌های 1389 تا 1398 جمع آوری و مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش علّی-معلولی، گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه‎ای و آزمون فرضیه‎ها مبتنی بر اسنادکاوی صورت‎های مالی است. تکنیک آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون داده‌های ترکیبی، تحلیل عاملی اکتشافی و شبکه های بیزین است.
یافته‌های پژوهش: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داده است که پیش‌بینی سود و زیان بانک توسعه تعاون بر پایه عوامل مکنون شناسایی شده از نسبت‌های مالی امکان پذیر است و این عوامل می توانند بیش از 90 درصد از تغییرات موجود در نسبت‌های مالی را تبیین نمایند.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: می توان انتظار داشت که سود و زیان بانک را بتوان از طریق نسبت‌های مالی 12 گانه نهایی این پژوهش و عوامل مکنون 5 گانه ساخته شده از آنها پیش‌بینی کرد. همچنین نتایج مدل می تواند در راستای شناسایی ترکیب بهینه از نسبت‌های مالی جهت حصول سود مشخصی نیز بکار گرفته شود که البته این کاربرد مدل نیازمند استفاده از الگوریتم های بهینه سازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide Profit and Loss Forecasting Model in the Tose’e Ta’avon Bank

نویسندگان [English]

  • seyed bagher fattahi 1
  • Seyed Mozafar Mirbargkar 2
  • Mohammadreza Vatanparast 3
  • Ebrahim Chirani 4
1 PhD. Student in Financial Engineering, Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran.‎
2 Assistant Professor, Department of Management & Accounting, Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Management & Accounting, Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Management & Accounting, Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The present study is aimed at forecasting and modeling profit and loss in the Tose’e Ta’avon Bank through  conducting an experimental analysis.
Research Method: The statistical population of the study includes the branches of the Tose’e Ta’avon Bank in Tehran, whose financial data from 2011 to 2020 were collected and been the basis of analysis. This research has used the  causal method through collecting information in the theoretical literature section based on library studies and testing hypotheses based on a  document analysis of financial statements. The statistical techniques used in this research are the combined data regression method, heuristic factor analysis, and Bayesian networks.
Research Findings: The data analysis results show that it is possible to predict profits and         losses of the Tose’e Ta’avon Bank based on the identified factors from the financial ratios. The findings also illustrate that the aforementioned factors can account for more than 90% of the changes in the financial ratios. 
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: It can be expected that the bank's profit and loss can be predicted through the final 12 financial ratios of this research and the 5 factors which have been derived from the given ratios. The results of the model can also be used to identify the optimal combination of financial ratios to obtain a certain profit, but this application of the model requires the use of optimization  algorithms.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling
  • Profit and Loss Forecast
  • Tose’e Ta’avon Bank
  • Financial Ratios
ابدالی، علی. (1395). بررسی رابطه ریسک و قابلیت پیش بینی سود بانک‌های پذیرفته شده در سازمان بورس. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 4(4)، 145-129.
ایزدی­نیا، ناصر و علینقیان، نسرین. (1389). بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و ریسک مالی و تجاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)، 2(7)، 85-72.
باغومیان، رافیک؛ رهبری مقدم، امیررضا؛ اسماعیلی، جواد و محمدزاده مقدم، محمدباقر. (1395). بررسی رابطه بین کیفیت سود و پیش‌‌بینی سودآوری. پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی، 5(2)، 142-119.
پورمقدم، شکیبا. (1395). تأثیر ریسک و رقابت بر سودآوری نظام بانکی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم مالی.
خوشنودی، عبداله؛ صباغ کرمانی، مجید؛ یاوری، کاظم و حسینی نسب، سیدابراهیم. (1391). بررسی آسیب­پذیری مالی بخش بانکی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از شاخص Z-Score. سیاست­گذاری اقتصادی، 4(7)، 100-79.
رستگاری خانقاه، حسین. (1396). بررسی رابطه ویژگی­های کیفی سود (پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود، به موقع بودن سود، محافظه‌کار بودن سود و مرتبط بودن سود به ارزش سهام) با صورتحساب سود و زیان بانک پارسیان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت.
شاه‌حسینی، محبوبه. (1395). بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر دقت پیش‌بینی سود بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.
شوال­پور، سعید و اشعری، الهام. (1392). بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک­ها در ایران. تحقیقات مالی، 15(2)، 229-246.
فروهر، سینا. (1393). تأثیر ساختار مالکیت بر دقت پیش‌بینی سود. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
مهرانی، ساسان و حصارزاده، رضا. (1390). نوسانات سود و امکان پیش‌بینی آن. دانش حسابداری، 2(6)، 42-27.
مهرانی، کاوه و صفرزاده، محمدحسین. (1390). تبیین رابطه حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی. مجله دانش حسابداری، 2(7)، 98-69.
مهربان­پور، محمدرضا؛ نادری نورعینی، محمدمهدی؛ اینال، عفت و اشعری، الهام. (1396). عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(54)، 134-113.
نظریان، رافیک و عزیزان فرد، رقیه. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه نرخ سود بانک­ها در ایران. فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، 4(14)، 106-73.
 Abdali, A. (2017). Investigating the Relationship between Risk and Profitability of Banks Accepted in the Stock Exchange Organization. Resource Management in Law Enforcement, (4)4, 145-129 (In Persian).
Anolli, M., Beccalli, E. & Molyneux, Ph. (2014). Bank Earnings Forecasts Risk and Crisis. Elsevier Journal, 309-335.
Arellano, M. & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. J. Econ, 68, 29-51.
Ashraf, D. & Goddard, J. (2012). Derivatives in the Wake of Disintermediation: a Simultaneous Equations Model of Commercial and Industrial Lending and the Use of Derivatives by US Banks. International Journal of Banking, Accounting and Finance, (3)4, 250-271.
Ashraf, D., Ramady, M. & Albinali, K. (2016). Financial Fragility of Banks, Ownership Structure and Income Diversification: Empirical Evidence from the GCC Region. Research in International Business and Finance, 38, 56-68.
Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N. & Delis, M.D. (2008). Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, (2)18, 121-136.
Baghomian, R., Rahbari Moghadam, A.R., Ismaili, J. & Mohammadzadeh Moghadam, M.B. (2017). Investigating the Relationship between Profit Quality and Profitability Forecasting. Applied Research in Financial Reporting, (2)5, 119-142 (In Persian).
Bautista Mesa, R., Molina Sánchez, H. & Ramírez Sobrino, J. (2014). Main determinants of efficiency and implicationson banking concentration in the European Union. Rev. Contab. Span. Account, 17, 78-87.
Beltratti, A. & Stulz, R.M. (2012). The Credit Crisis Around the Globe: Why Did Some Banks Perform Better?. J. Finance Econ, 105, 1-17.
Bolt, W., De Haan, L., Hoeberichts, M., Van Ordt, M. & Swank, J. (2012). Bank Profitability During Recessions. J. Bank Finance, 36, 2552-2564.
Chen, G., Firth, M. & Gao, D.N. (2011). The Information Content of Earnings Components: Evidence from the Chinese Stock Market. European Accounting Review, 20, 669-692.
Choudhry, T. & Jayasekera, R. (2014).  Market Eminency During the Global Financial crisis: Empirical Evidence from European Banks. J. Int. Money Finance, 49, 299-318.
Craig, B.R. & Dinger, V. (2013). Deposit Market Competition, Wholesale Funding, and Bank Risk. Journal of Banking & Finance, (9)37, 3605-3622
Dietrich, A. & Wanzenried, G. (2011). Determinants of Bank Profitability before and During the Crisis: Evidence from Switzerland. J. Int. Finance. Mark. Inst. Money, 21, 307-327.
Forouhar, S. (2015). The Effect of Ownership Structure on the Accuracy of Profit Forecasting. Master Thesis, Islamic Azad University, Shahroud Unit, Faculty of Literature and Humanities (In Persian).
Gemar P., Gemar G. & Guzman-Parra V. (2019). Modeling the Sustainability of Bank Profitability Using Partial Least Squares. Sustainability, 11, 4950. doi:10.3390/su11184950.
Goddard, J., Molyneux, P. & Wilson, J. (2004). Dynamics of Growth and Profitability in Banking. Journal of Money, Credit and Banking, 36, 1069-1090.
Gong, J. & Li, S. (2012). CEO Incentives and Earnings Prediction. Rev Quant Finance Acc, 40, 647-674
Izadinia, N. & Alinqian, N. (2011). Investigating the Relationship between Profit Forecast Error and Financial and Commercial Risk in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Research (Accounting Research), (7)2, 85-72 (In Persian).
Khoshnoodi, A., Sabbagh Kermani, M., Yavari, K. & Hosseini Nasab, S.I. (2013). Investigating the Financial Vulnerability of the Banking Sector and the Factors Affecting it Using the Z-Score Index. Economic Policy Making, (7)4, 100-79 (In Persian).
Kohlscheen E., Murcia A. & Contreras J., (2018). Determinants of Bank Profitability in Emerging Markets, Monetary and Economic Department of the Bank for International Settlements. BIS Working Papers, (686).
Makridakis S., Spiliotis E. & Assimakopoulos V. (2018). Statistical and Machine Learning Forecasting Methods: Concerns and Ways Forward. PLoS ONE, (3)13, e0194889.
Mehrabanpour, M.R., Naderi Noor Aini, M.M., Inal, A. & Ash'ari, E. (2018). Factors Affecting the Profitability of Banks. Empirical Studies in Financial Accounting, (54)14, 134-113 (In Persian).
Mehrani, K. & Safarzadeh, M.H. (2011). Explaining the Relationship between Corporate Governance and Profit Quality with Indigenous Approach. Journal of Accounting Knowledge, (7)2, 98-69 (In Persian).
Mehrani, S. & Hesarzadeh, R. (2012). Profit Fluctuations and the Possibility of Predicting It. Accounting Knowledge, (6)2, 42-27 (In Persian).
Mergaerts F. & Vander Vennet R. (2016). Business Models and Bank Performance: A Long-Term Perspective. Journal of Financial Stability, 22, 57-75.
Meslier, C., Tacneng, R. & Tarazi, A. (2014). Is Bank Income Diversification Beneficial? Evidence from an Emerging Economy. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, (C)31, 97-126.
Mostak Ahamed, M. (2017). Asset Quality, Non-Interest Income and Bank Profitability: Evidence from Indian Banks. Econ. Model, 63, 1-14.
Nazarian, R. & Azizanfard, R. (2017). Investigating the Factors Affecting Banks' Interest Rates in Iran. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policy, (14)4, 106-73 (In Persian).
Nys, E., Tarazi, A. & Trinugroho, I. (2015). Political Connections, Bank Deposits, and formal Deposit Insurance. Journal of Financial Stability, 19, 83-104.
Pourmoghaddam, Sh. (1395). The Effect of Risk and Competition on the Profitability of the Banking System. Master Thesis, Kharazmi University, Faculty of Financial Sciences.
Ramlall, I. (2009). Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Profitability in Taiwanese Banking System: Under Panel Data Estimation. International Research Journal of Finance and Economics, (34), ISSN 1450-2887.
Rastegari Khanghah, Hussein. (2018). Investigating the Relationship between Qualitative Characteristics of Profit (Profit Stability, Profit Predictability, Profit Timeliness, Profit Conservatism and Relation of Profit to Stock Value) with Parsian Bank's Profit and Loss Statement. Master Thesis, Islamic Azad University, Safadasht Branch (In Persian).
Shah Hosseini, beloved. (2017). Investigating the Effect of Management Uncertainty on the Accuracy of Profit Forecasting of Banks Listed on the Tehran Stock Exchange. Master Thesis, Islamic Azad University, Quds Branch (In Persian).
Shawwalpur, S. & Ash'ari, E. (2013). The Effect of Credit Risk on the profitability of Banks in Iran. Financial Research, (2)15, 229-246.
Shirdar, M.R., Golshan, A., Izman, S. & Ghodsiyeh, D. (2014). The Application of Surface Response Methodology to the Pretreatment of WC Substrates prior to Diamond Coating. Journal of Materials Engineering and Performance, (1)23, 13-24.
Tan, Y. (2016). The Impacts of Risk and Competition on Bank Profitability in China, Journal of International Financial Markets, Institutions andMoney, http://dx.doi.org/10.1016/j.intfin.2015.09.003.